Bg-с. Кладница: решение
ИмеBg-с. Кладница: решение
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер22.55 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/BG.doc
BG-с. Кладница:

РЕШЕНИЕ

Номер: 95 от 03.07.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедураІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

ДП Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград, ТП "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана Василева, България 2347, с. Кладница, Тел.: 0886 899001, E-mail: dlsvitoshko@abv.bg, Факс: 0887 864868

Място/места за контакт: инж. Сашка Дамянова

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: ТП на Държавно предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: ловно и горско стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедураIІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОПIV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)"Зелените" критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕV: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП и Заповед №295/05.04.2012 г. на Директора на ЮЗДП - гр. Благоевград, с която директорът на ТП "ДЛС Витошко-Студена" е упълномощен да организира и проведе настоящата обществена поръчка.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участиеVII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯIX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.07.2012 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Сашка Янчева Дамянова

Длъжност: Директор

Свързани:

Bg-с. Кладница: решение iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Bg-с. Кладница: решение iconV регионален събор „витошки напеви кладница 2012
Днес 7 юли 2012 година на откритата естрада пред нч “Пробуда-1937 г.” село Кладница, Община Перник се проведе v-ия Регионален фолклорен...
Bg-с. Кладница: решение iconРегионален събор „витошки напеви кладница
Регионалният събор “Витошки напеви” се провежда ежегодно през м юли на открита естрада пред читалището в село Кладница
Bg-с. Кладница: решение iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Bg-с. Кладница: решение iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Bg-с. Кладница: решение iconV регионален събор „витошки напеви кладница 2012
Нч „пробуда-1922” драгичево 19. 00 19. 20 Димитър лукарски, боряна василева, стела пачева
Bg-с. Кладница: решение iconН. М. Представете се моля и как сте свързан с град Перник?
Интервю на надя манолова-николова с доц. Д-р анаки спасов, С. Кладница, пернишко, 27 юни 2012 Г
Bg-с. Кладница: решение iconПрограма за летен градски лагер за ученици от 5 до 12 години, организиран от учителите на 119 соу
Занимания по проект „Успех”. Екскурзия с различните групи до килийното училище в село Кладница
Bg-с. Кладница: решение iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Bg-с. Кладница: решение iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом