Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер237.01 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.riosvt.org/raz_zuo/Vezna-novo-izmen.doc

Образец № 10


Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –

гр. Велико Търново

РЕШЕНИЕ№ 04 - ДО - 636 - 01 от 17. 10.2011г.


Във връзка със заявление № 2591 от 06.10.2011 г. на

“Везна” ЕООД, гр.Габрово, бул. “Априлов” № 8

(наименование и адрес на търговеца)

и

и на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците


ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ


Решение № 04 – ДО – 636 - 00 от 02.06.2010г.


на

“Везна” ЕООД


ЕИК: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, № 8

с лице, управляващо/представляващо дружеството : Владимир Тотев Тапов, адрес: област Габрово, община Габрово, гр.Габрово, бул. “Априлов”, № 8, сл. тел. 0888 338933:


поради следните причини:

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението и/или

2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците и/или

3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи за третиране в дадена инсталация, или на технологичните процеси за третиране и/или

4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8 от ЗУО и/или

5. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите.


Забележка: Описват се подробно промените, които ще настъпят:

  1. В случаите на добавяне на нова площадка се предоставя следната информация:

XА) Площадка № 1 с местонахождение: гр.Габрово, област Габрово, община Габрово, бул. “Априлов” № 8, УПИ IV, кв.43 по плана на гр.Габрово и други описателни данни.

На посочената площадка да извършва дейностите по :

  • Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13

  • Предварително третиране преди оползотворяване, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 – с код R12 на отпадъците, посочени в таблицата*:

/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО, които ще се извършват/
Вид на отпадъка 1

Дейности,

кодове 2


Количество

(тон/год.)

Произход

Състав и свойства3

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1.

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаса

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


100

от физически и юридически лица
2.

15 01 02

Пластмасо

ви опаковки

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


8000

от физически и юридически лица

РЕТ

3.

16 03 06

Органични отпадъци, различни от упоменати

те в 16 03 05 /бракувани изделия/

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


8000

от юридически лица
4.

20 01 39

пластмаси

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


100

от юридически лица

Забележки:

1 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (Наредба № 3/2004г.);

2 В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО.

3 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;

* - В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО;

- Таблицата се попълва и за случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 4 от ЗУО;


1Б) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, допълнително се попълва следната таблица:

Код на отпадъка съгласно Наредба № 3/2004г.

Категории електрическо и електронно оборудване1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16 02 09*


16 02 10*


16 02 11*


16 02 12*


16 02 13*


16 02 14


20 01 21*20 01 23*


20 01 35*


20 01 36Забележка:

1 В таблицата се отбелязват със знак “x” категориите уреди, които ще се третират на площадката. Kатегориите уреди се определят съгласно приложение № 1 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г.):

1. Големи домакински уреди;

2. Малки домакински уреди;

3. Информационно и телекомуникационно оборудване;

4. Потребителски уреди;

5. Осветителни тела;

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване);

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи);

9. Уреди за мониторинг и контрол;

10. Автомати;


1В) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори, допълнително се попълва следната таблица:Код на отпадъка съгласно Наредба

3/2004г.

Автомобилни

батерии и акумулатори1

Индустриални батерии и акумулатори1

Портативни

батерии и акумулатори1

1

2

3

4

16 06 01*16 06 02*16 06 03*16 06 0416 06 0520 01 33*20 01 34
Забележка:

1 В таблицата в колони 2, 3 и 4 се отбелязват със знак “x” видовете батерии и акумулатори, които ще се третират на площадката. Видовете батерии и акумулатори се определят съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005 г.);

(При наличие на повече от една новa площадкa, информацията за останалите се представя по аналогичен начин)  1. В случай на добавяне на нова дейност на вече разрешен отпадък се записва за всеки отпадък поотделно със съответния код и наименование съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. за каква нова дейност се кандидатства в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО;
  1. В случаите на добавяне на нова дейност по транспортиране съгласно чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО се предоставя следната информация:

IБ. Да извършва нова дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата*:
Вид на отпадъка1

Количество

(тон/год.)

Произход

Състав и свойства2

Код

Наименование

1

2

3

4

5

1
2
3

Забележки:

1 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците;

2 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;

* - В таблицата се упоменават и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато с тях ще се извършва дейност по транспортиране в съответствие с § 1, т. 19 от ДР от ЗУО;


  1. При промяна в количествата на отпадъците се предоставя информация за всеки отпадък по отделно: количеството на отпадък с код и наименование съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците се променя от ...т/г на ....т/г.;

и др.


Във връзка с горното изменям разрешение № 04 – ДО – 636 – 00 от 02.06.2010г. със следния консолидиран вариант на разрешение:


ІA. Да извършва дейности по :

  • Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13

  • Предварително третиране преди оползотворяване, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 – с код R12 на отпадъци на обекти:

/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО/


) Площадка № 1 с местонахождение: гр. Габрово, област Габрово, община Габрово, УПИ IV, кв.43 по плана на град Габрово, площ 5400 кв.м., кв.Дядо Дянко”


На посочената площадка да извършва дейностите по :

  • Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13

  • Предварително третиране преди оползотворяване, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 – с код R12 на отпадъците, посочени в таблицата*:

/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО, които ще се извършват/
Вид на отпадъка 1

Дейности,

кодове 2


Количество

(тон/год.)

Произход

Състав и свойства3

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаса

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


100

от физически и юридически лица
2

15 01 02

Пластмасо

ви опаковки

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


8000

от физически и юридически лица

РЕТ

3

16 03 06

Органични отпадъци, различни от упоменати

те в 16 03 05 /бракувани изделия/

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


8000

от юридически лица
4

20 01 39

пластмаси

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване – код R13


предварително третиране - код R12


100

от юридически лица


Забележки:

1 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (Наредба № 3/2004г.);

2 В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО.

3 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;

*

- В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО;

- Таблицата се попълва и за случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 4 от ЗУО;


1Б) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, допълнително се попълва следната таблица:Код на отпадъка съгласно Наредба № 3/2004г.

Категории електрическо и електронно оборудване1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16 02 09*


16 02 10*


16 02 11*


16 02 12*


16 02 13*


16 02 14


20 01 21*


20 01 23*


20 01 35*


20 01 36


Забележка:

1 В таблицата се отбелязват със знак “x” категориите уреди, които ще се третират на площадката. Kатегориите уреди се определят съгласно приложение № 1 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г.):

1. Големи домакински уреди;

2. Малки домакински уреди;

3. Информационно и телекомуникационно оборудване;

4. Потребителски уреди;

5. Осветителни тела;

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване);

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт;

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи);

9. Уреди за мониторинг и контрол;

10. Автомати;


1В) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори, допълнително се попълва следната таблица:Код на отпадъка съгласно Наредба

3/2004г.

Автомобилни

батерии и акумулатори1

Индустриални батерии и акумулатори1

Портативни

батерии и акумулатори1

1

2

3

4

16 06 01*16 06 02*16 06 03*16 06 0416 06 0520 01 33*20 01 34Забележка:

1 В таблицата в колони 2, 3 и 4 се отбелязват със знак “x” видовете батерии и акумулатори, които ще се третират на площадката. Видовете батерии и акумулатори се определят съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005 г.);


) Площадка №..............с местонахождение...................................................................................


(При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1A начин)


В случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО:

IБ. Да извършва дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата*:
Вид на отпадъка1

Количество

(тон/год.)

Произход

Състав и свойства2

Код

Наименование

1

2

3

4

5

1
2
3

Забележки:

1 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците;

2 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;

* - В таблицата се упоменават и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато с тях ще се извършва дейност по транспортиране в съответствие с § 1, т. 19 от ДР от ЗУО;


Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него.


ДИРЕКТОР НА РИОСВ - гр. В. Търново

инж. Елена Григорова

/име и фамилия/

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом