Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница3/4
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошкоа.doc
1   2   3   4

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.


Възложителят обявява с решение класирането на участниците и избор на изпълнител, не по-късно от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Възложителят няма право да сключи договор преди:

  • изтичане на 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител;

  • влизането в сила на всички решения по процедурата;

Съгласно чл. 120 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение , но не преди изтичане на гореспоменатия срок.

При подписване на договора участникът трябва да представи документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, както и документ за внесена гаранция за изпълнение. При непредставянето им или при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него. Изискванията на чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

Страните по договора за обществена пръчка не могат да го променят или допълват.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

  • когато в резултат на непреодолима сили и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

  • при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или

  • при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чията цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””.
Марка

Модел

Година на прозиводство

Тип двигател

Обем на двигателя

Скоростна кутия

1

Лада

ВАЗ 21214

2006

бензин

1,7

ръчна

2

Лада

ВАЗ 21214

2008

бензин

1,7

ръчна

3

Лада

ВАЗ 21214

2005

бензин

1,6

ръчна

4

Мицубиши

Паджеро

1996

бензин

3,5

ръчна

5

Ланд Ровер

Дефендер 130

2004

дизел

2,4

ръчна

6

Ланд Ровер

дефендер 110

2006

дизел

2,4

ръчна

7

Мерцедес

Вито 115 ЦДИ

2009

дизел

2,1

ръчна

8

Хонда

ХР - В

2004

бензин

1,6

ръчна

9

Фолксфаген

Шаран

1997

бензин

1,9

ръчна


Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника както следва – доставка на необходими резервни части, сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника - ремонти, тенекеджийско - бояджийски дейности.

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ Е В РАЗМЕР НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 17 400 /Седемнадесет хиляди и четиристотин/ ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.


1. Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи, трябва да са нови, оригинални за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да притежават сертификат за произход и качество. При необходимост от доставка на резервни части за извършване на текущия ремонт, които не са налични в сервиза, срокът за доставката им е до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт. Всички дейности по техническо обслужване или ремонт се извършват съгласно изискванията, установени от производителя на съответните автомобили, след получаване на писмената поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок не по-дълъг от 10 /десет/ дни считано от по – късната от двете дати: датата на предоставяне на МПС в сервизната база и датата на получената заявка. Дните за доставка на резервни части не се включват в срока за извършване на ремонт.

2. Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост от техническо обслужване. Възложителят не се задължава да изпълни посочените прогнозни стойности. Прогнозната стойност е изчислена на база подобна поддръжка на автомобилите, извършвани през предходната финансова година, с предвидени промени в стойностите.

3. Срок за изпълнение на поръчката – 31.12.2012г.

4. Цените на заявените и извършени ремонти от Възложителя се заплащат в 10 /десет/ дневен срок, след представяне на фактура, съдържаща описание на извършените ремонтни дейности и доставки.

5. Участникът следва да представи оферта отговаряща на изискванията на техническото задание.

Приложение 2

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТП „ДЛС Витошко-Студена”


О Ф Е Р Т А


От ………………………………........................................................…..……………………………,

/име на търговеца/

със седалище и адрес на управление: гр./с……………………………, обл. …………………………….., ул. ”………………….........................................................................” № ……, ..........................................................................................................................., телефон за връзка: ………………………………….., факс: .................................................., e-mail: ……………………………………………………

регистриран/пререгистриран в Търговския регистър: ДА/НЕ*

* Забележка: /ако ДА/ ЕИК ………………………………

представляван от …....…….............................................……………………………..……………..,

с ЕГН ………………………..…,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Желая да участваме в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена”:

- извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника както следва – доставка на необходими резервни части, сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника - ремонти, тенекеджийско - бояджийски дейности. Изпълнителят следва да осигури сервизна база за ремонт на наличните автомобили на ТП „ДЛС Витошко-Студена” на територията на град Перник и/или град София. Обект на техническо обслужване са сухопътни моторни превозни средства – 9 /девет/ автомобила, от които 3 /три/ броя – марка „ВАЗ 21214”, 1 /един/ брой – марка „Мицубиши”, модел „Паджеро”, 2 /два/ броя – марка „Ланд Ровер”, модел „Дефендер 130”, „Дефендер 110”, 1 /един/ брой – марка „Мерцедес”, модел „Вито 115 ЦДИ”, 1 /един/ брой марка „Хонда”, модел „ХР-В” и 1 /един/ брой марка „Фолксваген”, модел „Шаран”. – ДА/НЕ

Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на процедурата и се считам за обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта.

Съгласен съм с предложеният срок на валидност на офертата от 90 /деветдесет/ календарни дни.

В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка се задължавам:

  • да сключа договор и да започна изпълнението незабавно;

  • да изпълня поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Банкова сметка IBAN: .......................................................................................;

Обслужвща банка .............................................................................................;

Адрес за контакти с участника:

.........................................................................................................................................

тел. ......................., факс............................, е-mail: ......................................................

Лице за контакт от страна на участника: .....................................................................


Участник: …………………………

/........................................................../

/трите имена, подпис и печат/

Приложение 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Представляваният от мен участник ...............................................................................................................................;

(посочете фирмата на участника)

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис /

Приложение 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Представляваният от мен участник ...............................................................................................................................;

(посочете фирмата на участника)


- не е в открито производство по несъстоятелност в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския регистър, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държава, в която е извършено нарушението.

- представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към общината по месторегистрация и към Общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


Приложение 5

1   2   3   4

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом