Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение
ИмеУчебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение
страница1/6
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер0.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cet-vtu.com/site/bul/IT_SIV.doc
  1   2   3   4   5   6

ОД 2-01-02_1 (4-6-М-43860_1)УЧЕБЕН ПЛАН – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ,

МАГИСТЪР, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ


У Ч Е Б Е Н П Л А Н


Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт


Форма на обучение:

Образователно-квалификационна степен:

ДИСТАНЦИОННА

МАГИСТЪРСрок на обучение:

Професионална квалификация:

5 семестъра

Магистър по Информационни технологии в

съдебната и изпълнителната властКредити:

Направление:

150

4.6. Информатика и компютърни наукиПриет от Факултетен съвет:

Утвърден от Академически съвет

Протокол № 4/21.04.2009

Протокол № 5/27.04.2009ДЕКАН:

РЕКТОР:

доц.д-р Ж.Карапенчев

ПРОФ. ДПН ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУПА Квалификационна характеристика


Програмата “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” дава на студентите познания по въпросите, свързани с използването на информационните технологии и защитата на информацията в съдебната и изпълнителната власт.

Основните принципи за работа органите на съдебната и изпълнителната власт, възприети от ЕС: законност, откритост, ефективност и ефикасност, отчетност и кохерентност, са залегнали и в политиката на страната и нормативните актове. За постигането на по-висока ефективност в работата на администрацията се предприемат редица мерки, свързани с въвеждане на информационните системи и технологии, е-правителство, е-правосъдие, е-услуги, въвеждане на системи за управление на качеството, използване на принципите за по-добро регулиране, развитие на електронното управление и др. Все по-широкото навлизане на ИКТ изисква не само специалисти в тази професионална област, но и обучаването на квалифицирани потребители.

Магистърската програма по “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт” има за цел да повиши квалификацията на лица, завършили специалностите в друго професионално направление. Програмата предоставя знания и изгражда умения и способности за разработване и прилагане на националната административна политика за е-правителство, е-правосъдие, е-услуги и е-администрация в условията на демократичен преход и пазарна икономика.

Цел на програмата: Да се изградят високо квалифирицирани специалисти за нуждите на съдебната и изпълнителната власт, подготвени успешно да прилагат информационните технологии; Да се повишат уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване, повишаване ефективността им, подобряване на административното обслужване на населението и подобряване на международното и европейско сътрудничество; Да повиши качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини основно в три направления:

1/ обучение във връзка с промените – изграждане на знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите;

2/ обучение във връзка с по-добро обслужване на гражданите;

3/ обучение във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз и опознаването на европейските стандарти в областта на администрацията и правосъдието.

Нуждата от такива специалисти се определя и от необходимостта за успешна реализация на съдебната реформа особено с оглед присъединяването на България към ЕС. Успешно завършилите програмата ще притежават добри умения в областта на информационното осигуряване, съхранението и класификацията на данните.


Реализация: Завършилите успешно магистърската програма и придобили необходимия практически опит експерти ще могат да работят като държавни служители, експерти, специалисти и консултанти, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности, свързани с ИСТ и е-администрация, в органите и звената на съдебната и изпълнителната власт, способни за работа и в международни и европейски институции. Те ще бъдат способни да работят също като експерти в международни и неправителствени организации в областта на електронната администрация.

След завършването си получилите степен "магистър" по “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, трябва да имат следните

1. Общи умения:

 • творчески да прилагат придобитите знания; да генерират и представят собствени решения на проблеми в областта на ИС;

 • критично да анализират и прилагат редица концепции, принципи и прак­тики от предмета в контекста на слабо определени задачи, демон­стри­райки умение за правилен избор и използване на ефективни средства и техники;

 • да идентифицират проблема, изискванията на потребителя, анализ и реализация на ИС;

 • да познават юридическите последици от незаконно използване на класифицираната информация;

 • да умеят да използват бази от данни и Правно-информационни системи

2. Специфични умения:

 • да интегрират и подпомагат развитието на вече съществуващите информационни системи в държавната администрация и възможности за интеграция на бъдещи системи

 • да анализират, оценяват и управляват дейността на една организация с оглед потенциална поддръжка посредством информационни системи;

 • да развиват и поддържат ИС във всичките фази на жизнения им цикъл;

 • да работят с правни информационни системи;

 • да познават технологичния и информационен инструментариум, необходим за последваща интеграция на приложения и осъществяване на хоризонтални връзки между съществуващите информационни системи с цел създаване на комплексни електронни услуги

 • да осъществяват надежден контрол на използването, достъпа и съдържанието на разпространяваните по електронен път материали

 • да познават правилата за поддръжка и защита на информацията, касаеща предоставянето на комплексни електронни услуги

 • да познават архитектурата, базирана на най-модерните тенденции за устойчивост при срив, разпределяне на натоварването, възстановяване при аварии, архивиране

 • да осъществяват контрол на достъпа чрез автентикация на потребителите посредством име и парола или електронно удостоверение

да поддържат високо достъпна и безотказна интранет/интернет структура, която гарантира доставянето на информацията до съответните звена


Б. Съдържание на учебния процес


студентска заетост, форми на контрол и кредитна характеристика

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестри

в които се изучава

Контрол


Хорариум и кредити


Общ

хорариумОбщо кредити

Работа в Интернет

среда

(минимум 70%)


Други форми

(максимум 30%)


Работа с преподавател


Самостоятел

на работа


Реферат

 Курсова

работа

Практика

Сем.

Форма

хор

кр

хор

кр

хор

кр

хор

кр

хор

кр

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17
 Задължителни
 

  
200037

Обща теория на правото

1

1

и

30

1

90

330

1150

5

200053

Конституционно право на РБ

1

1

и

30

1

90

330

1150

5

20081168

Финансово право и данъчно право

1

1

и

30

1

90

330

1150

5

20081169

Компютърни архитектури, мрежи и комуникации

1

1

и

30

1

75

2,515

0,5

30

1

150

5

20081144

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

1

1

и

30

1

75

2,515

0,5

30

1

150
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" стопански факултет
Учебен план – стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план транслатология за чуждестранни българисти, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план транслатология за чуждестранни българисти, магистър, дистанционно обучение
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план специалност „културен туризъм", окс „магистър", дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – специалност „културен туризъм”, окс „магистър”, дистанционно обучение
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план педагогика на деца със специални образователни потребности, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – педагогика на деца със специални образователни потребности, магистър, дистанционно обучение
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план социално предприемачество, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебният план на специалността “Социално предприемачество”, магистър е със срок на обучение 2 семестъра за завършилите образователно-квалификационна...
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план туризъм, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършена образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър” по друго направление
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план социална педагогика окс "магистър", дистанционно обучение
Обучението в специалност “Социална педагогика” е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или...
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconОбщи положения
Чл. Този закон урежда принципите на дейността на съдебната власт в Република България, устройството и организацията на работата на...
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Катедра «Стопанско управление» на Стопански факултет при вту осъществяват обучението на студентите от специалността
Учебен план информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, магистър, дистанционно обучение iconУчебен план специалност етнология окс(магистър) дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършено висше образование – бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом