І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница4/24
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер2.09 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane_mostove.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 7.1, 7.2 и 7.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1.


VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника9.

18.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21. Не са закупени документи за участие в откритата процедура, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.


Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ22. Оценяването се извършва за всяка обособена позиция поотделно. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:


I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” К1 - до 80 т.


Участникът, предложил най-ниската цена, получава 80 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:


K1 =


II. Оценка по показател „срок за изпълнение” К2 - до 20 т.


Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 20 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

K2 =Общ брой точки К= К1 +К223. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.


25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено копие на документ за регистрация и на документ за актуално състояние на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език.

27.3. Документ за гаранции за участие за всяка обособена позиция. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 10 за всяка обособена позиция или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнени Приложения № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 6-15, 6-16 и 6-17 за съответната обособена позиция)

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложение № 7, Приложения № 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12, 8-13, 8-14, 8-15, 8-16 и 8-17 за съответната обособена позиция, Приложение №9)

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 5.1, 5.2 и 5.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложения №1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16 и 1-17 за съответната обособена позиция и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 2;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложения № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16 и 3-17 за съответната обособена позиция. Техническата оферта трябва да съдържа срока за изпълнение на обекта.

27.11. Договор за възлагане на обществената поръчка попълнен /без попълнена цена/, подписан и подпечатан от участника – в един екземпляр – Приложение №12. Не се попълва цена!

27.12. Ценова оферта (Предлагана цена) за обособените позиции за които участника кандидатства (в оригинал), съгласно Приложения № 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16 и 4-17 за съответната обособена позиция, задължително се поставя в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложения № 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16 и 4-17 се попълват в съответствие с указанията, посочени в него.

Участниците предлагат и размер на авансово плащане, което не може да бъде повече от 10% от общата предложена цена.

28. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договора; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 27.2, т.27.5, т. 27.6 и т. 27.7 и т. 27.10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като квалификационните изисквания по т.4.1 и т.6.1, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5, 27.6 т. 27.7 и 27.10.

30. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. За документите, издадени извън България или на чужд език важат следните изисквания:

35.1. Изисква се легализация на всички официални документи, издадени в чужди държави, включително на удостоверението за регистрация на участника, нотариално заверени документи и др. Изискването за легализация по предходното изречение не важи за документите, издадени в държави, страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, за които е достатъчно да са снабдени с апостил. Текстът на Конвенцията, както и списъкът на страните-членки се намират на адрес: http://www.hcch.net/e/conventions/menu12e.html

35.2. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да бъде официален. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом