Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
ИмеОптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
страница4/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_доклад_еврофондове_2011_финал_0.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

БезсилиеКвалифи-кация

Грешно

начало


начало

Source: Presented by Ken Koza, The Dow Chemical Company.


Фиг. 25


Не е трудно да се види, че преходът в България се прави без необходимия светоглед, от там липсва необходимата квалификация, образование, липса на адекватна мотивация. Това води автоматично към масовата практика да се разработват проекти, основани единствено на мобилизация на налични ресурси и отговарящ на това план за действие. Промените са малки, не ефективни, вяло са използвани европейските фондове. Реалността изисква принципно друг светоглед, различен от този на миналия социализъм, различен от този на Вашингтонския консенсус, различен от този, диктуван от присъединителните глави.

Адекватният светоглед за сигурност изисква друга организация на фундаменталните елементи за развитие. Те са организирани в система от планетарни документи за устойчиво развитие, в който Програма ХХI век е в основата. Други са и целите за развитие, дефинирани явно в Цели на хилядолетието, приети еднозначно от Европейския съюз. Практиката по разработка на националните стратегии за устойчиво развитие показва и радикални изменения в научния алгоритъм използван при разработката. Това се вижда от графиката – фиг. 26

Фиг. 26

Тук е целесъобразно да се припомни смисъла от разработката на национални стратегии за устойчиво развитие, по-точно кога и при какви условия то стана неразделна част от управлението на държавите членки на ООН, в това число и на Европейския съюз. Първите пет години след срещата на върха в Рио де Жанейро’92 в известен смисъл бяха шокови за болшинството правителства в света. На срещата през 1997 г. Рио + 5, практически беше отбелязан регрес по отношение на устойчивото развитие. Това даде основание да се говори за Рио -5 и в официалната резолюция A/RES/S-19/2 на срещата от 19 септември 1997 г. в т. 24 беше разяснен смисъла от разработката на национални стратегии за устойчиво развитие и всички страни бяха задължени до 2002 г. да разработят такива стратегии.

България днес, единствена не притежава стратегия за устойчиво развитие. Възниква въпроса как страната бе изключена от общо цивилизационния, общо европейския проект. Повече от очевидно е, че определени среди от България, Европа и света, не разбират в какъв свят живеят и практически неразбират, че не усвояването на европейските фондове, е саботаж срещу сигурността не само на България, не само за Европейския съюз, това е изключително сериозен геополитически гаф, който позволява на войнстващия ислям да властва на българска територия и да настъпва срещу ценностите на устойчивото развитие.

Ето как Договорът от Лисабон ни дава онези фундаментални ценности, които се предвижда да бъдат в основата на световното и европейско развитие:


ДОГОВОР ОТ ЛИСАБОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

(2007 / C 306 / 01)

..

Член 2

1. Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи.

2. Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата с престъпността.

3. Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес. Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.

Той насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между държавите-членки.

Той зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство.

4. Съюзът установява икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.

5. В отношенията си с останалата част от света Съюзът утвърждава и насърчава своите ценности и интереси и допринася за защитата на своите граждани. Той допринася за мира, сигурността, устойчивото развитие на планетата, солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека и в частност тези на детето, както и за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации.


……..

Член 3а

1. В съответствие с член 3б, всички области на компетентност, които не са предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на държавите-членки.

2. Съюзът зачита равенството на държавите-членки пред Договорите, както и националната им идентичност, присъща на техните основни политически и конституционни структури, включително по отношение на местното и регионалното самоуправление. Той зачита съществените функции на държавата и по-специално онези, които имат за цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност. По-специално, националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността на всяка държава-членка.

3. Съгласно принципа на лоялното сътрудничество, Съюзът и държавите-членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите.

Държавите-членки вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза.

Държавите-членки съдействат на Съюза при изпълнението на неговите задачи и се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза.


ЕСКФ НЕ ПРОРАБОТИХА В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО

И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

 • Европейското финансиране днес продължава да празен лозунг за голяма част от българското общество

 • Предприсъединителните европейски финансови инструменти и три години европейски опертивни програми не доведоха до обществено и стопанско развитие, косвени и комулативни ползи, устойчивост

 • Цели сегменти от българската действителност на практика са лишени от средства на ЕС, няма преразглеждане на недобросъвество преговорените глави, няма пренасочване на средства, няма преформулиране на политики

 • Салдото в отношенията с ЕС е отрицателно: че сме усвоили 10 % от 13 млрд. евро от ЕСКФ е спекулативно измъкване на цифра от общия контекст

 • Гражданите и обществото направаха всичко, което е по силите им, за да успее в България европейското финансиране – трудностите и спънките дойдоха от натрапените им програми и от самите администрации на програмите

 • Усвояването на средства от еврофондовете за социален и икономически растеж не са приоритет за правителството. Приоритетите на правителството са освобождаването на средства от вътрешния фискален резерв, или от влизането в Шенген, управленение на обществените процеси, хазната и държавата чрез полицията, прокуратурата, данъчната администрация, но не и еврофондовете

 • Формирането на политики и контрола върху усвояването на средства от ЕСКФ са чужди на най-висшия орган в парламентарната република България – парламента, народните представители познават само „операцията” получаване на комисионни при лобиране за спечелване на грант или обществена поръчка, без да могат да напишат без грешка пълното наименование на поне една европейска програма

 • Икономическият и социален съвет на Р България не си е мръднал пръста, за да анализира зациклянето с усвояване на средства от ЕСКФ и пагубното му отражение върху българските общество и икономика, както и да представи своята визия за оптимизиране на управлението им пред Министерски съвет, Президента и Народно събрание, а също и пред Европейския икономически и социален съвет

 • И обществените медии, и свободните медии по темата еврофондове правят „любов за пари”, но не участват в процеса, не го смятат за техен

 • Бизнесът, който с помощта на еврофондовете трябва да увеличава БВП, а от там и качеството на живота ни, е въдворен в една единствена бедна програма с невъзможни и неатрактивни условия за съфинансиране, в останалите присъства като декор в комитетите по наблюдение чрез нарочно определени комформистки представители, за да узаконява мързела, безхаберието или безобразията на администрацията в управляващите органи

 • Правителството не желае и не може да организира енергията на цялото гражданско общество за участие в евросинхронизацията на страната ни чрез кохезионната политика на ЕС за Р България, липсва партньорство и съгласуване на интересите на публичната администрация с останалите два елемента от гражданското общество – бизнес и граждански организации, както и откровени отношения с медиите

 • Липсва добро управление на европейските фондове в България - от страна на управляващите органи и междинните звена се предлагат услуги с ниско и подозрително качество, те не само не подпомагат, но и пречат на целевите групи, подходящи за бенефициенти, объркват ги и ги разколебават, липсва прозрачност и публичност при преговаряне, подготовка, администриране, финансиране, изпълнение и мониторинг, отсъства транфер на информация и знания от органите към отделните обществени сфери, които трябва да осъществят европейските проекти

 • Според политиките на ЕС за следващия перод българите са не само изпълнители в програмите, а ще участват и в дебатите за тяхното съставяне. В същото време не е направено национално обсъждане на Стратегия „Европа 2020”, нито пък на национални приоритети за участие Стратегията, няма обществен дебат за отпочване на работа по Национална референтна рамка 2014 – 2020 г.


ЕСКФ НЯМА ДА ПРОРАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ,

АКО НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМЕ:

 • Общ критичен преглед на програмните и проектните документации

 • Енергична промяна, за да няма още веднъж повторение на лошия сценарий

 • Стратегически корективни мерки в средата на програмния период

 • Нови програмни и стратегически цели – с национални приоритети

 • Въвеждане на модели, процедури и подходи, които да осигуряват перспектива и съответствие с националните и местните приоритети, реални и равни възможности за всички бенефициенти

 • Реално подобряване на мониторинга върху напредъка в програмите, честни статистики, а не стъкмистики за безоблачно прекарване на мандата в управлението на евросредства

 • Въвеждане на контрол и регресивни искове за отговорност на органи и служители, нанесли морални и материални вреди на граждани, фирми и общини в качеството им на бенефициенти по европрограми

 • Прозрачност и публичност на процедурите, на резултати от операциите и на практиките от тяхното изпълнение

 • Широко и пълноценно обсъждане с обществеността на опростяване на процедурите, на рационализация на системите за кандидатстване и на реализация на европроектите

 • Автентично регионално развитие по истински, обмислени, отговорни, а не формално преписани общински и регионални стратегии

 • Провеждане на децентрализация и въвеждане ефективно на принципа на субсидиарността с бюджетни квоти на еврофинансиране по региони за планиране

 • Превъзлагане на по-ниски териториално-административни нива управлението на европейските средства за предстоящия програмен период


ЛОШИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСКФ В Р БЪЛГАРИЯ:

ПРСР:

 • Неспазване на насоки, наредби, срокове от ДФЗ - ос 1, резултат – разочарования, фалити, евроскептицизъм

 • Липса на капацитет за управление, бюрокрация, неусвояване на средства, отсъствие на воля за промяна – ос 2

 • Дневният ред, дейността и управлението на КН и ПРГ се осъществява само и единствено под диктовката на служителите на МЗХ, резултат – монопол в консултантските услуги, стада в куфарчета

 • Съзнателна и престъпна подмяна на субектите в ПЧП – ос 4, подход „Лидер”, резултат – присвоени обществени средства отново в общините, отказ на обществената енергия от евросинхронизация


ОПОС:

 • КН и ПРГ приемат и изпълняват само и единствено указанията на Дирекция „Регионална политика” в ЕК и ръководството на МОСВ, имат аристократично и непартньорско отношение към бенефициентите - общини, фирми и НПО

 • Рязка смяна на конкурентен способ на кандидатстване с директно финансиране, смяна на индикативната програма - 2 и 3 пъти в годината

 • Обученията по техническа помощ са само за служители на МОСВ, информационните кампании са малко, късни или безмислени

 • Неефективни политики в ос 2 – 23 регионални депа с регистрация по ЮЛНЦ, незаинтересованост и липса на отговорност за невъзможния краен резултат, компроментирани процедури

 • Съществени и съзнателни пропуски в договаряне на приоритети за финансиране – не се финансира проучването и опазването на неживата природа - почви, скали, минерали, третирането на медицински и опасни отпадъци, пречистването на стари промишлено замърсени с тежки метали водоеми


ОПРР

 • Дискриминация на малки общини при финансирането на интегрирани планове за възстановяване и развитие

 • Лошо планиране и управление на програмите за трансгранично сътрудничество води до влошаване на имиджа на страната ни пред съседните държави и вместо да подпомага, нарушава традиционно доброто взаимодействие при размяната на стоки и услуги


ОПАК

 • Партиен подбор на служители и оценители, корупция при одобряване на проекти, тотална липса на капацитет, програмата прати парите не където имаше нужда

 • Неспазване на наредби, насоки и срокове при финансиране на одобрени проекти, довело до задлъжняване и влошаване на отношения между партньорите при реализиране на проекти за добро управление, електронни услуги и ПЧПСОК

 • Липса на автентични участници, доминиране на публичната администрация, формални и закъснели заседания, удобни протоколи, липса на обратна връзка, неефективен формат


АФКОС

 • Точката на ОЛАФ за България е съставена само и единствено от звена на централната администрация, без представители на научния сектор, гражданския сектор и бизнеса и сама контролира себе си в усвояването на средства на европейските данъкоплатци


ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

 • Гражданските организации, допуснати до контрол на усвояването на евросредствата в ОПТ и ОПРР са насочили дейността си да преследват бенефициента като потенциален престъпник, никое гражданско обединение не контролира и не разследва преговарящите, комитетите по наблюдение, управляващите органи, междинните звена, нито пък ги държи отговорни за скандално лошото управление на средствата на европейските данъкоплатциV. Вместо заключение – резолюция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПостановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПрограма „Оптимизация на училищната мрежа"-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
На средствата по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”- модул „Изплащане...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОтчет 2010 аоюцр "Хебър"
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПроект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconЗакон за пътищата
Доп. Дв, бр. 39 от 2011 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconБелоруски лагери ад
Организацията на българския пазар чрез завоюване доверието на все повече Клиенти. Тази стратегия изисква постигане на реално оптимизиране...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconУправленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
Реформаторската политика на ндсв постави здрава основа на модернизацията на България. С нови идеи и нови икономически решения. С...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОптимизиране на лекарствената регулацията и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства
Представяне на компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом