Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
ИмеОптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
страница2/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_доклад_еврофондове_2011_финал_0.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Фиг. 8


Влияние на постъпленията от Структурните фондове върху компонентите на

БВП според използвания макроикономически модел в НСРР – фиг. 9, 10, 11:

Фиг.9Фиг. 10

Фиг.11


II. Изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка на Р България 2007 – 2013 г.


ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

 • По регламент договорените фондове от ЕС ще бъдат изразходвани в съответствие с правилото n+3 за периода 2007 - 2009 г. и в съответствие с правилото n+2 за периода 2010 - 2013 г. Ефектите върху икономиката се оценяват на базата на изразходваните, а не на договорените фондове. Инвестиционното съфинансиране изисква или намаляване на сегашните разходи по националните бюджетни линии, които не са финансирани от ЕС, или уеднаквяване на приоритетите на националния бюджет с приоритетите на Структурните и Кохезионния фондове, за да се постигне намаляване на бюджетния дефицит

 • Принцип на допълняемост на средствата от ЕС

Принципи на управление на проектите по ОП и НСРР, ПРСР и ОПРА:

 • Субординация с целите на Европейската общност

 • Принцип на допълняемост на средствата от ЕС

 • Регионален принцип на управление на проектите в секторите: води, отпадъци, инфраструктура (Закон за ВИК)

 • Принцип на субсидиарността

 • Принцип на споделената отговорност и солидарност (подпомагане)

Съгласно Регламент на Съвета /ЕС/ № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., който определя основните мерки на Европейския фонд за регионално развитие, Европейските Социален и Кохезионен фонд и отменя Регламент /ЕС/ № 1260/1999, принципът на допълняемост има за цел да осигури реално икономическо влияние на приноса на СКФ върху икономиката на страните членки. Основата, върху която е заложен принципът на допълняемост е, че приносът на СКФ не може да замести обществени и или други еквивалетни структурни разходи на дадена страна членка. На практика това означава, че Комисията трябва да определи размера на обществените или еквивалентните структурни разходи, които Република България трябва да поддържа на национално ниво по време на програмния период 2007 – 2013 г. Основното правило е, че размерът на обществените разходи за програмния перод 2007 – 2013 г. трябва да бъде най-малко равен на сумана на реалните средни годишни разходи, достигнати за периода 2004 – 2005 г. Освен това размерът на разходите се определя и според общото макроикономическо състояние, в което се осъществява финансирането и като се вземат предвид някои специфични или извънредни икономически ситуации, като например приватизация, както и необичаен размер на обществени или еквивалентни структурни разходи на Р България през периода 2004 – 2005 г. Процесът на принципът на допълняемост е тристепенен. Предварителна оценка, включена в проекта на Национална стратегическа референтна рамка и Междинна оценка на допълняемостта по Цел „Сбилжаване” в средата на периода се подготвя от Комисията в сътрудничество с Р България през 2011 г. Като част от тази проверка Комисията може да реши да промени исканите размери на структурните разходи, ако икономическата ситуация в България се е променила значително в сравнение с тази, по времето на размера на обществените или еквивалентните структурни разходи. На 31 декември 2016 г. Комисията, в сътрудничество с Р България, трябва да направи последваща оценка на допълняемостта по Цел „Сближаване”. Р България трябва да предаде на Комисията информацията, която се изисква, за да бъде възможна проверка за спазването на размера на обществените или еквивалентни разходи, определени в последната оценка. Където е необходимо трябва да се използат методи за статистическо изследване.


ОСНОВНИ ИЗВОДИ В НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

 • Държавните интервенции през периода 2007 - 2013 г. ще доведат до по-висок среден темп на нарастване на БВП с 0,27 процентни пункта на основата на очакваното ускорено нарастване на компонента на брутния капитал с 0,79 процентни пункта.

 • Предвидените интервенции в НСРР очаквано ще доведат до позитивни ефекти едновременно от страна на търсенето и на предлагането.

 • Импулсът върху страната на търсенето е с краткосрочен характер, доколкото пряко или косвено се проявява в нарастване на крайното търсене.

 • За разлика от това ефектите от страна на предлагането са с по-дългосрочен характер и следва да доведат до създаване на нови производствени мощности, подобряване на качествените характеристики на работната сила, разпространяване на модерни технологии, и като цяло до достигане на ново технологично равнище

Предлагането ще бъде повлияно по два начина:

 • Първо посредством нарастването на капиталовите наличности в икономиката (нарастването на капиталовите наличности ще доведе до по висок растеж на БВП с 0.3 процентни пункта)

 • Вторият ефект идва от по-високия Общ фактор на производителността (Total Factor Productivity, TFP). Очаква се инвестициите в иновации и човешки капитал в ОП “Конкурентноспособност” и ОП “Човешки ресурси” да имат положително въздействие върху TFP

 • Пазарът на труда ще се подобри едновременно по отношение на коефициента на икономическа активност и на безработицата. Броят на заетите в алтернативния сценарий през разглеждания период ще нарасне с 36 736 души

 • Междувременно нарасналите доходи и инвестиционното търсене ще доведат до по-голям внос

 • Дефицитът по текущата сметка ще се подобри с 409,7 млн. евро в сравнение с базовия сценарий за периода 2007-2013 г. и ще достигне 10,7% от БВП през 2013 г. Два основни факта ще способстват за подобряването на текущата сметка, а именно нарасналия износ и по-високите парични трансфери, отразяващи позитивната нетна позиция на страната с бюджета на ЕС

 • Направените разходи няма да изместят частни инвестиции

 • Нарастването на средната инфлация в България, преценено чрез индекса на потребителските цени, ще надвишава със само 0,09 процентни пункта растежа на индекса на потребителските цени


УСВОЯЕМОСТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ 2005-2006 Г. – фиг. 12:


Държава

Алокирани

Договорени

Платени

В % от договорените

средства

Чехия

1 584 354 541

1509 040 004

291 366 895

19,3 %

Кипър

49 968 004

49 968 004

8 406 408

16,8 %

Естония

371 363 452

334 422 765

106 744 398

31,9 %

Латвия

625 568 826

565 752 826

150 373 715

26,6 %

Литва

895 172 684

754 786 652

210 120 543

27,8 %

Унгария

1 995 717 158

1 668 654 959

450 394 964

27,0 %

Малта

63 192 639

60 147 969

11 755 060

19,5 %

Полша

8 275 812 636

7 672 597 975

1 639 706 029

21,4 %

Словения

237 509 597

236 739 507

68 439 812

28,9 %

Словакия

1 123 151 008

905 729 558

263 846 252

29,1 %Фиг. 12


Данните от таблицата дават основание за следните по-важни изводи:

 • Усвояемостта на структурните фондове е ниска

 • Най-успешно се представя Естония – 31.9% (90.05% договорени), а най-зле Чехия, с едва 19.3%( 95.02%. договорени)

 • Степента на договорените средства е изключителна висока: от 80% за Словакия, до100% за Кипър

 • Ниската степен на усвояемост на структурните фондове от новоприсъединилите се държави от Централна и Източна Европа (под 32 % за ЕС 10) е особено показателен, като се вземе предвид факта, че в старите европейски страни за 2006 г. делът на неусвоените средства от структурните фондове е само 1%.


ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Усвояването на средствата по Структурните и Кохезионния фондове на НСРР за Р България е представено в Доклад на Томислав Дончев, министър по европейските фондове пред Комисия по европейските въпроси на 41-то Народно събрание – фиг.13, 14
Фиг. 13

Фиг. 14


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ 31.12.2010 Г. ПО ЛОТАР. Цел на инструмента – измерител за ефективността на изпълнението.

Анализ на постигане на целите, поставени в прогнозите за размера на договорените средства.

Цел: Общ размер на договорените средства по оперативни програми - 48.5 % от бюджета, като стойностите варират от 29.75 % за ОПТП до 57 % за ОПАК.

Изпълнение на прогнозата: 77.8 %, 31.12.2010 г. – контрактувани 37.7 % от бюджета на оперативните програми – фиг. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Фиг. 15
Фиг. 16

Фиг. 17
Фиг. 18

Фиг. 19
Фиг. 20

Фиг. 21
Фиг. 22

Фиг. 23


ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:

 • ОПРР и ОПРЧР - изпълнението на прогнозите е над 90 %, договорени над 47 % от бюджета

 • ОПТП, ОПАК и ОПТ - изпълнението прогнозите е над 80%, договорени около 30 % от разполагаемия бюджет, ОПАК - 45.69 %

 • ОПРКБИ и ОПОС - изключително слабо изпълнение на прогнозите за договаряне - под 65 %, размерът на договорените средства по двете програми не надвишава 32 %, което е незадоволително изпълнение.

 • ОПРКБИ - процентът на изпълнение е 63 % от направената прогноза, но тук е включен и инструментът JERЕMIE, ако JERЕMIE бъде изключен от прогнозите, то ОПРКБИ е изпълнила прогнозите си за размера на договорените средства на едва 44 %

 • ОПОС – изпълнение прогнозата за размера на договорените средства е едва 56 %

Поставената от управителните органи в края на 2009 г. цел е била процентът на финансово изпълнение да достигне 18.48 % от разполагаемия бюджет.

В края на 2010 г. изпълнението на направените прогнози е близо 42 % или процентът на финансово изпълнение е 7.76 %;

Оценка на финансовото изпълнението на отделните оперативни програми спрямо бюджета:

 • ОПАК с изпълнение от над 20.80 %

 • ОПРР, ОПТ и ОПТП сертифицирани пред ЕК - 4.5 % и 7.3 % от разполагаемите бюджети, трите програми (особено ОПРР) отбелязват напредък в своето изпълнение

 • ОПРКБИ - 18.15 % с включен инструмент JЕRЕMIE, манипулативното интерпретиране на данните се вижда след неговото изваждане и финансовото изпълнение на ОП е 1.24 % от бюджета на другите приоритетни оси на програмата.

 • ОПОС - очевидно изоставането в изпълнението, където верифицираните разходи са едва 3.12 % от бюджета

 • За всички програми финансовото изпълнение е 7.76 % - това финансово изпълнение не може да бъде квалифицирано като добро, за средата на програмния период

 • В писмото на Председатяля на ЕК – г-н Мануел Барозу е посочено 6%


НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ИЗВОДИ

Според проведения граждански мониторинг за досегашното управление на средствата от фондовете на ЕС за Р България не е важно дали процентът на оползотворяване на средствата от ЕСКФ от страна на Република България се интерпретира от администрацията на 10% или 12%, а реално е 6%, ( 7.76 % -сертифицирани), основното е:

 • Доколко това оползотворяване ще допринесе за изпълнение на целите на финансовите изнструменти на ЕС в Р България в контекста на Лисабонската стратегия и Стратегията на ЕС от Гьотеборг – сближаване на страните членки

 • Каква основа ще има Република България за изпълнение на Стратегията Европа 2020

 • Къде се намира страната ни по социално – икономически показатели, сравнена със страните членки

 • Как съфинансирането е допринесло за растежа на БВП на страната ни

 • Как се изпълнява макроикономическият модел заложен в НСРР

 • Има ли Република България догонващо икономическо развитие и ако не, кои са причините довели до това

 • Какво е реалното качество на живот

 • Какво е усещането от страна на бенефициентите - мотивация за съфинансиране, ефективност на ОП, правила за кандидатстване и изпълнение на проектите, отношение на администрацията към тях

 • Какъв е капацитета на администрацията, измерен в съотношение напуснали и новопостъпили експерти, ваканции в отделните звена по управление на ЕСКФ, проследяване реализацията на напусналите експерти в европейски институции е организации, публични власти, бизнеса, финансовата и банковата сфера.


НАЙ-ЧЕСТО ПОСОЧВАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ

При проведения граждански мониторинг за досегашното управлението на еврофондовете в Р България най-често като проблемни са посочване следните области:

 • Липса на второ ниво на управление – райони на планиране

 • Липса на механизъм за самофинансиране на проектите

 • Липса на информация и публичност

 • Липса на прозрачност

 • Липса на отчетност и контрол

 • Манипулативност при интерпретирането на данните от изпълнението на ОП, ПРСР и ОПРибарство

 • Отклонения ( забавяне ) от индикативните графици

 • Недостатъчен административен капацитет и на управляващите органи, и на бенефициентите за разработка и изпълнение на проектите

 • Не е достатъчно увеличването на авансовите плащания на 35 %

 • Забавяне на оценката на проектните предложения – фрапиращо при ОПК и ПРСР

 • Забавяне на планирани действия, недобра комуникация между органите на ОП и с бенефициентите, което увеличава риска за неизпълнение на планираното стартиране и реализация на проекти по ОП, ПРСР и ОПР.

 • Непредприемане на предварителна подготовка от страна на бенефициентите


НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При проведения граждански мониторинг най-често срещаните предложения за подобряване досегашното управлението на еврофондовете в Р България са :

 • Да се направи анализ на макроикономическия модел и актуализират резултатите към момента

 • Да се реалокира ( пренасочи ) ресурс от тези ОП, застрашени от загуба на средствата, към ОП с недостиг на средства

 • Да се възстанови използването на капацитета на експерти, изключени от процеса на управление на средствата поради партийно – политически съображения

- Да се повиши прозрачността в дейността на администрацията и оценителните комисии

- Да започне незабавно подготовката на Република България за следващия програмен период с включване на всички заинтересовани страни

 • Законодателни промени за силно и действащо второ ниво на управление – сега действащите регионални съвети нямат правомощия да са реални играчи в процеса

 • Разработване програмни документи за използване на средствата от ЕФ за изпреварващо икономическо развитие на Р България, за подобряване на качеството на живот и за опазване и възстановяване на екосистемите

 • Разработване на научна и опростена структура на управление на средствата от ЕФ, подчинена на визията за устойчиво развитие на Р България и приоритетните цели, обосновани в програмните документи за устойчиво развитие на ЕК


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПостановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПрограма „Оптимизация на училищната мрежа"-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
На средствата по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”- модул „Изплащане...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОтчет 2010 аоюцр "Хебър"
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПроект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconЗакон за пътищата
Доп. Дв, бр. 39 от 2011 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconБелоруски лагери ад
Организацията на българския пазар чрез завоюване доверието на все повече Клиенти. Тази стратегия изисква постигане на реално оптимизиране...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconУправленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
Реформаторската политика на ндсв постави здрава основа на модернизацията на България. С нови идеи и нови икономически решения. С...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОптимизиране на лекарствената регулацията и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства
Представяне на компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом