Примерно годишно разпределение
ИмеПримерно годишно разпределение
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер284.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttps://moodle.org/pluginfile.php/358920/mod_forum/attachment/584780/primerno_god_razpredelenie_
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


Примерно годишно разпределение на учебния материал за 7. клас

Първи срок: 2 часа седмично Втори срок: 1 час седмично


Таблица 1 (Вариант 1)

Примерно годишно разпределение на учебния материал за 7. клас

Първи срок: 2 часа седмично Втори срок: 1 час седмично

No

Ме сец

Тема

Цел

Очаквани резултати

Ключови понятия

Методическа единица

Часове


1

2

3

4

5

6

7

8

1.


IX

Видове и жанрове в изобразителното изкуство

Входяща диагностика
Преговор


2


2.

3.


IX

X

Перспективни явления – наблюдение и изобразяване


Запознаване на учениците с най-основните понятия, свързани с наблюдателната перспектива, и усвояване на елементарни практически умения за изграждане на пространство в рисунката.

Откриване на пространствените явления в природата и вярно перспективно изобразяване на пространството в рисунката.


Наблюдателна перспектива, видове перспектива, елементи на перспективата – зрителна точка, зрително поле, дистанция, картинна равнина, фронтално и нефронтално разположение на предметите, перспективен хоризонт, убежна точка, линеарна скица

Нови знания


2

2

4.

5.


X

XГама, хармония,

колорит


Развиване на усет към тоновото разнообразие на цветовете, към тяхното съпоставяне и свойства. Разширяване представите за живописта.


Систематизиране на знанията за цветовете, усвоени в предишните класове. Целенасочен творчески подбор на цветовете и използването им като основно средство за изразителността на живописната картина.


Понятия за преговор – живопис, боя, цвят, хроматични и ахроматични цветове, основни цветове, допълнителни цветове, топли и студени цветове, локален цвят, палитра. Нови понятия – цветен тон, цветна гама, цветна хармония, колорит

Упражнeния

Нови знания

2

2

6.


X


Компютър и цвят.

Цветен печат

Разширяване знанията на учениците, свързани с използването на цветовете в съвременното изкуство и компютърните технологии.

Развиване на въображението и експериментиране с компютърни (цифрови, дигитални) изображения.

Предпечат, растерно изоб­ражение, цветоотделки, пиксели

Упражнения

Нови знания

2


7.

8.


XI

XI


Основни пропорции при изобразяването на човешкото тяло

Запознаване с основната конструкция на човешкото тяло и общите пропорции в човешката фигура.

Усвояване на знания и умения за самостоятелно рисуване на човешка фигура съобразно положението є в пространството и пропорционалните є особености.

Части на човешкото тяло, конструктивни особенос­ти на човешката фигура, пропорция, устойчивост, равновесие, движение, център на тежестта, опорна точка

Нови знания

Упражнения

2

2

9.


XI


Композицията в изобразителното изкуство. Елементи и основни принципи на изграждане


Затвърждаване и разширяване познанията и уменията на учениците за изграждане на фигуралната композиция в определена геометрична схема, използване принципите на нейната организация за връзка с идейния замисъл.

Изграждане на рисунките чрез многовариантно решение на композицията, подчинена на един или повече принципи. Умения за откриване и анализиране на различните видове композиции в творбите.

Композиция, композиционен център, композиционна схема – кръгова, елипсовидна, триъгълна, диагонална, вертикална, фризова и др.


Нови знания


2


10.


XI


Композицията в различните видове изкуства


Допълване знанията на учениците за основните композиционни принципи, умения да ги откриват в художествените творби и да ги използват в изобразителната дейност.

Създаване на релефна фигурална композиция. Прилагане на конкретен композиционен принцип, отговарящ на избрания сюжет за подчертаване на идейния замисъл.

За преговор – скулптура, скулптурен релеф, фриз. Нови понятия – баланс, ритъм, симетрия, асиметрия, контраст, доминантност

Нови знания

2


11.


XII


Изкуството на Възраждането в Италия. Значими автори и творби

Формиране на представи за най-важните характеристики на из-

Основни познания, свързани с най-значимите автори и творби

Ренесансово изкуство, линейна и централна перспектива, въздушна

Нови знания

2куството на Ренесанса в Италия.


на италианското ренесансово изкуство.


перспектива, картинно пространство, класически жанрове, теоретични трактати, пропорции на човешкото тяло12.


XII


Изкуството на Възраждането в Северна Европа. Значими автори и творби


Формиране на представи за най-важните характеристики на Възраждането в Северна Европа.

Основни познания, свързани с творчеството на най-значимите художници на Северното европейско възраждане.

Северно възраждане, нидерландска живопис, олтарна картина, особености на ренесансовото изкуство в Германия и Франция

Нови знания

2


13.


XII


Декоративно-приложни

изкуства


Обобщаване на знанията за приложно-декоративните изкуства и видовете декоративни композиции. Умения за създаване на мотив за украса чрез стилизиране на природни обекти и подреждането му в композиция.

Създаване на проект за дърворезба или алафранга с букет цветя в симетрична композиция. Проява на декоративно чувство за връзка между изразителността на рисунката и функцията на формата (предмета, който тя украсява).

Стилизация, декоративна композиция – затворена, отворена, фриз, симетрична, асиметрична, контраст


Нови знания


2


14.


I


Декоративна композиция от модулни елементи


Формиране на представа за създаване на декоративна композиция чрез използване на модулен елемент и подреждането му в мрежа.

Познаване на основните видове модулни мрежи и умения за организация на модулните елементи при проектирането на декоративна композиция.


Модул, модулна мрежа, модулна композиция


Нови знания


2


15.


I


Предметен дизайн


Запознаване със спецификата на промишлените изкуства. Разкриване особеностите на дизай-

на като изкуство, съчетаващо функционалност и естетика.

Умения за разграничаване на промишлените, приложните и изящните изкуства. Създаване на

проекти на предмети, съобразени с основния принцип на дизайна – красота и удобство.

Дизайн, видове дизайн, ергономия, функция и форма на предмета –

връзка

Нови знания


2


16.


I


Монументални изкустваРазширяване познанията на учениците за видовете монументални изкуства и възприемането им като част от архитектурната и природната среда, за която са предназначени.

Умения за разграничаване на монументалните изкуства според изразните средства – материал и техника на изпълнение. Общи знания за създаване на проект за монументална композиция.

Монумент, монументалност, монументално изкуство, архитектурна среда, монументална живопис – стенопис, фреска, мозайка, витраж, монументална скулптура


Нови знания


2


17.


I


Междинна диагностика


Проверка

на знанията

2


18.

19.


II

II


Архитектура


Насочване на вниманието на учениците към модерната архитектура. Възприемане на архитектурата като строително изкуство, свързано с културното и икономическото развитие на обществото.

Създаване на образи на модерни или фантастични сгради чрез комбиниране на реални и измислени елементи. Развиване на въображението.


Архитектура, архитектурна среда, линейна перспектива, макет


Нови знания

Упражнения


1

1


20.

21.


II

II


Рекламен дизайн


Запознаване с особеностите на рекламния дизайн. Възприемането му като изкуство, свързано с визуалната комуникация и индустриалното производство.

Придобиване на умения за възприемане и анализиране на различните рекламни послания и начините, по които те въздействат. Създаване на проект за реклама.

Реклама, рекламен дизайн, рекламна кампания, билборд, транспаранти, флаери


Нови знания


1

1


22.

23.


III

III


Богатство на фантазията.

Фантазни преобразувания на образи, предмети, среда, ситуации

Обогатяване на знанията, свързани с възприемането и отразяването на впечатления и асоциации от фантазни преобразувания на образи и ситуации.

Развиване на творческо мислене и въображение и използване на различни изразни възможности при интерпретиране на образите.

Фантазия, преобразуване на образи, оптични илюзии, анаморфоза

Нови знания

1

1

24.


III


Пърформанс – фантазни

пространства


Разширяване на познанията за синтетичния характер на съвременното изкуство. Усвояване на нови понятия, свързани с видовете изкуства.


Получаване на умения за проектиране и реализиране на пърформанс. Умело използване на разнообразни изразни средства и материали за творческо интерпретиране на образи.

Фантазия, преобразуване на образи, пърформанс


Нови знания


1


25.

26.


III

IV


Общуване чрез образи.

Изобразителни знаци и символи – системи и средства

Запознаване на учениците с мястото и нарастващото значение на графичния дизайн като художествена форма за визуална комуникация в съвременния живот.

Придобиване на знания и умения за определяне на основните характеристики на различни системи от знаци.


Иконични знаци, символни системи и средства за визуална комуникация

Нови знания


1

1


27.

28.


IV

IV


Визуална комуникация


Разширяване знанията и уменията на учениците, свързани със създаването на табели, плакати и компютърни проекти за визуална комуникация.

Придобиване на знания и умения за определяне на основните характеристики на различни системи от знаци и символи за визуална комуникация.

Визуална комуникация, система от знаци и символи

1

1


29.

30.


V

V


Шрифт


Възприемане на писането на букви като неделима част от оформянето на печатните изделия.

Знания и умения за офор­мление на рекламен текст с художествен шрифт. Рационално използване на възможностите за текстовите компютърни програми.

Художествен шрифт, наборен шрифт, работа с компютърна програма за текстообработка
1

1


31.

32.


V

V


Изкуството на Българското възраждане, архитектура и живопис


Формиране на представи за най-важните характеристики на изкуството от времето на Българското възраждане.


Основни познания, свързани с най-значимите паметници на българското възрожденско изкуство.


Българско възрожденско изкуство, художествени центрове, зографски и резбарски школи, национална памет, светско изкуство, първи български художници с академично образование
1

1


33.


VI


Прозорец – изкуството на Възраждането

Изходяща диагностика1


34.


VI


Проверка на новите знания. Годишна изложба

Табл. 1 (Вариант 2)

Примерно годишно разпределение на учебния материал за 7. клас

Първи срок: 1 час седмично Втори срок: 2 часа седмично


No


Ме-сец


Тема

Цел

Очаквани резултати

Ключови понятия

Методическа единица

Часове


1

2

3

4

5

6

7

8

1.


IX


Видове и жанрове в изобразителното изкуство

Входяща диагностикаПреговор

1

2.

3.

4.

5.


IX

X

X

X


Перспективни явления – наблюдение и изобразяване


Запознаване на учениците с най-основните понятия, свързани с наблюдателната перспектива, и усвояване на елементарни практически умения за изграждане на пространство в рисунката.

Откриване на пространствените явления в природата и вярно перспективно изобразяване на пространството в рисунката.

Наблюдателна перспектива, видове перспектива, елементи на перспективата – точка на зрението, поле на зрението, дистанция, картинна равнина, фронтално и нефронтално разположение на предметите, перспективен хоризонт, убежна точка, линеарна скица

Нови знания

1

1

1

1


6.

7.

8.

9.


X

XI

XI

XI


Гама, хармония,

колорит


Развиване на усет към тоновото разнообразие на цветовете, към тяхното съпоставяне и свойства. Разширяване представите за живописта.


Систематизиране на знанията за цветовете, усвоени в предишните класове. Целенасочен творчески подбор на цветовете и използването им като основно средство за изразителността на живописната картина.


Понятия за преговор – живопис, боя, цвят, хроматични и ахроматични цветове, основни цветове, допълнителни цветове, топли и студени цветове, локален цвят, палитра. Нови понятия – цветен тон, цветна гама, цветна хармония, колорит


Упражнения

Нови знания


1

1

1

1


10.


XI


Компютър и цвят. Цветен печат


Разширяване знанията на учениците, свързани с използването на цветовете в съвременното изкуство и компютърните технологии.


Развиване на въображението и експериментиране с компютърни (цифрови, дигитални) изображения.


Предпечат, растерно изоб­ражение, цветоотделки, пиксели


Нови знания


1


11.

12.

13.

14.


XII

XII

XII

IОсновни пропорции при изобразяването на човешкото тяло


Запознаване с основната конструкция на човешкото тяло и общите пропорции в човешката фигура.


Усвояване на знания и умения за самостоятелно рисуване на човешка фигура съобразно положението є в пространството и пропорционалните є особености.

Части на човешкото тяло, конструктивни особенос­ти на човешката фигура, пропорция, устойчивост, равновесие, движение, център на тежестта, опорна точка

Нови знания

1

1

1

1

15.

16.


I

I


Композицията в изобразителното изкуство. Елементи и основни принципи на изграждане


Затвърждаване и разширяване познанията и уменията на учениците за изграждане на фигуралната композиция в определена геометрична схема, използване принципите на нейната организация за връзка с идейния замисъл.

Творческо изграждане на рисунките чрез многовариантно решение на композицията, подчинена на един или повече принципи. Умения за откриване и анализиране на различните видове композиции в художествените произведения.

Композиция, композиционен център, композиционна схема – кръгова, елипсовидна, триъгълна, диагонална, вертикална, фризова и др.

Преговор

Нови знания


1

1


17.


I


Meждинна диагностика

1


18.


II


Композицията в различните видове изкуства


Допълване знанията на учениците за основните композиционни принципи, умения да ги откриват в художест-

Създаване на релефна фигурална композиция. Прилагане на конкретен композиционен принцип, отговарящ на

За преговор – скулптура, скулптурен релеф, фриз. Нови понятия – баланс, ритъм, симетрия, асиметрия, контраст, доминантност

Упражнения

Нови знания

2вените творби и да ги използват в изобразителната дейност.

избрания сюжет за подчертаване на идейния замисъл.


19.


II


Изкуството на Възраждането в Италия. Значими автори и творби


Формиране на представи за най-важните характеристики на изкуството на Ренесанса в Италия.


Основни познания, свързани с най-значимите автори и творби на италианското ренесансово изкуство.


Ренесансово изкуство, линейна и централна перспектива, въздушна перспектива, картинно пространство, класически жанрове, теоретични трактати, пропорции на човешкото тяло

Нови знания

2


20.


II


Изкуството на Възраждането в Северна Европа.Значими автори и творби

Формиране на представи за най-важните характеристики на Възраждането в Северна Европа.

Основни познания, свързани с творчеството на най-значимите художници в Северното европейско възраждане

Северно възраждане, нидерландска живопис, олтарна картина, особености на ренесансовото изкуство в Германия и Франция

Нови знания


2


21.


II


Декоративно-приложни

изкустваОбобщаване на знанията за приложно-декоративните изкуства и видовете декоративни композиции. Умения за създаване на мотив за украса чрез стилизиране на природни обекти и подреждането му в композиция.

Създаване на проект за дърворезба или алафранга с букет цветя в симетрична композиция. Проява на декоративно чувство за връзка между изразителността на рисунката и функцията на формата.

Стилизация, декоративна композиция – затворена, отворена, фриз, симетрична, асиметрична, контраст


Нови знания


2


22.


III


Декоративна композиция от модулни елементи


Формиране на представа за създаване на декоративна композиция чрез използване на модулен елемент и подреждането му в мрежа.

Познаване на основните видове модулни мрежи и умения за организация на модулните елементи при проектирането на декоративна композиция.

Модул, модулна мрежа, модулна композиция


Нови знания


2


23.


III


Предметен дизайн


Запознаване със спецификата на промишлените изкуства. Разкриване особеностите на дизайна като изкуство, съчетаващо функционалност и естетика.

Умения за разграничаване на промишлените, приложните и изящните изкуства. Създаване на проекти на предмети, съобразени с основния принцип на дизайна – красота и удобство.

Дизайн, видове дизайн, ергономия, функция и форма на предмета – връзка

Преговор

Нови знания


2


24.


III


Монументални изкуства


Разширяване познанията на учениците за видовете монументални изкуства и възприемането им като част от архитектурната и природната среда, за която са предназначени.

Умения за разграничаване на монументалните изкуства според изразните средства – материал и техника на изпълнение. Знания за създаване на проект за монументална композиция.

Монумент, монументалност, монументално изкуство, архитектурна среда, монументална живопис – стенопис, фреска, мозайка, витраж, монументална скулптура

Нови знания


2


25.


III


Архитектура


Насочване на вниманието на учениците към модерната архитектура. Възприемане на архитектурата като строително изкуство, свързано с културното и икономическото развитие на обществото.

Създаване на образи на модерни или фантастични сгради чрез комбиниране на реални и измислени елементи. Развиване на въображението. Създаване на критичен поглед към естетичното и грозното в съвременното градо-устройство.

Архитектура, архитектурна среда, линейна перспектива, макет

Нови знания

Упражнение

2


26.


IV


Рекламен дизайн


Запознаване с особеностите на рекламния дизайн. Възприемането му като изкуство, свързано с визуалната ко-

муникация и индустриалното производство.


Придобиване на умения за възприемане и анализиране на различните рекламни послания и начините, по които те

въздействат. Създаване на проект за реклама по теми, познати от всекидневието.


Реклама, рекламен дизайн, рекламна кампания, билборд, транспаранти, флаери


Нови знания


2


27.


IV


Богатство на фантазията.

Фантазни преобразувания на образи, предмети, среда, ситуации

Обогатяване на знанията, свързани с възприемането и отразяването на впечатления и асоциации от фантазни преобразувания на образи и ситуации.

Развиване на творческо мислене и въображение и използване на различни изразни възможности при интерпретиране на образите.


Фантазия, преобразуване на образи, оптични илюзии, анаморфоза


Нови знания


2


28.


IV


Пърформанс – фантазни

пространства


Разширяване на познанията за синтетичния характер на съвременното изкуство. Усвояване на нови понятия, свързани с видовете изкуства.


Получаване на умения за проектиране и реализиране на пърформанс. Умело използване на разнообразни изразни средства и материали за творческо интерпретиране на образи.

Фантазия, преобразуване на образи, пърформанс


Нови знания


2


29.


V


Общуване чрез образи.

Изобразителни знаци и символи – системи и средства

Запознаване на учениците с мястото и нарастващото значение на графичния дизайн като художествена форма за визуална комуникация в съвременния живот.

Придобиване на знания и умения за определяне на основните характеристики на различни системи от знаци.

Иконични знаци, символни системи и средства за визуална комуникация

Нови знания


2


30.


V


Визуална комуникация


Разширяване знанията и уменията на учениците, свързани със създаването на табели, плакати и компютърни проекти за визуална комуникация.

Придобиване на знания и умения за определяне на основните характеристики на различни системи от знаци и символи за визуална комуникация.

Визуална комуникация, система от знаци и символи

2


31.


V


Шрифт


Възприемане на писането на букви като неделима част от офор-мянето на печатните изделия.

Знания и умения за офор­мление на рекламен текст с художествен шрифт. Рационално използване на възможностите за текстовите компютърни програми.

Художествен шрифт, наборен шрифт, работа с компютърна програма за текстообработка
2


32.


V


Изкуството на Българското възраждане, значими автори и творби – архитектура и живопис

Формиране на представи за най-важните характеристики на изкуството от времето на Българското възраждане.

Основни познания, свързани с най-значимите паметници на българското възрожденско изкуство.

Българско възрожденско изкуство, художествени центрове, зографски и резбарски школи, национална памет, светско изкуство, първи български художници с академично образование
2


33.


VI


Прозорец – изкуството на Възраждането

Изходяща диагностика


2


34.


VI


Проверка на новите знания. Годишна изложба

2


Свързани:

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconИзобразително изкуство, Димитър Димитров примерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение iconUnit 1
Примерно годишно разпределение 8 клас задължителна подготовка, success pre-intermediate
Примерно годишно разпределение iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение на темите от учебното
Разпознаване, назоваване на компютърните устройства и затвърдяване на знанията за предназначението им
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Теоретични въпроси на географската наука. Съвременни научни направления в географията
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Интерпретира информация от различни източници; прогнозира последиците от глобалното затопляне
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом