Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер69.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.magnaoil.com/graphics/msds 5W-40.doc
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моторно масло Voltronic 5W-40

Стр. 1/5

Издаден на 18.03.2008

Първо издане


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА И НА КОМПАНИЯТА


Наименование на продукта: МОТОРНО МАСЛО VOLTRONIC 5W-40


Приложение: Смазочен материал


Производител: VOLTRONIC & ACT Gmbh

Weidenweg 12

Bad Boll

D-73087

Германия

тел. +49 7164 4016

факс: +49 7164 5994

Телефон за спешни случаи: +49 7164 4016

E-mail: info@voltronic-germany.com


Вносител: Магна Ойл ООД

ул. Владайско въстание №185

гр. Шумен 9700

тел. 0899 12 99 55

Телефон за спешни случаи: 054 831 028

E-mail: info@magnaoil.com2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ


Основни опасности: Не съществуват особени опасности3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ


Опасни съставки: ALKYL-SALICYLAT DERIVATE 1-10%

[Xi] R36/38; [-] R52/53


BENZOLAMINE, N-PHENYL REAKTIONSPRODUKT с TRIMETHYLPENTEN <1%

[N] R51/53

ZNDTP 1-10%

[Xi] R38; [Xi] R41; [N] R51/53


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ (СИМПТОМИ)


При контакт с кожата: Може да предизвика незначителни раздразнения на мястото на контакта


При контакт с очите: Може да предизвика болка и зачервяване


При поглъщане: Може да предизвика раздразнение на гърлото и чувство на стягане в гърдите. Може да предизвика кашлица или “свирене” в гърдите.


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ (СТЪПКИ)


При контакт с кожата: Измийте незабавно с много сапун и вода. Отстранете изцяло замърсеното облекло и обувки, освен ако не са прилепнали за кожата.


При контакт с очите: Незабавно промийте очите с обилно количество течаща вода в продължение на 15 минути. Потърсете медицинска помощ.


При поглъщане: Да не се предизвиква принудително повръщане. Ако пострадалият е в съзнание, незабавно му дайте да изпие половин литър вода. Изплакнете устата с вода. Потърсете медицинска помощ.


При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух, като по този начин осигурите и собствената си безопасност. Ако пострадалият е в безсъзнание, проверете дишането и приложете изкуствено дишане при необходимост. Потърсете медицинска помощ.


5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ


Средства за гасене на пожар: Въглероден двуокис, сух химикал или пяна устойчива на алкохол.


Специфични опасности: При запалване отделя токсичен дим. При запалване отделя токсичен дим от въглероден двуокис. При запалване отделя токсичен дим от серни окиси. При запалване отделя токсичен дим от азотни окиси.


Предпазни средства за

пожарникари: Пожарникарите трябва да носят противогази.


6. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ


Лични предпазни мерки: Виж раздел 8 от информационния лист за безопасност. Обозначете замърсеното място и не допускайте външни лица.


Мерки за опазване на Предотвратете изтичането в канализацията или

околната среда: в реки. Ограничете разлива с прегради. Уведомете околните за присъствие на дим и газове.


Методи за почистване: Да се покрие с пясък или вермикулит. Виж раздел 13 от информационния лист за безопасност за подходящ начин на третиране на отпадъците.7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ


Работа с препарата: Осигурете добра вентилация в помещението. Избягвайте формирането или разпространението на маслена мъгла във въздуха. Избягвайте пряк контакт с препарата.


Условия на съхранение: Съхранявайте в хладно и добре вентилирано помещение. Опаковките трябва да са плътно затворени. Да не се излагат на пряка слънчева светлина. Помещението за съхранение трябва да има допълнителни защитни стени. Подът на помещението трябва да е непромукаем за да се предотврати изтичането на течности.


Подходящи опаковки: Да се съхранява единствено в оригиналните опаковки – метални варели или полиетиленови опаковки.


8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА


Технически мерки: Помещението за съхранение трябва да има допълнителни защитни стени. Подът на помещението трябва да е непромукаем за да се предотврати изтичането на течности.


Защита на ръцете: Непромокаеми (за масло) ръкавици. Време на износване на материала на ръкавиците >4 часа.


Защита на очите: Предпазни очила


Защита на кожата: Защитно облекло


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА


Вид: Течност


Цвят: Жълто-кафяв


Мирис: Характерен


Разтворимост във вода: Неразтворим


Вискозитет: Мазна течност


Вискозитетна стойност: 89


Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (ISO 3104/3105)


Точка на кипене: 160°C


Граници на възпламеняване в %: Долна 0,6

Горна 6,5


Точка на запалване: >200°C


Парно налягане: <0,1 hPa


Относителна плътност: 0,85


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ


Стабилност: Стабилен при нормални условия


Условия, които да се избягват: Загряване


Материали, които да се избягват: Силни окислителни агенти


Опасни продукти при разпадане: При запалване отделя токсичен дим


11. ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Хроничен ефект: Опасност от токсично натрупване при продължително вдишване


Рискове при излагане: Виж раздел 4 от информационния лист за безопасност за рискове при излагане и съответните симптоми


12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА


Подвижност: Остава на повърхността на водата


Устойчивост и разградимост: Слабо биоразградим


Биоакумулираща способност: Потенциално биоакумулиране


Други неблагоприятни въздействия: Вреден за водни организми


13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Третиране на отпадъците: D9 физико-химично третиране, неупоменато на друго място в този Анекс, в резултат на което се получава крайно съединение или смес и се изхвърля според действията в този Анекс (пр. изпаряване, подсушаване, калциниране и др.).

R8 рафиниране на масла или регенериране на масла


Код на отпадъка: 54112


Изхвърляне на опаковките: Да се изхвърлят само на определените за целта места или унищожат по методи за опасни или токсични отпадъци.


Внимание! Потребителят трябва спазва действащите в страната или региона нормативни уредби за отстраняване на отпадъци.


14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ


Сухопътен ADR / Железопътен RID Няма специални изисквания


Морски IMDG/IMO -


Въздушен IATA/ICAO -

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА


Рисков код: Не съществуват особени опасности


Рисков клас за водна среда: 3 KBwS класификация


Бележка: Горепосочената информацията относно нормативната уредба описва единствено общите нормативни уредби, отнасящи се конкретно за продукта описан в информационния лист за безопасност. Потребителят трябва да има предвид, че могат да съществуват допълнителни условия, които да допълват съществуващите нормативни уредби. Вижте действащите за страната, международни и местни нормативни уредби или нареждания.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


Рискови фрази използвани в раздел 3: R36/38: Дразни очите и кожата


R52/53: Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда


R51/53: Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда


R38: Дразни кожата


R41: Опасност от сериозно увреждане на очите


Правна бележка: Горепосочената информация се счита за точна, но не цели да бъде изчерпателна и трябва да се ползва единствено като насока. Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от употреба или контакт с гореописания продукт.


Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом