Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
ИмеОптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011
страница1/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_доклад_еврофондове_2011_финал_0.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

В Р БЪЛГАРИЯ - 2011


Годишен доклад на

Коалиция за устойчиво развитие

София, 2011 г.


Водещи анализатори:

Дончо Иванов, инж. Венелин Тодоров, д.и.н. Пенчо Пенчев

Работен екип:

арх. Любомир Пеловски, адв. Господин Атанасов, посланик Христо Халачев, Лазар Карадалиев, д-р Иван Есенски, Маргарита Топалова, доц. д-р Тодор Трифонов, адв. Дончо Йорданов, Петя Чолакова, проф. д-р Константин Щерев, инж. Емилия Петрова

Докладът е изготвен с помощта и активното сътрудничество на експерти, консултанти и активисти на:

Фондация „Юнона”, Сдружение „За един по-добър живот”, Фондация „Планински орел – Яворец”, Сдружение „Туристическо дружество – Димитър Петков”, Фондация „Интеграция и социално равенство”, Сдружение „В името на живота”, Фондация „Зелен диалог”, Сдружение „Заедно”, Сдружение „Евромодел”, Сдружение „ГРАД”, Инициативен комитет против „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в с. Дражево, регион Ямбол”, Гражданско сдружение „Хармония”, Сдружение „Академия за европейска култура „Орфеева лира”, Фондация „Национална и международна сигурност”, Сдружение „Еко Струма 2000”, Сдружение „МИГ – Крумовград - Агенция за устойчиво развитие”, Сдружение „Европейски просперитет”, Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие”, Алианс на неправителствените природозащитни организации „Витоша 2002”, Сдружение „Център за иновации и развитие”, Сдружение „Зелен алианс”, Сдружение „Асоциация национална мрежа”, Коалиция „Гражданско участие – устойчиво развитие”, Обединени сдружения за граждански контрол, Южнотракийски фермерски съюз, Агенция за подпомагане и развитие на малкия и среден бизнес - 2006, Институт за регионални стратегии, Движение за национално единство и спасение, Българска академия на науките, Федерация на научно-техическите съюзи, Национално сдружение за малък и среден бизнес, Асоциация на морските спасители «Булсар»


Коалиция за устойчиво развитие: София - 1504, ул. „Будапеща” №20, eт.2-9, www.migidea.org, тел./факс: 02/ 439 40 006, 0888 802 389, csd.bg@abv.bg


ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В Р БЪЛГАРИЯ - 2011


ОБЕКТ НА ТЕМАТА:

Ефективност на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, насочени към Р България след присъединяването към Съюза


ЦЕЛ:

Да се формулират насоки за усъвършенстване на управлението на средствата за Р България от ЕС


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ:

 • Да се направи анализ на европейската политика за регионално развитие и сближаване и приложението и в Република България

 • Да се направи оценка на усвояване на средствата по еврофондовете от страните членки (10 + 15) като база за оптимизиране на управлението на съфинансирането на Р България от ЕСКФ

 • Да се формулират проблемите, да се направят изводи за състоянието на усвояването на средства от ЕС в Р България

 • Да се съберат оценки и становища на публична администрация, научен сектор, бизнес, неправителствен сектор, да се илюстрират добри и лоши практики

 • Да се формулират насоки и мерки за преодоляване на проблемите и ускоряване на процеса на използване на европейските и национални публични средстваСЪДЪРЖАНИЕ:


I. Европейската политика за регионално развитие и сближаване и

Република България – стр. 6

 1. Анализ и оценка

 2. Стратегия за участие

 3. Управление на средствата

 4. Индикативно разпределение и влияние

II. Оценка на изпълнението на Националната стратегическа референтна

рамка на Република България 2007 – 2013 г. – стр. 18

1. Усвояемост на средствата на ЕС от страните в ЦИЕ 2005 - 2006 г.

2. Изпълнение на оперативните програми в Р България до 2011 г.

3. Изводи от досегашното управление на средствата от фондовете на ЕС

в Р България

III. Визия на Правителството на Р България за оптимизиране

на усвояването – стр. 33

1. Социологическо проучане

2. Национална стратегическа референтна рамка 2014 – 2020 г.

3. Нова схема на финансиране

IV. Визия на Коалиция за устойчиво развитие за състоянието и

оптимизиране на усвояването – стр. 47

1. Лисабонският договор и усвояването на средства от фондовете на ЕС

в Р България.

2. Гражданския сектор и усвояването на средства от фондовете на ЕС

в Р България.

V. Вместо заключение – резолюция – стр. 66


VI. Приложения – стр.69

 1. За усъвършенстване на механизмите и осигуряване на по-значим достъп до европейско финансиране, Българска академия на науките, акад. Никола Съботинов, председател на БАН – стр. 69

 2. Добри практики в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на труда и социалната политика, министър Тотю Младенов – стр.73

 3. Липса на „технологичен“ и „инженерен“ капацитет при финансирането на иновации и нови технологии, Федерация на научно-техническите съюзи, д-р инж.Бойко Денчев – стр.79

 4. Бизнесът - проактивен играч в усвояването на еврофондовете, Национално сдружение за малък и среден бизнес, Елеонора Негулова, председател – стр. 85

 5. Конфликт в изпълнението на евродирективи: изграждане на ВЕИ или опазване на биоразнообразието, Съюз за защита на природата, проф. д-р Светослав Герасимов, председател – стр. 89

 6. Подмяна на субектите за публично – частно партньорство по подхода „ ЛИДЕР”, Ос 4 на ПРСР, Гражданско сдружение „Заедно”, Маргарита Топалова, председател – стр.93

 7. Потенциалът от минерални води и геотермална енергия в България – „отписан” от ЕС, „Геотерм” ООД, проф. д-р Константин Щерев – стр. 95

 8. Дискриминация на малките български общини при финансиране от ЕС, Община Златица, Петя Чолакова, общински съветник, Община Челопеч, Галина Иванова, главен експерт „Проекти и европрограми” – стр. 103

 9. Проблемни сектори в ПРСР и ОП „Конкурентноспособност”, „ТИТ инженеринг” ООД, Иван Главчовски, консултант – стр. 105

 10. Лоша практика (PHARE project BG 2005/017-353.04.01 “Strengthening of the Waterborne Tasks of the Bulgarian Maritime Administration”), Асоциация „Булсар”, к. д. п. Никифор Герчев, председател – стр. 109

 11. Липса на визия и стратегия за устойчиво развитие при кандидатстване за евросубсидии на българските общини, Гражданско сдружение „Еко Струма 2000”, Лазар Карадалиев, председател - 122I. Европейската политика за регионално развитие

и сближаване и Р България


Еволюцията в развитието на европейската регионална политика се олицетворява от неокласически, компенсаторен подход и преразпределителен подход чрез формулиране на целите и задачи на фондовете. За Кохезионния фонд (Фонд за сближаване) това са:

 • Развитие на изоставащите региони

 • Икономическо и социално преструктуриране на регионите

 • Разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси

Политиката на сближаване след 2007 г. е основана на законодателни предложения на ЕК за реформа в политиката на сближаване за периода 2007 -2013 г. с нов прочит на Лисабонската стратегия и Стратегията от Гьотеборг – 14 юни 2004 г. Целите на Структурните фондове до 2006 г. са:

- Региони, изоставащи в развитието си

- Региони с икономически и социални промени

- Системи за обучение и насърчаване на заетостта

Целите на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд са:

 • Сближаване

 • Регионална конкурентоспособност и заетост

 • Европейско териториално сътрудничество

Законодателство на ЕС за европейските фондове за периода 2007 - 2013 г. съдържа пет регламента:

 • Общ регламент – 1083 / 11.07.06 г. - определя основните цели и правила за избираемост, за програмиране и управление на фондовете

 • Три регламента - ЕФРР, ЕСФ и КФ - 1080, 1081, 1084 - определят специфичните правила за всеки фонд

 • Регламент за трансгранично сътрудничество - 1082/5.07.06 - нов инструмент за сътрудничество за регионалните и местни организации

Законодателните предложения на ЕС за периода 2007 - 2013 г. включват:

Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС се регламентира чрез:

 • РМС 312 / 28 май 2002 г.

 • РМС 389 / 27 май 2003 г.

 • План за координация на изпълнението на Стратегията

 • Задачи, мерки, отговорници, срок

 • Тримесечен мониторинг

 • Годишна актуализация

 • Обща цел: изграждане на работещи институционални механизми за ефективно използване на средствата от ЕС след присъединяването

 • Специфични цели: законодателни мерки, институционални мерки, мобилизиране на социално-икономическите партньори, повишаване на административния капацитет

Според Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. има две дългосрочни цели – засилване на конкурентоспособността и развитие на човешкия капитал. За постигане на средносрочните цели на кохезионната политика, България има четири национални стратегически приоритета:

 • Подобряване на базисната инфраструктура

 • Повишаване на качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта

 • Насърчаване на предприемачеството, добрата бизнес среда и доброто управление

 • Политика на балансирано териториално развитие.

Балансираното териториално развитие цели:

 • Постигането на балансиран растеж (т.е. регионите да развиват своя потенциал за растеж и осигуряване на равен достъп до публични услуги, инфраструктура и работни места)

 • По-добра координация и приоритизация на проектите на национално и регионално равнище.

Управлението на средствата от фондовете на ЕС се извръшва чрез:

 • ПМС 104/17.05.2008 г. - определи правомощията на заместник министър - председателя, осъществяващ цялостната координация по планирането, програмирането, наблюдението и контрола на средствата от пред-присъединителните програми на ЕС, преходния финансов инструмент, инструмента “Шенген” и ОП, съфинансирани от СФ/КФ на ЕС, ЕЗФРСР и ЕФР

 • ПМС 70/14.04.2010 г. - цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от ЕС се осъществява от министъра по управление на средствата от Европейския съюз - Вж. Фигури – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


Фиг.1

Фиг.2

Фиг. 3

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.7

Р България има следното индикативно разпределение на финансовите ресурси по оперативни и други европейски програми – фиг. 8:
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ЕС - Средства

Mлрд. €

Национални

средства

Mлрд. €

Общ

бюджет

млрд. €

„Регионално развитие“

1,361 

0,240

1,601

„Конкурентоспособност“

0,988

0,174

1,162

„Транспорт“

1,624

0,379

2,003

„Околна среда“

1,466

0,334

1,800

„Развитие на човешките ресурси

1,032

0,182

1,214

„Административен капацитет“

0,154

0,027

0,181

„Техническа помощ“

0,048

0,009

0,057

Общо по 7-те ОП

6,673

1,345

8,018

“Програма за развитие на селските райони”

2,609

0,632

3,241

Развитие на сектор “Рибарство”

0,80

0,027

0,107

ОБЩО

10,073

2,004

11,366
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПостановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconСистема за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
Чанков, Г., Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПрограма „Оптимизация на училищната мрежа"-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата"
На средствата по Програма „Оптимизация на училищната мрежа”-т. 2 „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”- модул „Изплащане...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОтчет 2010 аоюцр "Хебър"
...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconПроект № А10-13-17/21. 12. 2011 с наименование „Оптимизиране процеса на Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство
Проект № А10-13-17/21. 12. 2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconЗакон за пътищата
Доп. Дв, бр. 39 от 2011 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението,...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconБелоруски лагери ад
Организацията на българския пазар чрез завоюване доверието на все повече Клиенти. Тази стратегия изисква постигане на реално оптимизиране...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconУправленска програма секторни политики 2011 2013 г. Обновена, юли 2011 г., София „ Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща
Реформаторската политика на ндсв постави здрава основа на модернизацията на България. С нови идеи и нови икономически решения. С...
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconОптимизиране на лекарствената регулацията и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства
Представяне на компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото
Оптимизиране на управлението на средствата от фондовете на ес в р българия 2011 iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 година
Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом