Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница5/5
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошко.doc
1   2   3   4   5

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. При изпълнение на поръчката ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ/НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

/вярното се подчертава/

2. При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните подизпълнители:

2.1. .………………………………………………………………………………………………… с дял на участие в поръчката: ……………% от общата стойност на поръчката, който ще изпълнява следните дейности от същата:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2.2. .…………………………………………………………………………………………………… с дял на участие в поръчката: ……………% от общата стойност на поръчката, който ще изпълнява следните дейности от същата:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


Забележка: В случай, че ще бъда използвани подизпълнители, същите подписват декларацията по образец – Приложение № 7-2 и се представят изискуемите документи, посочени в условията.

Представя се от подизпълнителите в случай, че ще се ползват такива


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 55, ал. 5 от Закона обществени поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притжаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


Съм съгласен да участвам като подизпълнител на:

……………………….........................................................................……………..............

(посочва се участника)

в обявената от Държавно ловно стопанство Витошко-Студена, обществена поръчка с предмет: „„ Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/

Подпис и печат на предложителя:...............................


ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№…………………..…/…………….…..2012г.


Днес, ……………2012г., в с. Кладница, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, след проведена открита процедура по реда на Глава пета от ЗОП и Решение № ............./............2012г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена” за класиране на участниците и определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена, се сключи настоящият договор между:

1. ТП „ДЛС Витошко-Студена”, с. Кладница, териториално поделение на Югозападно държавно предприятие, с ЕИК 2016275060279, със седалище и адрес на управление: с. Кладница обл. Перник, пк. 2347, представлявано от инж. Сашка Дамянова, в качеството и на Директор, Анелия Стефанова - гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

и

2. „....................................................................„, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: ................, със седалище и адрес на управление: ......................................................................, представлявано от ............................................................. в качеството му на ........................, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ


I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Решение № ......./..............2012 г.

    1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следната услуга: периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предварително указни артикули и количества, съгласно одобрена спецификация, която е неразделна част от настоящия договор.

1.3. Срокът на изпълнение на настоящия договор е 12 месеца считано от датата на сключването му.


II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Общата стойност на договора за изпълнение на горепосочената услуга разпределена по вид, артикул и бройки и общо е в размер на: ...................лева (.........................................................................) без вкл. ДДС, без обвързване на Възложителя със задължението да възложи доставката в пълния прогнозен обем съгласно приложение, неразделна част от настоящия договор.

2.2. Плащането се извършва в 10-дневен срок след получаване на издадената от Изпълнителя фактура по следната сметка:

IBAN: …...........................................................................; BIC-…...........................................................

при „...................................................................” АД клон .................................... .


ІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (две на сто) от възнаграждението.

3.2.При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ срока по чл. 2 с не по-малко от 45 дни, която се освобождава в срок до 14 (четиринадесет) дни след окончателното приемане на доставката.

3.3. В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.

3.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд до окончателното му разрешаване.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката, предмет на настоящия договор, в количество, параметри и с качество, отговарящо на изискванията на спецификацията и ценовата оферта.

4.2. Да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок.

4.3. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4. Да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението: административна сграда на Възложителя.

4.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на изпълнението.

4.6. Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

5.1. Да получи от Изпълнителя поръчката, предмет на настоящия договор, в количество, параметри и с качество, отговарящо на изискванията на спецификацията и ценовата оферта и в сроковете на действие на договора.

5.2. Да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;

5.3. Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.4. Да развали договора едностранно, в случай че изпълнителят не осъществи доставката в срока по настоящия договор;

5.5. Да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите спецификации на Възложителя.

5.6. Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в договора.


VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност.

7.2. При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 7.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 % от стойността на този договор, определена при сключването му.

7.3. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

7.5. При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този договор, виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение.


VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Договорът се прекратява:

1. В случаите посочени в ЗОП.

2. С изпълнението му.

3. При изтичане на срока.

4. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

5. С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
  1. VІІІ ОБЩИ УСЛОВИЯ

9.1. Неразделна част от настоящия договор са техническа спецификация и ценова оферта

9.2. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗА ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА:

ДИРЕКТОР ДЛС:..................................

/инж. С. ДАМЯНОВА/


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...........................

/А. СТЕФАНОВА/

ДО

ДИРЕКТОРА НА ТП„ДЛС Витошко-Студена”

С. Кладница


ЦЕНОВА ОФЕРТА

/поставя се в ПЛИК №2/


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притжаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „„Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””,


УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,


С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура с предмет: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”” , както следва:


Прогнозните количества, без възложителят да се ангажира с тяхното усвояване, по видове са следните:

по ред

Наименование

Единична мярка

бройки

Ед.цена

Стойност лв без ДДС

1

Копирна хартия А4 оп.500

пакет

702

Папка с машинка А4- картонена,

брой

1003

Папка дело- с твърди корици и връзки

брой

504

Джоб папка А4- кристал

брой

10005

Хартия А4 каре оп. 250

пакет

26

Химикал, обикновен

брой

1007

Кламери

кутия

108

Коректор лентов

брой

59

Коректор на водна основа
510

Тиксо 12мм/10м

брой

1011

Тетрадки с твърди корици, формат А4, 80 листа

брой

1012

Тетрадки с тв. корици формат А5, 80 листа

брой

1013

Самозалепващи листчета 75х75мм, бели.

кубче

2014

Самозалепващи се индикси -4цв

опаковка

2015

Плик С6 СЗЛ 114/162

брой

10016

Плик С5 СЗЛ 162/229

брой

5017

Плик С4 СЗЛ 229/324

брой

5018

Лепило сухо 20 гр.

брой

1019

Маркери – 4 цвята

опаковка

520

Класьор А-4 метален кант /8 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба с възможност за смяна на етикета

брой

5021

Класьор А-4 метален кант /5 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба с възможност за смяна на етикета

брой

3022

Тонер за принтер:

брой
- HP Laser Jet 1100

- брой

- брой

-HP Laser Jet 1018

брой

брой

-HP Laser Jet P1005

брой

брой

-XEROX PHASER 3117

брой

брой23

Дневник ЕДСД за 2000 записвания

брой

224

Ламинати 65/95мм

Кутия/100бр/

225

Касова книга идникирана

бр

626

Хартиени ролки за касов апарат 57/40

бр

10027

Пътни листа за лек автомобил

кочани

1028

Формуляри УП2; УП3

бр

4029

Мастило тампон – зелено синьо

Бр

230

Калкулатор настолен

бр

231

Комплекти -автоматичен молив и химикал

брой

1032

Дискети -10бр в опаковка

опаковки

533

Диск-50 броя

опаковки

1

Всичко: ...................................................................................................... лв. без включен ДДС /изписва се цифром и словом/


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


Забележка: Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на – 2 000 /две хиляди лева/ лева без ДДС.

Услугите по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на договора.

Офертата се поставя в Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.

*Декларация се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.
1   2   3   4   5

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом