Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер16.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Егр. София, 19.11. 2008 г.


Владимир ИВАНЧЕВ – съдия-докладчик по пр.вх. № 2790 от 14. 11. 2008 г. взех предвид следното:

Към исковата молба от „ЗАД „Б” АД, С., подадена чрез адвокат Александър Бъчваров не са представени: документ за внесена държавна такса в размер на 7 484,45 лв. и пълномощно. В исковата молба не са посочени: трите имена на пълномощника и номер на факсовете или телексите или телефоните му и е посочен адрес на връчване съгласно чл. 38 от ГПК.

По тези съображения и на основание чл. 129, ал.1, изр. 1, в вр. с чл. 33, чл. 71, ал. 1, чл. 127, ал. 1, т.2 и чл. 128, т. 1 и 2 от ГПК


Р А З П О Р Е Ж Д А М :


ОСТАВЯМ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ искова молба „ЗАД „Б” АД, С., с вх. № 2790 от 14. 11. 2008 г. подадена чрез адвокат А. Б. от САК като

ОПРЕДЕЛЯМ едноседмичен срок в който ищецът да

1. ПРЕДСТАВИ : документ за внесена държавна такса в размер на 7 484,45 лв. по сметката на С. окръжен съд в БНБ: BG85 BNBG 9661 3100 1739 01, BIC:  BNBGBGSD

2. ПОСОЧИ: трите имена на пълномощника и номер на факсовете или телексите или телефоните му.

3. УТОЧНИ посочения като „съдебен адрес” адрес на връчване ли е или адрес на пълномощника в неговата кантора по смисъла на чл. 51 от ГПК.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателно.


СЪДИЯ:


Р А З П О Р Е Ж Д А Н Егр. София, 18 август 2005 г.


Владимир ИВАНЧЕВ, съдия-докладчик по пр.вх. № 1454 от 09.05.2005 г. на Софийски окръжен съд, след като взех предвид, че в определения 7- дневен срок за внасяне на държавна такса това не е било сторено и с разпореждане от 18.08. 2005 г. е оставена без уважение молбата за продължаване на срока за внасянето й, на основание чл. 100, ал.2 във вр. С чл. 99, б.”б” от ГПК


Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ВРЪЩАМ исковата молба на „Снакс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 5 , ведно с приложенията към нея.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца.


СЪДИЯ:

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом