Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница7/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Коефициент на заетост за групата 15-64г.

2010г. – 66.5%

Q2 2009 – 63.3%

Брой новорегистрирани лица в бюрата по труда в резултат от дейността на ромските медиатори

Над 4 000 новорегистрирани лица през 2009г.

Към 31.10.2009г. са регистрирани в ДБТ – 8 901 неактивни и обезкуражени лица, за които са изготвени индивидуални планове за действие.

Към 31.10.2009г. устроените на работа са 1 392 лица, от тях – 746 по програми и мерки.

75

Развитие на инициативите за даване на “втори шанс” на лица без образование и/или квалификация чрез:

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ
С цел намаляване на пречките за трайно устройване на работа на лицата в най-неравнопоставено положение на пазара на труда значително ще нарасне обхвата, насочеността и разнообразието на инициативите тип “втори шанс”.

Тяхното прилагане ще допринесе за изпълнение на приоритета от Актуализираната стратегия по заетостта 2008 -2015г. за предлагане на нов старт на всички безработни лица най-късно до 2015г.

На различен етап на разработване са нови инициативи, които ще разширят възможностите.

Равнище на участие в учене през целия живот за възрастовата група 25-64г.

2010 - 3.5%

2007 – 1.3%
75.1 Развитие на чиракуването като форма за придобиване на умения в работна среда за нискоквалифицирани лица, под ръководството на наставник;

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ

2009г. – 0.58 млн. евро

2010г. – 0.635 млн.евро

Намаляване на пречките за трайно устройване на работа на лицата в най-неравнопоставено положение на пазара на труда и повишаване пригодността им за заетост чрез усвояване на умения в реална работна среда под ръководството на наставник

В НПДЗ 2009 г. е осигурено финансиране за наемане за чиракуване на 300 безработни лица.

Брой лица включени в чиракуване

2009г. - 400 лица

2010г. – 400 лица

Към 30.06.2009г

244 лица, включени в чиракуване 244 наставници
75.2. Разширяване обхвата на Проект за младежи, напуснали училище;

В процес на подготовка

Q4, 2009г.

МТСП, АЗ

2009г. – 0.09 млн. евро

2010г. – 0.09 млн. евро

Разширяване на възможностите, които се предоставят на младежи, напуснали училище за придобиване на квалификация по професии, търсени на пазара на труда

Към настоящия момент младежите имат възможност да се включват в професионално обучение, обучение за придобиване на ключови компетентности, чиракуване и стажуване

Брой лица включени в обучение на възрастни, чиракуване и стажуване

2009г. - 200 лица

2010г. – 200 лица

За периода м. януари – м юни 2009 г. – Включени в обучение – 109 завършили обучение 8 лица; включени в стажуване – 12 лица; включени в чиракуване – 4 лица.

76

Предоставяне на квалификационни услуги и обучение за заети и безработни лица и насърчаване на заетостта по ОП „РЧР” в т.ч.: Общо и специализирано обучение и обучение по ключови компетентности

В процес на изпълнение

2011г.

АЗ

21.62 млн. евро

Подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастните работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономика на знанието

n.a.

Равнище на участие в учене през целия живот за възрастовата група 25-64г.

2010г. – 3.5%

2008 – 1.4%
76.1. Възлагане и изпълнение на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица” - фаза 2, насочени към предоставяне на общо или специфично обучение за професионална квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица; обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден и чужд език; основни знания в природните науки, технологиите и математиката; умения за учене; дигитална компетентност (ИКТ); инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество; обществени и граждански компетентности.

В процес на изпълнение

2011г.

Проектите ще се оценяват на регулярни интервали и до края на 2008г. ще се проведат четири оценъчни комисии.

Изпълнението на дейностите по отделните проекти ще завърши през 2011г.)

АЗ

12.78 млн. евро

n.a.

На 28 май 2008г. стартира информационна кампания по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица” - фаза 2.

.

Брой лица да бъдат включени в програми за обучение за придобиване/ повишаване на квалификацията, ключови и други компетенции;

54000

12 952
76.2 Възлагане изпълнение на проекти по схема „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България” – насочена към предоставяне на обучение за младежи до 29-годишна възраст с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на условия за устойчива заетост.

В процес на изпълнение

2008 - 2010

АЗ

7.7 млн.

Повишаване конкурентноспособността на младежите за заемане на обявени работни места чрез обучение по ИКТ и чуждоезиково обучение.

Одобрено проектно предложение. Издадена заповед за предоставяне на безвъзмездна помощ. Предстои стартиране на процедура за под-договаряне.

Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции


Брой лица, получили посреднически услуги


лица със запазена заетост 1 година след участие в мярка за насърчаване на заетостта

10 400, в т.ч. 7 300 в чуждоезиково обучение и 3 100 – в обучение по ИКТ.


10 400
5 200

76.3. Възлагане изпълнение на проекти по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”

В процес на изпълнение

2008-2013

АЗ

35.79 млн.

Предвижда се безработни лица с ясна идея да започнат стопанска дейност, да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения и услуги. Операцията ще се изпълнява в рамките на три компонента.

В процес на изпълнение е процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ по Компонент 1.

Брой лица, включени в обучение за придобиване на преприемачески умения и/или получили консултации за окончателно подготвяне на бизнес план


Брой новосъздадени предприятия

50 000


10 000
76.4. Възлагане изпълнение на проекти по схема „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”

В процес на изпълнение

2008-2013

АЗ

36.05 млн.

Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономка, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори

Публикувани са изисквания за кандидатстване и в момента се набират проектни предложения

Брой изследвания и проучвания;

Брай разработени и внедрени информационни системи;

Брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища

n.a.

n.a.
76.5 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие”

В процес на изпълнение

2009-2012

АЗ

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


76.69 млн.

В рамките на операцията ще се извърши обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, на които са освободени от работа след 01.11.2008г. в следствие на:

- преструктуриране на предприятието;

- закриване на предприятието;

- намаляване обема от работа или

- закриване на част от производството

с цел тяхното последващо включване в заетост.

Подготвя се проектно предложение от Агенцията по заетостта, краен срок – август 2009 г.

Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация


Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Брой лица, включени в заетост след обучение

40 000


32 000


32 000

n.a.
76.6 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

В процес на изпълнение
АЗ

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


18.41 млн.

В рамките на операцията ще се извърши обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, регистрирани като безработни към ДБТ, като приоритетно ще се насочват лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо включване в заетост.

Схемата е стартирана в средата на юни. Набират се проектни предложения. Проектни предложения могат да се подават без ограничения в рамките на срока на действие на програмата до 30.10.2010г., като те ще се оценяват на регулярни интервали.

Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация


Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Брой лица, включени в заетост след обучение18 000


14 400


7 200
77

Изграждане, със съвместни усилия на МТСП и МОМН, с участието на национално представителните организации на социалните партньори, на национална система за наблюдение и прогнозиране на търсенето от работодателите на работна сила с определени качествени характеристики

В процес на изпълнение

Q4, 2009г.

МТСП, МОМН

n.a.

Създаване на условия за по-добро срещане на търсенето и предлагането на труд в България чрез проучване, идентифициране и краткосрочно и дългосрочно прогнозиране на потребностите на икономиката от работна сила с определена квалификация

Изготвена е Концепция за структуриране и институционално изграждане на системата за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация в България, получени са и се отразяват бележките и предложенията на всички партньори,. Към МТСП е създадена работна група с участието на експерти от МТСП, МОМН, МИЕТ, МЗХ, МРРБ, МФ, НАПОО, НСИ, НАП, представители на национално представените работодателските организации, изследователи от БАН и други. Започнаха обсъжданията на конкретните параметри на бъдещата система. Работни групи дискутират различни въпроси относно Информационна система. С цел да се подпомогне тази процедура бе събрана информация от различни източници на информация за настоящето състояние относно предлагането на труд и потребностите на пазара на труда.

Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15+

2009 – 7.4 %

Q2 2009 – 6.3 %

78

Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата

В процес на изпълнение

постоянен

МТСП, АЗ

n.a.

Социалната кохезия е основополагащ принцип на ЕС. Политиката по заетостта на България цели намаляване на регионалните различия в България- а от там и в ЕС.

Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата

В изпълнение на НПДЗ 2008г. се реализират редица мерки, насочени към намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата.

Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране

2010г. - 2.5 п.п

2.4 средно за 2008 г. по данни на НСИ
78.1. Приоритетно насочване на по-голям финансов ресурс към общини с равнище на безработица над средното за страната при разпределението на средствата по най-мащабната програма на пазара на труда “От социални помощи към осигуряване на заетост”

В процес на изпълнение – изпълнена за 2009 г.

постоянен

МТСП, АЗ

n.a.

Социалната кохезия е основополагащ принцип на ЕС. Политиката по заетостта на България цели намаляване на регионалните различия в България- а от там и в ЕС.

Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата

Създадена е работна група, която обсъжда различни варианти за разпределение на средствата по програмата, като в най-голяма степен се отчитат регионалните различия. Предстои приемане на консенсусно предложение с цел стартиране на кампанията за подготовка на проекти от общините за 2009г. през м. октомври.

Предвижда се през 2009 г. в програмата да бъдат включени около 18 000 лица.

Следва да се бъде преосмислена ефективността на мярката като се прецени дали тя реално допринася за преодоляване зависимостта от социално подпомагане и за осигуряване на съществен ресурс за икономическо развитие, като се отчита и реалният интерес на целевата група към програмата.

Степен на разсейване на коефициентите на заетост по региони на планиране

2010г. - 2.5 п.п.

6 средно за първо и второ тримесичие на 2009 г. по данни на НСИ
78.2. Стимулиране на инвестициите в региони с по-високо равнище на безработица и увеличаване на правомощията на общините за повишаване на инвестиционната активност

В процес на изпълнение

постоянен

МФ, МИЕТ, АЗ

n.a.

Намаляване на регионалните различия по отношение на инвестиционна активност, икономическото развитие и безработицата

В Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане са регламентирани стимулите за инвестиции в общини с по-високо от средното равнище на безработица (списъкът с общините се актуализира ежегодно), както и при инвестиране във високотехнологични дейности в производството, компютърните технологии, научноизследователската и развойна дейност, в образованието и хуманното здравеопазване. Важен стимул за насърчаване на инвестициите по ЗНИ е и финансовата подкрепа за обучение за придобиване на професионална квалификация на персонала в компании, инвестирали в нови високотехнологични производства и услуги, или когато капиталовложенията се реализират изцяло в икономически изоставащи региони. Увеличаване на класовете инвеститори, ползващи насърчителните мерки като част от тях се подпомагат и администрират от държавата, а останалите - от общините, съгласно ЗНИ и Правилника за неговото прилагане.


Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане работодателите ползват намаление на облагаемата печалба със сумите, изразходвани за заплати и осигуровки от работодателя за безработни лица от някои от рисковите групи на пазара на труда (продължително безработни, безработни над 50 годишна възраст и лица с намалена трудоспособност). Със ЗКПО се създават и предпоставки за насърчаване на заетостта и създаване на нови работни места в райони с висока безработица чрез предоставяне на данъчни облекчения за фирми, инвестиращи в тези региони.

Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране


Създаване на нови работни места и професионално обучение чрез нарастване на инвестициите в региони с по - висока безработица и във високотехнологични и иновативни дейности

2010г. - 2.5%

2.4 средно за първо и второ тримесичие на 2009г. по данни на НСИ

79

Провеждане на политиката по свободно движение на хора в ЕС с оглед осъществяване на успешно ползване от българските граждани на правата на граждани на ЕС в другите държави-членки и съответно успешно реинтегриране на завръщащи се български граждани за професионална реализация в България

В процес на изпълнение

постоянен

МТСП, МВнР, ДАБЧ

Бюджет на ведомствата

Постига се от една страна по-добра информираност за ползване правата на граждани на ЕС в другите държави-членки, а от друга страна се оказва помощ за професионална реализация на завръщащите се български граждани чрез предварителното им информиране за свободните работни места в България

Реализиране на мерки в съответствие с Националната стратегия по миграция и интеграция 2008-2015 г. (НСМИ) – по-конкретно Стратегическа цел 1.

79.1. Осъществяване на информиране на българските граждани на територията на държавите-членки за техните права чрез разширяване мрежата от Службите по трудови и социални въпроси на МТСП (СТСВ) към посолствата на България в чужбина

В процес на изпълнение

ежегодно

МТСП, МВнР

Бюджет на МТСП

Разширяването на мрежата от СТСВ е необходимо условия за достигане до все по-голям обхват от български граждани в рамките на ЕС – не само за тяхното информиране, но и за оказване на съдействие при упражняването на техните права. Също така се постига по-добра информираност за възможностите за реализация в България.

През 2008 г. мрежата беше разширена с две нови СТСВ – чрез разширяване пълномощията на съществуващи ръководители на СТСВ от една държава-членка в друга. Така ръководителят на СТСВ-Лондон започна да осъществява функциите и на СТСВ-Дъблин, а ръководителят на СТСВ-Атина – на СТСВ-Никозия.

Брой СТСВ

+ 1 нова СТСВ годишно;

+ 1 СТСВ чрез разширяване на съществуваща

До края на 2008 г. действат 4 СТСВ като 2 от тях са с разширени пълномощия
79.2. Провеждане на информационни трудови борси и дни в държави-членки с голям брой български граждани

В процес на изпълнение

ежегодно

МТСП, АЗ

Бюджет на МТСП

Провеждането на Информационни трудови борси и дни (ИТБ) се извършва с пряко участие на заинтересовани работодатели от България за намилане и привличане за реализация в България на българи с определена квалификация, умения и опит.

НСМИ идентифицира провеждането на такъв вид кампании като инструмент за постигане на Стратегическа цел 1.

През м. ноември 2008 г. успешно е проведена първата ИТБ в Мадрид, Испания.

Информационен ден е проведен в началото на м. април 2009 г. на о. Крит, Гърция.

В края на април успешно се проведоха ИТБ в Берлин и Мюнхен, Германия - насочени предимно към младите българи, завършващи или вече завършили в Германия.

Брой кампании

Минимум 1 годишно

1 през 2008

2 през 2009
79.3. Сключване на двустранни спогодби/договори и писма за намерения за избягване на злоупотреби с вноски и права на социална сигурност и с недекларирана заетост

В процес на изпълнение

текущо

МТСП

Бюджет на МТСП

Допринася се за правилното функциониране на координацията на системите за социална сигурност между отделните държави-членки. Избягването на злоупотреби оказва положително влияние върху националните системи за социална сигурност като спестява средства.

През 2008 г. са сключени такива двустранни договорености с Германия, Холандия и Франция.

През 2009 г. се работи по договорености с Белгия и Обединеното Кралство.

Брой спогодби

За 2009 – 2

3

80

Разширяване предоставянето на услуги по заетостта от частни доставчици на услуги, чрез:

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ

n.a.

Предоставянето на услуги по заетостта от частни доставчици на услуги е залог за разширяване на техния обхват, обем и качество.

Създадени са предпоставки и се изпълняват редица мерки, чрез които ключови услуги по заетостта се предоставят от частни доставчици на услуги. От частни доставчици на услуги ще се предоставят основно услуги за: обучение, професионално ориентиране, услуги за предприемачество.

Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15+

2010г. – 5.8%

Q2 2009 – 6.3 %
80.1. Прилагане на законовите разпоредби за възлагане на конкурсен принцип на обучение на възрастни, финансирано със средства за активна политика на пазара на труда

В процес на изпълнение

постоянен

АЗ

2009г. - 7.6 млн. евро

2010г. - 7.6 млн. евро

Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта, в това число организиране на професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности, от частни доставчици и подобряване на тяхното качество като основен фактор за повишаване качеството на работната сила.

Развитие на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучението на възрастни, предоставяни от частни лицензирани центрове

С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008г. е регламентирана възможност за финансиране със средства от държавния бюджет не само на обучение по професии, но и на обучение за придобиване на ключови компетентности, както и на професионалното ориентиране на безработни лица, насочени от АЗ към лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране. Обучението се провежда от обучаващи институции, избрани по реда на ЗОП и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Работна група с участие на социалните партньори разработва проект на методиката за избор на обучаващи институции.


Методиката за избор на обучаващи институции е допълнена по отношение на избор на организации за професионално ориентиране, мотивационно обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности. Методиката е раз-гледана на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта на 26 ноември 2008 г.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика през месец януари 2009 г. е утвърдена нова Методиката за избор на обучаващи институции.

През месец октомври Министерският съвет прие Постановление за определяне на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез ваучери ще се финансира обучение за придобиване на професионална квалификация и/или обучение за придобиване на ключова компетентност. Обучение срещу ваучери могат да предоставят обучаващи институции, които отговарят на определени условия и са включени в Списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Списъкът ще се публикува на интернет страницата на АЗ и ще се актуализира всеки месец.


Дял на курсовете за заети и безработни лица, провеждани от частни Центрове за професионално обучение, лицензирани от НАПОО.

над 95%

90% през 2008г.
80.2. Провеждане на обучение на:

- Обучаващи на възрастни;

- Наставници на безработни лица с основно и по-ниско образование и без квалификация, наети по насърчителна мярка от ЗНЗ за чиракуване;

- Външни експерти, оценяващи качеството на предложенията за обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта.

В процес на подготовка

Q4, 2010г.

АЗ

2008 г- - 0.065 млн. евро

Създаване на условия за повишаване на качеството на услугите по заетостта, предоставяни от частни доставчици

Добрата подготовка на обучаващите на възрастни, в т.ч. усвояването на съвременни методи за преподаване съобразени със спецификата на обучаемите е важен фактор за повишаване качеството и ефективността на предоставяното обучение на възрастни

Подобряването на процеса на избор на обучаващи институции, на които е възложено обучение на безработни, финансирано от АЗ, е обвързано с усъвършенстване на процедурата, както и с подготовката на външните оценяващи експерти

Програма „Повишаване на качеството на обучението на възрастни, е включена в НПДЗ през 2009г.. Осигурено е финансиране за включване в обучение на 450 лица, в т.ч. 200 обучаващи на възрастни; 50 наставници; 200 оценяващи експерти.

Брой обучени лица

За 2009г. – 450 лица в т.ч. 200 обучаващи на възрастни; 50 наставници; 200 оценяващи експерти

n.a.
80.3. Провеждане на професионално ориентиране на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, от лицензирани частни центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), финансирано със средства за активна политика на пазара на труда

В процес на подготовка

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ

2009г. – 0.015 млн. евро

2010г. – 0.015 млн. евро

Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта от частни доставчици и подобряване на тяхното качество

Развитие на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучението на възрастни, предоставяни от частни лицензирани центрове

Понастоящем професионално ориентиране на търсещи работа лица (със средства за активна политика) се осъществява само от териториалните поделения на АЗ

До момента няма лицензирани Центрове за информиране и професионално ориентиране в НАПОО.

Брой безработни лица, с които е проведено професионално ориентиране в ЦИПО

За 2010г. – 1 000 лица

n.a.
80.4. Предоставяне на качествени услуги на стартиращи и разширяващи своята дейност предприемачи чрез широка мрежа от бизнес центрове и инкубатори, обслужващи 60 общини

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП и ПРООН

0.31 млн. евро за 2009г.

Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта от частни доставчици и подобряване на тяхното качество

Развитие на услугите по предприемачество, предлагани от мрежата бизнес-центрове, изградени по проект JOBS

Предоставяне на широк обхват от информационни, финансови и офис услуги, както и обучение и развитие на бизнес планове от мрежа от 43 бизнес центъра, създадени като НПО и обединени в Асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие”.

Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15+

2010г. – 5.8%

Q2 2009 – 6.3 %

Брой предоставени бизнес услуги;

За 2009г. - 41 000, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 2000

За 2010г. – 43 000, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 2220;

Януари- юни 2009г. - 16 385. В т.ч. от ромските бизнес центрове - 832

Брой обучени лица

За 2009г. - 6 500, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 400

Януари- юни 2009г. – 4 482. В т.ч. от ромските бизнес центрове - 149

Брой фирми, наематели в бизнес-инкубаторите

За 2009г. - 95;

За 2010г. – 95

Януари- юни 2009г. - 90

Създадени работни места от самонаети лица и при ползване на схемата за финансов лизинг;

За 2009г. - 1 400, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 300

За 2010г. - 1 500, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 320

Януари- юни 2009г. - 90

Процент нарисковите лизинги (просрочие от 30 календарни дни)

2009г. – 3.5%.

2010г. – 3.5%

Януари- юни 2009г. – 8.06%

81

Провеждане на специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда и неактивните лица в рамките на ОП «РЧР»

В процес на изпълнение

2011

АЗ, МТСП - Управляващ орган на ОП „РЧР”

0.766 млн. евро

Провеждането на задълбочено изследване на характеристиките на неактивните лица, вкл. тяхното географско разпределение ще даде ценна информация за по-доброто насочване на инициативите по НПДЗ и по ОП “РЧР”. При определяне на последващите интервенции ще се следи за принципа на допълняемост и недопускане на припокриване между инициативите финансирани по ОП “РЧР” и от държавния бюджет.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бе стартирана процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.01. “Провеждане на специализирано изследване и анализ на възможностите за реализиране на мерки насочени към уязвими групи на пазара на труда, неактивни и обезкуражени лица”. Агенцията по заетостта, като бенефициент по този проект, е предоставила предложение през втората половина на април. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през май, 2009 г.

Изготвено изследвания:


- потребностите на уязвимите групи по региони;


- потребностите на уязвимите групи по региони;
1


10


0

82

Регламентиране на дейността на агенциите за временна заетост

В процес на изпълнение

2010г.

МТСП, Народно събрание
Подобряване на възможностите за заетост на различни групи лица от работата сила чрез създаване на възможности за заетост в по-гъвкави форми

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се уреждат нормативно отношенията между предприятията, които осигуряват временна заетост /т. нар. Агенции за временна заетост/, работниците и служителите и предприятията-ползватели, свързани с полагането на труд, правата и задълженията на страните по тях, както и се гарантира защита на работниците и служителите съгласно трудовото законодателство, е приет на първо гласуване от Комисията по труда и социалната политика към 40-то Народно събрание на заседание на 29.04.2009 г.

По този начин в Кодекса на труда се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост, която държавите-членки следва да транспонират в националното си законодателство в срок до 5 декември 2011 г.

В рамките на НСНЗ е взето решение за създаване на работна група, която да разработи и предложи споразумение между организациите на работодателите и синдикатите, както и да подготви конкретни предложения за законодателни промени.

Заети на непълно работно време от общия брой заети

2010г. – 4 %

Q2 2009 – 2.6 %

83

Разработване на нов Закон за училищното образование

В процес на изпълнение

2009

МОМН
Подобряване на ориентацията на завършващите училище с цел по-добро ориентиране и реализиране на пазара на труда

Новият закон се разработва в изпълнение на приетата от Народното събрание Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015.

В новия закон за училищното образование са предвидени няколко нови елемента:

1. нова образователна структура – основно образование се завършва след 7 клас

2. Гимназиалната степен обхваща два етапа: първи до Хклас и втори ХІ-ХІІ клас.

След приемането на закона ще бъде разработен и нов учебен план с нови учебници, учебната програма ще бъде актуализирана и с по-голяма практическа насоченост.


84

Приемане на нов Закон за висшето образование

В процес на изпълнение

2010

МОМНВ новия Закон за висшето образование се въвеждат промени в модела на финансиране, в модела на управление, независимост и акредитиране на висшите училища.


85

Разработване на механизъм за училищни и студентски практики

В процес на изпълнение

2009г.

МОМН

Европейски социален фонд.

ОП „Развитие на човешките ресурси”

2 млн. евро

Подобряване на практическите умения на учениците и студентите за по-лесна адаптация към потребностите на пазара на труда

Изграждане на стабилни партньорства между образователни/ обучителни институции и бизнеса

Повишена квалификацията на учители/обучители за работа с модерно производствено оборудване

Сключени договори за изпълнение с 37 професионални гимназии и 25 висши училища. Дейностите по проекта са в процес на изпълнение.

Минимален брой стажуващи ученици

2009г. – 2000 ученика

2351

Минимален брой студенти на стаж

2009г. – 2000 студенти

1030

Минимален брой учители, обучени за работа с модерно оборудване


2009г. - Не-по-малко от 200 учители и преподаватели

0

86

„Училищни и студентски практики”

В процес на изпълнение

2008-2010

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


2 млн.

Операцията ще улесни прехода от училище към работното място чрез дейности по осъществяване на училищни и студентски практики и стажове. Предоставянето на практически умения и компетенции ще отговори на новите предизвикателства и ще повиши успешната реализация на трудовия пазар. Инвестициите в тази област ще допринесат за създаване на благоприятна среда за укрепване интелектуалния потенциал и професионалната реализация в средните и висши училища и за засилване на връзките между образователните и обучителните институции и бизнеса в съответствие с нуждите на единния европейски пазар и стандартите на страните-членки на ЕС.

Проектните предложения са в процес на оценка. Предстои сключване на договори.

Брой ученици, успешно завършили училищни практики.


Брой студенти, успешно завършили студентски практики.


Учители/ преподаватели, обучени за работа с модерно оборудване и технологии

2 000


2 000


2 000

n.a.


n.a.


n.a.

87

Въвеждане на нова образователна структура на професионалното образование и обучение

Планирана

(Изпълнението на мярката е предвидено в Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006-2015/ и ще стане след приемането на Закона за училищното образование)

2010г.

МОМН

държавен бюджет

Целта е професията да се определя във втория гимназиален етап (след Х клас, 16 годишна възраст), за да се осигури по бърза адаптивност към изискванията на пазара на труда. В момента придобиването на професионално образование продължава 4-5 години, след реформата професионално образование ще се придобива във втори гимназиален етап (ХІ – ХІІ клас). За учениците, завършили първи гимназиален етап в СОУ и не желаещи да продължат обучението си, се предвиждат осигуряване на краткосрочни модули за придобиване на професионална квалификация.

Въвеждането на мярката ще се изпълни след приемането на Закона за училищното образование

Обучени ученици по новата образователна структура

В съответствие с разпоредбите на новоприетия Закон за училищното образование, структурата на училищното професионално образование и обучение ще бъде променена.

88

Стартиране на програми за училища „втори шанс” - допълнителни възможности за ограмотяване и професионално развитие на отпаднали ученици

В процес на изпълнение

2010-2011г.

МОМН, МТСП

Държавен бюджет

Придобита професионална квалификация от лица, напуснали училище

Разширяване на държавния план- прием за придобиване на първа степен на професионална квалификация от ученици напуснали училище след VІ-ти, VІІ-ми и VІІІ-ми клас, както и да се създадат условия за обучение на младежи напуснали училище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Брой придобили първа степен на професионална квалификация

През 2010-2011 учебна година да се осигури възможност за обучение на 200 ученика да се обучават по по професии за придобиване на първа степен на професионална квалификацияn.a.

89

Изпълнение на програми за квалификация и преквалификация на педагогически персонал89.1. Национална програма „Квалификация”

В процес на изпълнение – дългосрочна квалификация за придобиване на професионална квалификация

2008-2009г.

2008-2009г.


МОМН


1.023 млн. евро

1. Укрепване капацитета на образователните институции за осигуряване на високо качество на образователните услуги

2. Преодоляване на дефицита от висококвалифицирани кадри по чужд език

3. Повишаване компетентностите на директора за преодоляване на дефицита в управленски умения

4. Повишаване управленския капацитет в сферата на средното образование

5. Създаване на условия, мотивиране на учителите и директорите да разширяват и усъвършенстват компетенциите и уменията си и реализиране на устойчиво кариерно развитие

6. Изграждане на капацитет в системата на народната просвета за създаване на сигурна и безопасна среда в училище

Националната програма „Квалификация” е приета с Решение № 245/ 20.04.2007г. и актуализирана с Решение № 339/26.05.2008г. и Решение № 146/12.03.2009 г., и изменена с Решение № 819/26.10.2009 г.

брой

5060

2681

В процес на изпълнение - краткосрочна квалификация на директори
МОМН, Национален институт за обучение на директори

0.7 млн. евро
89.2. Текуща квалификация

В процес на изпълнение (краткосрочна квалификация)
МОМН


Брой

26017

26017
89.3 Схема за безвъзмездна финансова помощ Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите


В процес на изпълнение

2008 - 2010

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


5 млн.

Операцията е насочена към подобряване качеството на образователните услуги, чрез:

- Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, преподавателите във ВУ, директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието;

- Въвеждане на механизми за наблюдение, анализ, оценка, прогнозиране и планиране на квалификационни услуги;

- Модернизиране на управлението на образованието и въвеждане на иновативни подходи при управлението;

- Придобиване на мениджърски и управленски умения от ръководния състав на образователните институции.

Дейностите по проекта са стартирали в началото на 2009 г. и се изпълняват съгласно графика

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” дирекция „Политика във висшето образование” изпълнява проект „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища”. Основната цел на проекта е подобряване качеството на образователните услуги, предоставяни от българските висши училища и изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите. Специфичните цели са свързани с повишаване компетенциите на преподавателите от висшите училища в 3 ключови области (чуждо-езикови умения, умения за използване на информационни и компютърни технологии (ИКТ) в процеса на обучение и специфични професионални компетенции, свързани със създаване на съвременни програми за обучение с по-високо европейско измерение), както и с въвеждане на механизми за наблюдение, оценка, прогнозиране и планиране на обучения за повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища с цел подобряване качеството на образователните услуги.

Беше разработен и необходимият инструментариум от ясни критерии, механизми за подбор, оценка и наблюдение, които да подпомогнат ефективното провеждане и резултатите от обученията. Проведена е тръжна процедура за избор на изпълнители на обученията.

80.3 Схема за безвъзмездна финансова помощ Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите


Временно изпълняващи длъжността и помощник директори, включени в квалификационни курсове


Преподаватели във ВУ, включени в квалификационни курсове

2 500


800


1 000

n.a.


n.a.


n.a.

90

Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на висшето образование

В процес на обсъждане

2010г.

МОМН

n.a.

Развитие на системата на висшето образование съобразно новите условия. Ефект: нов Закон за висшето образование

Целта е да се разработи (дългосрочна) стратегия за развитие на висшето образование при отчитане на актуалните тенденции и потребности и с участието на широк кръг заинтересовани страни.

Промени в действащия Закон за висшето образование.

Увеличен е бюджетът на висшите училища.

Оптимизация на системата и разширяване на достъпа

Брой студенти за 2007, 2008, 2009г.91

Модернизация и интегриране на компютърната мрежа на българските училища

В процес на изпълнение

2011

МТИТС, МОМН

4 млн. евро на година

Създаване на условия за обмен на образователно и методическо съдържание между училищата, МОМН, РИО и връзка с Европейските образователни ресурси

Създадена е и функционира училищна мрежа, модернизирана и децентрализирана през 2008 г.; създадени са 15 регионални центъра за връзка с МОМН, РИО и с Европейските образователни ресурси;

Предстои реинженеринг за планиране на развитието на мрежата (МТИТС)

Планирано разработване на образователно съдържание за услугите на мрежата (МОМН)

Broadband

Действаща училищна мрежа с покритие на компютърните класове в страната

1 Gbs

10 Mbs

92

Схема за безвъзмездна финансова помощ „ИКТ в образованието”

одобрена

2008-2009

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


20 млн.

Ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образованието, обогатяването на учебното съдържание и въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес ще подкрепят и допълнят стартиралата вече Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища.

Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика

Учители, преподаватели, научни работници, студенти и ученици да бъдат обхванати в дейностите по проекта


Изградени тестови и обучителни центрове по ИКТ


Разработени нови учебни курсове и помагала


Осигурен домашен интернет достъп

80 000


400


1 000


15 000n.a.


n.a.


n.a.


n.a.

93

Изготвяне и въвеждане на програма за превенция на отпадането от училище в задължителна училищна възраст - до 15% до 2009 чрез:

В процес на изпълнение

4Q 2009

МОМН

ЕСФ ОП „РЧР”

3 млн. лв.

Държавен бю-джет

3 млн. лв.

Увеличаване броя на лицата, завър-шили средно образование и подобря-ване на възможностите им за социал-на реализация.

Изпълняват се мерки за намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна въз-раст 2007-2010”, който са подчинени на основните цели на Национална програ-ма за развитие на училищното образо-вание и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015.

sc051 Early school-leavers - total

2009г.: 15%

Процент отпаднали от образователната система ученици: 20% (2007г.)
93.1 Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”

В процес на изпълнение

2008-2010

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


10.8 млн.

Операцията цели:

- Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;

- Включване на децата и учениците в дейности за формиране на компетентности за активно участие в икономическия, социалния и културния живот като отговорни граждани в демократично и плуралистично общество.

Сключени са 251 договора с бенефициенти. Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика

Деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности.


Училища, предлагащи извънкласни дейности по програмата

80 000


500

50 443


555
93.2 Схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”

В процес на изпълнение

2007-2009

МОМН

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


2.85 млн.

Проектът цели включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес. Дейностите са насочени към подпомагане на процеса на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства, намаляване броя на отпадналите ученици, на застрашените от отпадане ученици, както и на необхванатите от училищната система ученици. Ще бъдат финансирани дейности, свързани с мотивацията на родителите, създаване на подходящи механизми за по-безпроблемно осигуряване на интеграцията на децата от малцинствените етнически групи в приемните училища.

Сключени са 64 договора с бенефициенти. Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика

Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища.


Брой учители и преподаватели, включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда.


Брой родители от етническите малцинства, включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система.

n.a.


n.a.


n.a.

n.a.


n.a.


n.a.

94

Осъществяване на целенасочена политика в областта на трудовата миграция и интеграцията, съобразена с националния интерес и в полза на икономиката чрез:

В процес на изпълнение

Постоянен

МТСП

ЕИФ

Постигане на балансиран достъп на граждани на трети държави до българския пазар на труда, както и успешната им интеграция в България – с оглед подпомагане развитието на икономиката и обществото, въпреки временните последици от глобалната криза.

Реализиране на мерки в съответствие с Националната стратегия по миграция и интеграция 2008-2015 г. (НСМИ) – по-конкретно Стратегическа цел 2.


95

Обсъждане и приемане в рамките на Националния съвет по трудова миграция (НСТМ) на решения относно балансирания достъп на граждани на трети държави (ГТД) до българския пазар на труда по съответни механизми

В процес на изпълнение

Постоянен

МТСП

Бюджет на МТСП

Постигане на адекватна политика за достъп до пазара на труда за ГТД по съответни механизми съгласно НСМИ в интерес на българската икономика:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом