І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница24/24
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер2.09 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane_mostove.doc
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

I. А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства за финансиране на проекта.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва промени в изходните данни, като предварително уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнените до момента работи се установяват с двустранен протокол.

3. Да приеме с приемателно - предавателен протокол инвестиционния проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15-дневен срок от датата на получаването му с писмо по чл.10, т.2., при условия че проекта е изпълнен, съгласно изискванията ва Възложителя, действащата нормативна уредба и няма забележки към него.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща авторски надзор за отстраняване на проектантски грешки и пропуски, установени в хода на строителството.

II.Б.НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да извърши договорените проектни работи в договорения срок, в съответствие с:

  • Заданието за проектиране;

  • действащите нормативи за проектиране в Република България;

  • представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.

2.Да предаде работния проект, в пет екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договорения срок в сградата на СО- ул. ул.”Будапеща” № 17 ет.7, Дирекция „Транспортна инфраструктура” с придружително писмо, заведено с входящ номер на хартиен и магнитен носител.

3.Да отстранява за своя сметка забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласуващите инстанции, ако има такива, в пет дневен срок.

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва при съставяне на предавателно-приемателния протокол.

5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при сключването на договора да представи застрахователна полица за сключена застраховка “професионална отговорност” като лице изпълняващо проектантска дейност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството /Д.В. бр.17/04г./.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и /или/ непознаване на условията на конкурсната документация по предмета на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува работните проекти с необходимите инстанции.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява авторски надзор по време на строителството.


V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.11. Допуснатите пропуски и недостатъци в проекта се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в 5 дневен срок.

Чл.12. При неспазване на срока по чл.2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10% от стойността по чл. 3.от раздел III.

Чл.13. При забавяне плащанията от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя законната лихва за времето на забавата.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие с двустранно подписано споразумение.

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл.14, т.2.2 аванса по чл. 5 подлежи на връщане.

VIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Внесената гаранция за изпълнение, в размер на ............................./...................................../ лв., се освобождава след приемане на съгласуваните разработки с приемателно-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случая по чл.14 т.2.2

Чл.16.За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

Чл.17.Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА /……………………/

/ Йорданка Фандъкова/


/……………………/


ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ант.Македонска/


/……………………/

1 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

7 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

10 Чл. 9 от ЗОП

11 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

12 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

13 чл. 65, ал. 2 от ЗОП

14 чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

15 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

16 Оставя се вярното.

17 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

18 Оставя се вярното.

19 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

20 Оставя се вярното.

21 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

22 Оставя се вярното.

23 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

24 Оставя се вярното.

25 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

26 Оставя се вярното.

27 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

28 Оставя се вярното.

29 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

30 Оставя се вярното.

31 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

32 Оставя се вярното.

33 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

34 Оставя се вярното.

35 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

36 Оставя се вярното.

37 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

38 Оставя се вярното.

39 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

40 Оставя се вярното.

41 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

42 Оставя се вярното.

43 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

44 Оставя се вярното.

45 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

46 Оставя се вярното.

47 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

48 Оставя се вярното.

49 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

50 Оставя се вярното.

51 Оставя се вярното.

52 Оставя се вярното.

53 Оставя се вярното.

54 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

55 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


56 Оставя се вярното.

57 Представя се от представляващият участника по съдебна регистрация.

58 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.

59 Оставя се вярното.

60 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

61


6229 Служителите на ръководни длъжности в Столична община са посочени в сайта на Столична община - www.sofia.bg

6330§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

64 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом