Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г
ИмеДоклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер243.78 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://pleven-oblast.gateway.bg/upload/docs/Doklad_za_dejnostta_Pleven_2005.doc
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЛЕВЕН-2005г.


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

Площ:                                             4 653кв.км.

Население:                                     340 539

Гъстота на населението:                 73.19д/кв.км.

Областен център-г.Плевен              139 601 жители 

Брой общини                                   11

Брой населени места                       123, в т.ч.14 града и 109 села

Надморска височина:                       120-150 м

Дял от поречието на р.Дунав           72км.-десен бряг


1.Провеждане на държавната политика в областта, координирането работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт.


1.1.Държавната политика в Плевенска област се провежда в съответствие с управленската програма на Правителството на Република България и е съобразена с нейните основни приоритети.

През отчетния период Областен управител-Плевен в рамките на своите правомощия е осъществявал непрекъснато взаимодействие и контрол по отношение на специализираните структури на органите на изпълнителната власт.


1.2.Координация на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации и взаимодействието им с местната власт.

На територията на област с административен център Плевен са структурирани и действат следните постоянни комисии и съвети:

1.Областен експертен съвет по устройство на територията-проведени 5/Пет/ заседания;

2.Областен съвет за регионално развитие-проведени 5/Пет/ заседания;

3.Постоянна комисия по заетост-проведени 15/Петнадесет/ заседания;

4.Постоянна областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

5.Областен съвет за условия на труд-проведени 2/Две/ заседания;

6.Обществен съвет за партньорство между Областна администрация и неправителствени организации--проведено 1/Едно/ заседание;

7.Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата-проведено 1/Едно/ заседание;

8.Областен съвет по сигурността;

9.Междуведомствена епизоотична комисия-проведено 1/Едно/ заседание;

10.Областен съвет за енергийна ефективност-проведени 3/Три/ заседания;


2.Осигуряване на съответствие между националните и местни интереси, разработване и изпълнение на областни стратегии и програми за регионално развитие, взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.

2.1.Регионално развитие и стратегическо планиране;

2.2.Устройство на територията-през отчетния период продължи работата по изготвяне плановете на новообразуваните имоти за следните местности:

 “Халваджи” и “Мерджанлък” в землището на г.Никопол;

“Карабоаз” в землището на г.Гулянци;

“Маркова могила” в землището на г.Червен бряг;

Продължи работата по изготвяне кадастралната карта на защитена територия “Кайлъка”

Окончателно бяха приети плановете за: “Плочата” и “Булин дол” в землището на г.Плевен; Ежков връх”  в землището на г.Червен бряг;

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

          ПРОГРАМА ФАР – ТГС :

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ И ФЕРИБОТ – НИКОПОЛ – ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ

Приключила е тръжната процедура за избор на строителна фирма и фирма за строителен надзор.

Проектът ще се изпълни с два договора с “Възложител” МРРБ и един договор с “Възложител” МТС, както следва:

за строителство /между МРРБ и “Холдинг Пътища” АД/ за 4.999 МЕвро;

за  строителен над / между МРРБ и “Пътинвест инженеринг” АД / за 0,261 МЕвро.;

за лицензиран превозвач / между  МТС и оператор на ферибот/

Финансирането по проекта е както следва:

за строителен договор: 3,499 МЕвро от ФАР и 1,5 МЕвро от бюджета;

за договора за надзор: 0,261 от ФАР;

Предвижда се започване изпълнението на строителния договор – 11 януари 2005 г.

ПРОГНОЗНАТА ДАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 1 ЮЛИ 2006 Г.


         

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ

                                                               

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” – 2004 г.

За реализация на Националната програмаОт социални помощи към осигуряване на заетост” на територията на Област Плевен са подадени 143 проекта. От тях 126 са одобрени от Комисията по заетост, а 92 – са одобрени от Агенция по заетостта. Общата стойност на проектите е 9 522 738.00 лева, като от тях 6 840 421.00 лева са осигурени от Програмата.

 Разкрити са 4045 ср.год.бр. работни места. За 10-те месеца на годината са работили средно 4037 лица – 99,77 % усвояване на работните места.

ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН по НП “ОСПОЗ” – 2004 г.

По проектите за община Долни Дъбник и община Долна Митрополия са работили 21 лица. Осигурено е финансиране от Агенция по заетостта – 28 650 лева.

Проекти за община Левски и община Пордим – работили са 68 безработни лица. Осигурено е финансиране в размер на 92 774 лева.

Проекти за община Червен бряг  - работили са 25 лица. Осигурено е финансиране в размер на 34 108 лева.

Проект за община Плевен – работили са 14 лица. Осигурени са финансови средства в размер на 19 100 лева.

Проект за община Левски и община Пордим – работили са 20 човека. Осигурено е финансиране в размер на 27 286 лева.

Проект за община Белене и Никопол – работили са 35 лица. Осигурено е финансиране в размер на 47 751 лева.

Проект за Кметство с. Беглеж – работили са 14 човека за 7 месеца. Усвоени са средства в размер на 16 713 лева.

Проект за Кметство с. Реселец – работили са 31 човека за 4 месеца. Осигурени са 20 976 лева.

Проект за парк “Кайлъка” – работили са 25 лица за 6 месеца. Усвоени са средства в размер на 25 581 лева.

Общо по 11 –те проекта с работодател Областен управител са работили 291 безработни лица. Осигурено финансиране в размер на 342 969 лева.

За реализирането на ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2005 Г. са подадени и одобрени от Комисията по заетост 116 проекта, от тях 33 – на общини и кметства, 9 – на Областен управител – Плевен, 9 - на Дирекция “Социално подпомагане”, 4 – на общински болници, 10 - на училища и детски заведения, 4 - на Държавно лесничейство и 32 на частни, общински фирми, земеделски кооперации и земеделски производители, а останалите – на читалища и дружества за заетост. Предстои одобряването им от Агенция по заетостта – София.

ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Е 10 249 079 ЛЕВА. ИСКАНО ФИНАСИРАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА Е В РАЗМЕР НА 7 720 836 ЛЕВА ЗА 2005 Г.

КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Към 31.12.2004 г. равнището на безработица в област Плевен е 17.20 %, Регистрираните безработни в петте бюра по труда в област Плевен са 25 480 души / с 3 538 души по-малко от 2003 г./

По НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” са работили 4 122 безработни лица.

По Националната програмата “Опазване на реколта” са работили 99 безработни лица и са изплатени 239 751 лева.

По Програмата “Заетост на младежи с висше образование в публичната администрациа”, 11 безработни младежи са работили. Изразходвани са средства в размер на 4 051 лева. По процедура месец декември 2004 г. за неусвоените работни места в общинските администрации от Областта допълнително бяха назначени още 7 безработни младежи.

                                                           

          ПРОГРАМИ  И ПРОЕКТИ НА МРРБ

МАЛКИ ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ - 2004 г.

          ПЪРВИ ЕТАП

          Одобрени са 64 проекта за ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, на обща стойност 462 243 лева. Осигурено е финансиране от МРРБ по общини както следва:

          Община Белене – 2 проекта – 14 112 лева

          Община Гулянци – 2 проекта – 15 493 лева

          Община Долна Митрополия – 6 проекта – 45 510 лева

          Община Долни Дъбник – 3 проекта – 28 185 лева

          Община Искър – 3 проекта – 21 350 лева

          Община Кнежа – 5 проекта – 39 814 лева

          Община Левски – 2 проекта – 11 136 лева

Община Никопол – 3 проекта – 22 616 лева

Община Плевен – 19 проекта – 126 178 лева

Община Пордим –  4 проекта - 26 090 лева

Община Червен бряг – 16 проекта – 126 670 лева

ВТОРИ ЕТАП

          Одобрени са 45 проекта за ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, на обща стойност 407 234 лева. За същите е осигурено финансиране от МРРБ по общини както следва:

          Община Белене – 1 проекта – 8 139 лева

          Община Гулянци – 1 проекта – 5 929 лева

          Община Долна Митрополия – 4 проекта – 42 050 лева

          Община Долни Дъбник – 3 проекта –  35 766 лева

          Община Искър – 2 проекта – 19 550 лева

          Община Кнежа – 5 проекта –51 631 лева

          Община Левски – 2 проекта – 15 024 лева

Община Никопол – 2 проекта – 19 300 лева

Община Плевен – 5 проекта – 36 285 лева

Община Пордим –  5 проекта –  42 382 лева

Община Червен бряг – 15 проекта – 48 877 лева

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОСИГУРЕНО ФИНАСИРАНЕ В РАЗМЕР НА 869 477 ЛЕВА.


ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

По Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа”, за ремонт на обектите от общинската пътна мрежа в област Плевен с обща дължина 683.4 км,  през 2004 са осигурени средства от държавния бюджет в размер на  - 965 700 лева.


2.3. При дейността, насочена към координация и взаимодействие с органите на местно самоуправление, работата на Областния управител е била насочена към тясно взаимодействие в обществен интерес. Няма случаи на конфронтация по политически и личностни признаци.

За подобряване на координацията и взаимодействието с административните структури, насочено към по-добро предоставяне на административни услуги за гражданите бе изграден фронт-офис към областната администрация, където бе изнесено обслужването на “едно гише” и бе въведена нова деловодна програма, повишила в значителна степен качеството на обслужване.


3.Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта:

Във връзка с чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е назначена  комисия от Областния управител, която разглежда преписките по разпореждането с имоти-държавна собственост, дава становища съвместно с юрисконсултите по тяхната законосъобразност и целесъобразност. През 2004год. комисията е провела 17 заседания, на които са разгледани над 80% от преписките. Останалите се решават в делови порядък от различни служители според тяхната компетентност. Поради различния статут на държавните имоти, обхванати в много закони, са искани становища, съгласуване и разрешения от ведомства и министерства. В тези случаи преписките се забавят с приключването им, поради дългите процедури, предвидени в закона за държавната собственост и правилника за прилагането му, както и останалите закони, третиращи разпореждането и действието с държавните имоти. Стопанисването на държавните имоти в пълния смисъл на общия закон за собствеността не може да бъде изпълнено изцяло, поради липсата на финансови средства за защита на обектите, като охрана. С влизането в сила на Закона за общинската собственост някои общини предприеха действия за отписването на имотите от актовите книги за държавна собственост. Това не е уредено служебно и за много имоти  / над 50% / няма постъпили искания от тях. Това затруднява областната администрация  и смятаме, че е наложително общините да бъдат по-активни. Трябва всички имоти, които отговарят на условията съгласно чл.78, ал.1 от ЗДС да се деактуват и отпишат от актовите книги за държавна собственост, а това са имоти-частна държавна собственост, преминали в собственост на общините; имоти на търговски дружества при погасена изцяло държавна собственост; имоти, преминали в собственост на частни лица по силата на реституционни закони; имоти, възстановени от поземлени комисии; имоти, станали обект на правни сделки. В закона няма императивно посочени документи, минимално необходими  за представяне в областната администрация с достатъчно доказателствена сила за провеждане на по-бърза и по-ясна  процедура по отписване на имотите. Това понякога води до субективизъм, а с общините често се предизвикват съдебни спорове, при което различните състави на съответния съд често решават един и същ казус по различен начин. Създава се излишно напрежение между администрациите, при което спорните имоти често престават да бъдат стопанисвани и опазвани, а това са дълготрайни материални активи, създадени с труд и финанси на всички.


3.1.Управление на имотите и вещите държавна собственост:

През 2004г. продължи въвеждането на компютърна система за архивиране и достъп до извършваните административни услуги, програма за актуване на имоти държавна собственост.

Комисията, назначена от Областния управител, която разглежда преписките по разпореждане с имоти държавна собственост през 2004г. е провела  16/Шестнадесет/ заседания.

3.2.Разпореждане с имоти и вещи частна държавна собственост:

През 2004г. са проведени две тръжни сесии за продажба на имоти частна държавна собственост, на които са продадени  7/Седем/ имота.

3.3.Надзор и актуване на имотите-държавна собственост:Брой имоти,

управлявани

от

областния

управител

 


Имоти, отдадени под наем, в т.ч.

Свободни имоти, в т.ч.


Съставени актове за

Държавна собственост

Деактувани

държавни

имоти

Отмяна на

неправилно

актувани от

общините

държавни

имоти

за

администра-

тивни нужди

За

Жилищни нужди

за

администра-

тивни нужди

за

жилищни нужди

общ

брой


за Търговски

дужества в

процедура по

приватизация

55

20                      10

4

5

467

155

    855                          

24.Спазване на законността на територията на областта и осъществяване на административен контрол по изпълнението на административни актове:

Областната администрация подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Областният управител осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове. Отговаря за опазването на и защитата на държавната собственост, провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.

В рамките на предоставените му пълномощия през периода са утвърдени промени в 14/Четиринадесет/ областни транспортни схеми и 15/Петнадесет/ републикански.

 

5.Контрол  за законосъобразност на актовете и действията на органите за местно самоуправление и местната администрация

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местни интереси при провеждане на регионалната политика.

5.1.По отношение на актовете на общинските съвети:
Община

Общ брой

разгледани

актове

Спрени актове със

заповед на ОУ


Потвърдени

От съда

заповеди на

ОУ

Отменени

от съда

заповеди на

ОУ

Висящи

брой

сфера

1.

Белене

117

-

-

-

-

-

2.

Гулянци

128

1

-

1

-

-

3.

Долна Митрополия

146

1

-

1

-

-

4.

Долни Дъбник

123

5

-

5

-

-

5.

Искър

103

1

-

-

-

1

6.

Кнежа

133

6

-

6

-

-

7.

Левски

148

-

-

-

-

-

8.

Никопол

162

-

-

-

-

-

9.

Плевен

202

3

-

3

-

-

10.

Пордим

101

1

-

-

1

-

11.

Червен бряг

165

-

-

-

-

-6.Координация и контрол за изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация и изпълнителна власт.

Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт, той осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните организации на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

Предвид правомощията на Областен управител съгласно чл.31 и чл.32 от Закона за администрацията, той координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация. В този смисъл са издадени 14/Четиринадесет/ заповеди за взаимодействие със съответните директори на регионалните дирекции, както и с кметовете на общините на територията на областта и изпълнителните директори на изпълнителни агенции.


7.Организация на отбранително-мобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и спазването на обществения ред.

           Подготовката на страната за отбрана.

            Обхваща система от дейности, подготвящи националната икономика, Въоръжените сили, населението и територията на страната.

          В това отношение ключов елемент наред с подготовката и състоянието на Въоръжените сили се явява и предварителната подготовка и поддържането на националното стопанство в готовност за работа при конфликти от военен и не военен характер.

          Това предопределя изключително отговорните задачи, които са възложени на нашата област, на общините и на дружествата и организациите по организиране на отбранително-мобилизационната подготовка на икономиката и населението и осигуряване на защитата им при конфликт от военен характер, при бедствия, аварии и катастрофи.

          Успешното решаване на задачите по отбраната и създаването на адекватна отбранителна способност зависят изключително от степента на организационната способност и ефективността от управлението при преминаване от мирно на военно положение.

          Управлението на отбранително-мобилизационната подготовка е задължение на държавната и местна администрация и включва следните моменти:

          - Предварителна подготовка за отбрана в съответствие с изготвените планове и документи;

          - Организирано привеждане от мирновременно към военновременно състояние на органите за управление и националното стопанство за изпълнение на поставените задачи в съответните планове;

          Основен планиращ документ за подготовката на страната за отбрана се явява ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА И ТЕРИТОРИАЛНА АДМНИСТРАЦИЯ, ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ и респективно военновременните планове /за подготовка на икономиката/ и плановете за привеждане от мирно на военно положение.

          Те задължително се разработват от областната и общинските администрации, дружествата и организациите.

          Изхождайки от това, искам да отбележа, че Планът на областта за привеждане в по-високи състояния и степени на готовност в заповяданите срокове беше съгласуван с МО и приет без забележки от Министъра на държавната администрация г-н Калчев. Подобно беше положението и в общините. Плановете бяха подготвени под непосредственото ръководство на старши експерта по ОМП в областта, съгласувани и утвърдени. Независимо от всичко положително при изработването на плановете от общините, получи се закъснение в изготвянето на същите в общините Долна Митрополия и Искър, причина за което се явяват лично специалистите по ОМП. Същите нямат необходимата теоретическа подготовка, практически опит и не им беше указана методическа помощ от общинските администрации, в резултат на което същите закъсняха, трудно съгласуваха своите планове и утвърждаването стана след 10-12 дни от заповядания срок.

          Това ми дава основание да направя категоричния извод, че въпросите по отбранително-мобилизационната подготовка не стоят с достатъчно сила на вниманието на някои кметове на общини.

          Друга основна причина, която виждам аз е, че за специалисти по ОМП в някои общини са назначени неподходящи хора, с малка теоретическа подготовка, малък практически опит и непознаващи регламентиращи документи, в резултат на което трудно боравят с тях.

          Къде бяха насочени основните усилия по отбранително-мобилизационната подготовка през изтеклия период?

          - запознаване и изучаване изискванията на всички регламентиращи документи, касаещи планировката по ОМП в областта и общините;

          -  разработване на плановете за привеждане на териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните предприятия за работа при привеждането им от мирно във военно положение;

          - повишаване подготовката на ръководния състав на областта и общините за работа във военно време и при кризисна обстановка;

          - поддържане в готовност на военновременните пунктове за управление и на системата за свръзка и оповестяване за привеждане в по-високи състояния и степени на готовност;

          - провеждане на съвместна дейност с военните органи по подготовка и отчета на наборниците за служба във Въоръжените сили и отсрочване на резервисти и техника за изпълнение на военновременни задачи, съгласно Наредбата, приета с ПМС № 150/30.08.2001 година;

          На основание чл.52, ал.1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, във връзка с настъпилите организационни и кадрови промени беше обявена моя заповед за състава на Областния съвет за сигурност като орган за подпомагане на Областния управител при провеждане на регионалната политика по планирането и подготовката на областта за отбрана.

          Бяха разработени и конкретизирани функционалните задължения на членовете му в мирно и военно време. Проведе се първото заседание, на което беше приет годишния план за работа на Областния съвет за сигурност за 2003 година.

          За усвояване на плановете през годината бяха проведени практически занятия и тренировки, на които обаче се забелязва определена ненатренираност на ръководния състав за пълноценно изпълнение на функционалните задължения, от което следва извода, че следва същите да се провеждат още по-организирано, с много по-голяма ефективност и конкретна насоченост по проблемните въпроси.

          Проведоха се също планираните учебни сборове, тренировки и занятия с длъжностните лица от областта и общинските администрации. Беше обменен положителен опит в това отношение с областните администрации на области Видин, Стара Загора, Ловеч и Габрово.

          На общинско ниво се проведоха успешни поучителни учебни сборове в общините Плевен, Левски, Пордим, Кнежа и др.

          През изтеклия период бе сравнително добре организирано и се поддържаше добро взаимодействие между ръководствата на областта и общините с военните поделения в гарнизоните, Военното окръжие, Дирекция “Гражданска защита”, Регионална дирекция на вътрешните работи и регионални областни служби.

          Денонощното дежурство за оповестяване при привеждане на областта и общините от мирно на военно положение и при възникване на стихийни бедствия, авари и катастрофи е добре организирано, в съответствие с ПМС № 212 от 1993 година. Дежурните стаи са оборудвани с технически средства за оповестяване и свръзка, които се поддържат в изправност. В дейността на оперативните дежурни обаче има и редица пропуски по носенето на дежурствата. Част от дежурните не познават в пълен обем функционалните си задължения, не умеят да работят професионално с техническия комплект за оповестяване и средствата за свръзка, което може да затрудни в голяма степен оповестяването и събирането на информация. Такива са случаите в общините Левски, Искър и др. Допуска се в някои общински администрации дежурните лица да напускат дежурните стаи без да са уведомили дежурния по Областен съвет и без да са искали разрешение за това. Такъв е случаят с дежурния в Община Долна Митрополия, който в продължение на 15 минути отсъства от дежурната стая, същата е с разтворени врати и позволява несанкциониран достъп до средствата за оповестяване, до секретните каси и документите за ежедневна работа. За целта следва да се засили контрола по носенето на службата от дежурните по общински съвети, а специалистите по ОМП да организират и провеждат регламентираните, а при необходимост и допълнителни занятия и тренировки със същите, за отстраняване на горепосочените слабости.

          В сравнително добро състояние се поддържа системата от военновременни стационарни пунктове за управление. Същите създават необходимите условия за живот, работа и почивка на Областната и общински администрации. Необходимо е обаче освежаване на същите, ежемесечно проветряване и поддържане на средствата за управление от Дирекция “Гражданска защита”. На всякъде са поставени филтро-вентилационни уредби, същите са изправни и могат да изпълнят предназначението си. По-сериозно стои въпроса с изправността на електроагрегатите за аварийно захранване на пунктовете за управление. На същите не се правят регламентираните технически обслужвания, не се отбелязват в документацията, а лицата, определени за работа със същите са с незадоволителна подготовка. Това касае всички общини.

          Друг сериозен въпрос, който трябва да ангажира вниманието на кметовете на общини, на техните финансови органи и на специалистите по ОМП това е своевременната планировка, получаване и разпределяне на бюджета по ОМП. Допуска се смесване на бюджета по ОМП със същия отпуснат по линията на Дирекция “Гражданска защита”, което не дава ясна представа колко средства са отпуснати по ОМП, как са разпределени и как се използват. Фрапиращ е случаят в Община Червен бряг.

Успешното решаване на задачите по отбраната и създаването на адекватна отбранителна способност зависят изключително от степента на организационната способност и ефективността от управлението при преминаване от мирно във военно положение.


Дейността по защитата на населението в Плевенска област при бедствия, аварии и катастрофи.

За изтеклата година 2004г. дейността по защитата бе насочена в следните направления:

-поддържане в готовност на органите за управление, формированията и силите на гражданска защита за извършване на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на областта;

-поддържане в постоянна готовност на свързочно известителната система за своевременно, надеждно оповестяване и информиране на населението при критични ситуации и осигуряване на мобилна оперативна и аварийна връзка при провеждане на СНАВР.

-подготовка на населението и учащите се за поведение и действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

-поддържане в постоянна готовност за използване по предназначението на индивидуалните и колективни средства за защита на населението.

За решаване на горните задачи бяха извършени проверки и дадени съответните предписания  за отстраняване на констатираните недостатъци и несъответствия.

Обучението на работещото население е регламентирано съгласно дадените указания и националната програма за защита при бедствия.


Опазване на обществения ред:

          На територията на Плевенска област се осъществяваше от органите на РДВР – Плевен. Същото бе организирано в съответствие с изискванията на Закона за МВР, Правилника за приложение на Закона за МВР и стратегията на Правителството за противодействие на престъпността. Дейността се осъществяваше от структурните звена в РДВР и девет районни полицейски управления в областта. За постигане на целите и изпълнение на задачите, стоящи пред РДВР – Плевен, работата беше насочена за изпълнение на следните приоритети:

          - Снижаване на ръста на престъпността на територията на Плевенска област;

          - Повишаване ефективността на превантивно-профилактичната дейност;

          - Овладяване на регионалната криминална престъпност с акцент активно противодействие на структуроопределящите престъпления за региона – имуществените;

          - Повишаване ролята и мястото на специализираните служби по отношение превенцията на детската престъпност, възпитателната работа с малолетните и непълнолетни правонарушители и защитата на личността, правата и интересите на децата;

          - Поддържане на сигурен обществен ред и подобряване на състоянието на безопасността на движението по пътищата чрез по-ефективно управление на организация на силите и средствата на основата на екипната организация на работа на Охранителна, Пътна полиция и Престъпления по пътищата;

          - Засилване ролята на гражданският контрол над дейността на полицията чрез по-голяма публичност, откритост и активна медийна политика. Провеждане на мероприятия, залегнали в стратегията на МВР “Полицията в близост до обществото”: Създаване на регионална комисия по сигурност /на ниво Областна администрация/, с ангажиране на възможно най-широк кръг от представители на държавни органи, институции, обществени организации и др. с цел решаване на проблеми, свързани с обществения ред и сигурността на гражданите; Създаване на местни комисии по сигурност /на ниво общини/; Сключване на местни договори за сигурност; Извеждане на проблемите на преден план и планиране на мероприятия от комисиите по сигурност за решаването им.


 8.Осъществяване на международните контакти на областта на регионално ниво


На база реализирани задгранични командировки:

-Делегация с участието на Областния управител Николай Маринов посети  г.Джаксънвил САЩ и взе участие в семинар на тема:“Взаимодействие на общината с военна база, разположена на нейна територия”

-Делегация водена от областния управител посети г.Таганрог, подготвен е договор за икономическо партньорство между Плевенска и Ростовска област и бяха възстановени отношенията на побратимените градове Никопол-Шахти, Левски-Червен бряг.  


На база срещи на регоионално ниво:

-08.07.2004г.

Посещение на Лойола де Паласио - вицепрезидент на Европейската комисия и комисар по транспорта и енергетиката, на площадката на АЕЦ “Белене”;

-20.07.2004г.

Посещение на Владимир Михайлович Гуричев - депутат от Градското събрание на Москва и председател на комисията по строителство;

Тема:активизиране на туристическия обмен между Плевенска област и Москва;

Посещение на Княз Александър Александрович Трубецкой-председател на гвардейското обединение в Париж.

Тема:създаване на условия за разширяване на туризма между Плевенска област и Френската република;


26-27.08.2004г.

Официално посещение на Н.Пр. Рилач Юрий Олександрович-извънреден и пълномощен посланик на Украйна, Лайшев Владимир Петрович-първи секретар към посолството на Украйна, Прохорчук Петро Василиевич-административен секретар;


02.09.2004г.

Посещение на Генералния консул на посолството на Украйна у нас-Владимир Василенко;


02.09.2004г.

Посещение на Гюнтер Вебер-ФР Германия, градски депутат от Кайзерслаутерн, почетен председател на дружеството “Помощ за Славяново”;


28.02.2005г.                              ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:

                                                                       /НИКОЛАЙ МАРИНОВ/

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Стратегическия план за дейността на Областна администрация Сливен за периода 2010 – 2013 години. Предмет на настоящия доклад е изпълнението...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconПресслужба Областна администрация – Варна
Варненска областна администрация и Одеска областна държавна администрация, наричани по долу – Страни
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconДоклад за дейността на областна администрация
Областния управител, произтичащи от съответните законови и подзаконови нормативни актове
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconОбществен дискусионен форум анализ
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от Северозападен...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconДоклад за дейността на областна администрация перник
Дейността на Областния управител през отчетния период се основаваше на провеждането на държавната политика на територията на Област...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconРепубликабългари я областeн управител на област плевен протокол №2
Днес, на 28. 11. 2012 г от 14. 00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен се проведе заседание на Областния експертен...
Доклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом