Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница3/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Подобряване на бизнес средата;

 • Подкрепа на икономическия растеж и заетостта;

 • Стимул за запазване на работните места в условията на икономическа рецесия.

Мярката е предвидена в одобрената от МС СФР и основни допускания за периода 2010-2013 г. и в проектобюджета за 2010 г.

Размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”

Намаление с 5 процентни пункта спрямо 2009 г.

18%, 13% размер на осигуровка за фонд „Пенсии” за 2009 г.

22

Приемане на ЗИД на Закона за здравното осигуряване

В процес на изпълнение

2009

МЗ
Регламентиране на възможността задължителният минимален пакет да бъде покрит от здравните фондове

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е внесен за разглеждане в Народното събрание, преминал е първо четене.


23

Приемане на ЗИД на Закона за лечебните заведения

планирана

2009-2010

МЗ
Преструктуриране на болничната помощ

Определяне на адекватен статут на лечебните заведения,съобразен със здравно-демографските потребности от медицински услуги, за съответните региони.

24

Разработване на нов тип здравна карта

планирана

2010

МЗ
Оптимизация на болничната инфраструктура на регионален принцип

25

Запазване на зравноосигурителната вноска на 8%

В процес на изпълнение

2009-2013

МФ, МЗ
Осигурен достъп до здравни услуги на населението

26

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на здравната система, посредством организация и здравен контрол в съответствие с Международните здравни правила.

Планирана

2009-2010

МЗ
Подобряване на здравния статус на населението, изразен чрез здравните показатели

27

Промяна в метода на финансиране в здравеопазването

Планирана

2009 - 2013

МЗ МФ
Повишено качество и подобрен достъп на населението до качествена медицинска помощ

28

Изграждане и развитие на система за продължително лечение и интегрирани грижи за възрастни хора с хронични заболявания

Планирана

2009-2010

МЗ МТСП
Интегритет на здравните услуги, включително здравни и социални услуги

29

Засилване контрола върху медицинските дейности

Планирана

2009-2010

МЗ
Създаване на действаща система за медицински одит

30

Утвърждаване авторитета на българските лекари и другите здравни професионалисти изграждане на система за професионална квалификация на кадрите, синхронизирана с Европейската директива и стандарти

Планирана

2009-2010

МЗ МОМН
Правила за добра медицинска практика

31

Засилване ролята на вътрешния одит при контрола върху изпълнението на програмните бюджети и целесъобразното разходване на средствата

В процес на изпълнение

2009

МФ

n.a.

Повишаване качеството и ефективността на публичните финанси

Залагане в годишните планове за вътрешен одит на Звената за вътрешен одит в министерствата извършването на одит за изпълнението на програма

1. МИЕТ планират да заложат 2 одита, но планът все още не е одобрен, поради преструктурирането на министерството.

2. МЗ - 4 одита, очаква се нов устройствен правилник и планът за дейността по вътрешен одит ще бъде одобрен след промените.

3. МЗХ - Нов устройствен правилник и в резултат ще извършат преглед на предварително планираните ангажименти - в момента извършват одит в дирекция ФСД и ще предложат продължение на одита, с оглед включването на проверки по програмния бюджет, свързани с планиране, изпълнение, отчитане, цели, измерители и т. н.

4. МО - Проектът на план е готов - планирани 64 ангажимента по всички 14 програми на министерството - все още не е одобрен.

5. МТИТС - В плана са заложени 6 одитни ангажимента по програми на министерството. Планът не е утвърден.

6. МФ - В момента се изпълнява одитен ангажимент по програма 2 от бюджета за 2009 г. Одитът ще приключи през 2010. Планирането за 2010 г. не е приключило, но ще бъдат заложени одитни ангажименти по всичките 9 програми на министерството.

Брой одити

n.a.

n.a.

32

Въвеждане на процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор (като част от Плана за действие за изпълнение на приетата от Министерския съвет на 20 март 2008г. Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за 2008 – 2010г.)

В процес на изпълнение

2009

МФ

n.a.

Повишаване качеството и ефективността на публичните финанси

Изготвяне на стратегия за управление на рисковете в съответните организации

Дирекция "Вътрешен контрол" изпълнява проект по ОПАК за въвеждане на управлението на риска и за пилотни организации са определени: МФ, МИЕТ, Община Плевен и Благоевград. Проектите на стратегиите са разработени - предстои тяхното утвърждаване.

Голяма част от ръководителите на организации текущо са информирали дирекция „Вътрешен контрол”, че провеждат обучения по управление на риска, във връзка с разработването на стратегии за риска.


33

Провеждане на предварително изследване, с участието на АИАП, НСИ, на функционирането на пазарите, съгласно предложената от Европейската комисия методология

Планирана

2009

АИАП
Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги

Проучена е методологията, първоначални консултации с НСИ и КЗК

разработен анализ34

Определяне на рискови фирми и пазарни сегменти/сектори на национално и на регионално ниво (напр. дистрибутори, строителни фирми и т. н.), които да са обект на редовно наблюдение и по-чести проверки от страна на НАП, местните данъчни власти, Гл. инспекция по труда и другите регулаторни органи (КРС)

В процес на изпълнение

2009-2010

НАП, ГИТ, КРС

в рамките на определения годишен бюджет

Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги

Годишния план за дейността ИА „ГИТ” за 2009 г. определя, на база анализи, приоритетни икономически дейности, предмет на засилен контрол по налагане спазването на законодателството в областта на труда, както следва:

1. “Строителство”;

2. "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене",

3. “Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи, без косъм”;

4. “Селско стопанство”;

5. “Хотелиерство";

6. „Ресторантьорство”;

7. „Търговия”;

8. „Производство на цимент и сухи строителни смеси”.


Приемане на окончателни решения във връзка с определяне на съответни пазари, както следва (изпълнена):

 • Пазар на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи;

 • Пазар на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи;

 • Пазари на пазарите на дребно за достъп до обществена телефонна мрежа и обществено достъпни телефонни услуги в определено местоположение.


Нотификации пред ЕК и изготвяне на проекти на анализи (в процес на изпълнение):

  1. Определяне, анализ и налагане на мерки на пазарите на едро на достъп до мрежова инфраструктура и широколентов достъп – предстоящо;

  2. Определяне, анализ и транзитни услуги в обществени фиксирани мрежи;

  3. Определяне, анализ и налагане на мерки на пазарите на линии под наем;

  4. Оценка на необходимостта от определяне, анализ и налагане на мерки на пазара на едро на достъп и генериране на повиквания от мобилни мрежи.

брой проверки;

Относителният дял на извършените проверки в предприятията от тези икономически дейности е 84% от общо извършените проверки през този период.

През периода 01.04-30.06.2009г.

1. 1494

2. 267

3. 23

4. 182

5. 473

6. 1102

7. 3577

8. 82

брой наложени санкции


Брой решения на КРС


Нотифицира-ни анализи3


6


През периода 01.04-30.06.2009г.

1. 624

2. 39

3. 23

4. 33

5. 70

6. 263

7. 530

8. 13


335

Стартиране на проекти за доброволно уедряване на земеделските земи

Планирана

2009-2013

МЗХ

Предстои дискусия за определяне на размера на финансиране по под-мерки от мярка 125 „Инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Подобряване на пазарната ориентация на земеделските производители и насърчаване производството на селскостопанска продукция

36

Създаване на организации на земеделските производители

Планирана

2007-2013

МЗХ

12.048670 млн. евро

Подобряване на пазарната ориентация на земеделските производители и насърчаване производството на селскостопанска продукция
Брой подпомогнати организации на производители

150
37

Промени в нормативната уредба, насочени към целесъобразното използване на напоителната инфраструктура в страната

В процес на изпълнение

2009

МЗХ

0.05 млн. евро

Подобряване на ефективността на управление и използване на напоителната инфраструктура

Подготвя се Стратегия за развитие на хидромелиорацията в България и Закон за хидромелиорацията

Нормативни документи.

2

0

38

Нормативно обвързване на разрешенията за повишаване на цената на услугите на монополистите с постигнатите от тях резултати (напр. по-висока ефективност, по-ниски загуби при доставката на услугата/разпределението на газ, ток, вода)


Наредбите за регулиране на цените, както и съпътстващите ги документи от юрисдикцията на ДКЕВР са насочени към въздействие върху цените с оглед непрекъснатост на доставките, подобряване на техническите и технологичните нива на показателите за качеството на услугите и поддържане на конкуренция на пазара, която е най-добрия регулатор на цените и качеството.


Нормативно определяне на специфичните задължения, които КРС може да наложи, в случай че установи наличие на предприятие със значително въздействие върху съответния пазар на едро, а именно:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом