Вещно право
ИмеВещно право
страница1/9
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/za test UZU - Podgotovka.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ВЕЩНО ПРАВО e: +част от гражданското право.. + съвкупност от правни норми, които уреждат отношенията по придобиване, упражняване, ограничения и защита на право на собственост и другите вещни права.

Понятия за ВП; 1.ВП в субективен смисъл: с терминът "вещно право" се определя особен вид субективни права. 2.ВП с обективен смисъл: съвк. от правни норми, к. уреждат определени общ. отнош. 3. ВП се нарича и специф. наука, к. изследва нормите на вещното право и приложението им в практиката 4.ВП е и самостоят. уч. дисциплина, к. се преподава във юрид. факултети на висши у-ща.

Предмет на ВП;+като с-ма от правни норми, регулира волеви обществено отн., възникващи във връзка с присвояване ан предмети на природата и др. мат. продукти на чов. труд. Предмет на рег. е: матер., обективен критерии за обособяване на структ. елементи на правната с-ма, бществено отнош., които изискват и позволяват правно въздействие в/у имущ. блага – вещи

Отношения на ВП; +отнош. на собственост и владелческо господство в/у специфични имущ. + са отн. м/у равнопоставени правни субекти

Цел на ВП: като обективно право има за цел да осигури владелческа власт, господство в/у опред. вещи за задоволяване на признати интереси и да изклщчи възможност на др. лица за вмешателство по отнош. на тях.

Метод на вещноправн. отн.: на равнопоставеност+ като относително обособена система от пр.норми се характеризира с това, че то поставя субектите в отношенията на собственост един спрямо друг в условията на равнопоставеност: чл. 2, ал.2 от ЗС – всички форми на собств. се ползват с еднаква възможност за развитие и закрила.

Пандектната система извежда напред правилата, които важат за всички или повечето граждански правоотношения и те образуват общата част на гражданския кодекс.

Вещните права са: вид субективни граждански права и за това притежават родовите признаци на всяко субективно гражданско право.

Х-ни Особености на вещ. права: + винаги имат за обект вещи, материални предмети, които имат самостоятелно и реално съществуване, + Съдърщанието им дава възможност на техния носител да упражняват власт, въздействие, върху определена вещ. + имат абсолютен характер: носителят на вещно право може да иска от другите едно бездействие.+ те са ограничени на брой и са точно устоновени от закона- това са право на собственост и вещни права върху чужда вещ. + признават се за задоволяване на интереси .

Вещното субективно право е: признатата или установена от закона възможност на едно лице да упражнява власт върху определена вещ за задоволяване на неговите интереси и да иска от другите лица да се въздържат от въздействие върху същата вещ. Разграничаване на вещното право от другите: 1. Облигационното право - ВП осигурява задоволяване на стоп.,иконом.интереси на своя носител чрез непосредствено въздействие върху вещите, а при ОП няма въздействие върху вещта и интереса му може да бъде задоволен само от точно опрелелено лице/ от длъжника/ , кредитора не упражнява власт, въздействие в/у опред. вещ ,. 2. Авторски и патентни права - те имат за обект нематериален продукт , продукт на творческа дейност. 3. Трудови права – в центъра на това правоотношение няма вещ , предмета е работната сила.

С-ма на ВП:

Източници на вещното право: 1/Законови+ Законът за собствеността: съдържа 6 подсистеми- 1.общи разпоредби относно вещите; специална част.е2.право на собств. 3. вещни права в/у чужди вещи 4.придобиване, прекратяване и защита на вещни права 5 владение 6. вписване + З. за държ. собств. + З. за общинската собств. + З. за у-ство на територията + З. за кадастъра и имот. регистър + З. за водите + З. за горите + з. за собств. и ползване на земед. земи + З. за опазване на селскостоп имущ. + Семеен кодекс + З. за паметниците на култ. и музеите + З. за жилищностроит. кооперац. +международните договори/Договорът между правителството на РБългария и правителството на Р. Македония за взаимна защита и насърчаване на инвестициите/. 2.Подзаконовите: =Правилник за прилагане на ЗДС + П. за прил. на ЗОС + П. за прил. З. за собств. + П. за вписванията + П. за у-ние, реда и надзора на етж. собств. + Наредба 5 – за правила и нормативи за у- ство на територията.

Вещните права са вид субективни права.Обект са вещи – телесни предмети,които съществуват и са обособени в пространството. Съдържанието им има два аспекта: вътрешен и външен. Вътрешният се изчерпва с връзката между титуляра на правото и вещта и се изразява с въздействията върху вещта. Носителят на вещното право задоволява своя интерес чрез непосредствено въздействие върху вещта, като я владее, ползва и се разпорежда с нея.

Трите правомощия на правото на собственост са : +владението (фактическата власт върху вещта), +ползването (извличане на материални или нематериални облаги от вещта без изгубване на правото) + разпореждането (загубване или обременяване с тежести на субективното право чрез материални или правни действия).


2.ВЕЩИТЕ.

Вещта е: мат. предмет, със самостоят. и реално съществуване.

Гражданско правоотношение /елемента/ се характеризира с: +Субекти: лица, носители на права и задължения. Видове субекти; +ФЛ + Юл Обект: разбираме предмета, по отношение на който правният субект може да упражнява признатите и гарантираните му от закона права за задоволяване на някакъв интерес.

Видове обекти:, 1.Вещи 2. Имущества, 3.Права и пр.

1.Вещ;в строгия смисъл на думата е телесен предмет/ /не влиза човек/. Материален предмет, който има самостоятелно и реално съществуване.

Видове вещи: /според качества или свойства/: физически, юридически и др.

А/По начин на закрепване към земята или постройка: + движими +недвижими вързано с много големи правни последици. + Недвижими: които имат фиксирано спрямо земята положение; върху тях се учредяват ипотеки. Осн. х-ка: + имат самостоятелност, физич. или правно обособен, отделен от друг предмет + те са част от земната повърхност или са свързани с нея. Групи недв. вещи: 1гр. Недвижимости по природа/три вида-земите; свързаните с тях и прикрепени към тях насаждения — трайни и временни, а трети вид са сградите. 2гр. Недвижимости по предназначение -онези вещи,които по своето естество са движимости, но които от правно гледище се считат като недвижимости, защото принадлежат към една недвижимост, с която са свързани/движими вещи/-добитъкът и земеделските оръдия. 3гр. Недвижимости са тези, които законът определя като такива по предмета, до който се отнасят:

При съсобственост върху недв.вещ при продажба на дял собственикът първо предлага на др. съсобственик.

+Движими: Движими са онези, к. не са недвижими чл.110 ал.2 от ЗС: които не са фиксирани.; върху тях се учредява залог.

Класификацията на вещите на движ. и недвиж. се проявява в насоките:

-с оглед формата на сделките; за прехв. на собств., учред. вещ. права в/у недв. имот, по закон се изисква спец. писмена форма, като усл. за действит. на сделката. чл.18 и 167 от ЗЗд са изисква нотариална форма - с оглед придобиване на давност: право на собств. се придобива с кратка 5 г. давност при добросъвестно владение и 10 г. при недобросъвестно. - с оглед защита на владение: Владеене на недв. имот се защитава срещу всяко нарушение. Владение на движима вещ се защитава само при нарушение, извършено по насилствен или скрит начин -с оглед реално обезпечаване: в/унедв. имот се учред. ипотека, а в/у движ. залог. -с оглед подсъдност на делата: исковете за недв. им. са подсъдни на съда по местонах. -с оглед възможност да се придобиват и притежават в собственост определени имоти: напр. чужди гражд. могат да придоб. недв. имот в страната, но не и в/у земед. земи - с оглед на разпореждане: при съсобств. в/у недв. вещ, при продажба собственика първо го предлага на съсобственика, но не е така при движ. вещи.

Б/Според потребността им вещите биват: потребими – унищожават се при първата им употреба и непотребими- имат многократна употреба. Тази класифик. е по повод учред. на вещни права.

В/Според делимостта: - неделими – ако се разделят физически биха загубили стойността си и предназначинието си, - делими – могат да се делят и запазват предназначението си. Делението е във връзка с преминаване на собствеността.

Г/Според определеносттаиндивидуално определени – имат индив. Белези, - родово определени- характеризират се само с родови признаци.

Д/Според съотношението – главни – може да се използва самостоятелно, принадлежащи – поставена е в служба на друга.

Е/Плодове- естествени – отделят се от друга вещ периодично, без намеса на човека, - граждански – доход получаван от една вещ.

Ж/Пари и ценни книжа - монети и банкноти в колекция.


3. ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАЦИ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ. СПОСОБИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗГУБВАНЕ.ВИДОВЕ ВЛАДЕНИЯ.

Владението е: + фактическо състояние, което се изразява в държането на една вещ по един изключителен начин и в извършването върху нея на същите материални действия на употреба и ползване, каквито би извършил собственикът". чл.68 от ЗС- „Владението е упражняване на фактич. власт върху вещ, която владелеца държи лично или чрез другиго като своя

Предмет на владението; движ./недвиж. вещи

Владението: + е възможно както върху движими, така и върху недвижими вещи.+ може да се упражнява лично или чрез друго лице.Владение и държане-Римското право е приемало възможността едно лице да владее конкретна вещ чрез друго лице. Това трето лице е владеело вещта от името на носителя на това право. Държателят е лицето, което владее вещ по силата на договор за наем, за влог, за заем за послужване. Владелецът държи вещта като своя или за себе си, а държателят държи вещта за друго лице.Разликата между двете владения римското право вижда в основанието, на което те са придобити.Държането за разлика от владението винаги е законно.Държателят има винаги свое правно основание — договор с владелеца или по силата на правната норма. Владението обаче невинаги е законно. Пример за това е крадената вещ.В зависимост от намерението.Държането няма действията и последиците на владението.Държателят упражнява правата на владелеца. Всъщност държането се придобива в момента, в който едно лице получи фактическата власт върху една вещ за сметка и от името на друго лице. Признаци на владението- За да е налице владение са необходими: +обективен: ++ Фактическа власт върху вещта: упражняване пълна власт върху нея.

+ субективен:++намерение на владелеца – трябва да държи вещта като своя.

Влад. е законно, ако притежава признаците:/законно владение/: + трябва да е постоянно: изразена трайна воля на владелеца да държи вещта за себе си. + да е непрекъснато; прекъсва се с изгубването му в продължение на 6 месеца + да е несъмнено: влад. е съмнително. ако няма фактич. власт и намерение да се свои вещ.

+ да е спокойно: когато не е установено по насилствен начин + влад. трябва да е явно: ако не е установено по скрит начин

Разграничаване на владението от: 1.Владение и държане:чл.68, ал2 от ЗС опред. държането като фактич. власт, в/у вещ, к. лицето не държи като своя. При двете се упражн. фактич. власт , но разликата е при намерението – държателя няма намер. да свои вещ

2. Владение и Право на владение: владението е фак, а не право. Правото на владение не е самостоятелно ВП, то е едно от правомощията на собственика или ползвателя.

3. Съизволителни и търпими действия – Съизволителните действия се упражняват единствено по волята и преценката на носителя на ВП. Търпими действия – могат да бъдат извършени единствено и само ако собственикът или владелеца на една вещ ги търпи.Допускането им не е свързано с мат.облага и са безвъзмездни.

Способи да придобиване на владението: 1.Чрез едностранни действия- чрез съгласието на предишния владелец./лов и риболов/ 2.Със съгласието на досегашния владелец – вещта е владение на някого и с негово съгласие владението се предаде на друго лице, което придобива владението като започне да си служи с вещта като своя./продажба/3. Чрез превръщане на досегашния владелец в държател- вищта започва да се държи за новия владелец. 4. Чрез наследяване .

Способи за изгубване на владението: 1.Поради изгубване на фактическа власт – владелеца трайно да бъде лишен от фактическа власт по своя воля или поради това, че властта му е отнета от друго лице, тогава е на лице изгубване на владение. 2Чрез отпадане на намерението да се свои вещта – губи се ако владелецът изяви воля, и обективира своето намерение повече да не държи вещта като своя.3. Чрез превръщане на държането във владение – настъпва промяна в основанието на фактическа власт. Собственика на вещща я продава на наеманеля. Видове владения- 1.Според обема фактическа власт: а/пълно: когато владелеца упражнява такава фактич. власт, каквато собственика- т.е. в пълен обем владее, ползва и се разпорежда с вещта б/ ограничено: когато се осъщ/ фактич. действия , суответ. на ограничено вещно право /на строеж, ползване, сервитути/ 2.Според наличие на правно осн. за възникване на владението; а/ чл.70 от Зс – добросъвестен; когато владее на правно основание, годно да го направи собственик без да знае, че праводателя му не е собственик или пък че предписаната правна форм е била опорочена. б/недобросъвестно; което не е доброс.

Способи за придобиване на владението и държането: 1.Чрез едностранни действия: владението се придобива без съгласие на предишния собственик 2. Със съгласие на досегашния владелец 3.Чрез превръщане на досегашния впаделец в държател 4. Чрез наследяване.

Въз основа на правна сделка, което се свързва и с преустановяване на владението от предишния владелец и предаването му на новия.Прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта.Съответно на това приобретателят става собственик на една вещ,но няма още владението върху нея. Тук се явява различието между прехвърляне на собственост и прехвърляне на владение. Затова освен сключването на договор е необходимо преустановяване на досегашното владение и създаване на възможност да започне новото владение или владението на друго лице.При продажба на гараж, на жилище, на вила придобиване на владението става с получаване на ключа от имота.Но за да се прехвърли владението, е необходимо прехвърлителят да го упражнява в момента на сделката/Ако жилището е отдадено под наем,не би било възможно/.Допустимо е сделката да бъде сключена от пълномощник.
Начини за изгубване на владението ; 1.Поради изгубване на фактическа власт 2.Чрез превръщане на държането във владеене. Изгубването може да е резултат на договор, по силата на правна норма, против волята на владелеца и пр.Най-често при договорно прехвърляне на правото на собственост върху една вещ и предаване на владението на приобретателя, последното се губи за предишния собственик доброволно. Прехвърлянето на собствеността и изгубването на владението невинаги съвпадат по време. Недоброволно изгубване на владението има при изгубване на една вещ, при открадването й, при унищожаването й, при изгарянето й от пожар и пр.Владението се губи и когато трето лице е придобило това право по давност.

Владение и държане-Римското право е приемало възможността едно лице да владее конкретна вещ чрез друго лице. Това трето лице е владеело вещта от името на носителя на това право. Държателят е лицето, което владее вещ по силата на договор за наем, за влог, за заем за послужване. Владелецът държи вещта като своя или за себе си, а държателят държи вещта за друго лице.Разликата между двете владения римското право вижда в основанието, на което те са придобити.Държането за разлика от владението винаги е законно.Държателят има винаги свое правно основание — договор с владелеца или по силата на правната норма. Владението обаче невинаги е законно. Пример за това е крадената вещ.В зависимост от намерението.Държането няма действията и последиците на владението.Държателят упражнява правата на владелеца. Всъщност държането се придобива в момента, в който едно лице получи фактическата власт върху една вещ за сметка и от името на друго лице.Видове-1. Законно владение-„владението е законно, когато то е постоянно, непрекъсвано, спокойно, явно,несъмнително и с намерението да се държи вещта като своя собствена." Законното владение представлява един правен факт. И като правен факт той поражда правни последици.


4. ДОБРОСЪВЕСТНО ВЛАДЕНИЕ - ПОНЯТИЕ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ.

чл.70 от ЗС – всеки акт, чрез който по нашето право може да се прехвърли право на собств. или учреди друго вещно право. Става дума за правен акт.

Х-ка на добр. владение; 1. трябва да има правно основание : + сделки: с к. се прехв. собств. или че учред. вещни права. Не е осн. предварит. договор, защото не няма вещмо действие + съдебни решения:постановени с конституц. искове, ск. се упражняват потестативни, преобразуващи права + админ. актове.; напр. при отчуждаване и упълномеряване на имот по чл.205 от ЗУТ. Основанието трябва да е “Годно” правно основани /чл.70 се изисква/ Годно е ако; + съществува реално + да е действително

Нищожно правно основание: когато липсва правно основание

С големи правни последици са понятията „добросъвестно владение" и „добросъвестен владелец" и затова те изрично се регламентират в законодателството.

Добросъвестен владелец: + по чл. 317 ЗИСС/: който владее като собственик, на такова юридическо основание,което може да прехвърли собствеността и на което недостатъците не са му били известни. + чл. 70 от ЗС: „владелецът е добросъвестен,когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена."

+ чл.70 въвежда и субективен признак: владелеца да не знае недостатъците на правното основание, към момента на възникв. му. Недостатъци които водят до унищожаемост на правното основание: ++ ако праводавателят не е собственик ++ ако има опороченост предписаната форма на за правно основание.

Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание.Добросъвестността се предполага до доказване на противното. Добросъвестността на владелеца се състои в незнанието на порока,който му пречи да стане собственик или който прави несигурно основанието, по силата на което е придобил собствеността.Такъв е случаят, когато едно лице е мислило,че праводателят му е бил собственик по време на прехвърлянето и е бил способен да отчуждава. Добросъвестността може да произлиза както от една правна грешка, така също и от фактическа грешка.Използваното понятие в чл. 70 „правно основание" включва в себе си всеки акт, който може поначало да прехвърли собствеността върху въпросната вещ. Такива основания могат да бъдат продажба, дарение, замяна и други сделки, чрез които се прехвърля правото на собственост, само ако предвидената за сделката форма е спазена.Също така не е правно основание и наследяването. Правното основание задължително трябва да е налице, а само неговите недостатъци не трябва да бъдат известни на владелеца.Незнанието трябва да се дължи на грешка във факта, а не на грешка в правото. Добросъвестното владение има всички последици на законното владение. Най-важната правна последица на добросъвестното владение е тази,отразена в чл. 79,ал. 2 ЗС.Докато като правило правото на собстве- ност на недвижим имот се придобива по давност след непрекъснато владение в продължение на 10 години,при добросъвестното владение срокът се намалява наполовина,т.е.изисква се 5-годишно владение.

Правни последици от добр. влад.: +чл.71 от ЗС -добр.владелец придобива добивите, които дава владяната от него вещ, до предявяване на и за връщане +чл.70, ал.2 от ЗС- добр. владелец придобива право на собств. в/у имот, който владее с кратка 5 г. давност

+чл.78 от ЗС- доброс. и възмездно придобиване на владението в/у чужда движима вещ прави владелеца собственик. + чл.72 от ЗС добр. влад. има право на по-голямата сума м/у подобренията и увелич. ст/ст на вещта вследствие на подобренията

По отношение на защитата, закона не разграничава доброс./недоброс. владение.

ЗС признава на недобр. владелец някои права, установени за добросъв. владение:

-чл 71, 72 от ЗС- небодр. влад. придобил владение въз осн. предварит дог. иам право\; да иска по-голямата сума м/у направените ит него подобрения и увелич. ст/ст на вещта; става собственик на плодовете; има право на необход. разноски, направени за запазване на вещта; има право на задържане на вещта до изплащане на разноските за подобренията.

-чл 74, ал2 от ЗС – дава право на недобр. влад., к. е извършил подобрения със знание и без противопоставяне на собственика, да иска по-гол. сума м/у подобренията и завишената ст/ст на вещта; на разноските и право на задържане.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Вещно право iconРусенски университет"ангел кънчев" въпросник по вещно право
Понятие за вещно право. Вещното право като обективно и като субективно право. Особености на субективните вещни права. Разграничаване...
Вещно право iconКато съвкупност от правни норми, уреждащи вещни правоотношения, притежаването и упражняването на права върху вещ. Като субективно право, като възможност за действие ( власт ) на едно лице върху вещ. Като наука изследваща вещно-правни норми. Като учебна
Понятие за вещно право. Вещното право като част от обективното гражданско право и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници...
Вещно право iconОбективното вещно право е съвкупност от правни норми, които уреждат вещни правоотношения,вещни субективни права и задължения
Субектив ното вещно право е признатата или установена и гарантирана от закона възможност на едно лице да упражнява власт върху определена...
Вещно право iconЮридически факултет
Сборник от казуси по гражданско право обща част и вещно право. С., Су, 1966, 110 с. Цикл изд
Вещно право icon№1 Понятие за вещно право. Вп като част от обктивното гражданско право и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници на вп
Тема №1 Понятие за вещно право. Вп като част от обктивното гражданско право и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници...
Вещно право iconПрепис извлечени е
Относно: Учредяване на вещно право на ползване върху имот частна общинска собственост по чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството
Вещно право icon347. 2 Вещно право
България. Закони и др. Закон за наемните отношения, правилник за прилагането му и др. София: Наука и изкуство, 1970
Вещно право iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Относно: Утвърждаване на предложение за стопанисване и управление на върнатите на Общината имоти, предмет на непаричния апорт- вещно...
Вещно право iconБобатинов, Марио и др. Вещно право : Практически проблеми / Марио Бобатинов, Красимир Влахов. София : Сиби, 2007; 347. 2/Б52

Вещно право iconРепублика българия
Гпк конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом