Община бургас
ИмеОбщина бургас
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер125.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/ed6b18cbfe08555e48dbd8e282268669.doc

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


93-00-903/19.10.2011

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на ЦДГ кв. Банево УПИ I кв. 65 гр. Бургас – I-ви етап


Уважаеми Дами и Господа,

Постъпили са искания за разяснения от участници в горепосочената процедура, в които се твърди, че са налице непълноти и неясноти в съдържанието на Приложение № 3А – Обобщена количествена сметка по всички части, включващи необходимите видове СМР за изпълнение на първи етап – към документацията за участие. Тези искания се отнасят за: 1. Липсата на посочени количества в някои полета от графа „Количество” в КС, Част: Конструкции, Подобект: Блок А; 2. Липсата на посочен вид мерна единица и наличието на числото 0 /нула/ в някои полета от графа „Ед. м.” на КС, Подобект: Блок А и Подобект: Блок B; 3. В някои позиции от КС, Част: Паркоустройство и благоустройство посочената мерна единица е „кг” вместо „м2”; 4. За определени позиции - в КС, Част Архитектурна, Подобект: Блок А, Подобект: Блок B, Подобект: Блок D и в Част: Паркоустройство и благоустройство – участници искат от Възложителя да им посочи детайли, размери, а за дограмите и спецификации.


С оглед на гореизложеното и на основание чл. 29 ЗОП даваме следните разяснения:

1. Относно първите три горепосочени искания, Ви представяме уточнителни таблици, изготвени по позиции от КС, а именно:1.1.

Липсващите количества по позициите са 0,00 и те не следва да бъдат остойностявани от участниците

ПОЗИЦИЯ

Ед.м.

Коли-
чество


Ед.цена
(лв.)


Стойност
(лв.)


Част: Конструкции

Подобект:Блок A

 

І. Земни работи

 

 

 

 

6

Уплътнена баластра с деб.20см.под
бетонова настилка

м³

0,00

 

 

4

Кофраж за шайби

м²

0,00

 

 

4

Бетон клас В-20 за шайби

м³

0,00

 

 

11

Армирана бетонова настилка с деб.10см.

м²

0,00

 

 1.2.

Действителните ед.мерки вместо 0 да се променят в КС,както следва:

ПОЗИЦИЯ

Ед.м.

Коли-
чество


Ед.цена
(лв.)


Стойност
(лв.)


Част: Архитектурна - довършителни работи

 

 

 

 

Подобект:Блок A

 

ІV. Дограма

 

 

 

 

2

Входни и вътрешни MDF врати

бр.

55,00

 

 

 

V. Изолации

 

 

 

 

 

А. Фасади

 

 

 

 

1

Фасадна топлоизолация от експандиран пенополистирол вкл.стъкловлакнеста мрежа

м²

924,95

 

 

 

Б. Подове

 

 

 

 

1

Натронова хартия под стб.плоча

м²

596,00

 

 

2

Топлоизолация от екструдиран пенополистирол 4см.

м²

596,00

 

 

 

VІ. Тенекеджийски работи

 

 

 

 

1

Водосточни тръби от PVC

м

46,60

 

 

2

Скоби за закрепване на водосточни тръби

бр.

140,00

 

 

3

Водосточни казанчета

бр.

10,00

 

 

Подобект:Блок B

 

ІV. Дограма

 

 

 

 

2

Входни и вътрешни MDF врати

бр.

7,00

 

 

 

А. Фасади

 

 

 

 

1

Фасадна топлоизолация от експандиран пенополистирол вкл.стъкловлакнеста мрежа

м²

405,99

 

 

 

Б. Подове

 

 

 

 

1

Натронова хартия под стб.плоча

м²

232,00

 

 

2

Топлоизолация от екструдиран пенополистирол 4см.

м²

232,00

 

 

 

VІ. Тенекеджийски работи

 

 

 

 

1

Водосточни тръби от PVC

м

24,00

 

 

2

Скоби за закрепване на водосточни тръби

бр.

72,00

 

 

3

Водосточни казанчета

бр.

4,00

 

 

 

VІІ. Други

 

 

 

 

5

Дървена пергула на кота +5.60

м²

12,85

 

 

6

Метални колони ф219 с височина 6м.

бр.

4,00

 

 

7

Закладни части за МК - 100.50.3

кг

54,40

 

 1.3.

В посочените позиции единичната мярка и количествата да се променят в КС, както следва:Част :Паркоустройство и благоустройство

 

 

 

 ПОЗИЦИЯ

Ед.м.

Коли-
чество


Ед.цена
(лв.)


Стойност
(лв.)


 

Ремонт на съществуваща ограда

 

 

 

 

 

Източна част на оградата,L=70,47 м

 

 

 

 

17

Грунд за метал

м²

140,94

 

 

18

Боя за метални ажурни елементи(двукратно)

м²

140,94

 

 

 

Северна част на ограда,L= 46,09 м.

 

 

 

 

20

Грунд за метал

м²

92,18

 

 

21

Боя за метални ажурни елементи(двукратно)

м²

92,18

 

 

 

Преместване на съществуваща ограда

 

 

 

 

 

Видове материали

 

 

 

 

28

Грунд за метал

м²

208,60

 

 

29

Боя за метални ажурни елементи(двукратно)

м²

208,60

 

 


2. Относно исканията по горепосочената т. 4 излагаме следните разяснения:

Приложения към документацията инвестиционен проект на обект: Изграждане на ЦДГ кв. Банево УПИ І, кв. 65, гр. Бургас – І-ви етап е разработен във фаза – технически проект. Работни детайли ще бъдат изготвени от проектантите по време на строителството и предоставени на строителя след съгласуване с Възложителя.

В КС по Част: Архитектурна - довършителни работи за подобект Блок А и Блок В за позиция РVС дограма уточняваме, че по проект за дограмата е предвидено да се изпълни от поливинилхлоридни профили със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U=1.5 W/m2°C. По норми мах. допустимата стойност на коефициента е U=1.7 W/m2°C като целите на оферирането е достатъчно.

За позиция „Входни и вътрешни MDF врати“ спецификация ще намерите в графичната част на проекта – част: Архитектура.

За позиция „Витраж цветно стъкло вход по детайл“ да се оферира като РVС дограма с растер касетиране.

В проектни Части: Машинно-технологична за блок А и В са приложени съответните легенди-спецификации от проектанта.

В КС по Част :Паркоустройство и благоустройство в позиция „Стъпала за сядане“ се включва изпълнение на стъпала от стоманобетон с бетон В15. А за позиция „Облицовка за стъпала за сядане“ да се има в предвид същата да е изработена от дърво. В раздел „Ремонт на съществуваща ограда“ за позиция 31 „Изработка и монтаж на врата голяма за централен вход,L=3,7м“ същата да е с височина 1,60 м. За позиция 32 „Изработка и монтаж на портали за автомобили,северен и източен вход“ порталите да са с L= 3,00 м. и H= 1,60 м. За позиция 33 „Изработка и монтаж на дворни малки врати,за пешеходци,северен и южен вход“ вратите да са с L= 1,10 м. и H= 1,60 м.


Заб.: Настоящият отговор ще бъде публикуван в сайта на Община Бургас и става неразделна част от документацията за участие.


Възложител – Йорданка Бенова - Ананиева: …………………..

Заместник-кмет при Община Бургас


Съгласувал - Катя Пенева:……………………….

Началник отдел „Строителство”


Изготвил – Мария Иванова:…………………………..

Гл. експерт „Строителство”
Свързани:

Община бургас iconДогово р днес, г в гр. Бургас между: община бургас
Община бургас, еик 000056814,с адрес, гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, представлявана от Заместник-кмет Красимир Иванов Стойчев...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „бфисд“...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Община бургас iconДоговор
Община бургас, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, еик 000056814, представлявана от Заместник-кмета „Култура...
Община бургас iconОбщина бургас
На 12. 06. 2009г от 14. 30 часа в изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом