Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница9/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В резултат на обявените през 2006-2008 обществени поръчки бяха създадени в общини Тетевен, Пловдив и Русе 24 учебни компании. Проектът е много успешен и през 2009 бе проведена нова обществена поръчка. За съжаление нямаше класиран кандидат. Предстои обявяване на нова обществена поръчка.

ir092 Youth education attainment level - females; ir093 Youth education attainment level - males

В периода 2010-2012

Брой създадени нови учебни компании”

9

В периода до 2009 Брой създадени учебни компании 24

107

Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми – Проект 100

В процес на изпълнение

4Q 2012

МИЕТ

3.1 млн. евро бюджет за периода 2004-2009г.)

3.1 млн. евро

(бюджет за периода 2010-2012г.)

Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор чрез предоставянето на целенасочена помощ за стартиране и развитие на микро и малки предприятия

Проектът е изключително успешен. Реализира се въз основа на Меморандум с ПРООН. През 2009 са обучени над 300 предприемачи и са стартирали 70 микро и малки предприятия. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 354 887 лв. Продължава контрола и мониторинга върху дейността на вече създадените по проекта фирми.

em051 Life-long learning - total

За периода 2009-2012 г.:

Брой стартирали микро и малки пред приятия: до 300;

Брой обу чени предприемачи:до 1200

За периода 2004 -2009 г.:

Брой стартирали микро и малки предприятия: 320;

Брой обучени предприемачи -1300

108

Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България - ТЕХНОСТАРТ

В процес на изпълнение

4Q 2012

МИЕТ

0.111 млн. евро (бюджет за 2008-2009г.)

0.65 млн. евро

(бюджет за 2010-2012г.)

Промотиране на постижения на млади хора в областта на иновациите Национален конкурс за подкрепа на стартиращи иновативни фирми, студентскии фирми

Проектът стартира пилотно през 2008 г. въз основа на подписан Меморандум с ПРООН. По този проект се насърчават млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите като се предоставя безвъзмездна финансова помощ на студенти за създаване на технологични фирми. 5-ма кандидати спечелиха финансиране и регистрираха фирми през 2009 г.. Към момента усвояват средствата. Осъществява се монторинг на стартиралите фирми.

ir061 Venture capital investments - early stage

За периода 2009-2012 г. брой стартирали студентски фирми - до 20

До 2009 г. стартирали студентски фирми - 5

109

„Фабрика за знания” - младежка технологична платформа

Планирана

4Q 2013

МИЕТ

1.96 Млн. евро

Целта на проекта е да заинтригува младите хора да посветят своята реализация и развитие на индустрията, чрез популяризиране по атрактивен начин на научните постижения, предназначени за индустрията и представяне по привлекателен и интригуващ начин дейността на предприятия.
брой партньорства между компании и висши учебни заведения

За периода до 2013 г.

7 бр.

110

Приемане на план за действие във връзка с изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

Планирана

2010-2011

МОМН

Средствата са включени в бюджетите на институциите, а конкретните суми ще се утвърдят с Плана за действие

В Националната стратегията за учене през целия живот (2008-2013) се предвижда дейностите в нея да се извършат на основата на два плана за действие: първия за периода 2009-2011 и втория за периода 2011-2013.

На 14.10.2004 г. е приета Национална стратегия за продължаващо професионално обучение(2005-2010), която се изпълнява чрез приемане на едногодишни планове и такъв план за 2009 г. е разработен и приет. Дейностите в този план съвпадат с дейностите, предвидени за изпълнение в Националната стратегия за учене през целия живот за 2009 г. Във връзка с това през 2010 г. предстои приемането на първия План за действие по изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2010-2011

Приет План за действие по изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2010-2011 от МС

1

0

111

Повишаване на обхвата на децата в предучилищно образование, чрез:

Планирана

до 2012 г.

МОМН

Държавен бюджет за 2010, 2011 и 2012 г.

Овладяване на български език, достигне на готовност за училищно обучение и интеграциятна децата от малцинстените групи
Процент на обхванатите в предучилищно образование (4-6 години)

2012 – 90%

2008/2009 г.

75,4%

(3-6 години, НСИ)
111.1 Въвеждане на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в І. клас

Планирана

2010 г.

МОМН

Държавен бюджет за 2010, 2011, 2012

Повишаване на обхвата на децата във форми на предучилищно образование. Овладяване на български език, достигне на готовност за училищно обучение и интеграциятна децата от малцинстените групи
Процент на обхванатите в предучилищно образование (4-6 години)

2012 – 90%

2008/2009 г.

75,4%

(3-6 години, НСИ)

111.2. С оглед интеграцията на децата от малцинствените групи и осигуряването им на равен старт в първи клас се предвижда за тях задължителната подготовка да започва на 4 години.

Планирана

2011 г.

МОМН

Държавен бюджет за 2011, 2012

Повишаване на обхвата на децата във форми на предучилищно образование. Овладяване на български език, достигне на готовност за училищно обучение и интеграциятна децата от малцинстените групи
Процент на обхванатите в предучилищно образование (4-6 години)

2012 – 90%

2008/2009 г.

75,4%

(3-6 години, НСИ)

112

Постепенно преминаване към целодневно обучение

Планирана

2010-2016

МОМН

Държавен бюджет за 2010 - 2016 г.

Осигуряване на възможности за развитие на потенциала на всяко дете и развитие на възможностите за активно участие в обучението.

Ежегодно ще бъде осигуряван финансов ресурс за възпитатели за децата, като дейността ще започне през 2010 г. от първи клас.
Процент ученици от основната степен на образованието, включени в целодневно обучение

100% - 2016 г.

н/д

113

Създаване на условия за ефективно действащи рискови фондове за научно технологични и иновационни продукти и услуги

Планирана

2009-2011г.

МОМН, МФ, МИЕТ

0.3 млн. евро (бюджет за 2009г.)

Укрепване на връзката наука – бизнес

Устойчиво развитие на иновативни фирмени структури

В процес на проучване

брой приложими схеми

3

n.a.

114

Разработване на нов финансов модел на висшите училища и научните организации, финансирани от държавния бюджет, с оглед концентрация на ресурсите и преодоляване на фрагментацията

В процес на изпълнение

2010г.

МОМН, МФ

0.5 млн. евро (бюджет за 2009г.)

Концентрация на ресурси

Подкрепа за качествени научноизследователски дейности


Основните последици от въвеждането на тези промени са следните:


- Поставяне на висшите училища в условия на конкуренция.


- Създаване на предпоставки в перспектива за отпадане на приемните изпити и за утвърждаване на държавните зрелостни изпити като „вход" към висшето образование.


- Намаляване на натиска за създаване на нови висши училища и създаване на предпоставки за развитие на процес на консолидиране на университетските структури.


- Отлив на студенти от незаконните структури („поделение на чуждестранни висши училища").

В тази насока бяха направени и промените в Закона за висшето образование от май 2007 г. Основната им цел е създаването на условия за конкуренция между висшите училища в Република България като важна предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование. Промените в модела на финансиране на висшето образование могат да се обобщят така:


- Разширяване на приема на студенти във висшите училища. За учебната 2008/2009 г. са утвърдени 58 802 места на студенти в държавните висши училища, които са с почти 15 000 повече в сравнение с тези през учебната 2007 /2008 г.


- Предоставяне на по-сериозни правомощия на висшите училища при определяне на таксите за обучение.


- Субсидиране на реално приетите студенти, а не на броя на местата за прием.

Разработване на схема

1

n.a.

115

Грантова схема за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации (Проектни предложения свързани с Европейската изследователска инфраструктура ще бъдат приоритизирани в процеса на подбор)

Планирана

2010-2013г.

МИЕТ, МОМН

Компонент 1 - 3 млн. евро – национален бюджет, 17 млн. евро – Европейски фонд за регионално развитие

Компонент 2 – 4 млн.евро от Фонд „Научни изследвания”

Подобряване на условията за извършване на приложни изследвания и предоставяне на иновативни услуги на предприятията

На 6 януари 2009 г. между МОМНи МИЕТ бе подписано Споразумение за сътрудничество при изпълнение на процедура за подбор на проекти „Развитие на научния капацитет на българските научни организации за приложни цели”. Разработени са насоки за кандидатстване, предстои нотификация на схемата пред ЕК.

Брой финансирани проекти за обновяване на оборудването за приложни изследвания в изследователски организации

Финансирани най-малко 5 проекта за обновяване на оборудването за приложни изследвания в изследователски организации
116

Грантова схема за подготовка на техническа документация за изграждане на Технологични паркове

В процес на изпълнение

2009-2015г.

МИЕТ

0.225 млн. евро – национален бюджет, 1.275 млн. евро – Европейски фонд за регионално развитие

Подобряване на про-иновативната среда

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е обявена на 20/07/2009 г.

Брой финансирани проекти

Финансирани 5-7 проекта за подготовка за изграждане на технологични паркове
117

Модернизация и интегриране на Българската изследователско образователна мрежа

В процес на реализация
МТИТС
Създаване на условия за достъп на българските образователни и научно-изследователски организации до образователните и изследователските ресурси на ЕС

Интегрирана с училищната мрежа, осигурен достъп до Европейските образователни ресурси чрез проект GEANT2 (6РП на ЕК),

Предстои развитието на мрежови услуги за университетите и изследователските звена на БАН чрез GEANT3 (7РП на ЕК),

Broadband

Quality of Research and Education

OC-192

STM16

118

Създаване софтуерни среди за българския суперкомпютърен комплекс и свързаните с него мултипроцесорни клъстери

В процес на реализация

2010

МТИТС

280 хил. евро в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

Създаване на софтуерни среди за практическото приложение на суперкомпютъра в областта на екологията, биохимията, молекулярната медицина, проектирането на лекарства и индивидуалното лечение и др.
Research and Education

Създаване на софтурени среди в 14 различни области

0

119

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом