Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница5/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
www.ar.egov.bg. Планираните дейности не бяха осъществени поради закриването на Министерство на държавната администрация и административната реформа.

Предстоящи действия са:

  1. Актуализиране на данните в административния регистър с оглед извършените структурни промени в държавната администрация;

  2. Обучение на 2000 вписващи и контролиращи в Административния регистър.
Стартирал административен регистър

1
58

Повишаване дела на регистрациите и пререгистрациите на търговски дружества, извършвани по електронен път

В процес на изпълнение

2010г.

Агенция по вписванията
Подобряване и облекчаване на бизнес средата

За усъвършенстване на нормативната уредба беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИД на ЗТР), който влезе в сила на 30 май 2008 година. В новата си редакция чл. 12 от ЗТР изрично предвижда, че за подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 75% от съответната такса, предвидена за подаването на заявлението на хартиен носител. В тази връзка са редуцирани държавните такси определени в Тарифата за държавните такси, събрани от Агенция по вписванията, като са предвидени по-ниски такси при подаване на заявления по електронен път, които са в сила от 22 юли 2008 година. Очакван резултат от това изменение е намаляване на броя на заявленията, които се подават на хартиен носител в службите по регистрация, постигане на улеснение и удобство за клиентите и оптимизиране работата на деловодителите.

Във връзка с гореизложеното следва да се посочи, че процентно заявленията, подавани през 2008 г. по електронен път е 8 %


Дял на регистрациите и пререгистрациите на търговски дружества, извършвани по електронен път

20-22% от всички подавани документи до края на 2010г.

За периода 01.04.2009 г. – 31.10. 2009 г. – 19.3%

59

Съгласуване с КЗК на проекти на нормативни актове по отношение на съответствието им с разпоредбите на ЗЗК

В процес на изпълнение

Постоянен

КЗК

Ведомства-вносители на съответните актове

n.a.

Съответствие на нормативните актове с правилата на конкуренция

За 2007г. КЗК е постановила 29 становища, за 2008г. - 17 становища.

От началото на 2009г. КЗК е приела 16 становища.

КЗК изготви и прие „Насоки за оценка на съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренцията”. Насоките са предназначени да подпомогнат органите на изпълнителната власт и местното самоуправление при изготвянето на нормативни актове с цел съответствие на тези актове с правилата на конкуренцията. Насоките са изпратени на Народното събрание, Министерски съвет и всички министерства.

Брой нормативни актове, изпратени за съгласуване

-

-

60

Въвеждане на Електронно правителство и интегриране на електронните услуги на администрациите към централния портал на електронното правителство

В процес на изпълнение

3Q 2010г.

МТИТС

в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

10.6 млн евро

Мярката завършва изграждането на централизираните системи, необходими за реализиране на е-управление и предоставяне на административни услуги по електронен път. В рамките на мярката ще се реализират общо 27 нови е-административни услуги и ще се интегрират общо 27 съществуващи. Паралелно ще се предостави възможност и експертен капацитет за интегриране към системите на съществуващи и новоразработени услуги при готовност от страна на предоставящите администрации

Изградена е основата на системата за е-управление (национален портал, регистри за оперативна съвместимост, ЕСОЕД-единна среда за обмен на е-документи, система за предоставяне на достъп до Европейската нормативна рамка и др. базови компоненти)

Брой услуги

54

14

61

Изграждане и внедряване на електронни системи в работата на съдебната система: а) Система за съдебно изпълнение; б) Система за правна помощ

В процес на реализация

а) 2008; б) 30 ноември 2009

МП

а) n.a.; б) не се предвиждат бюджетни средства - финансирането е в рамките на проект BG-2005/017-353.07.01 по програма ФАР (0.115 720 млрн. евро ФАР

и 0.038573 млн. евро национално съ-финансиране)

а) Подобряване на бизнес средата

б) Подобряване работата на адмистрацията, оценка, анализ и планиране на първичната правна помощ

а) в Съдебно-изпълнителската служба към Софийски районен съд е инсталирана система “Джес”, разработена от “Темида-2000 - Варна” ООД (за 60 работни станции; с база данни 51 хил. дела, която постоянно се допълва). Системата се ползва и от няколко съдебно-изпълнителски служби в провинцията (с по 5-6 работни станции);

В Камарата на частните съдебни изпълнители е инсталирана система, разработена и подарена от USAID.

Очаква се нормативно решение за обединяване на двете системи в Единен национален регистър на длъжниците.


б) По проект BG-2005/017-353.07.01 “Поддръжка за по-нататъшното изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система”, Компонент I-4. “Доставка на техническо и офис оборудване за правната помощ” са сключени 3 (три) договора:

Лот 1 - "Разработка и доставка на софтуер и обучение за нуждите на НБПП" с изпълнител "СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ" АД;

На 16.06.2009г. е подписан Протокол за окончателно приемане.

Лот 2 - "Доставка на компютърно оборудване за нуждите на НБПП" с изпълнител "КОНТРАКС" ЕАД;

На 31.05.2009г. е подписан Протокол за окончателно приемане.

Лот 3 - "Доставка на офис оборудване за нуждите на НБПП" с изпълнител Консорциум "АВТОЕНДЖИНИРИНГ и КОБО 90";

Констатирани са различия в доставките, но изпълнителят отказва да подпише предложения частичен Протокол за предварително приемане.

Възложителят (Централното звено за финансиране и договаряне – Министерство на финансите) води преговори с изпълнителя.

Договорът изтича на 30.11.2009г.б) Брой допусната първична правна помощ на социално слаби гражданиб) 63б)

2006 - 24

2007 - 7

2008 - 16

2009 - 16 (към 24 ноември)

62

Създаване на ИКТ регистри по закона за електронното управление

Планирана
МТИТС

0.5 млн. евро годишно в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

Подобряване на електронните административни услуги към гражданите и бизнеса


Развитие и реализация на политиката по внедряване на сертифицирани АИС и реорганизация на административната дейност


Регистър на стандартите за информационна сигурност и оперативна съвместимост – действащ. Актуализиране и допълване с информация. Утвърждаване на електронни формуляри, свързани с предоставяните от регистъра на стандартите услуги и разработка на Web-базиран вход за електронни услуги на регистъра към АИС .

Поддържане на списък с акредитираните лица за сертифициране на информационните системи на държавната администрация – Действащ. Актуализиране и допълване с информация. Утвърждаване на електронни формуляри, свързани с предоставяните от списъците на акредитираните лица и сертифицираните системи услуги и разработка на Web-базиран вход за електронни услуги на списъците към АИС .

Поддържане на публичен списък на сертифицираните информационни системи на държавната администрация – базата данни в процес на подготовка, предстои възлагане за попълване със съдържание след сертификация.

Създаване на консултативен съвет по стандартите към МТИТС. Действащ. Актуализиране и допълване с информация.CERT България е създаден, акредитиран в TI и работи. Подобряване на осигуряването на функциите по докладване на инциденти Издаване на регулярен информационен бюлетин;

Създаване на Съвет за мрежова и ин-формационна сигурност на ИС на адми-нистративните органи към МТИТС – в процес на създаване.


процент


1.стандарти


2.акредитирани лица


3.сертифицирани инфор-мационни системи


4. сертифи-цирани ин-формационни приложения


5.сертифици-рани инфор-мационни задания


6.сертифици-рани тестов набор от до-кументи

100%


1. 110 стандарти х 12 реквизита


2. 5 акредитирани лица х 6 реквизита


3. 20 сертифицирани информационни системи х 9 реквизита

За 4, 5 и 6 няма количествена информация информация


40


7


1

63

Мета-даннови описания на обмена на пространствена информация с разработка, изпитване и внедряване в администрацията на единен модел за управление на пространствена информация

Предстои планиране

4Q 2010

МТИТС

2,5 млн. Евро

Гъвкави мерки - евентуално по ОПАК, инфраструктурни – в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

Подобряване на условията за постигане на открита и прогнозируема държавна администрация

Създаване на условия за формиране на комплексни административни услуги на електронното управление с GIS-компонента за предоставяне на по-бързи и по-качествени услуги на гражданите и бизнеса

Създаване на референтен модел за използваните стандарти и тези, които покриват критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност

Разработване на обучителни модули за структурите на държавната администрация за планиране на GIS-системи и за използването им за създаване на услуги за гражданите и бизнеса

Подготовка на създаването на гео-информационен портал за обмен на данни с ЕС


Направен е анализ на международните стандарти и практики и са предложени стандарти в областта на ГИС за вписване в регистъра на стандартите


Обучени са членовете на Съвета на ИКТ-директорите на ДА и общините за планиране на ГИС и за същност и интерпретиране на пространствени данни


Разработена е база данни на администраторите на пространствени данни в ДА


Предстои планиране на средства за разработване на метаданнови описания на пространствените данни, модел за обмена им и тестова среда за изпитване на модела за мрежова оперативна съвместимост по смисъла на директивата INSPIRE

Предстои планиране на национален геопортал с интерфейс към администраторите на пространствена информация и към геопортала на ЕК


Подготвен за съгласуване проект на Закон за пространствените данни

1.Публично достъпни анализи на стандартите и на международните практики


2. Сертифицирани ИКТ-служители от ДА: 37


3. Сертифицирани служители от общинска администрация: 155

4. Налична електронна база данни с администраторите и видовете пространствени данни за ползване в електронното управление
64

Създаване на тестова среда за оперативно съвместяване на GIS-системите на държавна администрация и изпитването й с 4-6 администратори на първични гео-пространствени данни

В процес на реализация

3Q 2009

МТИТС

1 млн. евро

Подобряване на условията за постигане на открита и прогнозируема държавна администрация

Създаване на условия за формиране на комплексни административни услуги на електронното управление с GIS-компонента за предоставяне на по-бързи и по-качествени услуги на гражданите и бизнеса

Създаване на референтен модул за използваните стандарти и тези, които покриват критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност

Разработване на обучителни модули за структурите на държавната администрация за планиране на GIS-системи и за използването им за създаване на услуги за гражданите и бизнеса

Подготовка на създаването на гео-информационен портал за обмен на данни с ЕС


Направен е анализ на международните стандарти и практики и са предложени стандарти в областта на ГИС за вписване в регистъра на стандартите


Обучени са членовете на Съвета на ИКТ-директорите на ДА за планиране на ГИС и за същност и интерпретиране на пространствени данни


Предстои избор на изпълнител на обявена обществена поръчка за разработка на референтен модел за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни с Гео портала на ЕС и изпитване на референтния модел в реални условия


Подготвен и внесен за съгласуване проект на Закон за пространствените данни


65

Приемане на Национална енергийна стратегия на Република България до 2020 г.,

В процес на изпълнение

Края на 2009 г. началото на 2010

МИЕТ
Създаване на дългосрочна рамка за устойчиво енергийно развитие, включително определяне на национални цели,механизми, график и срокове за тяхното изпълнение.

Приета Енергийна стратегия 2020


1
66

Приемане на Прогнозен документ за достигане на националните цели за дял на възобновяемите енергийни източници 2020

В процес на изпълнение

31 декември 2009

МИЕТ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом