Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница10/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Финансиране на инвестиции в научна и развойна дейност чрез грантови схеми по линия на ФНИ

В процес на изпълнение

4Q 2010

МОМН

7.5 млн. евро (2007г.)

30 млн. евро (2008г.)

60 млн. евро (2009 г.)

Прилагането на мярката ще има ефект върху развитието на човешкия потенциал, както и за укрепване на иновативния капацитетна. Всички схеми на Фонд "Научни изследвания" са отворени за участие и на фирмени структури при прилагането на по-специ фич ни критерии за тях. Ще бъде повторен и пилотния конкурс имащ за цел укрепване на връзката наука - бизнес за млади учени, подготвящи докторантски труд във фирмени структури.
Брой финансирани нови проекти
Брой финансирани нови проекти за 2009 г. – 400 проекта

120

Финансиране на научно изследователски и развойни проекти и проекти за техническа осъществимост от средствата на Национален иновационен фонд

В процес на изпълнение

4Q 2013

МИЕТ

48.3 млн. евро (2009-2013г.)

Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез стимулиране на пазарно-ориентирани научно-приложни изследвания

ИАНМСП продължава мониторинга на проектите, сключени в резултат на проведените пет конкурсни сесии.

През 2009 г. Правилата за управление на средствата от Националния иновацо-нен фонд бяха приведени в съответствие с Регламент 800/2008 и Министерство на финансите счита, че финансовата схема отговаря на изискванията на Регламента, изразено с писмо от 8.06.2009 г. Периодът на действие на схемата приключва до 31.12.2013 г., т.е. до тази дата могат да бъдат сключвани договори с бенефициенти. За направените промени в Правилата е информирана ГД Конкуренция, ЕК.

Изпратено е писмо да ИАНМСП за стартиране на шеста конкурсна сесия.

Проведено е регулярно обучение на бенефициентите от I --V сесии. 

От 1 ноември т.г. ще стартира нова конкурсна сесия за набиране на проектни предложения по Правила за управление на средствата на НИФ, съобразени с разпоредби на Регламент 800/2008 г.

ir021 Gross domestic expenditure on R&D (GERD)

Брой сключени договора (V сесия) - 50

64

121

Подкрепа за (8-12) вече съществуващи или нововъзникващи клъстери чрез инвестиции, консултантски услуги и обучения

В процес на изпълнение

1Q 2010

МИЕТ

1 000 715.26 млн. евро

(общ размер на договорената безвъзмездна помощ, от който: по Програма ФАР 750 536.45 хил. евро и национално съфинансиране в размер на 250 178.81 хил. евро)

Повишаване на конкурентноспособността на МСП чрез осигуряване на финансова подкрепа за развитието на съществуващи или създаващи се клъстери от български предприятия.


През 2008 г. беше проведена оценка на подадените проектни предложения - 13 броя и на 29.02.2008 г. бяха сключени 10 договора за безвъзмездна помощ със срок за изпълнение от 8-12 месеца.

Срокът за изпълнение на договорите по схемата за безвъзмездна помощ приключи на 28.02.2009 г. и към момента се извършва проверка на финалните отчети по схемата за безвъзмездна помощ. Постигнатите резултати по схемата за безвъзмездна помощ ще бъдат отчетени след окончателната проверката на финалните отчети по договорите за безвъзмездна помощ и след извършване на финалните плащания към бенефициентите.

ir024 Gross domestic expenditure on R&D (GERD) by source of funds - abroad

Брой подкрепени клъстери 8-12

Брой подкрепени клъстери - 9

Други мерки, свързани с приоритета за изграждане на инфраструктура, вкл. в областта на ИКТ

122

Увеличаване на преносния капацитет на електронната съобщителна мрежа чрез дооборудване DWDM преносна система за 28 областни града.

В процес на изпълнение

4Q 2012

МТИТС

4 900 000 евро в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

Създаване на условия за сигурен и надежден високоскоростен пренос за обмен на информация между държавните ведомства за нуждите на държавното управление и националната сигурност.

Намаляване на разходите на държавните ведомства за телекомуникации.


Изградена основната преносна платформа на DWDM преносната система за 19 областни градовете.

Между тях разширен капацитета с включен пренос за 1G Ethernet за нуждите на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

–Преносни дължини на вълни λ

32 λ

1 λ

123

Проектиране и изграждане на мрежова свързаност от областните центрове до 100 общини

В процес на планиране

4Q 2012

МТИТС

11 000 000 евро в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

Създаване на условия за сигурен, надежден, високоскоростен достъп на общинските администрации до електронната съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление във връзка с националната сигурност.
Брой свързани общини

100

0

124

Приемане на Стратегия и Национална програма за развитие на широколентовия достъп в България

В процес на изпълнение (на изготвяне и приемане)

1Q 2010

МТИТС
Създаване на условия за населението за равнопоставен достъп до електронните информационни ресурси и публичните услуги. Изготряне и реализиране на модел за управелние на средства предназначени за развитие на широколентовия достъп.
I2010 CPI

Изравняване с водещите страни в ЕС

Достигане на средните показатели за ЕС в следните области на BPI:

1. Broadband rural coverage

2. Broadband competition

3. BB price

4. Quality

125

Изграждане на инфраструктура на пространствени данни и управление на риска

Планирана

2012 г.

МТИТС

Средно по 1,5 млн. евро на година в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС

Създадаване условия за включването на страната в общностната инфраструктура на пространствена информация чрез изграждане на национален портал за достъп на държавите- членки до националната инфраструктура на пространствени данни.

Създават се правила за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни в публичните структури;

Създават се условия за ефективно управление на пространствените данни в различните ведомства, създатели на такива;

Създават се условия за достъп на институциите, гражданите и бизнеса до информацията както за осведомяване, така и за получаване на услуга;

Създават се предпоставки за подкрепа на националната политика и общностните политики за опазване на околната среда, управлението на бедствията и авариите, кризите и извънредните ситуации – управление на риска и ранно оповестяване, селското стопанство, кадастъра, планирането на териториите, транспорта.Подготвен и внесен за съгласуване проект на Закон за достъп до пространствени данни
Внедряване на Директива 2007/2/ЕО.

Изравняване с водещите страни в ЕС

Достигане на средните показатели за ЕС


126

Оптимизиране на Националната мрежа от телецентрове за обществен достъп до информационни услуги по населени места

В процес на изпълнение

4Q 2009

МТИТС
Създаване на критична маса сред гражданите за потребление на услугите на информационното общество

Създаване на достъп до тези услуги от граждани в неравностойно социално-икономическо положение
ir071 ICT expenditure - IT

Създадени телецентрове, бр.: 264 общини

Създадени телецентрове, бр.: 118 общини

127

Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП

В процес на изпълнение

2008-2012

МТСП

ЕСФ,

ОП „Развитие на човешките ресурси”


12.74 млн.

Ще бъде изградена интегрирана информационна система на МТСП и нейните структури, Чрез ползване на общи защитени комуникационни канали ще бъде осигурен бърз и надежден пренос на данни между всички териториални звена на министерството.

Издадена е заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика

Изградена обща комуникационна свързаност


Обучени служители

Минимум 450 точки


3 000

n.а.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом