Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г
ИмеДекан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер70.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bfu.bg/e-services2/common/diplomni/ciun/Temi_acount-2012.doc

бургаски свободен университет

Център по икономически и управленски наукиУтвърждавам:

Декан, проф.д-р П.Чобанов

Май, 2012 г.С п и с ъ к

с примерни теми и научни ръководители


сп. “счетоводство и контрол”


проф.д-р В. ЯНКОВ


 1. Организация на счетоводството в предприятието

 2. Проблеми при отчитането на производствените разходи и калкулирането на себестойността на продукцията и услугите …..

 3. Организация на отчитането и контрола по използване на материалите …

 4. Отчитане на лизинговите договори …

 5. Теоретико-методологически и практически аспекти на одиторския контрол

 6. Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала, НОИ и НЗК

 7. Организация, отчитане и анализ на работната заплата …..

 8. Счетоводна политика …

 9. Амортизационна политика и счетоводно отчитане на амортизацията …

 10. Счетоводно отчитане на валутата и на валутните операции …

 11. Организация, отчитане и контрол на наемните договори …

 12. Организация, отчитане и контрол на получените заеми …

 13. Финансови отчети

 14. Годишно счетоводно приключване …

 15. Проблеми при отчитането на биологичните активи…

 16. Проблеми при отчитането на финансовите активи и инструменти….проф.д-р Н. КОЛЕВ


 1. Информационно осигуряване на кредитния процес в ТБ................., възможности за усъвършенстване.

 2. Отчитане на изпълнението на бюджета на (І-ва, ІІ-ра степн РБК). Проблеми и перспективи.

 3. Проектиране на система за информационно осигуряване на оперативния мениджмънт в.........

 4. Проектиране на система за информационно осигуряване на стратегическото управление в........

 5. Качества на използваната система за калкулиране в ......., възможности за усъвършенстване.

 6. Проектиране на системата за диференциране на променливите от постоянните разходи в.....

 7. Проектиране на нормативна система за отчитане на разходите и приходите в.......

 8. Възможности и насоки за изграждане на сегментирана отчетност в .............

 9. Възможности за оптимизиране на управлението на стоково-материалните запаси в ........., вариант на информационна система за рационалното им управление.

 10. Счетоводни аспекти на управлението на активите и пасивите в ......

 11. Диагностика на счетоводно-информационната система на .... Възможности за оптимизиране.

 12. Диагностика на системата за отчитане на бюджетните и извънбюджетните приходи и разходи в ...... (І-ва, ІІ-ра степн РБК)

 13. Процедури, записвания и отчети при годишното приключване изпълнението на бюджета на ……(І-ва, ІІ-ра степн РБК)

 14. Отчетно-информационно осигуряване дейностите на организациите с нестопанска цел (по примера на ……).

 15. Техники и процедури при консолидацията на годишните счетоводни отчети на дружествата от “ ……………………Холдинг” АД.

 16. Отчитане на операциите с класически и екзотични финансови инструменти.

 17. Изследване на адекватността на прилаганите методи за оценка при първоначалното признаване и последващи преоценки на активите и пасивите в ..............

 18. Принципи и прецеденти при оценката и счетоводното отразяване на нематериалните активи.

 19. Текуща и периодична отчетност в инвестиционното дружество “………” АД

 20. Отчетност при прилагането на хеджингови стратегии в ТБ (ИД, ФБК, ИП, Холдинг)

 21. Организация, управление и отчитане на касовата дейност (лв и валута) в ТБ.......

 22. Финансова и управленска отчетност в туристическия бизнес. По примера на хотелски комплекс (туроператор).

 23. Особености на отчетността в транспортното предприятие (сухопътен, морски и въздушен транспорт).

 24. Имат ли отношение МСФО и МСС към глобалната финансова криза – аналитичен обзор на литературните дискусии.

 25. Изследване на нормативно ограничените и морални границите на отговорност на съставителя на финансови отчети.

 26. Проектиране, внедряване и експлоатиране на АВС в.....

 27. Информационно осигуряване на разпределението на отговорностите в предприятието.

 28. Системи за стимулиране на персонала – информационно осигуряване.

 29. Счетоводството – наука или изкуство. Изследване на качествата на производната информация.

 30. Нефинансови модели за оценка на представянето и потенциала на предприятието.

проф. д.ик.н. М.НЕЙКОВ


1. Организация и отчитане на приходите от застрахователни премии в застрахователно дружество „.......................................................”

2. Организация и отчитане на разходите за уреждане на претенциите в застрахователно дружество „.......................................”

3. Организация и отчитането на приходите и разходите по пасивно презастраховане в застрахователно дружество „..............................”

4. Организация и отчитането на приходите и разходите по активно презастраховане в застрахователно и презастрахователно дружество „........................................................................”

5. Организация и отчитане на разчетите по застраховане, съзастраховате и презастраховане в застрахователно дружество „............................................................”

6. Организация, методология и отчитане на техническите резерви в застрахователно дружество „..........................................................”

7. Организация и отчитане на приходите и разхподите в системата на НОИ.

8. Организация и отчитане на пенсиите в системата на НОИ.

9. Организация и отчитането на приходите и разходите в системата на НЗОК.

10. Организация и отчитане на привлечените средства на участници в пенсионен осигурителен фонд „..................................”


Забележка: За всяка тема се избира конкретно застрахователно дружество (между дружествата „Алианц България”, „Булстрад Виена иншурънс груп”, „ДЗИ – Общо застраховане”, „Армеец”, „Евро инс” и „Лев инс)” или конкретен пенсионен фонд, териториално поделение на НОИ или РЗОК


доц. д-р Сл. Генов

 1. Счетоводна политика и нейното оповестяване в годишния финансов отчет

 2. Проблеми на първоначалната и последващата оценка на ДА

 3. Счетоводно отчитане на последващите разходи, свързани с ДМА

 4. Проблеми, свързани с отчитането на НДА

 5. Амортизационна политика и счетоводно отчитане на амортизацията

 6. Отчитане на лизинговите договори

 7. 0тчитане наетите активи в предприятието

 8. Проблеми при отчитането на активните и пасивните банкови операции

 9. Отчитане на разплащанията в банките -характеристика, организация и отчитане

 10. Организация и отчитане на международните плащания в банките

 11. Счетоводно отчитане на валутата и валутните операции

 12. Отчет за паричния поток - същност, предназначение, структура и полезност за ролзвателите на годишния счетоводен отчет

 13. Проблеми на отчитането на материалите

 14. Проблеми на отчитане на незавършеното производство и готова продукция

 15. Проблеми на отчитане на стоките и стокооборота в търговските предприятия

 16. Проблеми на отчитане на незавършеното производство, селскостопанската продукция и биологичните активи в селскостопанското предприятие

 17. Счетоводно отчитане и анализ на разходите в.....

 18. Проблеми на отчитането на производствените разходи и калкулирането на себестойността на прозукцията и услугите

 19. Проблеми при счетоводното отчитане на бизнес комбинациите

 20. Проблеми на отчитането на репутацията в резултат от бизнес комбинация (на базата на индивидуален или консолидиран счетоводен отчет)

 21. Проблеми на отчитането на инвестиции и финансови инструменти

 22. Проблеми при отчитане на правителствените дарения

 23. Отчитане на условните задължения и провизиите

 24. Консолидирани финансови отчети

 25. Проблеми на изграждането на счетоводната политика на холдинговите дружества

 26. Системи за автоматизация на счетоводството – проблеми при избора на счетоводни програмни продукти

 27. Счетоводни, правни и данъчни аспекти на несъстоятелността и ликвидацията

 28. Счетоводно отчитане при свръхинфлация и влиянието й върху качеството на счетоводната информация

 29. Анализ на печалбата и рентабилността

 30. Анализ на финансовото състояние на базата на годишния финансов отчет на ....проф.д-р Е. Андронов


 1. Счетоводно отчитане на разходите за качеството на продукта.

 2. Системи за управление на наличностите (осигуряване на счетоводни данни за тяхното функциониране)


доц. д-р Г. Куртева

1. Създаване на ефективна контролинг система в предприятието

Свързани:

Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Приложение на маркетинговите изследвания при разработване на маркетинговата стратегия на фирмата
Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Изследване ефектите при банкрута (фалита) на фирми в период на криза. Критичен анализ и приложение в български условия
Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconПроизводството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан
Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан на П. И. Ф. на Ю. У. Н. Р. в Б., адрес Б., площад...
Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconБиография Име
Бургаски свободен университет, Бургас, ул: “Сан Стефано” No. 62, ректор проф д-р П. Чобанов
Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconПроф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г iconПроф д-р инж. Хамов Декан на Строителен факултет разписание

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом