І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница8/24
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер2.09 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane_mostove.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.


80. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал 1 от ЗОП.

81. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

82. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

83. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

84. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

85. Всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решението в Регистъра на обществените поръчки или от получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране на процедурата". Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен ако е допуснато предварително изпълнение.


РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на

поръчката


86. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 12) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

87. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

88. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

89. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

90. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

90.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

90.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

90.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

91. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 90, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

91.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом