Югозападно държавно предприятие т
ИмеЮгозападно държавно предприятие т
страница2/5
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/ Витошко.doc
1   2   3   4   5

2.2. Условия на плащане:

Плащанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват в левове по банков път в 10 /десет/ дневен срок, след представяне на фактура, съдържаща описание на извършените доставки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложена складова разписка.


3. Закупуване на документацията за участие в откритата процедура.

Комплектът офертни документи може да бъде закупен всеки работен срещу заплащане на сумата от 50 /петдесет/ лева без ДДС, в брой в касата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, тел.: 0886 899 001 от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. на 13.07.2012г. или. по банков път. Съгласно чл. 28, ал. 4 ЗОП при писмено поискване от заинтересованото лице, придружено с платежен документ за стойността на документацията, същата ще бъде изпратена за сметка на лицето, отправило искането на посочен от него адрес. Банковата сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, на която може да бъде заплатена документацията е: IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София.

Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и по електронен път, на посочен от тях електронен адрес, ако същата е заплатена по един от посочените начини.

До 10 /десет/ дни преди изтичане на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят изпраща отговор в 4 /четири/ дневен срок от постъпване на искането.

Възложителят изпраща разяснението по предходното изречение до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници.


4. Гаранции. Условия и размер.

Гаранцията за участие съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП е определена като абсолютна сума, както следва: 20.00 /двадесет лева/ лева. Паричната сума е вносима в касата на ТП „ДЛС Витошко-Студена”, всеки работен ден от 8:00ч до 12:00ч и от 13:00 до 16:00ч с краен срок до 25.07.2012г. или на следната банкова сметка: IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 2 % (два процента) от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката.

Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена”: IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София, а банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност - с 30 /тридесет/ дни по-дълъг от срока на договора.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

Б/ оспори решението на възложителя - до решаване на спора;

В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок;

Г/ в други случаи, посочени в ЗОП.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават на:

1. отстранените участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите по т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.


ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

1. Право на участие.

Право на участие има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

1.1. В откритата процедура НЕ МОЖЕ да кандидатства участник, който е:

а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253—260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321”а” от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран;

б) е обявен в несъстоятелност или е в открито производство за обявяване в несъстоятелност; е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

в) е в производство по ликвидация;

г) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

е) е лишен от правото да упражнява професията или дейността си;

ж) има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.2. Изискванията по т. 1.1, букви “а” и “е” се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, като се прилага чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Ако членове на управителните органи са юридически лица, тези изисквания се отнасят за техните представители в съответния управителен орган.

1.3. Обстоятелствата по т. 1.2 при подаване на офертата се удостоверяват с декларации, подписани и подпечатани от участника като наличието, на което и да е от изброените води до отстраняванто на участника от процедурата.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.5. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите условия.

1.6. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

  • всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея:

  • представляващия обединението да е упълномощен от останалите членове да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението:

  • цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по него да са в солидарна отговорност на всички членове на обединението:

  • всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка.

1.6.1. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Ако в споразумението за създаване на обединението такова лице не е определено всички членове на обединението трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно едно лице, което да ги представлява при участието им в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка.

1.6.2. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

1.6.3 Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея. ако: към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 1.6, т. 1.6.1 и т. 1.6.2 по-горе или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

1.6.4. Когато участник в настоящата обществена поръчка предвижда използването на подизпълнител/и, възлагането на подизпълнител/и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия и отговаря на изискванията, поставени от възложителя.


2. Представяне на офертите.

Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ТП „ДЛС Витошко-Студена, с адрес: с. Кладница, всеки работен ден от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. с краен срок до 16:00ч. на 25.07.2012г.

Оферта, изпратена по пощата, трябва да е постъпила в стопанството в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на участника. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферта, представена след изтичане на крайният срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия регистър.


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:


За да бъдат допуснати до участие в процедурата, е необходимо участниците да представят следните документи:

Съдържание на офертите /съгласно чл. 56 от ЗОП/, ведно със списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника, техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст) и декларация за приемане на условията в проекта на договор (свободен текст), както и:

1. Оферта по образец и съгласие със срока на валидност, с посочени позиции, за които участникът кандидатства - Приложение № 2;

2. Документ за закупена документация за участие – заверено копие;

3. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие /за всяка една позиция, за която се кандитатства/;

4. Удостоверение, издадено от Агенция по вписвания, доказващо регистрация по реда на ЗТР или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР за българските юридически лица. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение представя документ за регистрация съобразно националното му законодателство - представя се в официален превод на български език;

5. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

6. Физическите лица представят заверено копие от документ за самоличност;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 3;

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – Приложение № 4;

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 5;

10. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП - копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2011г., с изключение на новорегистрираните търговци, съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП, или други документи удостоверяващи икономическото и финансово състояние на участника.

11. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от ЗОП. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП– Приложение № 6, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, придружен с препоръки за добро изпълнение.

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗОП относно използването на подизпълнители - Приложение № 7-1. Посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участника предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Представя се декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие от подизпълнителя Приложение № 7-2; Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на подизпълнители участникът представя - подписани от подизпълнителите декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП – Приложения № 3, № 4 и № 5 и документите по т. 4, т. 5, т. 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 14.1 и т. 14.2 се представят за всеки от подизпълнителите в съответствие с това за коя позиция участват.

13. Проект на договор, подписан и подпечатан без нанесени цени и срок на изпълнение, Приложение – № 8-1.

14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

15. Оферта за цена - Приложение № 9. Офертата за цена, съдържа предлаганата цена в български лева, без включен ДДС.

Забележка: Офертата за цена - Приложение № 9 се поставя в Плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.

16. Други документи за доказване на техническите възможности и професионална квалификация по преценка на участника;

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции (обекти) – и за кои от тях участва. Върху плика се изписва следното обозначение: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена””. ПЛИКЪТ СЪДЪРЖА ДВА ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ НЕПРОЗРАЧНИ И НАДПИСАНИ ПЛИКА, КАКТО СЛЕДВА:
1   2   3   4   5

Свързани:

Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т п „държавно ловно стопанство витошко – студена
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: решение
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дп югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, тп "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана...
Югозападно държавно предприятие т iconЮгозападно държавно предприятие т
Кладница, обл. Перник, пк. 2347,тел/факс: (+359) 887 864868, e-mail
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на дгс/длс към юздп в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие 2700
Участие на тп „дгс/длс” към юздп гр. Благоевград в инициативата на бтв „Да изчистим България за един ден”
Югозападно държавно предприятие т iconДокументация за участие
Разрешение за продажба: Заповед №559/28. 06. 2012 г на Директора на Югозападно държавно предприятие дп /заповед за оправомощаване...
Югозападно държавно предприятие т iconРешение на Директора на «Северноцентрално държавно предприятие»
Доставка чрез покупка на лизинг на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на „северноцентрално държавно предприятие” дп
Югозападно държавно предприятие т iconМинистерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
Тп ”длс дикчан”, с. Сатовча. Инвентаризацията й е направена съгласно система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом