Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница4/5
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошко.doc
1   2   3   4   5


ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ Е В РАЗМЕР НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 000 /Две хиляди лева/ ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените доставки, както и може да заявява нови извън настоящата номенклатура в рамките на общата стойност по сключения договор и не повече от 2 000.00 лв. /Две хиляди лева/. Застраховки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на договора

Срок за изпълнение на поръчката –от 1 (една) година от сключване на договора.


ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТП „ДЛС Витошко-Студена”


О Ф Е Р Т А


От ………………………………........................................................…..……………………………,

/име на търговеца/

със седалище и адрес на управление: гр./с……………………………, обл. …………………………….., ул. ”………………….........................................................................” № ……, ..........................................................................................................................., телефон за връзка: ………………………………….., факс: .................................................., e-mail: ……………………………………………………

регистриран/пререгистриран в Търговския регистър: ДА/НЕ*

* Забележка: /ако ДА/ ЕИК ………………………………

представляван от …....…….............................................……………………………..……………..,

с ЕГН ………………………..…,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Желая да участваме в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””:

Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на процедурата и се считам за обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта.

Съгласен съм с предложеният срок на валидност на офертата от 90 /деветдесет/ календарни дни.

В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка се задължавам:

  • да сключа договор и да започна изпълнението незабавно;

  • да изпълня поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Банкова сметка IBAN: .......................................................................................;

Обслужвща банка .............................................................................................;

Адрес за контакти с участника:

.........................................................................................................................................

тел. ......................., факс............................, е-mail: ......................................................

Лице за контакт от страна на участника: .....................................................................


Участник: …………………………

/........................................................../

/трите имена, подпис и печат/


Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Представляваният от мен участник ...............................................................................................................................;

(посочете фирмата на участника)

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис /


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Представляваният от мен участник ...............................................................................................................................;

(посочете фирмата на участника)


- не е в открито производство по несъстоятелност в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския регистър, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държава, в която е извършено нарушението.

- представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към общината по месторегистрация и към Общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник ..........................................................

.............................................. (посочете фирмата на участника) не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/


УТОЧНЕНИЯ


Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист и търговски пълномощник ,следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя.

Свързани лица” съгласно § 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са:

Съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.


Чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ гласят:

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. През последните три години сме изпълнили следните договори (с предмет, идентичен на предмета на обществената поръчка):

Дата на сключване на договора

Срок на дого-вора

Дата на при-ключ-ване на договора

Стойност на договора

Предмет на договора

Възложител

1.2.3.….

................2012г. Декларатор: ­........................

/подпис/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки


Долуподписаният/-ната/ ......................................................................... с ЕГН ............................, притежаващ лична карта № ............................, издадена на ............................ от ............................, в качеството ми на ........................................................, (посочете длъжността) на ................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””

1   2   3   4   5

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом