Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница4/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Прозрачност;

  • Равнопоставеност;

  • Разделно счетоводство;

  • Задължения за достъп и използване на специфични мрежови съоръжения;

  • Ценови ограничения, вкл. разходоориентираност


Нормативно определяне на специфичните задължения, които КРС може да наложи в случай, че установи наличие на предприятие със значително въздействие върху съответния пазар на дребно, а именно:

1. Задължения на ниво предоставяне на услуги на едро:

- Задължения за достъп и използване на специфични мрежови съоръжения;

- Прозрачност;

- Равнопоставеност;

- Разделно счетоводство;

- Ценови ограничения, вкл. разходоориентираност.

2. Задължения на ниво предоставяне на услуги на дребно:

- равнопоставеност;

- забрана за необосновано обвързване на услуги в ценови пакети;

- прозрачност;

- ценови ограничения, в т.ч. разходоориентираност, ценови таван и др.

В процес на изпълнение

постоянен

ДКЕВР, КРС
Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги.

Създаване на условия за развитие на конкуренцията и насърчаване на инвестициите в инфраструктура в подкрепа на интересите на гражданите.

В Наредбите за регулиране на цените и качеството на услугите е предвидено задължително съобразяване с постигането на целеви нива на показателите за качество на услугите. За ВиК операторите целевите годишни нива на качеството на услугите, залегнали в бизнес плановете са съобразно Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 на Министерския съвет от 2006 г. В областта на електроенергетиката, в която услугата се доставя на потребителите само от четири дружества в страната, е разработена и утвърдена Методика за гарантиране на непрекъснатост на снабдяването, чрез наблюдение върху регистрираните прекъсвания, съответно тяхната продължителност, чрез изчисляване на индекса на средния брой прекъсвания за системата (SAIF) и индекс на продължителността на прекъсванията за системата (SAID), за които има определени целеви нива до 2013г. Този подход води до повишаване на икономическата ефективност, съответно до понижаване на разходите на единица електроенергия и подобряване на качеството на услугите. Предвижда се и усъвършенстване на тарифната политика с цел да се стимулира намаляването на електропотреблението. Нормативните актове за регулиране на цените се синхронизират с приетите от Народното събрание изменения в Закона за Енергетиката, Закона за енергийната ефективност и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници.

За стимулиране на по-високата ефективност е предвидено да се усъвършенства и методиката за определяне на фактора Х, чрез който се измерва относителната ефективност и пряко се коригират цените на разпределителните и снабдителните дружества.

Наредбите за регулиране на цените, както и съпътстващите ги документи от юрисдикцията на ДКЕВР са насочени към въздействие върху цените с оглед непрекъснатост на доставките, подобряване на техническите и технологичните нива на показателите за качеството на услугите и поддържане на конкуренция на пазара, която е най-добрия регулатор на цените и качеството.


Въз основа на извършени пазарни анализи, със свои решения КРС определи три съответни пазара на едро и шест съответни пазара на дребно, подлежащи на ex ante регулиране. В резултат на анализите КРС установи липса на ефективна конкуренция на съответните пазари и определи предприятията със значително въздействие. КРС наложи на определените за предприятия със значително въздействие върху съответните пазари регламентираните в Закона за електронните съобщения специфични задължения, които по отношение на ценовите ограничения са:

  1. На пазарите на едро – на основание чл. 166, ал. 2 от ЗЕС: разходоориентираност на цените на едро с цел преодоляване последиците от пазарно поведение, характеризиращо се с прилагане на високи цени, които биха могли да препятстват достъпа до инфраструктура и предоставянето на услугите, и за да се елиминират възможностите за прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на свързаните пазари на дребно.

С цел насърчаване ефективността на предприятията до доказване на разходоориентираност на цените е наложен план за постепенно намаляване на цените до определени ценови нива.

Ценовите ограничения се прилагат за цените за генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение, определени от БТК, и цените за терминиране в мобилни мрежи на две от мобилните предприятия, както и за цените за взаимно свързване и достъп до фиксираната мрежа на БТК.

  1. На пазарите на дребно – на основание чл. 221, ал. 2 от ЗЕС: Разходоориентираност на цените на дребно с оглед защита на крайните потребители и стимулиране на ефективна конкуренция.

До доказване на разходоориентираност на цените за достъп на БТК е ограничено нарастването им до определен ценови праг. Цените за повиквания към мобилни мрежи са обвързани с изменението на цените на едро в наложения план за постепенно намаление на цените.


39

Засилване ролята на неправителствените организации за защита на потребителите чрез обучение на представители на сдруженията на потребителите в областта на:

- законодателството

- управление на организации за защита на потребителите

- събиране на финансови средства за издръжка на сдруженията:

Планирана (за 2010-2011 г.)

2009-2011

МИЕТ

В рамките на инициативата на ЕК

Подобряване на комуникацията с потребителите и повишаване на капацитета на потребителските организации за извършване на дейност за защита на потребителите и повишаване на информираността на потребителите за техните права

Европейската комисия е сключила договор с Европейската организация за защита на потребителите, която ще обучава представители на сдруженията на потребителите в новите държави-членки, в т.ч. и в България за периода 2009 - 2011год.

Обучението е насочено в 3 модула:

- законодателство;

- управление на организации за защита на потребителите

- събиране на финансови средства за издръжка на сдруженията

Участие на представители на неправителствени организации в семинари, организирани от ЕК

3 семинара за периода 2009-2011г.

1 семинар за 2009г.

40

Засилване ролята на Комисията за защита на потребителите за прилагане на законодателството за защита на потребителите

В процес на изпълнение

2009-2011

КЗП

в рамките на определения годишен бюджет на КЗП

Повишаване на капацитета на Комисията за защита на потребителите за прилагане на законодателството за защита на потребителите

n.a.

Общо обучение на служителите на КЗП

- Специализирано обучение на служителите на КЗП

3 обучения за периода 2009- 2011


9 обучения в три различни модула за периода 2009-2011

1 обучение за 2009г.


3 обучения за2009г.

41

Обвързване на растежа на заплатите в публичния сектор с растежа на производителността на труда, съобразено с възможностите на бюджета и с политиката по доходите в бюджетния сектор

В процес на изпълнение

2010-2013

МФ, МТСП

В рамките на бюджета

Избягване на ефекти, водещи до спираловидно покачване на цените и заплатите, тъй като заплатите в публичния сектор изпълняват ролята на ориентир за частния сектор

С ПМС № 191 на МС от 2009 г., за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите за 2009 г. бяха наложени ограничения на разпоредителите с бюджетни кредити по републиканския бюджет и ДФ „Земеделие” да извършват разходи за увеличаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения

Съотношение

разходи за заплати към БВП

Запазване на съотношението,

достигнато през предходната година за периода 2011-2013 г., а за 2010 г. – запазване на достигнатите номинални размери на РЗ за 2009 г.

Разходи за заплати по КФП за 2010 г. - 6.2% от БВП

42

Извеждане на енергийната ефективност като приоритет във всички бъдещи схеми, насочени към насърчаване на НИРД

В процес на изпълнение

постоянен

МИЕТ, БАН, МОМН
Повишаване на енергийната ефективност

43

Хармонизиране на българското законодателство с пакета „Климат-Енергетика” на ЕС и подготовка на неговото прилагане

планирана

2011 и след това

МОСВ,

МИЕТ

В рамките на бюджета

Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата, и повишаване на енергийната ефективност
Хармонизирано законодателство

Емисии на парникови газове отнесени към БВП44

Разработване и реализиране на схема за зелени инвестиции

планирана

2010-2011

МОСВ
Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата. Финансиране на различни екопроекти
Емисии на парникови газове отнесени към БВПСпецифична препоръка 3. Бързо приемане и прилагане на нови мерки за значително намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво, и за съкращаване на процедурните отлагания и забавяния с цел подобряване на бизнес средата, което също ще помогне в борбата срещу корупцията

45

Премахване и облекчаване на административни режими

В процес на изпълнение, съгл. таблица в приложение

Декември 2008г.

МС и секторните министерства

0

Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса

От посочените в таблицата-приложение режими:

7 са облекчени (1, от които се прехвърля за саморегулиране от браншова организация),

3 са премахнати,

3 са без промени и

3 са с предстоящо разглеждане

В допълнение към тези режими за първата година на изпълнение на Програмата за по-добро регулиране правителството премахна 3 и облекчи още 12 режима.

Общо за 1 година от Министерския съвет са пермахнати и облекчени общо 25 режима.

Брой премахнати и облекчени административни режими

16

10

46

Извършване на законодателни промени, свързани с облекчаване и съкращаване на процедури по разрешителните режими по Закона за водите

В процес на изпълнение

2010

МОСВ

В рамките на бюджета

Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса
Променени нормативни актове47

Облекчаване на процедурите по съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени

В процес на изпълнение

2010

МОСВ

В рамките на бюджета

Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса
Променени нормативни актове48

Стандартизиране на процедурите и документите по предоставяне на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства

Планирана

До 6 месеца след приемане на ЗИД на ЗПБ

Единният орган по ЗПБ

В рамките на бюджета

Подобряване на качеството на законодателството и облекчаване на бизнеса
Наличие на стандартизирани процедури49

Облекчаване на съгласувателни режими предвидени по Закона за защитените територии

Планирана

2010

МОСВ

В рамките на бюджета

Подобряване на качеството на законодателството
Променени нормативни актове50

Изграждане на добри практики в регулирането и създаване на насоки за по-добро регулиране на общинско ниво

В процес на изпълнение

Юни 2010г.

МС, ИПА, НСОРБ, кметове, общинските съвети, областните управители

0.06 млн. евро

(за 2009г.)

Облекчаване на бизнес климата в България чрез премахване на ненужните административни бариери на общинско ниво.

С премахването на 181 административни режима, администрирани на общинско ниво стартира процеса на подобряване на регулирането на общинско ниво.

Не е започнало изготвянето на насоките за добро регулиране на общинско ниво. Подготвя се съвместна инициатива на Звеното за по-добро регулиране и Световната банка за добри регулаторни практики на общинско ниво.

Брой извършени стратегически прегледи на регулаторните процеси

50

0

Брой на опростените административни процедури и режими във всяка една община.

70

181

Изготвени насоки за добро регулиране на общинско ниво в България.

1

0

Брой обучени представители на общинската власт

300

0

51

Удължаване на срока за консултации със заинтересованите страни на 30 дни

В процес на изпълнение

2010

МС

0

Подобрени условия за участие на структурите на гражданското общество при разработване на политики. Подобрено качество на законодателството

В проекта на нов Закон за нормативните актове е предвидено увеличение на срока за обществени консултации от 14 на 30 дни преди внасянето на проекта в МС. Предвидено е също онлайн обществените консултации да се осъществяват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. Законопроектът е в процес на съгласуване. Обсъждат се препоръките, залегнали в становището на Венецианската комисия по законопроекта.

Проектът ще бъде включен в законодателната програма на МС за 2010 г.

Брой дни за провеждане на обществени консултации

30

15

52

Публикуване на нормативни актове, свързани с административното регулиране, на Портала за обществени консултации най-малко 30 дни преди внасянето на заседание на Министерския съвет

В процес на изпълнение

Постоянен

МС и секторните министерства

0

Подобрена среда за участие на заинтересованите страни при формулиране на политики

Администрациите публикуват на Портала за обществени консултации проектите на нормативни актове, свързани с административното регулиране.

65 проекта на закони, подзаконови актове и стратегически документи са публикувани на Портала за обществени консултации.

Брой публикувани документи със спазен 30 дневен срок

90

32

53

Изготвяне на нов Закон за нормативните актове. В концепцията се разглеждат няколко вида оценка на въздействието на законодателството

В процес на изпълнение

2010

МС, МП
По-добро регулиране и усъвършенстване на законодателството

Проектът на нов на ЗНА предвижда регламентирането на оценка на въздействието при изготвянето на нормативни актове.

Обсъждат се препоръките, залегнали в становището на Венецианската комисия по законопроекта.

Проектът ще бъде включен в законодателната програма на МС за 2010 г.


54

Контрол на областните управители за законосъобразност при въвеждане на административни режими в общините

В процес на изпълнение

Постоянен

Областните управители

0

Подобрено качество на законодателството

Областните управители осъществяват контрол над общините за недопускане на въвеждането на нови неправомерни режими. Пред Административния съд са оспорени 2 наредби в Столична община, 1 наредба на община Хасково, 4 наредби са върнати за ново обсъждане до Общинските съвети от областния управител на област Кюстендил.

Брой оспорени наредби

30

7

55

Правителството ще разгледа възможностите за оказване на административен натиск на местните власти по отношение на режимите на общинско ниво

В процес на изпълнение

Април 2009

МС

0

Подобрено качество на законодателството и облекчена бизнес среда

През месец февруари т.г. МДААР предприе допълнителни мерки за подобряване на административното регулиране на местно ниво, като обяви, че изключва от програмата си за предоставяне на компютърна техника 57 общини, в които продължава да се администрират незаконосъобразни режими.

В резултат на тези действия до момента незаконосъобразни режими са отменени в 119 общини.

На 4 юни 2009 г., Министерският съвет одобри “черен списък” с 45 общини, в които се администрират незаконосъобразни регулаторни режими за стационарен търговски обект, за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и в които се събира незаконосъобразно годишна такса за търговия с тютюн и тютюневи изделия. Визираните в списъка общини ще да бъдат изключени от всички инвестиционни проекти на правителството.

Брой отменени режими

95

72

56

Приемане на план за действие за намаляване на административната тежест с 20% до 2012 г.

В процес на изпълнение

Февруари 2010г.

МИЕТ и ресорни министерства

0

Изпълнение на приетата национална цел за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20% до края на 2012 г.

По инициатива на МИЕТ МС прие Решение №867/5.11.2009 г. за изготвяне на План за действие.

Приемане на план за действие

1
57

Стартиране на Административния регистър

В процес на реализация

юни 2010 г.

МС (дирекция „Държавна администрация” и дирекция „Икономическа и социална политика”)

0.075 млн. евро (от бюджета на МС)

Предоставяне на точна и актуална информация относно съществуващите административни структури, регулаторни режими и административни услуги и конкурси за държавни служители

Административният регистър е окончателно изработен. Извършено е централизирано вписване на данни по отношение на административните структури, органите на изпълнителната власт, регулаторните режими и административните услуги.

Осъществено е тестово стартиране в рамките на администрациите на министерствата. В резултат на получените препоръки е извършено функционално усъвършенстване на програмния продукт.

Планирано бе обучение на служителите от администрациите, определени да извършват вписвания и да контролират вписвания, както и стартирането на Административния регистър на адрес
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом