С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница2/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Институционална рамка за изпълнението на стратегията ………....…..131


6.1 Отговорности и роли в изпълнението на стратегията ……………………………………131

6.1.1 Областен управител и Областен съвет за развитие ……………………………...131

6.1.2 РДСП и ДСП ………………………………………………………………………..133

6.1.3 Общини ……………………………………………..……………………………...134

   1. Държавна агенция за закрила на детето ………………………………………......136

   2. РИО на МОМН ……………………………………………………………………..137

6.1.6 Регионален център по здравеопазване …………….……………………………..138

6.1.7 Дирекции Бюро по труда …………………………….……………………………139

6.1.8 Неправителствени организации ……………………….………………………….139

6.1.9 Местен бизнес, организации на бизнеса ………………………………………….140


6.2 Механизми на партньорството …………………………………….………………………..140


 1. Ресурси …………………………………………….…………….………………………. 141

7.1. Изграждане на капцитет за изпълнение на стратегията ……………………………….. 141

7.1.1 Регионален ресурсен център за развитие на човешките ресурси……………….142

7.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет ………….……..143

7.1.3 Развитие на капацитета за предоставяне на социални услуги …………….…….146


  1. Източници на финансиране ………………………………………………………….….. 148

7.2.1 Необходими ресурси за финансиране на социалните услуги в област Велико Търново …………………………………………………………………………………….148

7.2.2 Структура на средствата за финансиране на социалните услуги по общини ... 149

7.2.3 Други необходими ресурси ………………………………………………………. 152

7.2.4 Източници на финансиране ………………………………………………………153


 1. Комуникационна програма ……………………………………………………… 155
  1. Цели, принципи, задачи и методи ……………………………………………………….. 155

  2. Оперативно изпълнение на комуникационната програма ……………………………….157

 1. Етапи в изпълнението на стратегията …………………………………………. 159

9.1 Основни етапи ……………………………………………………………………………….159


Раздел Д Приложения


 1. Оценка на потребностите от социални услуги


Приложение 1: Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

област Велико Търново

Приложение2: Времеви график за изпълнение на Сратегията


Използвани съкращения (абревиатури)АЗ

Агенция по заетостта към МТСП

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДП

Домашен помощник

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДМУИ

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМБ

Звено “Майка и бебе”

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУ

Комплекс за социални услуги

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МЗ

Министерство на здравеопазването

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

ОПРЧР

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ПРООН

Програма за развитие на организацията на Обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравно-осигурителна каса

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ТЗ

Техническо звено за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

Резюме


Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново (2011 – 2015 г.) е разработена като секторна политика в област Велико Търново и е съгласувана от Областния съвет за развитие.


Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Велико Търново – областна администрация, общински администрации и общински съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО). Стратегията е разработена от сформиран със Заповед на Областен управител Оперативен екип, със съдействието на териториални екипи от десетте общини на област Велико Търново и с техническата помощ на УНИЦЕФ.


Разработването на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново е в изпълнение на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и е в синхрон с националните приоритети на социалната политика.


Обхват. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Велико Търново, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет години (2011 – 2015 г.).


Визия: Създаването на Областната стратегия за социални услуги е израз на желанието на всички участници област Велико Търново да бъде регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се отчитат динамичните промени на съвременното общество.


Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.


Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване на социалните проблеми на жителите на областта.


Приоритетно направление 1: Подкрепа за деца в риск и техните семейства. Деинституционализация на деца.

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. Да се постигне намаляване с 70% на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в област Велико Търново, закриване на СИ за деца и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата чрез:

 • Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа на задържането им в биологичното семейство;

 • осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

 • осигуряване на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

 • Разработване на планове за трансформиране и закриване на 8 СИ за деца в област Велико Търново;

 • Извеждане на поне 50% от децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда;

 • Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда

 • Намаляване броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет 280 през 2015 г.) и разкриване на нови услуги;

 • Подпомагане социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.

 • Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството


Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение


Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи чрез:

 • Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността;

 • Развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции;

 • Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск;

 • Осигуряване на условия за качествен живот на хората, настанени в специализираните институции за възрастни хора с увреждания;


Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск.

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта чрез:

 • Развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.

 • Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

 • Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;

 • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на стратегията.


Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински програми за развитие на социалните услуги и план за действие.


Изпълнението на Областната стратегия цели да развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом