Община пловдив
ИмеОбщина пловдив
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер21.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/11/обява-за-търг-Владая-6.docОБЩИНА ПЛОВДИВ


На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС; чл. 46, ал.2, т.1 и чл.98 във връзка с чл.91 и чл.92, ал.1 от НРПУРОИ, приета с Решение № 172 / 27.05.2010 г., изм. и доп. с Решение № 225 / 24.06.2010 г., Решение № 73 / 17.03.2011г. и Решение № 158 / 17.05.2012г. на Общински съвет – Пловдив, в изпълнение на решение № 377, взето с протокол № 15 от 13.09.2012 г. на Общински съвет – Пловдив.


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Владая” №6, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.525.232 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две три две), с площ от 2 265 (две хиляди двеста шестдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед №КД-14-16-846/24.06.2011 г. на началника на СГКК-Пловдив, за който поземлен имот е отреден УПИ ІІ(две)-525.69 общ. обсл. Дейности, кв. 14 по регулационния план на кв. „Многофункционална зона „Изток”-гр. Пловдив, одобрен с решение №43, взето с протокол №8/27.03.2008 г. на Общински съвет – Пловдив и заповед №10-ОА-2118/06.10.2010 г. на Община Пловдив, при граници на имота по кадастрална карта- имоти с идентификатори: 56784.525.61 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка шест едно), 56784.525.154 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка едно пет четири), 56784.525.205 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка две нула пет), 56784.554.65 (пет шест седем осем четири точка пет пет четири точка шест пет), 56784.525.70 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка седем нула), 56784.525.9504 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка девет пет нула четири), 56784.525.186 (пет шест седем осем четири точка пет две пет точка едно осем шест), при граници по регулация: на север – ул. „Владая”, на изток – УПИ ІІІ-обществено обслужваща и производствена дейност, кв.14 и УПИ ХХ- общ. обсл. Дейност, кв.14, на запад – УПИ І-525.1, 525.35, 525.57, 525.61, 525.152, 525.186, 525.9509, кв.14, при следните параметри:

Начална тръжна цена – 525 000,00 (петстотин двадесет и пет хиляди)без ДДС.

  • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС.

  • Стъпка на наддаване –3 000 (три хиляди) лева.

  • Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена – 157 500 /сто петдесет и седем хиляди и петстотин/ лева, по банкова сметка BIC: IORTBGSF; BG 57 IORT 73753302000003 в ТБ ИНВЕСТБАНК АД– клон Пловдив на името на Община Пловдив.

  • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 13.11.2012 г. от 10:00 часа в Община Пловдив, пл.”Централен” № 1, ет.12.

  • Цена на тръжните документи – 2000 (две хиляди) лева плюс 20 % ДДС, платими в касата на Община Пловдив.

  • Получаване на тръжните книжа - Дирекция ОС, пл.”Централен” № 1, ет. 10, ст. 4 срещу представен документ за платена цена за книжата до 12.11.2012 г. включително до 15:00 ч., а ако кандидатът ползва пълномощник- изрично пълномощно за закупуване/получаване(нотариално заверено) – ОРИГИНАЛ.

  • Приемането на тръжна документация – до 12.11.2012 г. включително, в деловодството на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, партера (през двора), ежедневно в работни дни от 8:30 ч. до 17:15 ч., а на 12.11.2012 г. до 16.00 часа . Ако кандидатът ползва пълномощник- изрично пълномощно за подаване(нотариално заверено) – ОРИГИНАЛ.

  • Оглед на имота-извършва се с представител на Дирекция ОС, след предварителна заявка, на 07.11.2012г. в 11.30ч.

  • За справки и допълнителна информация – тел.656 465

Свързани:

Община пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.”Георги Бенев” №9, лице, управляващо дружеството: Цветан Рангелов Матански,...
Община пловдив iconГодишендокла д
Районен съд Пловдив обхваща 12 общини: Община Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Куклен, Община Марица, Община Съединение,...
Община пловдив iconГодишендокла д
Районен съд Пловдив обхваща 12 общини: Община Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Куклен, Община Марица, Община Съединение,...
Община пловдив iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен”, бул.”6-ти септември” №222А, с лице, отговорно за управлението: Марчела Виктор...
Община пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Благовест” №10, ет. 1, ап. 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район ”Тракия”, бл. 131, вх. Д, ет. 2, лице, управляващо/представляващо дружеството: Борислав...
Община пловдив iconМинистерство на околната среда и водите
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Даме Груев” №64, с лице, отговорно за управлението: Иван Василев Стоянов,...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. „Порто Лагос”, №4 лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район “Централен”, ул.(бул.)”6 – ти септември”, №222А лице, управляващо дружеството: Димитър...
Община пловдив iconРепублика българия
Кей джи би” еоод, код еик: 115535579, с адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Булаир” №27, с лице,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом