Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница1/10
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/PMS_942_10_12_09.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е № 942

от 10 декември 2009 година


ЗА приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 - 2010 г.) за 2009 г.


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


1. Приема актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 - 2010 г.) за 2009 г. съгласно приложението.

2. Представя на вниманието на Народното събрание плана по т. 1.

3. Министърът на външните работи да организира представянето на плана по т. 1 пред Европейската комисия.


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Дянков


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков


ПриложениеРепублика България


План за действие

по Националната програма за

реформи на Република България

(2008-2010 г.)


Актуализация 2009 г.


Номер на мярката

Описание на мярката

Модул за оценка на въздействието и резултати

Описание на мярката

Статус

Срок за изпълнение

Отговорна институция

Финансиране (преки бюджетни разходи, друго –

млн. евро)

Значение и ефект от прилагането на мярката:

Описание на постигнатото

Индикатори

Наимено-вание

Целева стойност

Текуща стойност

Специфична препоръка 1: Спешно допълнително засилване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, и по-специално чрез акцентиране върху основните функции на правителството, включително и в областта на конкуренцията, на надзорните и регулаторни органи, и на съдебната власт, и предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на ефективен финансов контрол и добро управление на структурните фондове

1

Обучение на персонала на Агенцията по заетостта в рамките на Система за управление и развитие на човешките ресурси в АЗ, включващо следните дейности:

  1. Обучения на персонала, свързани с въвеждането на нови подходи за работа и подобряване обслужването на клиентите;

  2. Въвеждащо обучение за повишаване административния капацитет на персонала на АЗ;

  3. Специализирани обучения;

  4. Дистанционно обучение;

  5. Обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

  6. Обучение за преход от програма “Активни услуги на пазара на труда” към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

В процес на изпълнение

2010г.

АЗ

Чрез бюджета за издръжка на АЗ (Категория 1 от базата данни за пазара на труда на ЕВРОСТАТ)

Укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда и за подобряване на качеството на обслужването на клиентите

Към 31.10.2009 г. са обучени общо 603 служители

Специализирани обучения – 316 служители

Обучения по ОП “РЧР” – 101

Обучения свързани с европейски фондове и международни проекти – 22 служители

Въвеждащо обучение на държавни служители – 37 служители

Дистанционно обучение – 127 служители


Брой обучени служители

2008г. - 1549 служители;

2009г. – 714 служители;

2010г. – 689 служители.

Общо – 2 952 служителиянуари-декември 2008г. - 2126 служители;

Януари – юни 2009 г. – 446 служители

Януари – октомври 2009 г. – 603 служители

2

Изграждане на система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации в рамките на проект по ОП "РЧР", включващо следните дейности:

2.1. Внедряване и адаптиране към нуждите на Агенцията по заетостта на вътрешна електронна система "Архимед";

2.2. Създаване на сайт "Вместо Вас", вътрешно информационно пространство за обмен на въпроси, отговори и друга информация, полезна за служителите от системата на Агенцията по заетостта;

2.3. Изграждане на консултантски звена (Call-центрове) на ниво Агенция по заетостта и дирекции "Регионална служба по заетостта" и мобилен Call-център, според нуждите на пазара на труда в отделните общини

2.4. Внедряване на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН).

В процес на изпълнение

2012г.

АЗ

1.7 млн. евро

Ефективното използване на пълните възможности за обмен, разпространение на информация и получаване на обратна връзка може в значителна степен да подпомогне АЗ при изпълнение на нарастващия брой задачи. Изпълнението на заложените задачи ще допринесе за укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда и подобряване на качеството на обслужване на клиентите

Системата „Архимед” е закупена, интегрирана и в момента се тества.

Разработен е сайта “Вместо Вас”, с интерфейс за служители на АЗ. Разработени са 3 регионални сайта, използващи домейна “Вместо Вас” (за регионални служби, които нямат сайтове).

Системата е уеб базирана и предоставена на упълномощените за това лица. Към момента се извършва допълване на данните в нея относно сключените договори по фаза 1 на схемата за обучение на заети лица по ОП “РЧР”.

Внедрена система „Архимед”

Създаване на сайт "Вместо Вас"

2012г. - изградени 10 Call-центъра към АЗ
3

Модернизиране на системата за предоставяне на услуги на пазара на труда в рамките на проект по ОП „РЧР”, включващо следните дейности:

3.1. Създаване на мобилни офиси;

3.2. Създаване на терминали за електронно обслужване и достъп до услуги за граждани;

3.3. Създаване на обществена система за електронно обслужване на граждани;

- Продължаване процеса на въвеждане на системата за обслужване на принципа „Едно гише” в бюрата по труда;

3.4. Повишаване броя на услугите, предоставяни от АЗ, които се извършват по електронен път с 6 до 2010г.

В процес на изпълнение

2012г.

АЗ

3.8 млн. евро

Чрез изпълнение на дейностите по тази мярка АЗ ще получи значителна подкрепа за развитие на инструментариума, чрез които предоставя услуги по заетостта. Чрез разширеното използване на модерни информационни канали ще се даде възможност да бъдат привлечени нови контингенти от клиенти (търсещи работа лица и работодатели)

Одобрена

(Операцията е одобрена от Управляващия орган по ОП “РЧР”)


Подготвя се необходимата тръжна документация

Брой създадени мобилни офиси

1
Брой терминали

120
Създадена системаБрой бюра по труда на принципа на “едно гише”

2008г. – 1 ДБТ;

2009г. – 7 ДБТ;

2010г. – 5 ДБТ.

Към 31.10.2009г. – общо 36 ДБТ, което представлява 34% от общия брой на ДБТ в страната.

Брой услуги, извършвани по електронен път

2008г. + 2 услуги;

2009г. + 2 услуги;

2010г. + 2 услуги.

Към момента АЗ предоставя по електронен път само информационни, но не и административни услуги

4

Проект по ОП Административен капацитет, „Агенцията по заетостта – отворена врата към обществото” – (заедно успяваме)

В процес на изпълнение

2009

АЗ

0.303 млн. евро

- Повишаване на доверието в Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – Дирекции „Регионална служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда”;

- Популяризиране на законодателството и услугите, с които работи Агенцията по заетостта, в областта на заетостта и пазара на труда и осигуряване на гъвкави форми на достъп в зависимост от адресатите на информацията и техните умения за ползване, и достъп до различните средства за комуникация;


Изпълняват се дейностите по проекта.

Брой обучени служители;

Брой проведени срещи;

Брой направени проучвания

2009

Към момента Агенцията по заетостта предоставя само информационни услуги, но не и административни

5.

Разработване и въвеждане на нов оптимизиран вариант на официалната WEB страница на ДКЕВР

Планирана

Декември 2010г.

ДКЕВР

0.05 млн. Евро (в рамките на определения годишен бюджет на ДКЕВР)

1.Хардуерно обезпечаване- WEBсървър, Database сървър

2.Софтуерно обезпечаване- базови операционни системи, Database платформа

3.Специализиран софтуер:

- Разработка и утвърждаване на нов дизайн;

- Разработка на динамична WEB страница на ДКЕВР

-Възможност за актуализиране на информацията и менютата чрез форми

-Възможност за администриране на потребители с различни права за въвеждане и редактиране на информация

Това ще допринесе за осигуряване на бърз, лесен и надежден достъп за потребителите и бизнеса до публикуваната от ДКЕВР информация.

-

-

-

-

6

Укрепване на административния капацитет по прилагането на програмното бюджетиране в министерствата и държавните агенции

В процес на изпълнение

Постоянен

МФ

Бюджет на МФ, ШПФ

Засилване на връзката между ресурсите и резултатите при планирането и бюджетирането чрез провеждане на специализирани обучения.

Въведен подход на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране във всички министерства и държавните агенции.

Подготвени експерти от държавната администрация, способни да прилагат подхода.

Провеждане на специализирани обучения в областта на бюджета и финансовото управление за разпоредителите с бюджетни кредити през 2010 г. – 20 курса/семинара и 400 обучени.

През периода 2008-2009 г. са проведени 14 курса и семинари с 343 участници от администрациите на НС, МС, Сметната палата, министерства и агенции.

7

Подпомагане изграждането на адекватни структури в ПРБК за планиране на политики и управление на бюджетни програми

В начален етап

Постоянен

МФ

Бюджет на МФ

Промяна на фокуса при планиране, бюджетиране и управление от ресурсите на входа на системите към целите и резултатите от провежданите политики. Обвързване на стратегическото планиране с цялостния бюджетен процес и повишаване на отговорността по отношение на конкретните резултати за постигане на целите на политиките.

Изградена е връзка между финансистите и експертите, отговорни за разработване на политиките. Подобряват се организацията и координацията на работата, отговорностите и взаимоотношенията между структурите/звената при разработването, планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на министерствата в рамките на провежданите политики и изпълняваните бюджетни програми.

Въведени механизми за координация и взаимодействие при разработване на политиките и планиране на бюджетните програми.

Ангажираност на административните структури на всички разпоредители с бюджетни кредити с целите и политиките и отговорност за изпълнението/постигнатите резултати.
8

Прилагане на Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация, чрез:
8.1. Адаптиране на съществуващите програми за обучение съгласно Каталога на компетентностите

В процес на изпълнение

Декември 2009г.

ИПА (МОМН)
Постигане на съответствие между програмите за обучение и развитието на необходимите компетентности на служителите

По проект “Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация” бяха разработени стандарти за професионална компетентност на служителите и ръководителите от звената по управление на човешките ресурси (УЧР). В рамките на същия проект беше извършено проучване и беше изготвен анализ на потребностите от обучение за тази група служители. На базата на анализа се идентифицираха пет теми, по които представителите на целевите групи имат най-голяма нужда да бъдат обучавани:

1. Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми

2. Стратегическо планиране в областта на УЧР

3. Управление на проекти в контекста на управлението на човешките ресурси

4. Ключови умения и техники за набор, подбор, интервюиране и задържане на персонал

5. Анализ на потребностите от обучение и техники за лично развитие за персонал, осъществяващ дейността по УЧР

Бяха разработени пет специализирани програми за обучение, които са включени в каталога на Института публична администрация за 2009 г. На база на тези пет теми в момента се набират заявки за обучение.

До момента са проведени обучения на 126 души по теми 1, 2, 4, 5.

Брой адаптирани курсове

20

0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом