Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница8/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • По индивидуален принцип, с възможност за съчетаване и с другите посочени подходи;

  • По спогодби за трудова заетост;

  • По определени годишни браншови квоти (ГБК) – при доказана необходимост за икономиката и недостиг на работна сила със съответните компетенции

През 2008 г. в изпълнение на НСМИ се създаде НСТМ като консултативен орган към министъра на труда и социалната политика.

Съветът одобри типов проект спогодба за трудова заетост с трети държави, въз основа на който да се водят преговори с надлежно идентифицирани съгласно НСМИ държави.

НСТМ принципно одобри и механизъм за определяне на ГБК за достъп до българския пазар на труда за ГТД, които могат да се искат от национално представителните работодателски организации, представящи съответните доказателства. След одобрение от НСТМ, министърът на труда и социалната политика ги предлага за одобрение от МС.

НСТМ бе консултиран също и по провеждането на информационни трудови борси в чужбина.

Брой заседания


Брой стартирали преговори по спогодби


Брой стартирали процедури по ГБК

2


2


1 (експериментална)

1


0


0

96

Успешно осъществяване целите на Европейския фонд за интеграция на ГТД (ЕИФ) – 2007-2013 г. с цел прилагане на 11-те Общи основни принципа (ООП) на интеграция в ЕС

В процес на изпълнение

постоянен

МТСП

ЕИФ

Мярката включва постигане на редица цели, сред които основните са свързани с повишаване информираността за ЕИФ, повишаване административния капацитет на всички нива, провеждане на курсове и др.

От ключово значение е както постигане на максимална информираност на имигрантите относно българското общество, така и за коректното и правилно информиране на приемното общество за значението на имигрантите по отношение на процесите на развитие. Също така обществото трябва да бъде добре информирано за процедурите за допуск на ГТД до пазара на труда, при които се изисква доказване от работодателя, че не са налице български граждани с подходящата квалификация, което е вид защитна мярка.

Добрата информираност и на двете страни е важна предпоставка за избягване създаването на ксенофобски настроения и сегрегационни практики.

През 2008 г. бяха одобрени Многогодишна програма 2007-2013 г. и Годишни програми за 2007 и 2008 г. – по ЕИФ за България.

През 2009 г. са проведени процедури по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ГП 2007 и ГП 2008 – по съответни отделни компоненти, вкл. по изграждане на информационни центрове и провеждане на информационни кампании. Първите спечелили проекти следва да приключат до края на 2009 г.

Брой осъществени проекти

По ГП 2007 – 2


По ГП 2008 – 2

0


0

97

Подпомагане укрепването на административния капацитет на всички нива – министерства, агенции и ведомства, местна власт, социални партньори, НПО и др. – по отношение на изпълнението на целите на ЕИФ

В процес на изпълнение

постоянен

МТСП

ЕИФ

Укрепването на административния капацитет на всички централни и местни институции и органи на властта по изпълнение на целите на ЕИФ, както и капацитета на социалните партньори и НПО, работещи в тази област, е основополагаща мярка за гарантиране успеха по осъществяването на 11-те ООП.

През 2009 г. са проведени процедури по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ГП 2007 и ГП 2008 – по съответни отделни компоненти, вкл. по укрепване на административния капацитет. Първите спечелили проекти следва да приключат до края на 2009 г.

Брой осъществени проекти

По ГП 2007 – 2


По ГП 2008 – 2

0


0

98

Създаване на система за рейтинг на висшите училища, с отчитане на приноса им към научноизследователска дейност

В процес на изпълнение (Одобрен е проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове)

2008-2009г.

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


Създаване на рейтингова система за оценяване на висшите училища, базирана на система от индикатори за независима оценка на реалното качество на висшето образование.

По този начин висшите училища в България ще имат реална база за сравнение на предоставяните от тях образователни услуги и ще имат възможности за повишаване на качеството на обучение.

Това от своя страна ще подобри конкурентоспособността и пригодността за заетост на студентите в тях на националния и европейски пазари на труда.


В рамките на проекта е изготвен обобщен доклад за потребностите от провеждането на предвидените маркетингови изследвания и социологически проучвания и анализи, за потребностите на целевите групи, за успешните практики в ЕС, установяване на нагласите и очакванията към висшите училища от страна на заинтересованите групи и др. Бяха формирани публични органи по проекта, разработено и изпълнено техническо задание. Проведена е тръжна процедура за избор на изпълнител по проекта. През м. септември 2009 г. беше проведен и конкурс за набиране на външни експерти по проекта.


99

„Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване мотивацията за по-добри резултати”

В процес на изпълнение

2008-2010

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


20 млн.

Целта на операцията е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика

студенти, получили стипендии


получени награди

15 000


50 000

n.a.

100

Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”

В процес на изпълнение

2008-2011

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


5 млн.

Целта на операцията е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Изпълнението на предвидените дейности ще стимулира развитието на научния потенциал във висшите училища и научните институции.

Сключени са 20 договора. Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика

Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в научни програми


Брой висши училища, научни организации, научни институти и центрове, получили безвъзмездна финансова помощ в рамките на схемата

400


15

355


20

101

Обсъждане и приемане на Национална стратегия за научни изследвания за 2008-2018г.

В процес на изпълнение

2008-2009г.

2010 г.

МОМН

държавен бюджет

Увеличаване на инвестициите за наука от публични и частни източници

Въвеждане на приоритетни области за научноизследователска и иновативна дейност

Развитие на научния потенциал в България

Разработен е проект на стратегия и е проведен дебат със заинтересованите институции за мерките и целите на Стратегията. Проектът е разгледан на оперативно заседание на МС през м. Ноември 2008 г. и предстои приемането му на редовно заседание на МС.

Брой мерки

8
Съотношение програмно/институционално финансиране

60/40
% от БВП за научни изследвания

1 % от БВП до 2013г.
102

Въвеждане на система за външно оценяване на научните организации

В процес на изпълнение

2008-2010г.

МОМН

0.3 млн. евро (бюджет за 2009г.)

Оценяване на качеството, с оглед ефективността на научните дейности и осигуряване на възможност за участие в научни изследвания от висок клас

Проведена е пилотна оценка и е въведена система от индикатори

Разработен е правилник за организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност, осъществявана от Фонд „Научни изследвания”, Българската академия на науките и държавните висши училища. Правилникът се издава на основание на Постановление на Министерския съвет. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ще влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Брой оценени институции

25

Съгласно пилотната оценка са оценени 60 институции на базата на научната им дейност

103

Актуализиране на нормативни актове, свързани с дефинирането на понятието „научна организация” и разширяване на възможностите й за осъществяването на публично-частно партньорство

Планирана

2008-2010г.

МОМН

държавен бюджет

Стимулиране и изграждане на ефективни публично-частни партньорства

Възможност за развитие на научно-иновативни и високотехнологични комплекси, укрепващи връзката наука-бизнес


Обсъждане със заинтересованите институции

Актуализирана нормативна уредба

2

n.a.

104

Подкрепа на трансфера на знания към предприятията („ваучерна схема”): провеждане на информационна кампания от ИАНМСП; обявяване на конкурс по схемата; набиране на Заявления за участие в конкурсна сесия; класиране на кандидатите; издаване на сертификати на одобрените за финансиране предприятия; подписване на договори; реализация на проектите; извършване на плащане от ИАНМСП към предприятията бенефициенти до размера на субсидията, определени в сертификатите.

В процес на изпълнение

4Q 2012г.

МИЕТ

За периода 2010 г.–2012 3.58 млн. евро.

Стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания и на трансфера на знания към МСП

Схемата стартира през 2008 г. Издадени са 79 сертификата на стойност 990 хил. лв. В края на 2008 година са приключили 7 проекта, през 2009 останалите. ИАНМСП е изпратила доклад до МФ и МИЕТ за предоставените държавни помощи по тази схема. Общата стойност на изплатените суми е 990 хил. лв.

Със Заповед на министъра на икономиката и енергетиката от 1.05.2009 г. са утвърдени Правила за реализация на финансова схема за подкрепа трансфера на знания към предприятията (ваучерна схема) за конкурсната сесия през 2009 г. Правилата са публикувани на интернет страницата на министерството и с писмо на министъра на икономиката и енергетиката да ИАНМСП е възложено стартиране на нова конкурсна сесия.

брой фирми подкрепени с грантове


ir061 Venture capital investments - early stage

За периода 2010 - 2012

210


За пириода 2008-2009

66

105

Създаване и развитие на центрове по предприемачество във висшите училища в България

В процес на изпълнение

4Q 2012г.

МИЕТ

0.372 млн. евро

Осигурява изпълнението на мярка №10 от Националната иновационна стратегия; повишаване капацитета на ВУЗ в обучение по предприемачество; стимулиране на предприемаческата активност в студентите.

В резултат на проведена обществена поръчка са създадени 4 Центръра за насърчаване на предприемачеството в Лесотехнически университет-София; ТУ-София, филиал Пловдив; ТУ-Габрово и ТУ-Варна. През периода са реализирани планираните мерки от утвърдените Стратегически и финансови планове. През 2009 г. бе обявена нова обществена поръчка за създаване и развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища. Постъпилите заявки са класирани, като ще бъдат подкрепени три вече съществуващи центъра и ще бъде създаден един нов. Договорите са подписани.

er081 Business demography - Birth rate

За периода 2010-2012 Брой създадени центрове за насърчаване на предприемачеството –

3+1 действащи

За периода до 2009 – създадени 4 Центъра

106

Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентоспособен малък и среден бизнес

В процес на изпълнение

4Q 2012МИЕТ

0.225 млн. евро


Повишаване нивото на предприемачество, създаване на практически навици по изготвяне на бизнес планове и създаване на собствени фирми от ученици в средните училища.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом