Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница3/5
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошко.doc
1   2   3   4   5

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, подробно описани по – горе в в текущата документация в т. 1 до т. 14 и документите, свързани с изпълнението на поръчката по т. 16, както и техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст), описани по-горе в зависимост от позицията, за която се кандидатстват.16.,

 • Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Приложение № 9, в който се поставят.

  Предлаганата с офертата цена задължително се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ”Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

  След сключване на договора плащанията ще се извършват по банкова сметка, посочена от изпълнителя, въз основа на двустранен протокол за действително извършени ремонтни дейности и след представена фактура.

  Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени и отстъпки, се поставят в ПЛИК № 2 „Предлагана цена”. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от процедурата. Всички документи, представени от участника на чужд език следва да бъдат придружени с легален превод на български език.

  Срок на валидност на офертите90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

  Начин и срок за представяне на офертите.

  Офертата трябва да се представи на български език. Участникът следва да посочи в офертата си: банков код, банкова сметка на обслужващата го банка, с цел освобождаване на паричните гаранции и извършване на плащания по договора. До изтичане на срока за


  подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложения след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

  Подизпълнителите нямат право да представят самостоятелна оферта. Участниците нямат право да предлагат варианти на оферти.


  ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.


  1. Разглеждане на офертите: Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с участниците и представените оферти. Комисията разглежда офертите на 26.07.2012г. в сградата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, от 10:00ч.

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно (оригинал). Присъствието на участниците не е задължително.

  След обявяване на общият брой участници, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик 2. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 2 на останалите участници.

  Комисията уведомява участниците като им изпраща /предоставя/ протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола изчерпателно се описват липсващите документи или констатираните нередовности, посочва се точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, определя се и срок за представянето им, който не може да бъде по-дълъг от 5 /пет/ дни, считано от датата на получаване на протокола. Срокът е еднакъв за всички участници.

  Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола.

  След изтичането на определеният срок комисията проверява съответствието на документите от плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

  Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 1 и 2. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

  Председателят на комисията уведомява допуснатите кандидати за мястото, деня и часа на отваряне на ценовите оферти и на възможността да присъстват на тяхното отваряне, вкл. обявяване на предложените цени.

  Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В случай че участникът не представи писмената обосновка в опредления от комисията срок или последната прецени, че посочените от участника фактори не са обективни – участника се отстранява от процедурата.

  Комисията отстранява от участие в процедурата участник:

  1. който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се съгласно документацията за участие и чл. 56 от ЗОП;

  2. по отношение на когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП;

  3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

  4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

  След проверка редовността на подадените оферти, председателят на комисията обявява съответствието им с предварително обявените от възложителя условия и се произнася по допускане на кандидатите за по нататъшно участие в процедурата.

  Неприсъствието на някой от участниците при отваряне на предложенията не е основание за отлагане на процедурата.


  2. Критерий за оценка на ценовите оферти – „най – ниската предложена цена” за съответната позиция.


  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА НА УЧАСТНИЦИТЕ:

  Крайното класиране се извършва по т. 2. На първо място се класира участникът с най-ниската предложена цена.

  Забележка: Предложеният процент търговска отстъпка важи през целия период на действие на договора и за всички обекти на бъдещия изпълнител. Търговската отстъпка е от цените на доставените и вложени резервни части и автогуми.


  3. Класиране на офертите.

  Комисията разглежда, оценява и класира допуснатите оферти по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

  В случай, че двама или повече участника са предложили еднаква цена, класирането помежду им се извършва чрез жребий.

  Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата.


  Основания за прекратяване на процедурата:

  Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка, когато:

  1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

  2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

  3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  4. класираните участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

  5. отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, вкл. при невъзможност да се осигури финансиране на изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  6. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

  7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

  Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

  1. е подадена само една оферта или заявление за участие;

  2. има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.


  V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.


  Възложителят обявява с решение класирането на участниците и избор на изпълнител, не по-късно от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията.

  Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

  Възложителят няма право да сключи договор преди:

  • изтичане на 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител;

  • влизането в сила на всички решения по процедурата;

  Съгласно чл. 120 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

  Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение , но не преди изтичане на гореспоменатия срок.

  При подписване на договора участникът трябва да представи документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, както и документ за внесена гаранция за изпълнение. При непредставянето им или при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, възложителят определя за изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него. Изискванията на чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

  Страните по договора за обществена пръчка не могат да го променят или допълват.

  Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

  • когато в резултат на непреодолима сили и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

  • при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или

  • при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чията цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””.

  по ред

  Наименование

  Единична мярка

  бройки

  1

  Копирна хартия А4 оп.500

  пакет

  70

  2

  Папка с машинка А4- картонена,

  брой

  100

  3

  Папка дело- с твърди корици и връзки

  брой

  50

  4

  Джоб папка А4- кристал

  брой

  1000

  5

  Хартия А4 каре оп. 250

  пакет

  2

  6

  Химикал, обикновен

  брой

  100

  7

  Кламери

  кутия

  10

  8

  Коректор лентов

  брой

  5

  9

  Коректор на водна основа
  5

  10

  Тиксо 12мм/10м

  брой

  10

  11

  Тетрадки с твърди корици, формат А4, 80 листа

  брой

  10

  12

  Тетрадки с тв. корици формат А5, 80 листа

  брой

  10

  13

  Самозалепващи листчета 75х75мм, бели.

  кубче

  20

  14

  Самозалепващи се индикси -4цв

  опаковка

  20

  15

  Плик С6 СЗЛ 114/162

  брой

  100

  16

  Плик С5 СЗЛ 162/229

  брой

  50

  17

  Плик С4 СЗЛ 229/324

  брой

  50

  18

  Лепило сухо 20 гр.

  брой

  10

  19

  Маркери – 4 цвята

  опаковка

  5

  20

  Класьор А-4 метален кант /8 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба с възможност за смяна на етикета

  брой

  50

  21

  Класьор А-4 метален кант /5 см/ два ринга, корици от полипропилен, прозрачен джоб на гърба с възможност за смяна на етикета

  брой

  30

  22

  Тонер за принтер:

  брой


  - HP Laser Jet 1100

  - брой

  8  -HP Laser Jet 1018

  брой

  8  -HP Laser Jet P1005

  брой

  4  -XEROX PHASER 3117

  брой

  5

  23

  Дневник ЕДСД за 2000 записвания

  брой

  2

  24

  Ламинати 65/95мм

  Кутия/100бр/

  2

  25

  Касова книга идникирана

  бр

  6

  26

  Хартиени ролки за касов апарат 57/40

  бр

  100

  27

  Пътни листа за лек автомобил

  кочани

  10

  28

  Формуляри УП2; УП3

  бр

  40

  29

  Мастило тампон – зелено синьо

  Бр

  2

  30

  Калкулатор настолен

  бр

  2

  31

  Комплекти -автоматичен молив и химикал

  брой

  10

  32

  Дискети -10бр в опаковка

  опаковки

  5

  33

  Диск-50 броя

  опаковки

  1
 • 1   2   3   4   5

  Свързани:

  Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
  Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
  Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
  Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
  Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
  Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
  Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
  Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
  Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
  Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
  Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
  Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
  Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
  Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
  Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
  Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
  Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
  Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
  Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
  Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
  Поставете бутон на вашия сайт:
  Документация


  Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
  прилага по отношение на администрацията
  Документация
  Дом