Програма "околна среда 2007-2013 г."
ИмеПрограма "околна среда 2007-2013 г."
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер91.09 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/news/opening/general_information.doc

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”
Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е един от инструментите за реализация на националната политика за развитие на страната, в частност на националната политика за околна среда. Програмата определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор “околна среда”, които ще се финансират от европейските фондове, и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз. Тези цели и приоритети са съгласувани както с националната политика за опазване на околната среда, така и с принципите, залегнали в законодателството на Европейския съюз и по-конкретно в неговата регионална политика.

Главна стратегическа цел на оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” е подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура. Нейното постигане се осъществява посредством реализирането на три специфични цели, насочени към опазване и подобряване на състоянието на водите, подобряване на управлението на отпадъците и защитата на почвите и опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Главната цел и произтичащите от нея специфични цели ще допринесат за засилване на единството между опазването на околната среда и растежа, в съответствие със Стратегическите насоки на Европейската Общност.

В оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” са определени четири приоритета за финансиране, чрез които се предвижда да се реализират горепосочените специфични цели.

Приоритети 1, 2 и 3 са насочени към покриване на изискванията на европейското законодателство в секторите “води”, “отпадъци” и “биоразнообразие”. Програмата ще се фокусира върху изпълнение на директивите в горепосочените сектори, изискващи най – големи финансови ресурси, така и към изпълнение на съответното българско законодателство, което е хармонизирано със съответното Европейско такова.

Приоритет 4 "Техническа помощ" е насочен към осигуряване на необходимата техническа помощ при изпълнението на оперативната програма и ще покрива нуждите на всички приоритети в нея.

Приоритетите са:

Приоритет 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали

Приоритет 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.


Приоритет 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.


РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


През 1957 година с подписването на Договора за създаване на Европейската Общност се слага началото на регионалната политика на Европейския съюз. Значението на тази политика за държавите-членки на Европейската Общност (тогава едва 6, а в момента 27) се корени именно в този Договор, намирайки отражение в самия му преамбюл:


Загрижени да заздравят единството на своите икономики и да осигурят хармоничното им развитие чрез намаляване на различията, съществуващи между различните региони и изостаналостта на по-слабо облагодетелстваните региони


Регионалната политика заляга в чл. 2, 3 и 4 на Договора, които дефинират основните принципи на Общността:


“…да насърчава в рамките на Общността хармонично, балансирано и устойчиво развитие на стопанските дейности, високо равнище на заетост и социална закрила, равенство между мъжете и жените, устойчив и неинфлационен растеж, висока степен на конкурентноспособност и сближаване на икономическите показатели, високо равнище на защита и усъвършенстване на качеството на околната среда, повишаване на жизнения стандарт и качество на живот и икономическо и социално сближаване и солидарност между държавите-членки.”

Един от сегашните приоритети е сближаването на жизнените стандарти на новите и старите държави-членки колкото е възможно по-бързо. В това се изразява смисълът на кохезионната политика на Европейския съюз. В чл. 158 от Договора се заявява, че за да засили своето икономическо и социално сближаване, Общността ще се стреми към намаляване на различията между равнищата на развитие на различните региони и на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони или области, включително селските области. В чл. 159 от Договора се посочва, че тези действия ще бъдат подпомагани чрез съществуващите финансови инструменти, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Структурните фондове на Европейския съюз.

 1. Приоритети и цели на Регионалната политика на ЕС за програмния период 2007-2013 г.

За постигането на икономическото и социално сближаване Структурните фондове и Кохезионният фонд са създадени като основни финансови инструменти на регионалната политика, които да допринесат по подходящ начин за постигане на следните три цели:

Цел “Сходство” е насочена към дейности за сближаване на най-слабо развитите държави-членки и региони. Тя се осъществява чрез: подобряване на условията за растеж и заетост, посредством повишаване на качеството на инвестициите в човешки и физически капитал; развитие на иновациите и на общество, основаващо се на знания; приспособяване към икономически и социални промени; опазване и подобряване на качеството на околната среда; повишаване ефективността на администрацията. Цел “сходство” се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР),

Европейски социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ). Република България е избираема за финансиране единствено по таз цел.

Цел “Регионална конкурентноспособност и заетост” обхваща регионите, които не са обхванати от първата цел и е насочена към засилване на тяхната конкурентноспособност и


заетост. Тя се осъществява чрез: предвиждане и смекчаване на влиянията от икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията; развитие на иновациите и общество, основаващо се на знания; насърчаване на предприемачеството; опазване и подобряване качеството на околната среда; адаптиране на работната ръка и на бизнеса; развитие на пазара на труда. Цел “Регионална конкурентноспособност и заетост“ се финансира от ЕФРР и ЕСФ.

Цел “Европейско териториално сътрудничество” е насочена към засилване на трансграничното сътрудничество. Тя се осъществява чрез съвместни местни и регионални инициативи; укрепване на транснационалното сътрудничество чрез действия, свързани с приоритетите на Европейската общност, водещи до интегрирано териториално развитие; укрепване на междурегионалното сътрудничество и мрежите за обмяна на опит на съответното териториално ниво. Цел “Европейско териториално сътрудничество“ се финансира от ЕФРР.

Кохезионната политика на ЕС за периода 2007 - 2013 г. се осъществява на базата на следните 4 основни принципа, чието съблюдаване е задължително и при управлението на структурните инструменти (ЕФРР, ЕСФ и КФ).

 • Принцип на партньорство, който изисква определените партньори да представят своите мнения и предложения по прозрачен начин още в началото на процеса на програмиране и в процеса на подготовката, финансирането, наблюдението и оценката. Този принцип изисква прилагането на механизми на консултации и участие на национално и регионално равнище, които да осигурят участието на местните и регионални власти, социално-икономическите партньори и неправителствените организации и други заинтересовани страни;

 • Принцип на координация, с който се гарантира съгласуваност и последователност на различните становища и приоритети както и преговори за постигане на съгласие между отделните участници. Необходимо е да се осъществи вътрешна и междуведомствена координация и сътрудничество. ЕК и страната-членка следва да гарантират координация както на подкрепата от различните фондове, така и между фондовете и подкрепата от други финансови инструменти и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ и да не допускат припокриване между тях;

 • Принцип на децентрализация, с който се делегират права по управлението на фондовете от ЕК на държавата-членка;

 • Принцип на допълняемост, изискващ средствата от ЕС да се допълват от национално и местно финансиране, чието ниво се определя от страната-членка.

 1. Финансови инструменти на ЕС

Кохезионен фонд


Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави-членки на съюза. Основната цел на Кохезионния фонд е допълнително да допринесе за икономическото и социалното развитие. Предвиден е да финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда и транспорта в държави-членки, чиито брутен вътрешен продукт е по-малък от 90% от средното за ЕС.


Структурни фондове

 • Европейски фонд за регионално развитие – ЕФРР

ЕФРР е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за провеждането на общата “регионална политика”, чиято цел е да допринесе за намаляване на различията между регионите в Общността. Фондът се прилага главно в национални програми за стимулиране на развитието, чрез безвъзмездни субсидии. Също така и при финансирането на производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми; мерки, насочени към експлоатиране на потенциала на вътрешно регионално развитие; финансиране на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на ниво Общност, особено, когато се отнасят до граничните райони на държавите-членки, туризъм, урбанистично развитие и култура.

 • Европейски социален фонд – ЕСФ

ЕСФ е създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки подпомагащи социалната политика. Мерките за постигане на висока заетост са една от важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Основната му задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в борбата с безработицата, насърчава връщането на безработните и необлагоделстваните групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на системи осигуряващи заетост. Финансирането по фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара на труда; осигуряване на равни възможности на пазара на труда; развитие на уменията, способностите, повишаването на професионалната квалификация, преквалификация и т.н.; насърчаване създаването на работни места; финансиране на проучвания и пилотни схеми отнасящи се до аспекти, които са общи за няколко държави-членки.


НОРМАТИВНА БАЗА

Законодателство на ЕС:


Регламенти на ЕС относно Структурните фондове за периода 2007-2013, публикувани в Официален вестник на ЕС;


 • РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999; - http://eufunds.bg/index.php?cat=77

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1828/2006 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие; http://eufunds.bg/index.php?cat=77

 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999; http://eufunds.bg/index.php?cat=77
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА

СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999; http://eufunds.bg/index.php?cat=77

 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1084/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година

за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94; http://eufunds.bg/index.php?cat=77

 • РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС); http://eufunds.bg/index.php?cat=77


Българско законодателство


Нормативни документи за усвояване на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, свързани с изпълнението на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”;

 • ПМС № 182/21.07.2006 г. – За създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; http://eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%20%20%20182.pdf

 • ПМС № 6/19.01.2007 г. – За създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България;

http://eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%206.pdf

 • ПМС 55/12.03.2007 г. – За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програмата ФАР на Европейския съюз; http://eufunds.bg/docs/55%20%283%29.pdf

 • ПМС 62/21.03.2007 г. – За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007-2013 г. ; http://eufunds.bg/docs/eligibility.pdf

 • ПМС 121/31.05.2007 г. – За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по програмата ФАР на ЕС http://eufunds.bg/docs/__%CF%CC%D1%20%B9%20%20121.pdf

 • ПМС 194/13.08.2007 г. – За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС;

http://eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%20194.pdf

 • ПМС 249/17.10.2007 г. – За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. http://eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%20249.pdf


Полезни връзки

www.moew.government.bg

http://eufunds.bg

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Доставка на компютърно, периферно, сървърно и комуникационно оборудване съгласно техническото задание, за целите на управлението...

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Резюме на окончателен доклад за Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни...

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconОперативна програма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република...

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” (опос) е насочена към реализирането на приоритети, свързани с прилагането на европейското...

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Цели на приоритетна ос 4 „Техническа помощ” от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconПрограма "околна среда 2007 2013 г."
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 50

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconПрограма околна среда 2007 2013
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 48

Програма \"околна среда 2007-2013 г.\" iconПрограма околна среда 2007
Боровец” и „Чамлъка” на риосв хасково по процедура № bg161РО005/11/3 2/05/26 " Изпълнение на дейности за устройство и управление...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом