І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка




ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница9/24
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер2.09 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane_mostove.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения


93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника15 в процедурата в размер:

- гаранции за участие в обществената поръчка Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

1. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Войнягово“ при ул. „Меча поляна“, кв. Княжево“ – 150 / сто и петдесет/ лв.

2. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пешеходен мост, свързващ алея „Шейново“ с централен парк „Кестените“, район Банкя“ - 150 / сто и петдесет/ лв.

3. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на пешеходен мост над река Владайска срещу борса „Зимница“, район Подуяне“ - 150 / сто и петдесет/ лв.

4. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения в с. Владая:

4.1. Мост над река Владайска по ул. „Сребрист бор“

4.2. Мост по ул. „Подкраище“ над река Суха лешница;

4.3. Мост над река Суха лешница при ул. „Китен“ №28 – 400 / четиристотин/ лв.

5. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на водосток на общински път с. Равно поле – с. Долни Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци“ - 150 / сто и петдесет/ лв.

6.Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на пасарелка, свързваща ул. „Кожарска“ и ул. „Медникарска“ над река Владайска, райони Сердика и Подуяне“ - 100 / сто / лв.

7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на мост по ул. „Одеса“ над река Владайска (при Топлоремонтстрой), райони Сердика и Подуяне - 200 / двеста / лв.

8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, район Нови Искър“ - 150 / сто и петдесет/ лв.

9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по бул. „Лазар Михайлов“ над река Суходолска, район Сердика“ – 200 / двеста / лв.

10 Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над река Искър при село Кубратово, район Нови Искър“ - 200 / двеста / лв.

11. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над река Лесновска, село Световрачане, район Нови Искър“ - 200 / двеста / лв.

12. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”;

12.1 „Основен ремонт на мост (източен) над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”;

12.2. „Реконструкция на мост (западен) над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци” -250 / двеста и петдесет/ лв.

13. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Основен ремонт на 2бр. Надлези, над ж.п. линия, село Ботунец, район Кремиковци“- 400 / четиристотин/ лв.

14. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по ул. „Жак Дюкло“ над река Перловска, район Кремиковци“ – 100 /сто/ лв.

15. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър“ - 150 / сто и петдесет/ лв.

16. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт на мост по ул. „Горска теменуга“ при кръстовище с ул. „Явор“, кв. Княжево“ - 100 / сто / лв.

17. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Мост над река Лесновска по ул. „Езерата“, село Негован, район Нови Искър“ - 150 / сто и петдесет/ лв.


Валидността на гаранциите за участие са за срока на валидност на офертата на участника.

94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до приемане на съгласуваните разработки с приемателно-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом