Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница1/4
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошкоа.doc
  1   2   3   4
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ


Т

П „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ВИТОШКО-СТУДЕНА”


с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail: dlsvitoshko@abv.bg


УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР на ТП “ДЛС Витошко-Студена”: ..................

(инж. Сашка Дамянова)


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””.
СЪДЪРЖАНИЕ


на документацията за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена””
1. Решение 155/16.11.2012 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена;

2. Условия за участие, пълно описание на предмета на поръчката и указания за подготовка на офертата;

3. Техническо задание – Приложение № 1;

4. Оферта по образец – Приложение № 2;

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – Приложение № 4;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;

8. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение № 6;

9. Декларация – Приложение № 7-1;

10. Декларация – Приложение № 7-2;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗОП – Приложение № 8-1 и № 8-2;

12. Договор – проект – Приложения № 9.

13. Ценови оферти – Приложения № 10.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА и УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


І. ОБЩА ЧАСТ

Предмет и описание на обществената поръчка.


1. Предназначение на документацията за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена”. Със Заповед № 950/08.11.2012 г. на Директора на ЮЗДП – гр. Благоевград, Директорът на ТП „ДЛС Витошко-Студена” е упълномощен да организира и проведе настоящата обществена поръчка.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането й.


2. Предмет и описание на обществената поръчка.

Предметът на процедурата е: „Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко-Студена” съгласно Решение № 155/16.11.2012 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка.2.1. Описание на предмета:

Поръчката включва:

Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника както следва – доставка на необходими резервни части, сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника - ремонти, тенекеджийско - бояджийски дейности. Изпълнителят следва да осигури сервизна база за ремонт на наличните автомобили на ТП „ДЛС Витошко-Студена” на територията на град Перник и/или град София. Обект на техническо обслужване са сухопътни моторни превозни средства – 9 /девет/ автомобила, от които 3 /три/ броя – марка „ВАЗ 21214”, 1 /един/ брой – марка „Мицубиши”, модел „Паджеро”, 2 /два/ броя – марка „Ланд Ровер”, модел „Дефендер 130”, „Дефендер 110”, 1 /един/ брой – марка „Мерцедес”, модел „Вито 115 ЦДИ”, 1 /един/ брой марка „Хонда”, модел „ХР-В” и 1 /един/ брой марка „Фолксваген”, модел „Шаран”. Описание на МПС по вид, марка и модел се съдържа в техническото задание – Приложение № 1 от документацията.

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ Е В РАЗМЕР НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 17 400 /седемнадесет хиляди и четристотин/ ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.


Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи, трябва да са нови, оригинални за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да притежават сертификат за произход и качество. При необходимост от доставка на резервни части за извършване на текущия ремонт, които не са налични в сервиза, срокът за доставката им е до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт. Всички дейности по техническо обслужване или ремонт се извършват съгласно изискванията, установени от производителя на съответните автомобили, след получаване на писмената поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок не по-дълъг от 10 /десет/ дни считано от по – късната от двете дати: датата на предоставяне на МПС в сервизната база и датата на получената заявка. Дните за доставка на резервни части не се включват в срока за извършване на ремонт.

Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост от техническо обслужване. Възложителят не се задължава да изпълни посочените прогнозни стойности. Прогнозната стойност е изчислена на база подобна поддръжка на автомобилите, извършвани през предходната финансова година, с предвидени промени в стойностите.

Срок за изпълнение на поръчката – 31.12.2012г.


2.2. Условия на плащане:

Плащанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват в левове по банков път в 10 /десет/ дневен срок, след представяне на фактура, съдържаща описание на извършените ремонтни дейности и доставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложена складова разписка.


3. Получаване на документацията за участие в процедура по договаряне без обявление.

Комплектът офертни документи може да бъде получен всеки работен от административната сграда на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, тел.: 0886 899 001 от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. на 26.11.2012г. Съгласно чл. 28, ал. 4 ЗОП при писмено поискване от заинтересованото лице, същата ще бъде изпратена за сметка на лицето, отправило искането на посочен от него адрес.

Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и по електронен път, на посочен от тях електронен адрес.


4. Гаранции. Условия и размер.

Гаранцията за участие съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП е определена като абсолютна сума, както следва: 174.00 /сто седемдесет и четири лева/ лева. Паричната сума е вносима в касата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, всеки работен ден от 8:00ч до 12:00ч и от 13:00 до 16:00ч с краен срок до 27.11.2012г. или на следната банкова сметка: IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 2 % (два процента) от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката.

Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена”: IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София, а банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност - с 30 /тридесет/ дни по-дълъг от срока на договора.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

Б/ оспори решението на възложителя - до решаване на спора;

В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок;

Г/ в други случаи, посочени в ЗОП.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават на:

1. отстранените участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите по т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.


ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

1. Право на участие.

Право на участие има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

1.1. В процедурата по договаряне без обявление НЕ МОЖЕ да кандидатства участник, който е:

а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253—260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321”а” от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран;

б) е обявен в несъстоятелност или е в открито производство за обявяване в несъстоятелност; е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

в) е в производство по ликвидация;

г) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

е) е лишен от правото да упражнява професията или дейността си;

ж) има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.2. Изискванията по т. 1.1, букви “а” и “е” се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, като се прилага чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Ако членове на управителните органи са юридически лица, тези изисквания се отнасят за техните представители в съответния управителен орган.

1.3. Обстоятелствата по т. 1.2 при подаване на офертата се удостоверяват с декларации, подписани и подпечатани от участника като наличието, на което и да е от изброените води до отстраняванто на участника от процедурата.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.5. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите условия.

1.6. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

  • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея:

  • представляващия обединението да е упълномощен от останалите членове да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението:

  • цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по него да са в солидарна отговорност на всички членове на обединението:

  • всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка.

1.6.1. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Ако в споразумението за създаване на обединението такова лице не е определено всички членове на обединението трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно едно лице, което да ги представлява при участието им в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.

1.6.2. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

1.6.3 Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея. ако: към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 1.6, т. 1.6.1 и т. 1.6.2 по-горе или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

1.6.4. Когато участник в настоящата обществена поръчка предвижда използването на подизпълнител/и, възлагането на подизпълнител/и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия и отговаря на изискванията, поставени от възложителя.

  1   2   3   4

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом