Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер59.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/004351250.doc
00435-2012-0050

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Софийска вода" АД, Район "Младост", ж.к. "Младост ІV", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София, Тел.: 02 8122456, E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕДУНДАНТНА SCADA СИСТЕМА В ПСПВ БИСТРИЦА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: DDP (съгласно Incoterms 2010) на Пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) на „Софийска вода“ АД, кв. Бистрица, София.
Код NUTS: BG412

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕДУНДАНТНА SCADA СИСТЕМА В ПСПВ БИСТРИЦА

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42961200

Описание:

Система тип Scada (система за събиране и контрол на данни) или еквивалентна на нея

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕДУНДАНТНА SCADA СИСТЕМА В ПСПВ БИСТРИЦА

Прогнозна стойност без ДДС

150000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: 1 500 лева. Срок на гаранцията за участие, в случай, че Участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни, считано от датата и часа на отваряне на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 2% от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в договора. Вид на гаранциите: Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай, че размерът на гаранцията е под 15 000 лв., Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (за участие или изпълнение) и номерът на процедурата. Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за съответиня срок.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

плащане по банков път в срок до 45 дни от датата на фактурата придружена с подписан приемопредавателен протокол

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; 2.Юридически сведения за Участника /по образец/; 3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата и задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. 5.Д Е К Л А Р А Ц И Я (И) по чл. 47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), ал. 2, т.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки. (по образец). 6.Д Е К Л А Р А Ц И Я(И) по чл. 47, ал.1, т. 2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а и т.3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки. (по образец).; 7.Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/; 8.Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие; 9.Оторизационно писмо от производителя за компетентност при работа със SCADA системи, съвместими със съществуващата. 10.Списък на персонала, който ще бъдат ангажиран с изпълнението на договора, с посочване на необходимата квалификация за работа в ел. уредби до 1000 V, придружен от заверени копия на документите, доказващи съответната квалификация. 11.Сертификати за съответствие за предложеното от участника оборудване, предмет на договора. 12.Декларация за оглед на обектите, предмет на обществената поръчка (по образец). 13.Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл.56, ал.2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 14.Списък на документите, съдържащи се в Плик №1 „Документи за подбор” /по образец/, подписан от участника;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Списък на основните договори за извършени доставки и монтирани минимум три обекта на SCADA системи, внедрени в пречиствателни станции за питейни води, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнениe.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Календарен график за изпълнението на договора, изготвен съобразно изискванията, заложени в Раздел А: Техническо задание - предмет на договора от конкурсната документация. 2.Списък на документите, съдържащи се в ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /по образец/, подписан от участника;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ТТ001055

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

14.09.2012 г.  Час: 23:59

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

21.09.2012 г.  Час: 10:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 21.09.2012 г.  Час: 14:30

Място

на адреса на възложителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл. 28, ал.1 и чл. 29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето на следния електронен адрес: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2012 г. 

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Летище София" еад, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" №1, За: Емилия Милушева;Васил Величков, Република България 1540, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална Електрическа Компания еад, ул. "Веслец" №5, За: по документацията Йорданка Згурева, тел. 02 9263365, по техническите въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Неционална електрическа компания (нек) еад, ул."Веслец" №5, За: По процедурата Стела Велева, тел. 02 9263524; по технически въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална електрическа компания (нек) еад, ул. "Триадица" №8, За: Константин Коларов по технически въпроси -тел. 0882 461 004; Антоанета...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом