Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница2/4
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошкоа.doc
1   2   3   4

2. Представяне на офертите.

Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ТП „ДЛС Витошко-Студена, с адрес: с. Кладница, всеки работен ден от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. с краен срок до 16:00ч. на 27.11.2012г.

Оферта, изпратена по пощата, трябва да е постъпила в стопанството в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на участника. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферта, представена след изтичане на крайният срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия регистър.


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:


За да бъдат допуснати до участие в процедурата, е необходимо участниците да представят следните документи:

Съдържание на офертите /съгласно чл. 56 от ЗОП/, ведно със списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника,, техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст) и декларация за приемане на условията в проекта на договор (свободен текст), както и:

1. Оферта по образец и съгласие със срока на валидност, за които участникът кандидатства - Приложение № 2;

2. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие;

3. Удостоверение, издадено от Агенция по вписвания, доказващо регистрация по реда на ЗТР или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за българските юридически лица. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение представя документ за регистрация съобразно националното му законодателство - представя се в официален превод на български език;

4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

5. Физическите лица представят заверено копие от документ за самоличност;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – Приложение № 4;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;

9. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП - копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2011г., с изключение на новорегистрираните търговци, съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП, или други документи удостоверяващи икономическото и финансово състояние на участника.

10. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от ЗОП. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП– Приложение № 6, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, придружен с препоръки за добро изпълнение.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Представя се минимум една препоръка за добро изпълнение, с изключение на новорегистрираните участници.

11. Декларация, съдържаща списък на сервизите, с които участникът разполага на територията на град Перник и/или град София - Приложение № 7-1.

11.1. Декларация, съдържаща списък на техническите лица, които ще участват в изпълнение на услугата - Приложение № 7-2.

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗОП относно използването на подизпълнители - Приложение № 8-1. Посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участника предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Представя се декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие от подизпълнителя Приложение № 8-2; Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на подизпълнители участникът представя - подписани от подизпълнителите декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП – Приложения № 3, № 4 и № 5 и документите по т. 4, т. 5, т. 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 14.1 и т. 14.2 се представят за всеки от подизпълнителите в съответствие с това за коя позиция участват.

13. Проект на договор, подписан и подпечатан без нанесени цени и срок на изпълнение, Приложение – № 9.

14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

15. В Плик 2 участниците посочват предлагания срок за ремонт, след получена заявка от възложителя в съотвествие с приложения образец. Срокът следва да не е по - дълъг от 10 /десет/ дни считано от по – късната от двете дати: датата на предоставяне на МПС в сервизната база и датата на получената заявка. Дните за доставка на резервни части не се включват в срока за извършване на ремонт. Участниците могат да представят и други документи, касаещи изпълнението на ремонтите, които не съдържат цени.

Всички документи по т. 13, както и техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст) се поставят в ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

18. Оферта за цена - Приложение № 10. Офертата за цена, съдържа предлаганата цена за работата по ремонтната дейност в български лева, без включен ДДС за положен труд на база един сервизен час и процент търговска отстъпка за доставените резервни авточасти и автогуми.

Забележка: Предложеният процент търговска отстъпка важи през целия период на действие на договора и за всички обекти на бъдещия изпълнител. Процентът търговска отстъпка ще се приспада от цената на резервните авточасти, предлагани и доставяни в обектите на изпълнителя. Офертата за цена - Приложение № 10 се поставя в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

19. Други документи за доказване на техническите възможности и професионална квалификация по преценка на участника;

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции (обекти) – и за кои от тях участва. Върху плика се изписва следното обозначение: “За участие в открита процедура с ПРЕДМЕТ: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена”. ПЛИКЪТ СЪДЪРЖА ТРИ ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ НЕПРОЗРАЧНИ И НАДПИСАНИ ПЛИКА, КАКТО СЛЕДВА:

  • Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, подробно описани по – горе в в текущата документация в т. 1 до т. 12 и т. 14.

  • Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката по т. 13, както и техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст), описани по-горе.

  • Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Приложение № 10.

Предлаганата с офертата цена задължително се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ”Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

След сключване на договора плащанията ще се извършват по банкова сметка, посочена от изпълнителя, въз основа на двустранен протокол за действително извършени ремонтни дейности и след представена фактура.

Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени и отстъпки, се поставят в ПЛИК № 3 „Предлагана цена”. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от процедурата. Всички документи, представени от участника на чужд език следва да бъдат придружени с легален превод на български език.

Срок на валидност на офертите90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Начин и срок за представяне на офертите.

Офертата трябва да се представи на български език. Участникът следва да посочи в офертата си: банков код, банкова сметка на обслужващата го банка, с цел освобождаване на паричните гаранции и извършване на плащания по договора. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложения след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Подизпълнителите нямат право да представят самостоятелна оферта. Участниците нямат право да предлагат варианти на оферти.


ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.


1. Разглеждане на офертите: Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с участниците и представените оферти. Комисията разглежда офертите на 28.11.2012г. в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, от 10:00ч.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно (оригинал). Присъствието на участниците не е задължително.

След обявяване на общият брой участници, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на гореспоменатите лица комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

Комисията уведомява участниците като им изпраща /предоставя/ протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола изчерпателно се описват липсващите документи или констатираните нередовности, посочва се точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, определя се и срок за представянето им, който не може да бъде по-дълъг от 5 /пет/ дни, считано от датата на получаване на протокола. Срокът е еднакъв за всички участници.

Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола.

След изтичането на определеният срок комисията проверява съответствието на документите от плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 1 и 2. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Председателят на комисията уведомява допуснатите кандидати за мястото, деня и часа на отваряне на ценовите оферти и на възможността да присъстват на тяхното отваряне, вкл. обявяване на предложените цени.

Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В случай че участникът не представи писмената обосновка в опредления от комисията срок или последната прецени, че посочените от участника фактори не са обективни – участника се отстранява от процедурата.

Комисията отстранява от участие в процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се съгласно документацията за участие и чл. 56 от ЗОП;

2. по отношение на когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

След проверка редовността на подадените оферти, председателят на комисията обявява съответствието им с предварително обявените от възложителя условия и се произнася по допускане на кандидатите за по нататъшно участие в процедурата.

Неприсъствието на някой от участниците при отваряне на предложенията не е основание за отлагане на процедурата.


2. Критерий за оценка на ценовите оферти – „най – ниска цена”.


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Крайното класиране се извършва по т. 2. На първо място се класира участникът с най-ниската предложена цена.

Забележка: Предложеният процент търговска отстъпка важи през целия период на действие на договора и за всички обекти на бъдещия изпълнител. Търговската отстъпка е от цените на доставените и вложени резервни части.


3. Класиране на офертите.

Комисията разглежда постъпилите оферти по реда и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно решението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможности / или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.

Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, имат право да присъстват при отваряне на офертите.

Комисията съставя протокол съдържащ окончателните резулатати от подбора за всеки един кандидат и предава на възложителя заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата


Основания за прекратяване на процедурата:

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка, когато:

  1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

  2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

  3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  4. класираните участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

  5. отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, вкл. при невъзможност да се осигури финансиране на изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  6. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

  7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

1   2   3   4

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом