Общински съвет челопеч
ИмеОбщински съвет челопеч
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер48.43 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://chelopech.org/uploaded/12361661744687.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

бул. „ Трети март" № 1; тел: 07185/2045, факс: 07185/2360: e_mail:obs_chelopech@chelopech.org; obs_chelopech@abv.bg


Препис – извлечение от

Протокол №16 от проведеното

Заседание на 20.02.2009г.


Р Е Ш Е Н И Е № 177


ОбС Челопеч на основание чл.61 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация след проведено гласуване с 9 гласа „ЗА”, от 9 присъстващи общински съветници:


Г-н Николай Петров Николов “ЗА”;

Г-жа Гергана Петрова Джунева “ЗА”;

Г-н Иван Дончов Орозов “ЗА”;

Г-н Кирил Димитров Стефанов “ЗА”;

Г-н Пламен Райков Вътев “ЗА”;

Г-н Ненко Стоянов Ненчев “ЗА”;

Г-н Иван Василев Бочуков “ЗА”;

Г-н Кръстьо Александров Вътев “ЗА”;

Г-н Наско Ангелов Фотев “ЗА”.


Р Е Ш И :


Приема дневен ред на настоящото заседание, както следва:


1.Разглеждане на постъпила молба от Пенка Василева Кунчева – управител на ЕТ “Кунчева – 72” с. Челопеч с Вх.№ 387/16.01.2009г.


2.Разглеждане на Писмо с Вх.№ 93/11.02.2009г. от Клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва при с.Челопеч.


3. Разглеждане на Предложение с Вх.№ 101/12.02.2009г.от г-н Ненко Ненчев.


4. Разглеждане на Проект на Наредба за подпомагане с еднократни безвъзмездни или материални помощи нуждаещи се граждани, жители на ОбА Челопеч, както и на юредически лица с нестопанска цел от бюджета на Общината.


5. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от партерен етаж в бл. 3 нв. 38А – обект “Пенсионерски клуб” община Челопеч.

6. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Продължаване срока за ползване под наем на част от общински тротоар от “Дигокорп” ЕООД.


7. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно:Осигуряване на средства за завършване на технически процедури за СОЗ,ПУП х.”Мургана” и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.


8. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Кандидатстване на община Челопеч с Проектно предложение Подобряване на екологичната инженерна инфраструктура чрез интегриран воден проект с.Челопеч, община Челопеч.Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Челопеч.


9. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Годишен план за специализирано обучение на служители от общинската администрация за 2009г.


10. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходимостта от сключване на договор с регистрирана служба по трудова медицина.


11.Разглеждане на Предложение с Вх.№ 98/12.02.2009г. за промяна на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги от г-ца Дочка Питекова.


12. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за Кукерски карнавал “Сирница 2009”


13. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за провеждане на “Тодоровден 2009”.


14. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за провеждане на Национален празник “ 3 – ти март”.


15. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Необходими разходи за провеждане на Национален турнир по карате.


16. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Весислава Панджерова – Директор на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с.Челопеч, относно: Обезпечаване с охрана входа на училищната сграда, както и физкултурния салон и спортната площатка.


17. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно:Ремонтни дейности в обект ОДЗ “Ханс Кр. Андерсен” с.Челопеч.

18. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно: Реализиране на регионален проект “Екология и здраве за най – малките”.


19. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно: Закупуване на инструменти за обект ОДЗ “Ханс Кр. Андерсен” с.Челопеч.


20. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Лушка Бързакова относно: Участието на децата в телевизионно състезание.


21.Разглеждане на Молба с Вх.№ 90/11.02.2009г. от Сдружение – “Кукерски клуб” – ЗЛАТНОТО РУНО с.Челопеч.


22. Разглеждане на Молба с Вх.№91/11.02.2009г. от Детски кукерски клуб “ЗЛАТНИТЕ МЕЧКИ” – Челопеч.


23.Отчет за дейността на ОбС Челопеч.


24. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Продължаване на договор за безплатно медицинско обслужване на населението в община Челопеч от Др.Владимир Марков.


25. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Весислава Панджерова – Директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Челопеч, относно: Използване на физкултурния салон на училището и с цел съхраняване на материалната база .


26. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно:Поемане на разхода на двата кукерски клуба до Перник в размер на 2400 лв.


27. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Поемане разходите за храна на гостуващата кукерска група от Перник на Кукерския карнавал “Сирница 2009”.


ПРОТОКОЛЧИК: / п / ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /

(Ив. Иванова) (Н. Николов)


Вярно с оригинала!

Свързани:

Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Общински съвет Челопеч на основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 14 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 61 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 61 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 21 ал. 2 от змсма, и в изпълнение на чл. 18, ал. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата, след проведено гласуване...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Обс челопеч на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с подобряване здравето на жителите в общината, след проведено...
Общински съвет челопеч iconЗавършване на проект: залесяване на ерозирани и пустеещи общински земи в землището на село челопеч в местността "карталкая" и "мургана" с обща площ от 505 дка. Финансиран по програма сапард
Шване на проект: “подобряване уличната мрежа на село челопеч, община челопеч” финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна...
Общински съвет челопеч iconОбразец Оферта оферта по публична покана на Община Челопеч за изработване на подробен устройствен план на имот №000588 в землището на с. Челопеч с екатте
Община Челопеч за изработване на подробен устройствен план на имот №000588 в землището на с. Челопеч с екатте 80323 община Челопеч...
Общински съвет челопеч iconОбщински съвет челопеч
Трети март №1; тел: 07185/2045, факс: 07185/2360: e mail: obs; obs
Общински съвет челопеч iconДо кмета на община челопеч
Комисия за разглеждане на заявки за отпускане на финансови средства за културни, спортни, социални и образователни дейности от община...
Общински съвет челопеч icon2087 с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска, бул. "Съединение" №11
На редовно заседание на игк проведено на 09. 05. 2011 г бе взето решение за внасяне на следните искания за проверка на достоверността,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом