С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница25/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

8.1 Цели, принципи, задачи и методи


Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги (2011 – 2015). Тя се основава на следните принципи:

 • Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по Областната Стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от държавната и местната власт;

 • Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги.

 • Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и екипност в комуникационния обмен.

 • Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до най-голям брой заинтересовани лица


Конкретните задачи са:

 • Да осигури подкрепа на цялата общественост по приоритетните направления, мерки и дейности, както и привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане на целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта;

 • Да привлече общественото внимание и да повиши чувствителността на обществото към хората от различните уязвими групи, към техните потребности и възможности за решаване на проблемите им,

 • Да популяризира принципите и посланията на Областната стратегия за толерантност, социална интеграция, равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие.

Мерки:

 • Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за Областната Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Велико Търново;

 • Популяризиране на настоящите, подлежащите на реформиране и планираните нови социални услуги в резултат от проучените реални потребности на рисковите групи на територията на областта;

 • Популяризиране на органите и институциите на местно и национално ниво, които са ангажирани с планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на територията на област Велико Търново;

 • Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на стратегията с нейното изпълнение.


Целевите групи на комуникационната стратегия са:


 • Органи и институции на държавната и местната власт;

 • Териториални структури на държавните органи и институции;

 • Неправителствени организации и граждански инициативи;

 • Доставчици на социални услуги;

 • Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги;

 • Потребители на социални услуги;

 • Лидери на обществено мнение;

 • Медии;

 • Широката общественост.Включването на партньорите предвижда делегиране на информационни и комуникационни функции на партньорите по изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги – РДСП и Областна администрация. При изпълнението на стратегията ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната стратегия ще подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от Областната стратегия за развитие на социалните услуги, както и местни НПО, насочени към групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване.


Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на комуникационната програма включват:

 • Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини и форми за комуникиране и промотиране на Областната стратегия за развитие на социални услуги: пропаганда, PR, лобизъм, групи за натиск, социологически и политологически инструментариуми, изграждане на идентичности, реклама.

 • Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпълнението на стратегията;

 • Оптимален избор на агенти на влияние, които ще бъдат включени като медиатори в комуникационния процес и ще работят в партньорство с медиите.

 • Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:

 • Подаване на достатъчна информация в общественото пространство;

 • Търсене на отзвук и обратна връзка от разпространената информация;

 • Предвиждане на възможности за коригиращи действия;

 • Прецизен избор на отделните информационни фрагменти и разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията.Основни комуникационни техники. Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез Интернет и информационни материали и работа с партньори.


 • Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с различни секторни политики.

 • Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне

на информация относно изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез:

 • пресконференции, брифинги и съобщения за медиите;

 • неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, изпълняващо стратегията.

 • изготвяне на програми от електронни медии с национално покритие за разпространяване на информация относно популяризиране на визията, целите и приоритетите на областната стратегия.

 • Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране на информацията за областната стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни. Разработване и публикуване на тематични информационни материали съобразени с визията, целите и приоритетите на областната стратегия за развитие на социалните услуги.
  1. Оперативно изпълнение на комуникационната програмаЗа постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на професионалист за връзки с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването на информационните потоци, свързани с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта.

Тази функция следва да бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в областна администрация в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка и Регионалния ресурсен център, формирани за изпълнението на регионалната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново. В рамките на неговите компетенции и правомощия и с увеличаване на неговите задължения и отговорности в длъжностната му характеристика, служителят за връзки с обществеността може да се ангажира с координирането и реализирането на дейностите по изпълнение на комуникационната програма.

За целите на своите нови отговорности и задължения служителят за връзки с обществеността към областна администрация е необходимо да участва както в организираните обучения за експертите, отговарящи пряко за реализацията на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, така и на редовните заседания на тези органи.


Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в областна администрация за реализирането на комуникационната програма.

 • Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на комуникационната програма.

 • Съгласува и синхронизира своите действия с екипите на Звеното за мониторинг и оценка и Регионалното звено за подкрепа.

 • Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на комуникационната програма.

 • Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги чрез сътрудничество с техните експерти за връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и реализацията на информационни кампании и комуникационни материали.

 • Организира и поддържа в сътрудничество със ЗМО и РЗП единен електронен регистър на социалните услуги на регионално ниво и популяризира актуална информация по изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги.

 • Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за постигането на целите и дейностите на комуникационната програма.

 • Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на стратегията.

Дейности:

 • Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото пространство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията.

 • Търсене на обратна връзка от разпространената информация и предвиждане на възможности за коригиращи действия.

 • Редовно организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от Стратегията.

 • Публикации на информационни материали и разпространението им в уеб-пространството за текущите дейности от Стратегията.

 • Организиране на семинари и дискусионни форуми с участието на представители на заинтересовани страни.

 • Перманентни ПР кампании по приоритетите на областната стратегия.

 • Изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране.

 • Публикуване на областната стратегия като част от стратегията за регионално развитие на област.
 1. Етапи в изпълнението на стратегията


9.1 Основни етапи

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търновообхваща 5-годишен период (2011 – 2015), в който се обособяват два етапа: първият с продължителност 2 години (2011 – 2012), а вторият с продължителност 3 години за изпълнение на стратегията. Всеки от тях започва с период на подготовка и интензивно оперативно планиране, както следва:

Период

Дейности

Подготвителен етап

2011, първа половина

 • Изготвяне и приемане на Общински стратегии за социалните услуги в 10-те общини

 • Оперативно планиране на интервенцията през първите 2 години

 • План за действие 2011

Първи етап

2011 - 2012

 • Изпълнение на дейностите по стратегията

Оценка и препланиране

2012, четвърто тримесечие – 2013, първо тримесечие

 • Междинна оценка на постигнатите резултати и ефекти от стратегията

 • Препланиране на следващия тригодишен етап в съответствие със заключенията и препоръките от междинната оценка

Втори етап

2013 – 2015

 • Изпълнение на дейностите по стратегията

Финален

2015

 • Финална оценка на въздействието от Областната стратегия


Подготовката за стартиране на Стратегията през първото тримесечие на 2011 г. обхваща няколко основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на същинските дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната стратегия.

 1. Формиране на структури, организационна рамка:

 • Обособяване на Звено за мониторинг и оценка към Областна администрация с участието на РДСП;

 • Сформиране на Координационен съвет за изпълнение на Областната стратегия;

 • Утвърждаване на процудери/отговорности за координация на Областната стратегия;

 1. Валидизиране на Областната стратегия на общинско ниво:

 • Изготвяне и приемане на Общински стратегии – планове за социалните услуги на основата на Областната стратегия

 • Адаптиране на общинските планове за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

 1. Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на иннформация

 2. Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията:

 • Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво община

 • Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността

 • Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО, граждани, (практиката на подобни срещи следва да продължи най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри практики)Раздел Д: Приложения

 1. Оценка на потребностите от социални услуги


Приложение 1: Анализ на ситуацията и оценка на потребностите

от социални услуги в област Велико Търново


Приложение2 Времеви график за изпълнение на Стратегията1 Закон за администрацията и Устройствен правилник на областните администрации

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом