Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер61.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mariaradeva.com/wp-content/uploads/2010/10/NS-Doklad-za-otcheta-deinostta-na-NZOK-2008.do

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д
Относно: Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., № 902-03-10, внесен от Министерски съвет на 30 май 2009 г., предоставен с писмо на председателя на Народното събрание с изх. № 950-06-46 от 31 август 2009 г.


На свое редовно заседание, проведено на 10 септември 2009 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., № 902-03-10, внесен от Министерски съвет на 30 май 2009 г., предоставен с писмо на председателя на Народното събрание с изх. № 950-06-46 от 31 август 2009 г. за изготвяне на проект на решение.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев, председателят на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ д-р Евгени Душков, директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, представители на Министерството на финансите, на Сметната палата, на администрацията на Омбудсмана, съсловните организации в сферата на здравеопазването и пациентските организации.

Годишният отчет и мотивите към него бяха представени от председателя на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса д-р Евгени Душков. Той информира членовете на комисията, че през 2008 г. усилията на НЗОК са били насочени към решаване на няколко задачи, като основните от тях са били: стабилизиране на финансовото състояние, изпълнение на европейските изисквания и регламенти за свободно движение и лечение на хора, изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК. Въведени са необходимите прозрачни механизми за сключване на договори и управление на средства от здравноосигурителни вноски съгласно нормите на Закона за бюджета на НЗОК, Закона за държавния бюджет, Закона за здравното осигуряване и наредбите, издадени от министъра на здравеопазването. По този начин е създадена равнопоставеност не само за изпълнителите на медицинска и дентална помощ, но и в лечението и обслужването на пациентите на територията на цялата страна.

Доктор Душков съобщи, че през 2008 г. значително е подобрен достъпът на здравноосигурените лица до системата на първичната, специализираната и болничната медицинска помощ. Осигурени и разпределени са повече направления за специалисти, както и повече средства за медико-диагностични изследвания. Отделени са средства за стимулиране работата на общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина в населените места с неблагоприятни условия на работа. В сравнение с 2007 г. са предвидени и изразходвани повече средства за диспансерно наблюдение на здравноосигурени лица с хронични заболявания. Специално внимание е отделено на работата на лекарите с приоритетните контингенти по програмите детско здравеопазване, майчино здравеопазване, както и ежегодните профилактични прегледи на деца и възрастни.

През отчетния период е подсигурено ефективното функциониране на системата за финансово управление и контрол на Централното управление на НЗОК и Районните здравноосигурителни каси, на системата за предварителен контрол относно законосъобразността на всички действия и документация, свързани с финансовата дейност. Сертифицирането на институцията с международен сертификат за качество ИСО 9001-2000 е още един знак за постигнатите положителни резултати през 2008 г.

Информация относно дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. беше представена на народните представители и от директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова. Тя изтъкна, че дейността на НЗОК е била концентрирана главно в две насоки. Първата е, изграждането на информационната система, тъй като през 2007 г. е подписан договор между Консорциум „Бул” и Министерството на здравеопазването за изграждане на интегрирана информационна система, финансиран от Световна банка. Д-р Тодорова допълни, че системата е изградена в срокове и информационната база е вече изградена. Към настоящия момент са готови здравното досие на всеки един здравно осигурен и Здравният портал. Следващата стъпка ще бъде изработване на електронна здравноосигурителна карта.

Втората основна насока е възложената чрез Закона за здравното осигуряване контролната дейност на НЗОК. Д-р Тодорова информира народните представители, че в рамките на миналата година от контролната дейност са спестени около 15 млн. лв., като 10 млн. лева са от извършен предварителен контрол и около 5 млн. лв. от последващия медицински контрол. Тя уточни, че контролът по отношение на болничната помощ е изключително интензивен, тъй като там е и най-голямото потребление на финансови ресурси - около 59% от бюджета на НЗОК.

В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните забележки, становища и препоръки във връзка с представения годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. и относно оптимизиране дейността на Националната здравноосигурителна каса:

  • Не е много уместно съдържанието на годишния отчет, в по-голямата си част, в рамките на 60 страници да съдържа описание на управителните органи на НЗОК, както и на цялата нормативна база, която има отношение с дейността на касата. Това са общоизвестни факти, които не необходимо да бъдат преповтаряни. Отчетът трябва да съдържа информация и конкретни данни за реално извършената от НЗОК дейност през 2008 г.

  • При извършено сравнение на годишните отчети за дейността на НЗОК съответно за 2006, 2007 и 2008 г., се забелязва, че всяка година заключението е практически идентично. В три поредни отчета за три поредни години се посочват идентични проблеми в текущата работа на институцията и възможните решения, но и до този момент не са предприети конкретни мерки за тяхното разрешаване. Така например три поредни години на дневен ред стои проблемът с квалификацията на кадрите, който наистина е много съществен, но никъде не са направени предложения за преодоляването му.

  • Много смущаващ е фактът, че НЗОК се грижи единствено за разхода на средства. Съгласно възложените й със закон функции, тя е задължена да управлява средствата на здравноосигурените лица, а не само да ги разходва. Добре е в такива доклади да присъства именно това, какво конкретно се прави, за да се подобрят услугите, които са насочени към гражданите, в това число и здравните, ако приемем профилактичните прегледи. В представения годишен отчет за дейността на НЗОК през 2008 г., на стр. 177 е посочено, че „В перспективен план ще се търси отговор на въпроса до каква степен оказваните медицински услуги по обем и вид задоволяват изискванията на пациентите, кои недостатъци в работата на институцията предизвикват най-често недоволства сред пациентите”. Абсолютно идентичен текст съществува и в отчета за дейността на НЗОК през 2006 г. Един и същи цитат, едно и също нещо се включва в отчетите, непрекъснато се търси някаква перспектива, а решенията са необходими днес.

  • Този отчет би трябвало да съдържа само достоверни данни, но при един внимателен прочит се забелязват определени неточности. Така например, в текста на отчета е посочено, че е усъвършенстван моделът за заплащане на болничната помощ, но не става ясно по какъв начин това е допринесло за подобряване достъпа на гражданите. Също така на стр. 58 от отчета е посочено, че е налице задължително електронно отчитане за стоматолозите, докато в действителност, дори и към настоящия момент то реално не функционира.

  • Става дума за един стандартен доклад, който се предполага, че всяка година звучи по подобен начин. Проблемът е, че този отчет по същество представя състоянието на нещата в един вид, който не отговаря на действителността.

  • В годишния отчет е записано следното: „ефективното разходване на финансовите средства на НЗОК се постигна чрез въведената система за вътрешен ведомствен контрол”. Ако се приеме подобно решение, това означава, че ще е налице съгласие с всички тези по същество неуредици в дейността на НЗОК, които бяха коментирани в хода на дискусията.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 4, „Против” – 9, „Въздържал се” – 4, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме следния Проект на решение:


Проект


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Р Е Ш Е Н И Е


по годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване


Р Е Ш И:


Не приема годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.


Решението е прието от 41-то Народно събрание на …………………….. 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Председател на

комисия по здравеопАзването:
д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом