С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница14/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25
61.

Защитено жилище – услуга в общността

Лица с интелектуално изоставане

гр. Горна Оряховица

8

8

8

8

8

8

Осигуряване на условия за живот в среда, близка до семейната. Подготовка за независим начин на живот

Налична

62.

Защитено жилище -

Социална услуга – резидентен тип

Лица с психични разстройства

гр. Горна Оряховица

8

8

Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, и социална интеграция на хора с психични заболявания; Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната

2014 г.

63.

Приют -

Социална услуга – резидентен тип

Лица в тежко здравословно състояние, изпаднали в риск

6

6

6

Временно осигуряване на подслон и храна;

2013 г.

64

Кризисен център -

Социална услуга – резидентен тип


Деца и жени, станали жертва на домашно насилие; деца и жени, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик, с цел проституция;


гр. Горна Оряховица
8

8

8

8

Временен подслон в защитена среда; 24-часова професионална помощ и информация; социално, психологическо и юридическо консултиране; психотерапевтична помощ за преодоляване на травматични симптоми след преживяно насилие; интензивно трудово и социално посредничество; съдействие за достъп до медицинска и здравна помощ; осигуряване на храна, при необходимост облекло, лекарства и други съобразно индивидуалните нужди.

2012

65

Дневен Център за Деца с Увреждания – Услуга в общността


Деца от 0-18 г. с увреждания


гр. Горна Оряховица


40

40

40

40

40

40

Дневна грижа, Обучения за изграждане на навици, свързани с дейностите от ежедневието, психо-социална и медицинска рехабилитация, здравни грижи, корекционно-компенсаторна работа, помощ при подготовка в предучилищна и училищна възраст, игротерапия и организиране на свободното време

Налична

66

Дневен Център за Деца и възрастни с Увреждания – Услуга в общността


Деца от 3-18 г. с увреждания

Лица от 18-40г. с увреждания


гр. Горна Оряховица


40

40

40

40

40

40

Дневна грижа, психо-социална и медицинска рехабилитация, здравни грижи, корекционно-компенсаторна работа, помощ при подготовка в предучилищна и училищна възраст, игротерапия и организиране на свободното време. Индивидуална и групова работа, трудотерапия.

Налична

67

Домашен социален патронаж- услуга в общността


Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военно-пострадали

Община Горна Оряховица

320

320

320

320

320

320

Приготвяне и доставяне на храна, почасово гледане на деца, възрастни хора и хора с увреждания, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения и битови услуги


Налична

68

Център за обществена подкрепа –

Услуга в общността


Деца в риск и техните семейства

гр. Горна Оряховица


20

20

20

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

2013г.

69

Дом за стари хора

Възрастни хора в пенсионна възраст

С. Янтра40

40

40

40

Консултиране,постоянна грижа,рехабилитация

терапия,информиране и обучение,групова работа


нова

2012 г.


Община Полски Тръмбеш

70.

Дом за стари хора

Възрастни хора

с. Полски Сеновец120

120

120

120

ежедневни грижи в дома: помощ при самообслужването, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване, социални контакти и психо-социална подкрепа

нова

2012 г.

71

Дом за деца, лишени от родителски грижа

Постоянна грижа-специализирана институция

Деца на възраст от 3 до 10 години

с. Страхилово

57

57

30


Подобряване качеството на живот на децата, като се осигурят условия за опазване живота и здравето на децата, осигуряване на възможности за възпитание и обучение, развитие на интересите и способностите на децата и осигуряване на дейности, насочени към удовлетворяване на индивидуалните потребности и специфични нужди на всяко дете. Да се доближат максимално индивидуалните грижи за всяко дете до грижите в семейна обстановка

налична

72.

Център за социална рехабилитация и интеграция

  • 1.Самотни хора на пенсионна възраст, , лишени от социални контакти;

2.Пълнолетни лица на пенсионна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;

3. Пълнолетни лица на пенсионна възраст, запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.

Гр. Полски Тръмбеш35

35

35

35

Подобряване на социалния и психологически статус на хората на пенсионна възраст, чрез предоставяне, функциониране и развиване на комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

- Осигуряване на подкрепа за преодоляване изолираността и психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни;

- Създаване на условия за взаимопомощ сред хората в пенсионна възраст;

- Създаване на условия за обмяна на знания, умения и опит.

нова

2012 г.

73.

Център за обществена подкрепа

Специализирана услуга

деца и семейства в риск и неравностойно положение, деца с увреждани, деца с отклонения на поведението


Гр. П. Тръмбеш

35

35

35

35

35

35

Подобряване условията на живот на децата. Осигуряване на реална закрила и подкрепа.

Осъзнаване на детството като изкл.важен период от живота на човека, а семейството е най-ест. среда за развитие на детето.

Консултиране, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, работа на терен

налична

74.

Център за настаняване от семеен тип

социална услуга за деца и семейства

с. Страхилово30

60

60

60

подкрепа на деца и родители за преодоляването на различни проблеми в съвместния им живот; ограничаване на времето на отделянето на детето от семейството и създаване на предпоставки за връщането му в него. ситуации.

Превенция на трайно изоставяне;

Реинтеграция на детето в семейството

нова

2012 г.

75.

Домашен социален патронаж

Услуга в общността

- лица в пенсионна възраст;

- лица с намалена работоспособност над 50%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК;

- лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си
потребности или които нямат близки да се грижат за тях.


гр. П. Тръмбеш

190

200

200

200

200

200

Доставяне на храна - ежедневно се предлага топла и диетична храна съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст


налична

76.

Домашен помощник-услуга в общността

лицата с увреждания с трайно намалена работоспособност над 50%, определена от ТЕЛК / НЕЛК / РЕЛК / ЦЕЛКК,;1 самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

Гр. П. Тръмбеш и селата от общината

28

28

50

50

50

50

Текущо почистване – подреждане на стаята; измиване на пода; изтупване; обиране на прах; измиване на съдове и други.Поддържане на лична хигиена. Хранене - приготвяне на храна с продукти на обгрижваното лице; доставка на готова храна; подготовка и подпомагане при хранене, Закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост. Битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост.

налична

Община Свищов

77.

Дом за стари хора

Лица в пенсионна възраст

Гр. Свищов

125

125

125

125

125

125

Денонощно, цялостно обслужване на възрастни хора за осигуряване на достоен живот – здравословно хранене, личен тоалет и хигиена, психологична подкрепа, трудотерапия, културни и самодейни дейности


налична

78

Социален учебен професионален център

Деца и младежи от социално слаби семейства, с лека степен умствена изостаналост

С. Овча Могила, общ. Свищов

95

95

95

95

95

95

Подкрепа за придобиване на умения за самостоятелен живот, професионална квалификация

налична

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом