І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/24
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер2.09 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane_mostove.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 5

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 5

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 7

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 7

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 9

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 9

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 10

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 12

IХ.1. Общи указания 12

IХ.2. Ограничаване броя на офертите 13

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 13

IХ.4. Ограничаване на определени действия 13

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 13

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 14

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 15

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 15

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 16

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 18

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 19

поръчката 19

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 20

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 22

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 117

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 156


Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Обект на настоящата обществена поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

1. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Войнягово“ при ул. „Меча поляна“, кв. Княжево“;

2. Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пешеходен мост, свързващ алея „Шейново“ с централен парк „Кестените“, район Банкя“;

3. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на пешеходен мост над река Владайска срещу борса „Зимница“, район Подуяне“;

4. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения в с. Владая:

4.1. Мост над река Владайска по ул. „Сребрист бор“;

4.2. Мост по ул. „Подкраище“ над река Суха лешница;

4.3. Мост над река Суха лешница при ул. „Китен“ №28

5. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на водосток на общински път с. Равно поле – с. Долни Богров над приток на река Лесновска, район Кремиковци“;

6.Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на пасарелка, свързваща ул. „Кожарска“ и ул. „Медникарска“ над река Владайска, райони Сердика и Подуяне“;

7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на мост по ул. „Одеса“ над река Владайска (при Топлоремонтстрой), райони Сердика и Подуяне»;

8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, район Нови Искър“;

9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по бул. „Лазар Михайлов“ над река Суходолска, район Сердика“;

10 Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над река Искър при село Кубратово, район Нови Искър“:

11. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над река Лесновска, село Световрачане, район Нови Искър“;

12. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”;

12.1 „Основен ремонт на мост (източен) над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”;

12.2. „Реконструкция на мост (западен) над река Лесновска на път IV18051(на влизане в село Челопечене), район Кремиковци”;

13. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Основен ремонт на 2бр. Надлези, над ж.п. линия, село Ботунец, район Кремиковци“;

14. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по ул. „Жак Дюкло“ над река Перловска, район Кремиковци“;

15. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, район Нови Искър“;

16. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт на мост по ул. „Горска теменуга“ при кръстовище с ул. „Явор“, кв. Княжево“;

17. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Мост над река Лесновска по ул. „Езерата“, село Негован, район Нови Искър“.


2. Описание на обекта на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти в съответствие с техническите задания за изграждане, основен ремонт и възстановяване на мостови съоръжения, с обезпечаване на надеждно отводняване и за осигуряване на удобен, безопасен и икономичен транспорт на хора, товари при осигурена достъпност на лица с увреждания и при опазване на околната среда.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом