Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер88.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://84.22.27.98:7000/DELA/ДЕЛА/Граждански дела/2009 година/05-2009/R-301-08.docР Е Ш Е Н И Е
Номер 15 май Година 2009 Б.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Б.ски районен съд VІ-ти състав

На шестнадесети април Година 2009

В публичното заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ИЛИЕВ

Секретар – И. Т.

Като разгледа докладваното от съдията ИЛИЕВ

гражданско дело № 301 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.108 от ЗС.

Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр. осн. чл. 72 Закона за собствеността.

И.М.С., моли да бъдат осъдени ответниците М.Б.С., П.В.С. и Т.С.Л. да му заплатят солидарно сумата от 2 000 лева, представляваща стойността на извършените от него подобрения в урегулиран поземлен имот VІ-432 в кв. 3 по регулационния план на Б., община Б., Софийска област, в.з. “Зелин”, одобрен със Заповед № 02103/27.07.1964 г., с урегулирана площ от 618 кв. м., при съседи: зелена площ, УПИ І-432, УПИ ІІ-436 и улица с която стойност се е увеличила стойността на недвижимия имот, ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на подаването на исковата молба до датата на окончателното плащане, както и направените съдебни и деловодни разноски. Излага в исковата молба, че през 1968 г. с нотариален акт № 111, том ІІ, дело № 600/68 г. на БРС е закупил заедно със сестра си Е.М.С.недвижим имот в землището на Б., а именно: урегулиран поземлен имот VІ-432 в кв. 3 по регулационния план на Б., община Б., Софийска област, в.з. “Зелин”, одобрен със Заповед № 02103/27.07.1964 г., с урегулирана площ от 618 кв. м., при съседи: зелена площ, УПИ І-432, УПИ ІІ-436 и улица и в този имот извършил следните подобрения в периода от закупуването му до момента на предявяване на иска:

І. СТРОИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

1. Изхвърляне на камъни /1.5 – 2.0 куб. М./ и докарване и насипване на терена с пръст /15 – 20 куб. м./ - на стойност 120 лв.

2. Ограда от бетонни колове 35 бр., бодлива тел 200 м., оградна мрежа 50 м. И кокошкарска мрежа 25 м. – 610 лв.

3. Водопровод 6 м. От поцинковани тръби 2” и 0.5” с кранове водопроводни 2 бр. – 100 лева.

4. Асмалък от бетонни колове 6 бр. и алуминиева тел 120 м. – 150 лв.

ІІ. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

5. Ябълки 4 бр. - 110 лв.

6. Круша 1 бр. - 40 лв.

7. Орех 1 бр. – 50 лв.

8. Череши 2 бр. - 170 лв.

9. Вишна 1 бр. – 50 лв.

10. Слива 1 бр. – 20 лв.

11. Джанки 2 бр. – 30 лв.

12. Асми 9 бр. – 500 лв.

13. Касис 10 бр. – 30 лв.

14. Малини 10 кв. м. – 10 лв.

15. Ягоди 5 кв. м. – 10 лв., или общо подобрения на стойност 2 000 лева.


През 2004 г. ответниците, на които този имот се оказало, че е възстановен по реда на ЗСПЗЗ завели срещу ищеца и неговата сестра иск за собственост с правно основание чл. 108 от ЗС и след дългогодишно разглеждане на делото, с решение, постановено по гр. дело № 82/04 г. на БРС били осъдени да предадат на ответниците владението на имота. Твърди още, че горепосочените подобрения е извършил в имота на правно основание, годно да го направи собственик - нотариален акт № 111, том ІІ, дело № 600/68 г. на БРС, без да знае, че праводателят му ТКЗС “Б.ска комуна” не е собственик на имота.

В подкрепа на предявения иск са представени и приети нотариален акт № 111, том ІІ, дело № 600/68 г. на БРС и решение по гр. дело № 82/04 г. на БРС, изискано е и е приложено посочени горецитираното дело и са разпитани свидетелите М.М.Д.и С.М.С.. Представена е и в срок писмена защита от адв. Г. Д. от САК – пълномощник на ищеца.

Вещото лице по допуснатата от съда съдебно – техническа експертиза е представило заключение относно стойността на претендираните подобрения и увеличената стойност на имота с подобренията. Заключението не е оспорено от страните и е прието като доказателство по делото.

Вещото лице по допуснатата от съда съдебно – агрономическа експертиза е представило заключение относно стойността на претендираните подобрения и увеличената стойност на имота с подобренията. Заключението не е оспорено от страните и е прието като доказателство по делото.

С протоколно определение на съда от 16.04.2009 г. е допуснато изменение на предявения от ищеца иск, като същия се счита за предявен за сумата 1994.88 лв.

Ответниците са оспорили предявеният иск. По делото към момента на постановяване на решението не са представени писмени бележки от пълномощника на ответниците – адв. И. Н.от САК.

В подкрепа на възраженията са допуснати допълнителни задачи на вещите лица по допуснатите по делото съдебно – техническа и съдебно – агрономическа експертизи и са разпитани свидетелите Н.С. Н. и Х. Н.А..

Ответниците са предявили насрещни искове с правно основание чл. 73, ал. , във връзка с чл. 211 от ГПК в размер на 2 000 лв. – представляващи претенциите им за стойността на добивите получени от трайни насаждения, стойността на добивите който са могли да получат и стойността на наема, като обезщетение на имота, заедно със законната лихва от деня на завеждане на делото, до окончателното й изплащане, заедно с направените по делото съдебни и деловодни разноски.

С протоколно определение на съда от 16.04.2009 г. е допуснато изменение на предявените насрещни искове, като същите се считат за предявени за сумата 1977.00 лв.

Вещото лице по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза е представило заключение относно размера на наема за процесния имот за периода от 12.02.2004 г. до 31.12.07 г.. Заключението не е оспорено от страните и е прието като доказателство по делото.

Вещото лице по допуснатата от съда съдебно – агрономическа експертиза е представило заключение относно стойността на агротехническите мероприятия на плодадаващите дървета за периода 2004 г. – 2007 г., стойността на продукцията от картофи на площ 300 кв. м. за периода 2004 г. – 2007 г. и стойността на агротехническите мероприятия за отглеждането на 300 кв. м. картофи за периода 2004 г. – 2007 г.. Заключението не е оспорено от страните и е прието като доказателство по делото.

Съдът като взе предвид изложеното в исковата молба, доводите на страните и след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното :


По иска с правно основание чл. 72, ал. 1 Закона за собствеността


ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА


С решение № 65/17.09.2004 г. на БРС по гр. д. № 82/2004 г. и ищеца неговата сестра Е.М.С.са осъдени да предадат владението на ответниците М.Б.С., П.В.С. и Т.С.Л. върху урегулиран поземлен имот, незастроен, находящ се във вилна зова “Зелин”, край Б., Соф. Област, с площ от 618 кв. м., при съседи: зелена площ, УПИ І-432, УПИ ІІ-436 и улица, представляващ част от бивш земеделски имот – ливада, цялата с площ от 0.850 дка., шеста категория находящо се в строителните граници /урбанизираните територии, определени с подробен устройствен план/ на Б., Соф. Област, в м. “Мухалница”, имот пл. № 432 в кв. 3, парцели VІ-432 и нереализирано озеленяване от кадастрален план, изработен през 1971 г., при граници: път, УПИ І – 432, УПИ ІІ – 436 и УПИ V - 696.

От заключението на вещото лице по съдебно – техническата експертиза се установява, че увеличената стойност на имота вследствие на претендираните строителни подобрения е 1020 лв.

От заключението на вещото лице по съдебно – агрономическата експертиза се установява, че увеличената стойност на имота вследствие на претендираните трайни насаждения е 974.88 лв.

От показанията на разпитаните св. М. Д. и С.С., съдът приема за доказано по делото, че ищеца е извършил в периода от 1968 до 2004 г. следните подобрения в процесния недвижим имот:


І. СТРОИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

1. Изхвърляне на камъни /1.5 – 2.0 куб. М./ и докарване и насипване на терена с пръст /15 – 20 куб. м./.

2. Ограда от бетонни колове 35 бр., бодлива тел 200 м., оградна мрежа 50 м. и кокошкарска мрежа 25 м. и асмалък от бетонни колове 6 бр. и алуминиева тел 120 м.

3. Водопровод 6 м. от поцинковани тръби 2” и 0.5” с кранове водопроводни 2 бр.


ІІ. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

4. Ябълки 2 бр.

5. Орех 1 бр.

6. Череши 2 бр.

7. Вишна 1 бр.

8. Джанки 2 бр.

9. Асми 9 бр.

10. Касис 10 бр.

11. Малини 10 кв. м.

12. Дървен материал.

Разходите за тези подобрения са в размер на 1994.88 лв. /1020 лв.+ 974.88 лв./

Увеличената стойност на имота вследствие на тези подобрения е 1994.88 лв. съгласно заключенията на вещите лица.


ОТ ПРАВНА СТРАНА


Установи се, че ищеца е извършвал подобрения в процесния недвижим имот, който е ревандикиран успешно от ответниците. Следователно ищеца е упражнявал фактическа власт върху имота в периода от 1968 до 2004 г. Същия е бил владелец, тъй като не се доказа, че е държал имота за другиго /чл. 69 ЗС/.

Съгласно чл. 70 ал.2 ЗС добросъвестността на владелеца се предполага до доказване на противното.

Сред правата на владелеца по чл. 72 ЗС е и правото на вземане за извършените подобрения.

Според чл. 72 ал.1 ЗС „добросъвестния владелец може да иска за подобренията, които е направил, сумата с която се е увеличила стойността на вещта вследствие на тези подобрения. Това увеличение се определя към деня на постановяване на съдебното решение.”

Закона указва ясно как и кога ще се определи размера на увеличената стойност. Нейната сума е разликата между стойността на имота по пазарни цени към момента на разглеждане на спора и постановяване на решение по него и стойността на същия имот към същата дата ако подобренията не бяха направени /без подобренията/.

Увеличената стойност на имота вследствие всички претендирани подобрения е 1994.88 лв., които ищеца претендира да му бъдат заплатени солидарно от ответниците.

Поради изложеното, съдът приема, че предявеният иск с правно основание чл. 72, ал.1 ЗС е основателен и доказан и ответниците следва да бъде осъдени да заплатят солидарно сумата 1994.88 лв. - увеличената стойност на имота вследствие извършените в същия от ищеца подобрения.

По насрещните искове с правно основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 211 от ГПК


От страна на ищците по насрещния иск не се представиха годни доказателства, от които съдът да направи обоснован и законосъобразен извод, че ответника по същия иск е ползвал имота на ищеца през периода от 12.02.2004 г до 31.12.2007 г. Съдът не кредитира показанията на разпитания по делото свидетел Н.Н., тъй като същият е братовчед на ищеца по насрещния иск П. С. и поради тази причина е заинтересован от изхода на делото, а показанията на другия свидетел – Х. А. се опровергават от показанията на свидетелите М.Д. и С. С., които съдът кредитира изцяло като непосредствени, взаимно непротиворечащи си, последователни и безпристрастни. От представеното по делото решение № 65/17.09.2004 г. на БРС по гр. д. № 82/2004 г., влязло в законна сила на 29.06.2007 г. се установява, че И.М.С. е осъден да предаде владението на ищците по насрещната искова молба, но не и факта, че е ползвал имота през посочения период.

Поради изложеното, съдът приема, че предявените искове с правно основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 211 от ГПК са неоснователни и недоказани и като такива ги отхвърля изцяло.

С оглед изхода на спора по делото на ищеца се дължат съдебни разноски съразмерно уважения иск: 265 лв. - разноски по делото и 160 лв. - адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ОСЪЖДА М.Б.С.., П.В.С. . и Т.С.Л. . да заплатят СОЛИДАРНО на И.М.С. сумата 1994.88 лв. /хиляда деветстотин деветдесет и четири лева и 88 ст./ ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на подаването на исковата молба – 29.07.2008 г. до датата на окончателното плащане, представляваща общата стойност на извършените от И.М.С. подобрения в урегулиран поземлен имот VІ-432 в кв. 3 по регулационния план на Б., община Б., Софийска област, в.з. “Зелин”, одобрен със Заповед № 02103/27.07.1964 г., с урегулирана площ от 618 кв. м., при съседи: зелена площ, УПИ І-432, УПИ ІІ-436 и улица, изразяващи се в следното:


І. СТРОИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

1. Изхвърляне на камъни /1.5 – 2.0 куб. М./ и докарване и насипване на терена с пръст /15 – 20 куб. м./ - 284 лева..

2. Ограда от бетонни колове 35 бр., бодлива тел 200 м., оградна мрежа 50 м. и кокошкарска мрежа 25 м. и асмалък от бетонни колове 6 бр. и алуминиева тел 120 м. – общо 644 лева.

3. Водопровод 6 м. от поцинковани тръби 2” и 0.5” с кранове водопроводни 2 бр. – 92 лева.


ІІ. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

4. Ябълки 2 бр. – 157.25 лева.

5. Орех 1 бр. – 210.10 лева.

6. Череши 2 бр. – 215.19 лева.

7. Вишна 1 бр. – 106.38 лева.

8. Джанки 2 бр. – 58.72 лева.

9. Асми 9 бр. – 46.04 лева.

10. Касис 10 бр. – 72.80 лева.

11. Малини 10 кв. м. – 8.40 лева.

12. Дървен материал общо за сумата от 100 лева.


ОТХВЪРЛЯ изцяло предявените от М.Б.С., П.В.С. . Т.С.Л. . против И.М.С., . искове с правно основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 211 от ГПК за заплащане на сумата 1977 лв., представляващи претенциите им за стойността на добивите получени от трайни насаждения, стойността на добивите който са могли да получат и стойността на наема, като обезщетение на имота за периода от 12.02.2004 г. до 31.12.2007 г., заедно със законната лихва от деня на завеждане на делото, до окончателното й изплащане като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

ОСЪЖДА М.Б.С.., П.В.С. . и Т.С.Л. . да заплатят солидарно на И.М.С., . сумата 265 лв. /двеста шестдесет и пет лева/ - разноски по делото и сумата 160 лв. /сто и шестдесет лева/ - адвокатско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/ ИЛИЯ ИЛИЕВ/

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом