Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница2/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
8.2. Инициативи за назначаване и интегриране на служители от групи в неравностойно положение

В процес на изпълнение

Декември 2010г.

МС

ИПА (МОМН)

Предоставяне на възможности за професионално развитие на служители от групи в неравностойно положение

В края на 2008 г. бяха подготвени промени за изменение и допълнение на ЗДСл във връзка с насърчаване наемането като държавни служители на хора с трайни увреждания.

Предложените промени бяха приети от НС.

Основните промени във връзка с насърчаването наемането на хора с трайни увреждания в ДА са:

  • Въвеждане на квота за назначаване на лица с трайни увреждания като държавни служители в администрацията

  • Назначаването на хора с трайни увреждания като държавни служители да се извършва чрез централизиран конкурс за хора с трайни увреждания поне веднъж годишно, провеждан от ИПА

  • Въвеждане на задължения за органите по назначаване за осигуряване на адаптирана работна среда за работа на хората с увреждания

  • Регламентиране на по-голям размер на редовен платен годишен отпуск за лицата с трайно намалена работоспособност (26 работни дни)

  • Допълване на разпоредбата относно недопускане на дискриминация, привилегии или ограничения при заемането на държавна служба по признак “увреждане”.

Първият централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация се проведе на 23 и 24 март 2009 г. в цялата страна. На конкурса се явиха 347 кандидати, от които 265 преминаха успешно тестовете.

Към юли 2009 г. 64 администрации са дали заявки за ползване на базата данни, а 16 от успешно издържалите конкурса са назначени.

В изпълнение на чл. 9а от ЗДСл, дирекция ИДА на закритото МДААР до края на юли 2009 г. е извършила проверки в 206 администрации. Към момента на проверките, общо 449 души с трайни увреждания са били назначени в държавната администрация.

През 2010 г. ИПА следва да организира нов централизиран конкурс за хора с трайни увреждания.

Брой интегрирани служители

20

449

9

Усъвършенстване на функционирането на единната Информационна система за наблюдение и управление на средствата от ЕС.

В процес на изпълнение

2010

МС

1.79 млн. Евро (от които 0.27 млн. евро – национално съфинансиране)
Статус към 31.10.2009г.:

 • Разработена е и е внедрена основната конфигурация на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);

 • В края на октомври 2009 г. в системата има 3197 проектни предложения и 2752 сключени договора;

 • Отразени са всички одитни препоръки по одита на съответствие на системите за управление и контрол

10

Ефективно приложение на Правилата за сътрудничество между КЗК и КРС, чиято цел е да създадат условия за взаимодействие и координация при осъществяване на определените по закон правомощия на двата органа

В процес на изпълнение

Постоянен

КЗК

КРС

n.a.

Гарантиране на свободата на конкуренция на пазарите на електронни и пощенски съобщения.

Приети правила за сътрудничество между КЗК и КРС

- Взаимодействие при осъществяване на компетенциите по ЗЕС и ЗЗК по реда и във формите, предвидени в тези правила

Брой случаи в които КЗК/КРС са взаимодействали въз основа на правилата


Брой становища


-

6 становища на КЗК по производства, образувани по искане на КРС, както и във връзка с правомощията на КЗК и КРС в областта на пощенските и електронни съобщения


19 становища по преписки, образувани от КЗК

11

Подобряване на административния капацитет на АСП

В процес на изпълнение

2010

АСП
Обучението на персонала на Агенцията за социално подпомагане и внедряването на информационна система ще допринесе за подобряване на капацитета за изпълнение на политиките, вкл. по отношение на функциите като междинно тяло по ОП “РЧР“
11.1. Обучение на персонала на Агенцията за социално подпомагане

В процес на изпълнение

2010

АСП

0.818 млн. евро (ЕС)

Укрепване на административния капацитет на АСП за изпълнение на функциите на Междинно звено по ОП „РЧР”

Укрепване на капацитета на АСП чрез обучения на експерти в областта на закрилата на детето и експерти от Инспектората на агенцията

Сключен е договор с МФ.

Дейностите по проекта се изпълняват съгласно графика.


Брой обучени служители

2008г. - 46 служители;

До 2010г. - 256 служители

n.а.
11.2. Разработване и внедряване на информационна система за социално подпомагане и закрила на детето

В процес на изпълнение

2010

АСП

8.5 млн. евро

Подобряване качеството на обслужването на клиенти и оптимизиране дейността на АСП чрез доработка и внедряване на „Интегрирана информационна система за управление” с два модула: модул – „Социално подпомагане” и модул - „Закрила на детето”

Подписан е договор между АСП и УО на ОП РЧР. Подготвят се дейностите по изпълнение на проекта.

Внедрена информационна система

n.а.

n.а.

Специфична препоръка 2. Поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, запазване обвързването на нарастването на заплатите с растежа на производителността, и подобряване на ефективната конкуренция с цел засилване на конкурентоспособността и намаляване на външните дисбаланси

12

Наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства в случай на съмнения за нарушения на ЗЗК

В процес на изпълнение

Постоянен

КЗК

n.a.

- Ефективно правоприлагане на правилата по конкуренцията;

- Възпиращ ефект върху стопанските субекти в България;

- Ефективна конкуренция на съответните пазари.

Текущо наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при наличие на данни за нарушения


ВАС потвърди решение на КЗК от 2008 г. за санкциониране на Асоциацията на българските застрахователи и 14 нейни членове за нарушение на чл.81 от ДЕО


През 2009г. КЗК образува 7 нови производства по собствена инициатива: 2- срещу дружества за ВИК услуги, 1- срещу електроразпределително дружество, 1- срещу «Асоциацията на банките в България», 1- срещу «Асоциацията на циментовата индустрия»; 1- срещу търговски вериги;1- срещу Камарата на строителите

Брой образувани производства

n.a.

6

производства по собствена инициатива от началото на 2008г.


7

производства по собствена инициатива от началото на 2009 г.

13

Образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при съмнения за нарушения на правилата по конкуренция в мрежовите индустрии

В процес на изпълнение

Постоянен

КЗК

n.a.

- Ефективна конкуренция на съответните пазари;

- Възпиращ ефект по отношение на евентуалните нарушители на правилата на конкуренция

Текущо наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при наличие на данни за нарушенияБрой образувани производства

n.a.

5 производства по собствена инициатива през 2008г. и 3 производства от началото на 2009г.

14

Разработване на мерки на фискалната политика, осигуряващи рамка за постигане приоритетите на правителството при поддържане на балансиран национален бюджет

В процес на изпълнение

Средносрочна цел до 2013г.

МФ

не са необходими

 • Устойчива фискална позиция и стабилност на публичните финанси;

 • Подкрепа за възстановяване на икономиката;

 • Поддържане на валутния борд, и стабилна банкова система;

 • Въвеждане на еврото.
Мярката е включена в средносрочната фискална рамка, както и в проекта на бюджета за 2010г.

Баланс по националния бюджет

0% от БВП
15

Разработване на модели за оценка на качеството на публичните финанси и показатели за изпълнение

В процес на подготовка

4Q 2010г.

МФ

Не са необходими

Разработване на конкретни модели за оценка на ефективността в отделните сектори. Оптимизиране структурата на отделните сектори и повишаване на тяхната ефективност. Приоритизиране на разходите на основата на оценки по отделните сектори.

Идентифицирани основни секторни политики, показатели за изпълнение и обвързване с бюджетните разходи, независимо от източника им на финансиране

Разработване на система за оценка на бюджетните програми, вкл. и показатели за изпълнение

Разработен проект на системата 31.12.2010 г.
16

Подобряване на ефективността на работата на държавната администрация чрез оптимизация на административните звена и структури

В процес на изпълнение

1 януари 2010

Министри и председатели на д ържавни агенции
Оптимизиране на управлението, подобряване на ефективността в работата на административния апарат, и в резултат на това – осигуряване на по-доброто му заплащане.

Отстраняване на дублиращи се звена,


17

Запазване на единната ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% към януари 2010

В процес на изпълнение

2010

МФ

не са необходими

Недопускане изкривяване на пазарните сигнали

единна ставка по ДДС;


18

Увеличаване на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 260 на 420 лв. и 240 лв. за земеделските производители за периода 2010-2013 г.

Планирана

2010-2013

МТСП, МФ, НОИ

Не са необходими

Самоосигурените лица ще получават адекватни пенсии и обезщетения

19

Увеличаване на добавката към пенсиите за трудова дейност за починал съпруг/съпруга от 20 на сто на до 40 на сто по чл. 84 от КСО.

Планирана

2013

МТСП, МФ, НОИ

Тази добавка ще увеличи разхода за пенсии на ДОО с 17.7 млн.евро

Повишаване доходите на уязвими групи от населението

20

Постепенно въвеждане на ежемесечна добавка за старост към личната пенсия или към сбора от пенсиите на хората над 75-годишна възраст в размер, не по-малък от 50 лв.

Планирана

2013

МТСП,МФ, НОИ

Тази добавка се предвижда да се осигури от ЦРБ -50 млн.евро

Повишаване доходите на хората в напреднала възраст

21

Намаляване на осигурителната тежест (вноската за фонд „Пенсии”) с 2 процентни пункта през 2010 г. и с по 1 процентен пункт в следващите три години до общо 5 процентни пункта за мандата на правителството

Одобрена

2010-2013

МТСП,МФ, НОИ

Увеличение на субсидията от РБ за ДОО - с 200 млн. евро
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом