Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница6/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Прогноза за оптимално постигане на националните цели за дял на ВЕИ до 2020 – технологии, сектори.
Приет стратегически прогнозен документ

1

0

67

Усъвършенстване на механизмите за подкрепа на енергията от ВЕИ и въвеждане изискванията на директива 2009/28

В процес на изпълнение

2010

МИЕТ
Законодателни промени с цел създаване на благоприятни условия за инвестиции и развитие на технологии за енергийно оползотворяване на ВЕИ за достигане на националните цели.
Хармонизирано законодателство в областта на ВЕИ


Национален план за ВЕИ 2020

100%


1
68

Финансова подкрепа за развитието на ВЕИ, енергийна ефективност и чисти енергийни технологии

В процес на изпълнение

2009-2010

МИЕТ
Оптимално оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти със средства от европейски и национални фондове и програми.
Процент на усвояване на програмираните средства

100%
69

Организиране на електроенергийна борса

В процес на изпълнение

Ноември 2010

МИЕТ, ДКЕВР

0.326 млн. евро безвъзмездна помощ по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие за България

- 0.057 млн. ев-ро национално съ-инансиране от Национален фонд към МФ

Създаване на по-ликвиден електроенергиен пазар и благоприятни условия за конкуренция между производители и снабдители на енергия. Очаква се през м. ноември да стартира проект за партньорско сътрудничество между МИЕТ и норвежкия регулаторен орган NVE Norway, съвместно с ДКЕВР и ЕСО-ЕАД, за разработване на правила за конкурентен електроенергиен пазар, в т.ч. избор на модел на електроенергийна борса.
Успешно завършване на съвместен проект между България и Норвежкия енергиен регулатор

1
70

Преструктуриране в енергийния сектор

Планирана

2011

МИЕТ, ДКЕВР
Изпълнение на изискванията на третия либерализационен пакет за отделяне на операторите на преносни енергийни мрежи. Осигуряване на недискриминационен достъп до мрежите на всеки пазарен участник и развитие на мрежите в интерес на всички потребители.
Изпълнени процедури по отделяне на преносните енергийни компании

2
Специфична препоръка 4. Като част от интегрирания подход за „гъвкавост и сигурност на пазара на труда”, вниманието да бъде насочено към повишаване на качеството на предлагането на работна сила и на равнището на заетост чрез подобряване на ефективността, ефикасността и целенасочеността на активните политики на пазара на труда, както и чрез допълнително модернизиране и адаптиране на управлението на образованието с цел повишаване на уменията на равнища, които отговарят по-добре на нуждите на пазара на труда, и намаляване на преждевременното напускане на училище

71

Мерки и програми за насочени към интеграцията на хората в неравностойно положение на пазара на труда.

Планирана

2010

МТСП

Държавен бюджет

Намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда
Бр. лица включени в обучение и заетост

2010 г.

Включени в заетост – 16 529

Включени в обучение – 3 200
72

Мерки за насърчаване и поддържане на заетостта:72.1. Изплащане от държавния бюджет на компенсации на работници и служители, преминали на непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”.

В процес на изпълнение

2010

МТСП

Бюджет на МТСП (политика по заетостта)

Ограничаване на последиците от световната криза и запазване на заетостта през 2009 и 2010 г.

Постановление №44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. за изплащане от държавния бюджет на компенсации на работници и служители, преминали на непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”. В резултат на реализацията на мярката са подпомогнати 19 482 работници и служители и 496 работодатели от секторите “Индустрия” и “Услуги”. Изпълнението на мярката ще продължи и през 2010 г.

бр. подпомогнати лица
Към настоящия момента са подпомогнати 19 482 работници и служители и 496 работодатели
72.2. Подадено е заявление в ЕК за предоставяне на средства от Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за около 1000 работници и служители от “Кремиковци” и от “Пристанищен комплекс Лом”. Услугите, които ще се предлагат на съкратените лица, са: мотивационно и професионално обучение, стажуване, заетост и предоставяне на грантове за стартиране на самостоятелна стопанска дейност

В процес на изпълнение

2010

МТСП

Държавен бюджет, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Подпомагане на работниците и служителите загубили своята работа в процеса на преструктуриране на икономиката

Стартират дейностите по проекта

Бр. включени в заетост и обучение

100072.3. Реализацията на Национална програма "Нова възможност за заетост".

В процес на изпълнение

2010

МТСП

Държавен бюджет

В подкрепа на освободените поради икономическата криза лица, през настоящата година стартира реализацията на Национална програма "Нова възможност за заетост". По програмата се предоставя пакет от услуги, включващ информиране, консултиране, насочване към налични свободни работни места, обучение, включително и обучение за стартиране на собствен бизнес, и субсидирана заетост до 6 месеца. На включените в заетост лица от държавния бюджет се осигурява минимална работна заплата и осигуровките към нея.

Бр. включени в заетост и обучение
Към края на август 2009 г. по програмата са включени общо над 1 900 безработни лица, от тях около 500 са включени в обучение и 1 400 са включени в заетост

73

Увеличаване на заетостта на по-възрастните работници чрез:

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ
За повишаване на коефициента на заетост за лицата във възрастовата група 55г.-64г. се прилага интегриран комплекс от действия, идентифициращ отделните подгрупи от тази съвкупност и прилагащ специализирани мерки за тях:

- безработни лица в пред-пенсионна възраст

- лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж

- лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране

- работещи лица в пред-пенсионна възрастПрез 2009г. се изпълнява Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” (НП АХУ), след актуализирането на която по програмата могат да бъдат назначавани като лични асистенти и лица придобили право на пенсия поради инвалидност или общо заболяване.

Коефициент на заетост за групата 55-64г.

2010г. - 46 %

Q1, 2009 – 46.5 %
73.1. Включване на безработни лица в Национална програма “Помощ за пенсиониране”, в мерки по ЗНЗ, в обучение за ключови компетентности и професионална квалификация, проекти по ОП РЧР и др.

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ

Програма „Помощ за пенсиониране” и мярка от ЗНЗ за безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст (чл.55а) - 2008г. - 8.974 млн. евро,

2009г. - 9.787 млн. Евро


Повишаване заетостта сред лицата във възрастовата група 55-64г.

Изпълнение на заложените параметри в НПДЗ 2009г.

Брой работили лица


Брой вклю-чени в обу-чение

2009г. - най-малко 8 000 лица

. Януари – октомври 2009 г. –

4 778 рабо тили лица по НП “ПП” и по чл. 55а от ЗНЗ.


Януари –октомври 2009г. – 2 146 лица над 50 години, включени в обучение.
73.2. Осигуряване на достъп до част от услугите на Агенцията по заетостта за лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране

В процес на изпълнение

Q4, 2010г.

МТСП, АЗ

n.a.

По-пълно използване трудовия потенциал на лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране при запазен трудов потенциал.

С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008г. на лицата придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране се предоставят възможности за включване в мерки за насърчаване на заетостта и обучението на тази група.

Към 31.10.2009г. са включени 9 лица.

Коефициент на заетост за групата 55-64г.

2010г. - 46%

Q2 2009 – 46.5%

74

Активиране на продължително безработни и неактивни лица, чрез:

В процес на изпълнение

постоянен

МТСП, АЗ
Повишаването на предлагането на труд ще продължи да бъде основен приоритет на политиката. Ще се прилага комплексен подход, съчетаващ стимулиращи и санкционни мерки. Тяхното прилагане ще допринесе за изпълнение на приоритета от Актуализираната стратегия по заетостта 2008 -2015г. за предлагане на нов старт на всички безработни лица най-късно до 2015г.
Коефициент на заетост за групата 15-64г.

2010г. – 66.5%

Q2 2009 – 63.3%
74.1. Въвеждане на изготвяне на лични планове за действие до един месец след регистрацията в бюрото по труда за ново-регистрираните безработни лица (досега беше след 1 месец от регистрацията в бюрото по труда)

В процес на изпълнение

постоянен

МТСП, АЗ

Чрез бюджета за издръжка на АЗ (Категория 1 от базата данни за пазара на труда на ЕВРОСТАТ)

По-добро и ранно идентифициране на проблемите и пречките на безработните лица в най-кратък срок след регистрацията в БТ с цел постигане на по-високи равнище на активиране на безработните лица. Неизпълнението на задачите от личния план може да доведе до прекратяване на регистрацията в БТ.

С промените в ППЗНЗ от м. юни 2008г. е въведено изискване за разработване на личните планове за действие на всички регистрирани безработни лица до един месец след регистрацията им в ДБТ.

АЗ изготви насоки за обучение на меди-аторите и планове за действие за неак-тивните лица и на тези регистрирани в АЗ до края на октомври.

На всички регистрирани безработни лица към 30.06.2009г. са изготвени индивидуални планове за действие.

Коефициент на заетост за групата 15-64г.

2010г. – 66.5%

Q2 2009 – 63.3%
74.2. Разширяване обхвата на дейностите и бенефициентите по Национална програма “Активиране на неактивни лица”

В процес на планиране

Q4, 2009г.

МТСП, АЗ

2009г. – 0.09 млн. евро

2010г. -0.098 млн. евро

Актуализиране на дейностите по програмата след извършване на анализ на резултатите от дейността през 2008г. Целта е да се осигури по-висока ефективност и повишаване на броя на активираните лица.

За периода 01.01. - 31.10.2009г. са обучение 69 без ра ботни лица от ром ски произход за медиатори. Новоназначени са 73 лица в 55 ДБТ. Работили са 70 лица. Те рабо тят като трудови посред ници - ромски медиатори в региони с компактно ромско население.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом