Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
ИмеЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер51.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/Zapoved_generator.doc


ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Т

П „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО – СТУДЕНА”


с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail: dlsvitoshko@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е
156/21.11.2012 г.

с. Кладница


На основание чл. 14, Глава Осем „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Заповед № 963/15.11.2012 г. на Директора на Югозападно държавно предприятие – гр. Благоевград


РЕШИХ:


ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка за събиране на оферти чрез публична покана с:

 1. Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на един брой дизел генератор за горски дом „Ветровала” за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница” с параметри, както следва:

  • мощност 40 kW, главен прекъсвач АВВ, АВР;

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: по чл. 14 и Глава Осем „а” от ЗОП.

 1. Вид на процедурата и способ на провеждането й: Възложителят събира оферти, чрез публикуване на публична покана.

 2. Прогнозна стойност на доставка: общата стойност на цялата доставка – не по висока от 15 000.00 лв. (петнадест хиляди лева) без ДДС. Над горепосочената начална цена участниците не могат да предлагат.

 3. Вид и срок на доставката: Еднократна доставка, осъществена чрез покупка на дизел генератор, съгласно т.1, необходим за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”.

  1. Доставката ще се извърши в срок до 20 (двадест) работни дни от сключване на договора.

  2. Монтажът да бъде извършен в срок до 5 (пет) работни дни от доставката.

  3. Срок на договора: гаранционния срок, предложен от изпълнителя, съгласно офертата му.

 4. Критерии за оценка на офертите: „най – ниска предложена цена”

 5. Място за изпълнение на доставката: Горски дом „Ветровала” – м. Офелиите.

 6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка в 10 (десет) дневен срок, след издаване на фактура за извършена доставка и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

 7. Изискуеми документи при представяне на офертите: Кандидатите следва да представят следните документи:

  1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата от Търговския регистър или на съдебна регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

  2. Заявление за участие със списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение 1

  3. Административни сведения – справка за кандидата – Приложение 2

  4. Декларация, че кандидатът е запознат с узловията със срок на валидност на предложението – Приложение 3

  5. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение 4

  6. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – Приложение 5

  7. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 6

  8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение 7

  9. Техническо предложение – Приложение 8

  10. Оферта (Предлагана цена) – Приложение 9, поставена в отделен запечатан плик с надпис „Оферта”

  11. Подписан и подпечатан на всяка страница проект за договор – Приложение 10

  12. Списък с данни за подизпълнителите, които ще учстват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнител.

  13. Пълномощно от лицата подписали предложението, в случай че нямат представителни функции.


Документацията може да бъде намерена на интернет странцата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”: www.dlsvitoshko.com, както и в деловодството на поделението.


 1. Условия за сключване на договор с избрания изпълните: Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора е длъжен да представи:

  1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

  2. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 6

 2. С настоящото решение, утвърждавам следните документи:

  1. Заявление за участие със списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение 1

  2. Административни сведения – справка за кандидата – Приложение 2

  3. Декларация, че кандидатът е запознат с узловията със срок на валидност на предложението – Приложение 3

  4. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение 4

  5. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – Приложение 5

  6. Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 6

  7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение 7

  8. Техническо предложение – Приложение 8

  9. Оферта (Предлагана цена) – Приложение 9, поставена в отделен запечатан плик с надпис „Оферта”

  10. Подписан и подпечатан на всяка страница проект за договор – Приложение 10

 3. Изисквания към предлаганата цена: предлаганата цена, съглансо подадената оферта да е равна или по-ниска от 15 000.00 лв без ДДС. Предлаганата цена е крайна, в български лева, без ДДС, и следва да включи всички разходи по изпълнение на доставката и монтажа.

 4. Показатели, които следва да съдържа офертата: Цени за дизел генератор, съгласно т.1.

 5. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, от крайния срок за получаването й.

 6. Срок за получаване на офертите: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху плика се изписва следното обозначение: “За участие в процедура с ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на един брой дизел генератор за горски дом „Ветровала” за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница.

 7. Краен срок за получаване на офертите: До 16:00ч. на 03.12.2012 г. на адрес на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница, подадени на място, по пощата или по куриер. Оферта, изпратена по пощата или по куриер, трябва да е постъпила в деловодството на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата.

 8. Срок на валидност на публичната покана: 03.12.2012 г.

 9. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите: Депозираните документи ще бъдат разгледани на 04.12.2012 г. от 10:00ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно (оригинал). Присъствието на участниците не е задължително.

 1. В 3 (три) дневен срок от приключване на процедурата, назначениет за целта длъжностни лица следва да изготвят протокол за работата си, който да бъде представен директора на стопанството за утвърждаване.

 2. Участниците ще бъдат уведомени по реда на АПК.

 3. За контакти инж. Гергана Василева – зам.директор, тел: 0886 899 001.

 4. При провеждане на процедурата да се спазват изискванията на настоящата заповед, ЗОП и ППЗОП.ДИРЕКТОР ТП „ДЛС Витошко-Студена”: …П.........

/инж. С. Дамянова/

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование: Северозападно държавно предприятие Враца, тп държавно ловно стопанство “Витиня”
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие Смолян, тп държавно ловно стопанство "Широка поляна"
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconТп „ държавно горско стопанство габрово
На основание Заповед №241 / 03. 12. 2012 г на Директора на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово се обявяват следните...
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Южноцентрално държавно предприятие Смолян, тп "Държавно горско стопанство Алабак", гр. Велинград
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование: Северозападно държавно предприятие Враца, тп "Държавно горско стопанство Борима"
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование: Северозападно държавно предприятие Враца, тп "Държавно горско стопанство Миджур", гр. Белоградчик
Югозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена iconТп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
Министерство на земеделието и храните северноцентрално държавно предприятие” дп габрово
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом