Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница4/4
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошкоа.doc
1   2   3   4

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник ..........................................................

.............................................. (посочете фирмата на участника) не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


УТОЧНЕНИЯ


Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист и търговски пълномощник ,следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя.

Свързани лица” съгласно § 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са:

Съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.


Чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ гласят:

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Приложение 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. През последните три години сме изпълнили следните договори (с предмет, идентичен на предмета на обществената поръчка):

Дата на сключване на договора

Срок на дого-вора

Дата на при-ключ-ване на договора

Стойност на договора

Предмет на договора

Възложител

1.2.3.….
1. Участникът прилага към настоящата декларация препоръки за добро изпълнение. Минимум една препоръка за добро изпълнение от описаните в списъка. При необходимост се добавят допълнителни редове в таблицата.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/

Приложение 7-1


Д Е К Л А Р А Ц И Я

съдържаща списък на сервизите, с които участникът разполага


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


Представляваният от мен участник разполага със следните сервизни бази /собствени или наети/ на територията на град Перник и/или град София, както следва:


1..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


2..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


/описание и местонахождението и се записва дали сервиза е собствен или нает/


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/

Указания: Представят се копия на документи за собственост или договори за наем.


Приложение 7-2


Д Е К Л А Р А Ц И Я

съдържаща списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на услугата


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


При изпълнение на услугата с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена”” ще се извършват от следните лица:


1..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


2..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


3..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/

Приложение 8-1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. При изпълнение на поръчката ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ/НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

/вярното се подчертава/

2. При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните подизпълнители:

2.1. .………………………………………………………………………………………………… с дял на участие в поръчката: ……………% от общата стойност на поръчката, който ще изпълнява следните дейности от същата:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2.2. .…………………………………………………………………………………………………… с дял на участие в поръчката: ……………% от общата стойност на поръчката, който ще изпълнява следните дейности от същата:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


Забележка: В случай, че ще бъда използвани подизпълнители, същите подписват декларацията по образец – Приложение № 8-2 и се представят изискуемите документи, посочени в условията.

Приложение 8-2

Представя се от подизпълнителите в случай, че ще се ползват такива


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 55, ал. 5 от Закона обществени поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притжаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


Съм съгласен да участвам като подизпълнител на:

……………………….........................................................................……………..............

(посочва се участника)

в обявената от Държавно ловно стопанство Витошко-Студена, обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/

Приложение 9


Подпис и печат на предложителя:...............................


ДОГОВОР ЗА УСЛУГА


№…………………..…/…………….…..2012г.


Днес, ……………2012г., в с. Кладница, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, след проведена открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП и Решение № ............./............2012г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за класиране на участниците и определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””, се сключи настоящият договор между:

1. ТП „ДЛС Витошко-Студена”, с. Кладница, териториално поделение на Югозападно държавно предприятие, с ЕИК 2016275060279, със седалище и адрес на управление: с. Кладница обл. Перник, пк. 2347, представлявано от инж. Сашка Дамянова, в качеството и на Директор, Анелия Стефанова - гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

и

2. „....................................................................„, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: ................, със седалище и адрес на управление: ......................................................................, представлявано от ............................................................. в качеството му на ........................, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””, срещу заплащане планови технически обслужвания и аварийни ремонти /при необходимост/ на автомобилна техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които включват:

- сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника и аварийни ремонти /при необходимост/;

- тенекеджийско-бояджийски дейности (при необходимост);

(2) Индивидуализиращи данни на автомобилната техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са посочени в Техническото задание, представляващо неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугите по ал. 1 от договора при предоставянето на МПС в сервизната база на Изпълнителя.


ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 2. Срокът за изпълнение на услугата е до 31.12.2012г.

Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва приемането на автомобилите за техническо обслужване в рамките на един ден без предварително записване.

(2) При наличие на резервни части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстрани повредата в срок:

- лека повреда ……………………………………………....... /календарни дни/.

/ цифром и словом /

- средна повреда ……………………………………………… /календарни дни/.

/ цифром и словом /

- тежка повреда …………………………………………….… /календарни дни/.

/ цифром и словом /

Срок за доставка на неналични резервни части ……………………………………….. /в календарни дни/, съгласно Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 11.

(3) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да контролира извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонтни дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до всички свои сервизни бази с цел осъществяване контрол на качеството на дейностите.

(4) Чрез свой оторизиран служител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да впише вида на техническото обслужване или ремонта в съответната графа от Дневника за сервизно обслужване и Сервизната книжка


ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на услугата.

Чл. 5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ срока по чл. 2 с не по-малко от 30 дни, която се освобождава в срок до 14 /четиринадесет/ дни след окончателното приемане на услугата.

(2) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

(1) да заявява предварително автомобилите за сервизно обслужване или ремонт при условията на договора;

(2) да представя автомобилите за сервизно обслужване и ремонт, без заявка в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при ползването на всеки автомобил;

(4) да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на възникнала повреда по автомобила и с оглед на предотвратяване на последващи, обусловени от повредата, други повреди на части или агрегати на автомобила да спре автомобила от експлоатация по указание на сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) да извършва всички услуги, уговорени по чл. 1 само в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на този договор за автомобилната техника и мотоциклети, описани в техническото задание.

(6) да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в чл. 10 – чл. 12.

(7) да следи направените разходи и при достигане на лимита от 17 400.00 лева /седемнадесет хиляди и четиристотин лева/, без включен ДДС да прекрати изпълнението на договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

(1) да изпълни услугата качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;

(2) да отстрани за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(3) да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на услугата, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на изпълнението;

(4) да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на услугата без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(5) да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, удостоверяващ качеството на вложените материали и/или резервни части.

(6) да гарантира качеството на извършените от него дейности по автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок не по-малко от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства с фактура за извършен ремонт.

(7) да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на поръчката;

(8) да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 10 - 12.


V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО


Чл. 9. Приемането на изпълнението на извършените ремонти, предмет на заданието, се извършва с протокол, съдържащ вида извършени ремонтни работи и доставени части и издадена подробна фактура.


VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ


Чл. 10. Цената на труда, на база сервизен час е ……………………….. /…………………../ лева без включен ДДС, съгласно ценовата оферта Приложение № 13-1, неразделна част от договора.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вложените при ремонта части и консумативи по цени на дребно в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, валидни към момента на извършване на услугата, като ползва …………… % /……………./ процента отстъпка от цената им, съгласно ценовата оферта Приложение № 13-1, неразделна част от договора.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след извършване на услугата, по банков път, в лева в 10/десет/ дневен срок след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на редовно оформени документи за плащане: фактура и двустранно подписан приемо – предавателен протокол. Фактурата и протоколът трябва да съдържат опис на извършената дейност със съответните сервизни часове и опис на вложените части и консумативи.

(2) Реквизита на издадените фактури трябва да съдържа, описание на работна позиция с цена /касае всяка отделна работна позиция при извършване на ремонт/ и описание на вложена резервна част или консуматив с единична цена.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, след изтичане срока на договора или след неговото прекратяване.

(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: …………………………………………………, клон ……………………..

Банкова сметка: IBAN ………………………………………………………….

Банков код: BIC ……………………………………………………………………


VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 14. При забавено предаване на услугата по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 /нула цяло и пет/ % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ % от стойността.

Чл. 15. При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 14, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 /десет/ % от стойността на този договор, определена при сключването му.

Чл. 16. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.


VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 17. Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;

4. с достигане на сумата от 17 400.00 /седемнадесет хиляди и четиристотин лева/ лева без ДДС;

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи той заплаща по реда на чл. 14 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа.


ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са:

(1) Техническо задание и Предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 11.

(2) Ценова оферта /Приложение № 13-1 от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата ценова оферта/;

Чл. 21. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд.

Чл. 22. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон, както и действащото в Република България законодателство.


Договорът се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ЗА ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА:

ДИРЕКТОР ДЛС:..................................

/инж. С. ДАМЯНОВА/


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...........................

/А. СТЕФАНОВА/


Приложение 10


ДО

ДИРЕКТОРА НА ТП„ДЛС Витошко-Студена”

С. Кладница


ЦЕНОВА ОФЕРТА

/поставя се в ПЛИК №3/


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притжаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””,


УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,


С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена”” , както следва:


Прогнозните количества, без възложителят да се ангажира с тяхното усвояване, по видове са следните:Марка

Модел

Ремонт /лв/

1

Лада

ВАЗ 21214
2

Лада

ВАЗ 21214
3

Лада

ВАЗ 21214
4

Мицубиши

Паджеро
5

Ланд Ровер

Дефендер 130
6

Ланд Ровер

дефендер 110
7

Мерцедес

Вито 115 ЦДИ
8

Хонда

ХР - В
9

Фолксфаген

Шаран

Всичко: ...................................................................................................... лв. без включен ДДС /изписва се цифром и словом/


1. Предлаганата цена за извършвани ремонтни дейности е:

................................................................................................... лв. без ДДС за положен труд на база един сервизен час /изписва се цифром и словом/.


2. Предганият процент търговска отстъпка е:

……………………………………………………........................................................... % отстъпка от вложени резервни части, консумативи /изписва се цифром и словом/.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


Забележка: Предложената търговска отстъпка важи за целия период на действие на договора и за всички обекти на изпълнителя. Търговската отстъпка е от цените на доставените и вложени резервни части .

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на – 17 400 /седемнадесет хиляди и четиристотин лева/ лева без ДДС.

Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на договора.

Доставените резервни части следва да са оригинални и фабрично нови с гаранция за качество.

Изпълнителят поема отговорност за качеството и гаранцията на извършваните ремонти.

Офертата се поставя в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ


Т

П „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА”


с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail: dlsvitoshko@abv.bg


ДО

НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ –

УПРАВИТЕЛ НА

ЕТ „РУБИН – НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ”

УЛ. 1-ВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ 13

ГР. СОФИЯ


ПОКАНА


за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФИЛИПОВ,


На основание чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Решение N. 155/16.11.2012 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””, Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.11.2012 г. в административната сграда на ТП „ДЛС Витошко-Студена” с. Кладница.

  1. Предмет на договарянето е:

„Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””Марка

Модел

Година на прозиводство

Тип двигател

Обем на двигателя

Скоростна кутия

1

Лада

ВАЗ 21214

2006

бензин

1,7

ръчна

2

Лада

ВАЗ 21214

2008

бензин

1,7

ръчна

3

Лада

ВАЗ 21214

2005

бензин

1,6

ръчна

4

Мицубиши

Паджеро

1996

бензин

3,5

ръчна

5

Ланд Ровер

Дефендер 130

2004

дизел

2,4

ръчна

6

Ланд Ровер

дефендер 110

2006

дизел

2,4

ръчна

7

Мерцедес

Вито 115 ЦДИ

2009

дизел

2,1

ръчна

8

Хонда

ХР - В

2004

бензин

1,6

ръчна

9

Фолксфаген

Шаран

1997

бензин

1,9

ръчна

  1. Срок и място за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение: 31.12.2012 г.

Място за изпълнение на поръчката: на територията на гр. Перник и/или гр. София

3. ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ Е В РАЗМЕР НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 17 400 /седемнадесет хиляди и четристотин/ ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.

Общата цена на изпълнение по договора за периодично техническо обслужване не може да надвишава сумата от 17 400 лева за целия период на действие на договора- / до 31.12.2012г./ Критерият за класиране на офертите е „Най-ниска предложена цена за техническо обслужване на МПС”

В процедурата може да участват всички юридически лица, еднолични търговци и физически лица, които са представили всички документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно настоящата документация и отговарят на квалификационните и технически изисквания за участие и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2,т.1 и т.2 и ал. 5 от ЗОП.

4.За участие в процедурата на договаряне без обявление трябва да представите:

1. Оферта по образец и съгласие със срока на валидност, за които участникът кандидатства - Приложение № 2;

2. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие;

3. Удостоверение, издадено от Агенция по вписвания, доказващо регистрация по реда на ЗТР или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за българските юридически лица. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение представя документ за регистрация съобразно националното му законодателство - представя се в официален превод на български език;

4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

5. Физическите лица представят заверено копие от документ за самоличност;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – Приложение № 4;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;

9. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП - копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2011г., с изключение на новорегистрираните търговци, съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП, или други документи удостоверяващи икономическото и финансово състояние на участника.

10. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от ЗОП. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП– Приложение № 6, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, придружен с препоръки за добро изпълнение.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Представя се минимум една препоръка за добро изпълнение, с изключение на новорегистрираните участници.

11. Декларация, съдържаща списък на сервизите, с които участникът разполага на територията на град Перник и/или град София - Приложение № 7-1.

11.1. Декларация, съдържаща списък на техническите лица, които ще участват в изпълнение на услугата - Приложение № 7-2.

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗОП относно използването на подизпълнители - Приложение № 8-1. Посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участника предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Представя се декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие от подизпълнителя Приложение № 8-2; Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на подизпълнители участникът представя - подписани от подизпълнителите декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП – Приложения № 3, № 4 и № 5 и документите по т. 4, т. 5, т. 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 14.1 и т. 14.2 се представят за всеки от подизпълнителите в съответствие с това за коя позиция участват.

13. Проект на договор, подписан и подпечатан без нанесени цени и срок на изпълнение, Приложение – № 9.

14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

15. Ценови оферти – Приложения № 10

Комисията провежда договаряне с участниците, които отговарят на нормативните изисквания и на изискванията, посочени в поканата за обществената поръчка.

Офертата се изготвя по приложените образци.

6. Начин на плащане: заплащането ще се извърши в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал, в десетдневен срок от подписване на двустранен протокол за извършения ремонт на МПС.

7. Вид и размер на гаранцията: гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС, представена при сключването му, в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ТП ДЛС ‘”Витошко-Студена’’ или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 4месеца, считано от момента на подписване на договора.

Подаването на офертите се извършва в деловодството на ТП ДЛС ‘”Витошко-Студена’’ до 16.00 часа на 27.11.2012 год.

Лице за контакти – Гергана Василева – зам.директор ТП ДЛС ‘”Витошко-Студена’’– тел.0886 899001.


ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Решение 155/16.11.2012 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена;

2. Условия за участие, пълно описание на предмета на поръчката и указания за подготовка на офертата;

3. Техническо задание – Приложение № 1;

4. Оферта по образец – Приложение № 2;

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – Приложение № 4;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;

8. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение № 6;

9. Декларация – Приложение № 7-1;

10. Декларация – Приложение № 7-2;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗОП – Приложение № 8-1 и № 8-2;

12. Договор – проект – Приложения № 9.

13. Ценови оферти – Приложения № 10.


Директор на ТП „ДЛС Витошко-Студена”:

/инж. Сашка Дамянова/


* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.

*Декларация се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.
1   2   3   4

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом