Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1
ИмеСтопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер43.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bia-bg.com/uploads/files/News/TSK_07_2012.doc


СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА

БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ1, 2, 3, ЮЛИ 2012 ГОДИНА
Общият показател на бизнес климата4 през юли 2012 г. се увеличава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през юли нараства с 1.9 пункта (фиг. 2) главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца (фиг. 3). Анкетата регистрира увеличение на осигуреността на производството с поръчки (от страната и чужбина), като и прогнозите по отношение на производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Средното натоварване на мощностите през юли 2012 г. се увеличава с 1.4 пункта в сравнение с април и достига 71.3% (фиг. 4). Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци (фиг. 5).

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната (фиг. 6).

По отношение на продажните цени мениджърите продължават да очакват повишение през следващите три месеца (фиг. 7).

Строителство. През юли 2012 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 1.6 пункта (фиг. 8), което се дължи на по-оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията (фиг. 9). По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни (фиг. 10).

Производственият график е осигурен с договори за 5.5 месеца, като се регистрира понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.


Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла. През юли в сравнение с предходния месец се засилва отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” (със 7.3 пункта) (фиг. 11).

По отношение на продажните цени в бранша очакванията на предприемачите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 12).

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 1.4 пункта (фиг. 13) поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Повишен оптимизъм се забелязва и в очакванията им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците (фиг. 14) през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е един от основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла, макар през юли негативното й влияние в сравнение с предходния месец да намалява. Същевременно обаче отрицателното въздействие на фактора „търсене” се увеличава (с 6.0 пункта), измествайки конкуренцията в бранша на трето място по степен на влияние (фиг. 15).

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са в посока на увеличение през следващите три месеца (фиг. 16).

Услуги5. През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 17), което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията (фиг. 18). По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена (фиг. 19), но в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла (фиг. 20).

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите относно продажните цени са за запазване на равнището им през следващите три месеца.


ПРИЛОЖЕНИЕ
1 От юли 2010 г. НСИ започва публикуването на данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) (NACE Rev. 2). Всички динамични редове са преизчислени съобразно Класификацията и са съпоставими във времето.

2 От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции. НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях.

3 Отговорите на въпросите от анкетите са представени в тристепенна категорийна скала от типа: „увеличение”, „без промяна”, „намаление” или „над нормално”, „нормално”, „под нормално”. Балансите на оценките се изчисляват като разлика на относителните дялове по екстремните варианти на отговор. Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца.

4 Общият показател на бизнес климата е претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

5 Без търговия.
Свързани:

Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconСтопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1
Колебания на отрасловите показатели на бизнес климата в положителна посока през юли се отчитат в строителството и услугите
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconСтопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1
През юни 2012 г общият показател на бизнес климата4 се понижава с 2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconРезюме Икономиката на България в началото на 2008 година
Благоприятният бизнес климат в страната се потвърждава и от бизнес анкетите на нси, които регистрират все така висока и нарастваща...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconРезюме Икономиката на България в началото на 2008 година
Благоприятният бизнес климат в страната се потвърждава и от бизнес анкетите на нси, които регистрират все така висока и нарастваща...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconКонкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ
Ма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствена...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconСтановище на българската стопанска камара относно
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следното становище по проекта на Национална енергийна стратегия,...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconЧетири кризи на съвременната световна капиталистическа система
Направена е оценка на ограниченията и възможностите на съвременната конюнктура на развитието на капитализма в света в четири проблемни...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconИнформация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
Адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество (тя трябва да съдържа състава на комисията, проведените...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconИнформация относно действието на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
Адрес на рубриката в специализирания сайт за дейността на комисията по качество (тя трябва да съдържа състава на комисията, проведените...
Стопанска конюнктура бизнес анкети на нси 1 iconПодготовка на бизнес план и намиране на финансиране за извършване на стопанска дейност обучение
Подготовка на бизнес план и намиране на финансиране за извършване на стопанска дейност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом