Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
ИмеОптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
страница5/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_доклад_еврофондове_2011_финал_0.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Изх. № 014-1/15.08.2011г.


Р Е З О Л Ю Ц И Я


на участниците в Кръгла маса „Състояние на усвояването на средства от европейските фондове в Р България - 2011”, състояла се в София, Р България на 25.01.11 и 19.07.11


До Президента, Председателя на Народното събрание,

Председателя на Министерския съвет и

Председателя на икономическия и социален съвет на Р България


До Европейската комисия, Европейския парламент,

Европейския икономически и социален съвет


Ние, участниците в гражданския мониторинг и в кръглата маса „Състояние на усвояването на европейските фондовете в Р България - 2011”, организирани от Коалиция за устойчиво развитие – представители на научните среди, бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор


Отчитайки, че предприсъединителните европейски финансови инструменти и европейските опертивни програми не доведоха до видимо обществено и стопанско развитие на България, косвени и комулативни ползи, устойчивост; че цели сегменти от българската действителност на практика са лишени от средства на ЕС, че няма преразглеждане на недобросъвество преговорените глави, че няма пренасочване на средства, няма преформулиране на политики; че липсва добро управление на европейските фондове в България - от страна на управляващите органи и междинните звена се предлагат услуги с ниско и подозрително качество, че те не само не подпомагат, но и пречат на целевите групи, подходящи за бенефициенти, объркват ги и ги разколебават, че липсва прозрачност и публичност при преговаряне, подготовка, администриране, финансиране, изпълнение и мониторинг, че отсъства транфер на информация и знания към отделните обществени сфери, които трябва да осъществят европейските проекти


Приемайки, че Европейските Структурни и Кохезиония Фондове /ЕСКФ/ няма да заработят за общата политика на ЕС и националната на Р България, ако не състои незабавно общ критичен преглед на програмните и проектните документации, енергична промяна със стратегически корективни мерки в средата на програмния период, с нови програмни и стратегически цели, национални приоритети, с въвеждане на модели, процедури и подходи, които да осигуряват перспектива и съответствие с националните и местните приоритети, реални и равни възможности за всички бенефициенти, въвеждане на контрол и регресивни искове за отговорност на органи и служители от комитетите по наблюдение, управляващите органи и междинните звена, нанесли морални и материални вреди на граждани, фирми и общини от Р България в качеството им на бенефициенти по европрограми, и на европейските данъкоплатци, прозрачност и публичност на процедурите, на резултати от операциите и на практиките от тяхното изпълнение, широко и пълноценно обсъждане с обществеността на опростяване на процедурите, на рационализация на системите за кандидатстване и на реализация на европроектите, автентично регионално развитие по истински, обмислени, отговорни, а не формално преписани общински и регионални стратегии, провеждане на децентрализация и въвеждане ефективно на принципа на субсидиарността с бюджетни квоти на еврофинансиране по региони за планиране, превъзлагане на по-ниски териториално-административни нива управлението на европейските средства за предстоящия програмен период


Убедени, че съгласуването на интересите при усвояването на средства от еврофондовете между публичната администрация, бизнеса и гражданския сектор ще допринесе за по-бързото изграждане на самоуправляващи се общности под върховенството на закона, както изискват постулатите на Лисабонския договор,


Предлагаме на Българския държавен глава, на Българския парламент, на Българското правителство, и на Българския икономически и социален съвет, както и на европейската администрация в лицето на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския икономически и социален съвет, следните неотложни мерки за оптимизиране и ефективно усвояването на средствата от ЕСКФ за Р България:

- Включване на нови обществени сили от научния сектор, местната изпълнителна власт, неправителствените организаци и бизнеса в равноправен и честен диалог с централната администрация за преразглеждане на приоритети и рационализиране на операциите за настоящия програмен период на действието на ЕСКФ в Р България

- Организиране на широк и пълноценен обществен дебат с капацитета на цялото гражданско общество за формирането на Национална референтна рамка 2014 - 2020 г.

- Старт на процеси за децентрализация в държавата, от там и в процеса на усвояване на евросредства, въвеждане на принципа на субсидиарност и квоти за управление на евросредства в регионите за планиране на Р България

- Активни обществено обсъждане и държавна политика при формулиране на насоките в Стратегия „Европа 2020” и изясняване на националните приоритети при осъществяването и в България и ЕС със заинтересованите групи на влияние


15.08.11

гр. София

От участниците в Кръгла маса

„Състояние на усвояването на средства

от европейските фондове в Р България - 2011”


VI. Приложения:


 1. ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЗНАЧИМ ДОСТЪП ДО ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Българска академия на науките, акад. Никола Съботинов, председател на БАН


I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

БАН има най-широко участие главно при три оперативни програми: Оперативна програма човешки ресурси (ОПЧР), Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) и Оперативна програма за развитие конкурентноспособността на българската икономика.

За съжаление, най-общият извод от работата ни по тези програми е, че административният капацитет на министерствата – Управляващи органи и/или Междинни звена по оперативните програми на ЕС за България все още е нисък. Проблемите, които произтичат от това, рефлектират пряко върху по-пълното усвояване на предоставените от Европейския съюз средства.

Справедливо е да подчертаем, че се полагат усилия за въвеждане на административни процедури, които да улеснят бенефициентите: има добра организация на одита по изпълнение на проектите, провеждат се редовно обучения за бенефициентите, особено по ОПЧР. Но като цяло, резултатите все още са далеч от добрите практики.

Списъкът със слабости е дълъг:

 • Мудност при сключване на договорите – сключването на договорите се бави с по 2 до 6 месеца. Проектите стартират с огромно закъснение, с всички произтичащи от това проблеми, свързани с усвояване на средствата и изпълнение на предвидените дейности в съответствие с времевия график.

 • Чести промени в нормативната уредба и ретроспективно действие на всяко ново Постановление на МС. Променят се условията по договорите за текущи проекти след тяхното сключване, подписват се многобройни анекси и отново се губи време. По-сериозният проблем е, че в резултат на промените не се признават разходи, направени съгласно изискаванията на нормативната уредба към момента на сключване на договора!

 • Забавени плащания поради тромавите процедури за отчетност

Реалното усвояване на средствата по проектите от ОПЧР е от порядъка на 60 до 90%. Плащанията се бавят като правило! Със закъснение се прави авансовият превод, а поради тромавите процедури за отчетност – с големи закъснения се възстановяват парите, отчетени в межднните етапи. На практика, участниците са принудени да изпълняват проекта със свои оборотни средства, което е огромно предизвикателство в период на финансова криза.

Няма фиксиран срок за разглеждане и приемане на отчетите. Нормативно е определено само, че възстановяването на средствата става в срок от 45 дни след приемане на отчета. Липсата на административен капацитет и недобра организация най-ясно личи в ГД „Структурни фондове и международни образователни програми” при МОМН (за ОПЧР) и в МФ (за ОПАК).

В МОМН междинните и окончателните отчети по проектите започват да се разглеждат най-рано 2-3 месеца след внасянето им. А до окончателното им приемане (одобряване) минават още няколко месеца, което обяснява защо, в крайна сметка, се бавят толкова дълго плащанията за възстановяване на изразходваните средства.

Закриването на МДААР доведе до пълен хаос, и повече от една година МФ не съумя да създаде организация, за да поеме нормално оперативната програма за отчитане на проектите по ОПАК. В резултат – възстановяването на средствата по ОПАК за приключили проекти с представени отчети се бави повече от 18 месеца!

Проблемът с плащанията не е решен и в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган по Оперативна програма кокурентноспособност на българската икономика. Изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия боксува. Има малки иновативни предприятия, създадени от учени на БАН, които са вложили собствени средства, но и до днес не са им били възстановени средствата по изпълнение на проекта.

 • Излишна бюрокрация, непоследователност в работата

Често се въвеждат нови форми на отчетност от МОМН, след като е започнало изпълнението на проектите. Бенефициентите трябва да преработват всички предишни отчети, независимо колко етапа от изпълнението на проекта вече са отчетени.

 • Липса на достатъчно професионализъм в работата на експертите в Междинното звено

Част от финансовите и технически експерти в ГД „Структурни фондове и международни образователни програми” при МОМН не са достатъчно добре подготвени, дават противоречиви указания, много са нелюбезни, не обявяват мотивите си при отказ от признаване на разходи и в цялото им поведение не личи заинтересованост от пълното правомерно усвояване на средствата по одобрените проекти. С други думи, нагласата им не е да помагат, а само да санкционират.


II. СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС

ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ (7РП)

Учените на БАН имат широко участие в 5 РП (1998-2002), в 6 РП (2003-2006), а понастоящем и в Седма рамкова програма на ЕС (2007-2013). С това те дадоха и продължават да дават своя принос за изграждане на Европейското научноизследователско пространство (ERA), в което европейската научна общност обедини усилия за осигуряване на устойчив растеж на европейската икономика, базирана на знанията.

Кандидатстването, подборът на успешни проекти и цялото оперативното ръководство на рамковите програми се извършва директно от Европейската комисия, в Брюксел. Независимо от това, има редица механизми, с които държавната администрация в България може да влияе на непрекъснатото разширяване на българското участие в рамковите програми и за по-пълно усвояване на средствата от ЕС, до които имаме досъп.

Положително е решен един от най-трудните въпроси, свързан с необходимото съфинансиране на успешните проекти: Българската държава, чрез Фонд „Научни изследвания” при МОМН, предоставя необходимите средства за съфинансиране на всички проекти по 7 РП, в които има българско участие. Работи успешно и схема за финансиране на техническата подготовка по 7 РП, която оперативно се ръководи също от Фонд „НИ”, МОМН.

Същевременно има редица проблеми, които произтичат по-скоро от липсата на визия и неразбиране на европейските механизми за работа. Те стоят открити години наред, имат пряко отношение към участието ни в рамковите програми и привличането на повече европейско финансиране, но не се забелязва напредък в решаването им:

 • Липса на ясни държавни приоритети в науката

Няколко поредни правителства, включително настоящето правителство на ГЕРБ, не магат да начертаят стратегия за това, кои наукоемки отрасли в икономиката ще се развиват в България. Не са извеени приоритетни научни направления, които имат потенциал и които да се развиват с предимство.

 • Липса на българско лоби в Брюксел

Не се разбира като че ли значението на лобирането като механизъм и се подценява ролята на един офис в Брюксел, който да представлява българската научна общност и да лобира за нейните интереси.

Пак поради подценяване или непознаване на механизмите на лобиране не се използва ефективно участие на наши представители в Програмните комитети по съответните направления в 7 РП. Те не могат редовно да присъстват на заседанията, защото правителството пести от скромните суми за командировъчни разходи до Брюксел! Има членове на ПК, на които са отказани командировки за 3 поредни заседания. Проблемът е, че не се разбира ролята на членовете на Програмните комитети в процеса на разработване на Работните програми по 7 РП и възможностите им за лобиране при определяне тематиката на предстоящите конкурси. В резултат, важните за България теми, по които има проектна готовност все по-рядко се включват в Работните програми по 7 РП и се ограничават възможностите, нашата наука да се финансира с европейски средства.


 • Липсва държавна политика за изграждане на програмен капацитет сред потенциалните бенефициенти по 7 РП и другите рамкови програми на ЕС.

Липсата на такива политики и пренебрегване на нуждите от обучение в програмно отношение, поставя участниците в 7 РП в режим на самообучение на принципа на „проба - грешка” при подготовката и управлението на проектите. Добре е, че учените от БАН могат да се опрат на опита си, но това далеч не е достатъчно в условията на непрекъснато нарастваща конкуренция. В интерес на страната ни е да повишим процента на успеваемост при кандидатстването и да разширим кръга на апликантите.

Липсва подкрепа за по-добро управление по спечелените проекти. 7 РП има специфични правила, особени затруднения има по управлението на финансовата част от проектите, защото няма подготвени финансисти и счетоводители, които да оказват методическа помощ на бенефициентите. 1. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Министерство на труда и социалната политика, министър Тотю Младенов


По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) - програмен период 2007-2013 г. – към момента се изпълняват 66 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1,424 милиарда лева, а са сключени общо 1 566 договора на стойност близо 1,129 милиарда лева.

Опитът от досегашната ни работа показва, че в процеса на изпълнение на програмата понякога са необходими корективни мерки c оглед облекчаването на подготовката и изпълнението на проекти. B тази връзка следва да се отбележат усилията на настоящото правителство за намаляване на административното бреме за бенефициентите и ясно регламентиране на задълженията на отговорните административни структури - Управляващи органи и Междинни звена по отношение сроковете за набиране и оценка на проектни предложения, верифициране на разходи и извършване на плащания.

При изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" от страна на Министерство на труда и социалната политика бяха предприети редица мерки, които се посочват като пример за добра практика, както в страната, така и от нашите европейски партньори.

На първо място бих желал да посоча финансирането на дейности за обучение и кавалификация чрез предоставяне на ваучери на физически лица. Възможност за това дава Постановление на Министерския съвет N: 251 от 21 октомври 2009г., което регламентира реда и начина за предоставяне на ваучери за обучение по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма.

С прилагането на ваучерния механизъм, по част от изпълняваните схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР реално отпада изискването за подаване на проектни предложения. Самите проекти и тяхното изпълнение стават отговорност на Агенция по заетостта. Така се спестяват допълнителни разходи и административното бреме за бизнеса. Ваучерите следват човека, който се нуждае от професионално обучение или от продобиване на нови ключови компетентности. Лицата, които са целева група по съответната схема, ще имат възможност директно да подадат заявление в дирекциите „Бюро по труда”, да получат ваучер и да се включат в избраното от тях обучение. Избраният подход реално овластява крайните бенефициенти, като им дава възможност за личен избор и инициатива.

Разплащането на услугата се извършва след завършване на обучението от съответното лице. На доставчика се изплаща фиксирана сума – нормативната стойност на съответния ваучер съгласно праговете, посочени в ПМС N: 251/21.10.2009г. срещу предоставяне от страна на обучителя на самия ваучер, присъствени списъци, доказващи участието на лицето в обучение и копие от документа за завършено обучение (свидетелство, удостоверение, сертификат или др.).

В съответствие с това постановление Агенцията по заетостта набира заявления от представителите на целевите групи, както и заявления от организации, които да отговарят на заложените изисквания и имат готовност да извършват обучения срещу ваучери. Всяка една обучаваща организация, която отговаря на изискванията и приложимото законодателство, т.е. няма задължения към бюджета, притежава необходимите лицензи и материална база за провеждане на обучения и няма констатирани нарушения при управлението на публични средства, може да участва, ако желае, в изпълнението на дейностите, финансирани с ваучери. Процедурата е отворена за набиране на обучаващи организации, като всеки месец списъкът ще се обновява. Доставчиците на обучение извършват дейностите на база сключен договор с Агенция по заетостта. Списъкът на организациите, сключили договор се публикува на интернет страницата на агенцията (www.az.government.bg) и се обновява на месечна база.

Интересът от страна на гражданите е голям и само по един от изпълняваните проекти – „Аз мога”, по който се финансира обучение на заети лица чрез предоставяне на ваучери, от 11 януари до 19 ноември 2010г. подадените заявления от лицата са 97 466, одобрените – 58 013, ваучери за обучение са получили 36 474 лица, а успешно са завършили 14 589.

Управляващият орган на оперативната програма извърши текуща оценка на изпълнението на проекта, резултатите от която показаха висока степен на удовлетвореност на целевата група, като 86,6% от анкетираните декларират желание да участват в други обучения, а мнозинството от лицата разглеждат участието си в проекта като дългосрочна инвестция. Прави впечатление значителното участие на жени (65,7% от всички участици) и представители на етническите малцинства (12,9% от всички участници).

Следва да се отбележат усилията, които бяха предприети съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, за да се осигури допълняемост на действията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съответно с Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”.

През месец февруари 2010г. Министерският съвет прие национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, която очертава основните насоки за действия и ангажимента в рамките на 15 години да бъдат закрити всички специализирани институции за деца в страната. Към стратегията е изработен детайлен План за действие, който съдържа описание на всички ключови етапи, включително конкретни действия и ангажименти на всички заинтересовани страни, за закриването на 137 институции (домове за деца с увреждания, домове за медико-социални грижи за деца и домове за деца, лишени от родителска грижа), в които към момента са настанени около 7000 деца. Ключова роля за успеха на този процес е отредена на финансирането, което ще бъде предоставено от оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Министерство на труда и социалната политика, съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в диалог със службите на Европейската комисия и неправителствените организации, предприе мащабни действия за деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализираните институции, които ще бъдат финансирани с 28 милиона лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От своя страна Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще финансира със средства в размер на 20 милиона евро от Оперативна програма „Регионално развитие” изграждането на необходимата инфраструктура за предоставянето на социални услуги на децата, напуснали институциите. Действията по ОП РЧР ще се реализират в два компонента. По първият, който вече е в процес на изпълнение, средствата се предоставят на Държавната агенция за зактила на детето, която изпълнява проекта в партньорство с Министерство на здравеопазването и Агенция за социално подпомагане.

Фокусът в рамките на първия компонент е поставен върху планиране на конкретни мерки за реална деинституционализация на деца с увреждания в специализираните институции. По този компонент се изпълнява прект „Детство за всички”, който е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със срадства в размер на 4 960 000 лева. По този проект в края на месец октомври 2010г. бяха готови индивидуалните оценки на децата, настанени в домовете за деца с увреждания и децата с увреждания над 3-годишна възраст, настанени в домовете за медико-социални грижи. Общо бяха направени оценки на 1 797 деца от 56 институции. На база информацията от оценките в момента се разработва картата на бъдещите сициални услуги в общността, които са необходими за успешното извеждане на децата от институциите.

В съответствие със заложените в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в република България” цели и мерки, бяха проведени консултации между Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на здравеопазването относно осигуряване на средства от двете оперативни програми за извеждането на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца. В резултат на това, по предложение на Министерство на труда и социалната политика, на следващото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат разглеждани критерии за избор на операции за изпълнение на дейностите за деинституционализация на децата от ДМСГД.

Предвижда се за тази цел от оперативната програма да бъдат отпуснати 16 500 000 лева, от които 500 000 на Министерство на здравеопазването в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане за планиране на заместващи услуги.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” ще бъдат предприети паралелни действия в подкрепа на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Политиката на Европейския съюз за равни възможности за хора с увреждания предполага мерки за премахване на пречките за тяхната пълна интеграция, в това число и чрез осигуряване на заетост. Специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания са основните и предпочитани работодатели за хора с увреждания, като в специализирана работна среда те се чувстват физически и морално защитени. В условията на криза обаче тези предприятия изпитват сериозни икономически проблеми, които ограничават възможностите им за създаване на нови работни места за хора с увреждания.

Във връзка с това бяха проведени консултации между Министерство на труда и социалната политика и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за намиране на механизъм за адекватна подкрепа на тези предприятия посредством паралелни действия по двете оперативни програми. Беше получено одобрението на Комитета за наблюдение на съответнте оперативни програми за изпълнение на мерки за подпомагане на този специфичен и същевременно изключително важен в контекста на европейския социален модел, сектор на българската икономика. Преди внасянето на предложенията в комитетите за наблюдение, критериите за иабор на операции бяха обсъдени и съгласувани с широк кръг неправителствени организации и представители на работодателите на хора с увреждания.

По Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” ще бъдат отпуснати общо 10 милиона евро за технологичната модернизация по схема „Подкрепа за предприятията и кооперации на хора с увреждания”. Бенефициентите по схемата ще могат да получат по 600 000 лева за закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, машини и съоражения, както за продобиване на дълготрайни нематериални активи.

Със средствата в размер на 20 милиона лева по схема „Шанс за всички” ще бъдат подкрепени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер до 250 000 лева. Средствата са предназначени за обучение, специализиран транспорт, социални услуги в работна среда и наемане на хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации. По схемата ще се подкрепят и инвестициите в адаптирането на работни места за хора с увреждания.

Двата Управляващи органа планират да стартират едновременно изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да проведат съвместна информационна кампания с цел постигане на семергичен ефект. 1. „ЛИПСАТА НА „ТЕХНОЛОГИЧЕН“ И „ИНЖЕНЕРЕН“ КАПАЦИТЕТ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Федерация на научно-техническите съюзи, д-р инж. Бойко Денчев

Понастоящем, особено остро стои задачата за мак­симално използване от българските организации на структурните фондове по оперативните програми (ОП) на ЕС. По едни или други причини усвояването на тези фондове е повече от скромно, а по някои признаци – почти плачевно. Усвояването на Европейските фондове се превръща в проблем от общонационално значение, решаването на който влияе по решителен начин върху технологич­ната модернизация и иновационното развитие на българската ико­номика.1 По виждане на ФНТС проблемите имат разнообразно естество, в някои случаи могат сравнително по-лесно да се дефинират, но в други имат комплексен характер. За съжаление, в рамките на много от форумите посветени на тази тематика („защо не успяваме в изпълнението на донорски проекти и програми финансирани от ЕС”), в контекста на различни обсъждания и формати на участващите страни, анализаторите се ограничават до повърхностното и тривиалното (например корупционните практики). Причините за това са очевидни слабости и проблеми, които макар и нееднократно формулирани се повтарят непрекъснато вече четири години, и които превръщайки се в устойчив феномен, отнемат времеви и експертен ресурс който би могъл да бъде използван за анализ на комплексните и сложни проблеми. По долу бихме желали да маркираме някои от тези проблемни области с комплексен характер.

1. Установеният в страната пазарен модел не стимулира па­зарните субекти в лицето на фирмите да инвестират собствен ресурс в иновации. Парадоксално е, че пазарната принуда изразяваща се в израза „въвеждай иновации или умри“, не е в сила единствено за българския пазар.

2. Българският бизнес не създаде нови корпоративни структури за изследване и разви­тие, нито пък транснационалните компании (ТНК) развиха свои развойни корпоративни филиали у нас


3. За успеш­ното изпълнение на ОП „Раз­витие конкурентоспособността на българската икономика“ е необходимо да се решат проблеми които по същество са извън самата програма и се отнасят до създаването на благоприятстваща институционална и законодателна рамка за развитие на националната иновационна система. Не е появи национален модел за комерсиализиране на научно-приложните резултати в условията на пазарна икономика.

4. В Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Раз­витие конкурентоспособността на българската икономика“ наред с недостатъчния административен капацитет почти изцяло отсъства „технологичен“ и „инженерен“ капацитет

За успеш­ното изпълнение на
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПостановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПрограма „Оптимизация на училищната мрежа"-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
На средствата по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”- модул „Изплащане...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОтчет 2010 аоюцр "Хебър"
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПроект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconЗакон за пътищата
Доп. Дв, бр. 39 от 2011 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconБелоруски лагери ад
Организацията на българския пазар чрез завоюване доверието на все повече Клиенти. Тази стратегия изисква постигане на реално оптимизиране...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconУправленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
Реформаторската политика на ндсв постави здрава основа на модернизацията на България. С нови идеи и нови икономически решения. С...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОптимизиране на лекарствената регулацията и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства
Представяне на компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом