Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер64.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dlsvitoshko.com/images/BG1.doc
BG-с. Кладница: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

ДП Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград, ТП "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена", с. Кладница, За: инж. Гергана Василева, България 2347, с. Кладница, Тел.: 0886 899001, E-mail: dlsvitoshko@abv.bg, Факс: 0887 864868

Място/места за контакт: инж. Сашка Дамянова

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Друг: ТП на Държавно предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: ловно и горско стопанство

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1)Описание

II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка  
Основно място на изпълнение: с. Кладница
Код NUTS: BG414

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

ІІ.1.6)Общ терминологичен речник (CPV)

30125100, 30192000

Описание:

Касети с тонер 
Принадлежности за офиса 

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8)Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обем

Застраховане на движимо и недвижимо имущество, застраховане на служители на ТП „ДЛС Витошко-Студена”

Прогнозна стойност без ДДС

2000 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП е определена като абсолютна сума в размер на 20.00 лева (двадесет лева). Размерът на гаранцията за участие е вносима под формата на парична сума, внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница - IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София или в касата на ТП „ ДЛС Витошко-Студена” – с. Кладница, всеки работен ден от 8:00ч до 12:00ч и от 13:00ч до 16:00ч с краен срок на 25.07.2012 г. Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие. Срокът на валидността на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидността на офертата. Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 59, ал.3 и чл. 60 от ЗОП - парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 2% от стойността на поръчката, вносима след определяне на изпълнител за поръчката. Гаранции във формата на парични суми се внасят по банков път по сметка на ТП "ДЛС Витошко-Студена": IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София, а банкова гаранция -оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност с 30 дни по-дълъг от срока на договора.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

След сключване на договора плащанията ще се извършват по банкова сметка, посочена от изпълнителя, въз основа на фактури.

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП води до отстраняване на участник от процедурата.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Оферта по образец и със срок на валидност с посочени позиции, за които участникът кандидатства; документ за закупена документация, документ за внесена гаранция за участие, удостоверение за актуално състояние, копие от документ за регистрация ЗТР или ЕИК, за юрид.лица. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2, т.2, т.3 и ал. 5 от ЗОП. Доказателства за икон.и финанс, състояние по чл. 50 от ЗОП - копие от год.баланс и ОПР за 2011 г., с изключение на новорегистрираните търговци.Декларация за техническата възможност на кандидата по чл. 51 от ЗОП, списък на основните договори за услуги,изпълнени презп оследните три години, придружен от препоръка за добро изпълнение. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗОП относно използване на подизпълнителите,ако участникът предвижда такива и дела на тяхното участие. Изисквания към подизпълнителя се прилагат съобразно вида на тяхното участие, като участникът представя подписани от подпизпълнителя декларации по чл. 47, ал.1,2, т.1,2,3 и ал.5 от ЗОП. Проект на договор, подписан и подпечатан без нанесени цени и срок на изпълнение, списък на документите, съдържащи се в офертата.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: копие от годишен баланс и отчета за приходите и разходите за 2011 г., с изключение на новорегистрираните участници.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: минимум 1 изпълнен договор, придружен с препоръки за добро изпълнение

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Доказателства за техническата възможност на кандидата по чл. 51 от ЗОП, списък на основните договори за услуги,изпълнени презп оследните три години, придружен от препоръка за добро изпълнение.
Изисквано/и минимално/и ниво/а:

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3)Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита


ІV.2)Критерии за възлагане

ІV.2.1)Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3)Административна информация

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

13.07.2012 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN

Условия и начин на плащане

Комплектът документи може да бъде закупен всеки работен ден срещу заплащане на сумата от 50.00 лева без ДДС в брой или внесена по сметката на ТП „ДЛС Витошко-Студена”- с. Кладница - IBAN: BG32UNCR96601000154203, BIC: UNCRBGSF при УниКредит Булбанк, клон гр. София до 16:00ч на 13.07.2012 г.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на искания за участие

25.07.2012 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 26.07.2012 г.  Час: 10:00

Място

Административната сграда на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, удостоверяващи представителната си власт с нотариално заверено пълномощно - оригинал.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2)Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

03.07.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Свързани:

Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-с. Кладница: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Военномедицинска академия, бул."Св. Г. Софийски" №3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом