Сметна палата
ИмеСметна палата
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер141.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Posl_kontr_OPGP_KK[1].doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по
одитен доклад №
0400001908 за извършен одит на финансовото управление на бюджетната сметка на Общинско предприятие „Гробищни паркове” към Столична община за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2008 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 41, ал. 4 от Закона за Сметната палата (ЗСП) и Решение № 178 от 30.07.2009 г. на Сметната палата и издадена заповед № ПК-4-5 от 16.03.2010 г. на ръководителя на Отделение ІV на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0400001908 за извършен одит на финансовото управление на бюджетната сметка на Общинско предприятие „Гробищни паркове” към Столична община за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2008 г.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, на директора на Общинско предприятие (ОП) „Гробищни паркове” към Столична община (СО), на кмета на СО и на председателя на Столичния общински съвет (СОС) е изпратен доклад за резултатите от одита с
21 препоръки (11 препоръки – на директора на ОП „Гробищни паркове”, 9 – на кмета на СО и една – на председателя на СОС) за подобряване на финансовото управление на бюджетната сметка на ОП „Гробищни паркове” към СО.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в определения срок временно изпълняващия длъжността (вр.и.д.) кмет на СО е уведомил писмено ръководителя на Отделение ІV на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки. Информацията е изпратена с писмо изх. № 417-00-273 от 12.10.2009 г. и съдържа 3 броя заповеди на вр.и.д. кмет на СО с адресати съответно директора на ОП „Гробищни паркове”, кмета на район „Витоша” (по изпълнение на препоръка от директора на ОП „Гробищни паркове”) и дирекции на СО.

Директорът на ОП „Гробищни паркове” и председателят на СОС не са уведомили Сметната палата в определения срок за предприетите мерки за изпълнение на препоръките.

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП, получената информация от кмета на СО и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им от директора на ОП „Гробищни паркове”, кмета на СО и председателя на СОС.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установeно:

В издадените от вр.и.д. кмет на СО три заповеди от м. октомври 2009 г. на директора на ОП „Гробищни паркове”, кмета на район „Витоша” и дирекции на СО за предприемане на мерки за изпълнение на препоръките са определени ръководни длъжностни лица от общинската администрация и задачи със срок за изпълнението им.

По време на последващия контрол е поискана, с писмо от 18.03.2010 г. на ръководителя на отделение ІV на Сметната палата, писмена информация от кмета на СО и от председателя на СОС за резултатите от изпълнението на препоръките. В Сметната палата е получена информация от кмета на СО, с писмо изх. № 1700-442/2 от 31.03.2010 г. и приложени копия на документи за доказателство на извършеното, и от председателя на СОС, с писмо изх. № 1700 -442/3 от 19.04.2010 г. на председателя на СОС (вх. № 07-03-25 от 21.04.2010 г. в Сметната палата).

А. Препоръки, дадени на директора на ОП „Гробищни паркове”

По препоръка 1. Да се приемат Етични правила за професионална етика и поведение на всички категории служители в ОП „Гробищни паркове”.

Утвърден е от директора на общинското предприятие Етичен кодекс на работниците и служителите на ОП „Гробищни паркове”, който влиза в сила от 20.10.2009 г. Кодексът определя етичните правила на поведение на работниците и служителите в общинското предприятие и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на управлението на предприятието.

Препоръка 1 е изпълнена.

По препоръка 2. Да се включи в атестационните формуляри на служителите при годишната атестация като критерий за оценка „спазването на етичните норми”, поради спецификата на дейността на предприятието.

Атестацията на служителите се извършва годишно чрез попълване на образци на формуляри, приложения към Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. Служителите в ОП „Гробищни паркове” са атестирани за периода от 01.12.2007 г. до 15.07.2008 г. съгласно действащата наредба и получения от СО формуляр за оценка, с писмо изх. № 9301-3537 от 05.06.2008 г.

С изменението на наредбата, обнародвана в ДВ бр. 5 от 20.01.2009 г., в определените в чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 показатели за компетентности (аналитична компетентност, ориентация към резултати, изграждане на отношения, познаване на заинтересованите страни и комуникативна компетентност), по които се оценяват служителите, са включени и етични норми на поведение. Промяната е отразена и в образеца на „Формуляр за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността”, приложение към наредбата.

Препоръка 2 е изпълнена.

По препоръка 3. Да се разработят и утвърдят функционални характеристики на отделите на общинското предприятие.

От кмета на СО са утвърдени „Вътрешни правила за организацията и дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове”. Правилата уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на предприятието и определят йерархическите връзки и отговорности между и на отделните звена в предприятието.

Препоръка 3 е изпълнена.

По препоръка 4. Да се предприемат мерки за изпращане на преписа от решението на комисията по трудоустрояване в териториалните поделения на НОИ и Службата по трудова медицина.

Със Заповед № РД 809-003 от 07.01.2010 г. на директора на ОП „Гробищни паркове” е определена комисия за изготвяне на предложение за определяне на подходящи работни места в предприятието за лица с намалена трудоспособност. Изготвен е протокол от работата на комисията и със заповед № РД 809-004а от 11.01.2009 г. на директора са определени работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност за 2010 г. С писмо № 191-00-005 от 12.01.2010 г. документите са изпратени на Районно (Столично) управление „Социално осигуряване”.

Препоръка 4 е изпълнена.

По препоръка 5. Да се идентифицират и оценят рисковете при постигане на целите на ОП чрез разработване и утвърждаване на Стратегия за управление на риска в предприятието.

От директора на ОП „Гробищни паркове” е утвърдена „Стратегия за управление на риска”, която е в съответствие с разпоредбите на чл. 12 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и с Методическите насоки на министъра на финансите. Стратегията отразява основните цели и приоритети в дейността на общинското предприятие по управлението на риска. В документа са определени рисковите области, идентифицирани са и оценени рисковите фактори и са установени превантивните и последващите действия за ответна реакция на риска.

Препоръка 5 е изпълнена.

По препоръка 6. Да се осигури възможност за публичен достъп до част от информацията в изградения информационен масив „Траурни агенции и фирми, предлагащи каменоделски услуги”.

На официалната страница на ОП „Гробищни паркове” (www.grobista.com) е добавено меню „Фирмен регистър”, което осигурява напълно свободен достъп до списък с фирми, развиващи погребална и каменоделска дейност.

Препоръка 6 е изпълнена.

По препоръка 7. Да се разработят писмени правила и процедури за документооборота на създадените и получените документи в общинското предприятие.

Утвърден е от директора на одитирания обект „Правилник за документооборота в ОП „Гробищни паркове”. Правилникът урежда организацията по приемането, разпределението, регистрирането и движението на документите, контрола по изпълнение на сроковете и съхраняването на документите в ОП „Гробищни паркове”.

Препоръка 7 е изпълнена.

По препоръка 8. Да се допълнят ПФУК с процедури за предотвратяване, откриване и коригиране на грешки при осъществяване на дейността на предприятието.

Въведените „Правила за финансово управление и контрол в ОП „Гробищни паркове” към Столична община” са допълнени с контролни процедури за предотвратяване, откриване и коригиране на грешки при отчитане на постъпленията от бюджетните приходи и извършването на разходи при осъществяване на дейността на общинското предприятие. Длъжностните характеристики на четири длъжностни лица (отговорник квартално гробище, завеждащ техническа служба, завеждащи отдели „Актосъставяне” и „Бюро за организация на погребални услуги”) са актуализирани с вменяване на задължение за своевременно писмено уведомяване на директора на ОП „Гробищни паркове” при установяване на грешки или нарушения, допуснати от служителите в съответното административно звено.

Препоръка 8 е изпълнена.

По препоръка 9. Да се инициира пред ръководството на СО изграждането на централизирана информационна система, отнасяща се до гробните места, покойниците, урновите клетки във всички гробищни паркове, с възможност за свободен достъп.

С докладна записка № 807-00-320 от 16.09.2009 г. директорът на ОП „Гробищни паркове” е инициирал пред кмета на СО осигуряването на целево финансиране във връзка с привеждане на съществуващите хартиени регистри в електронни и обединяването им в централизирана информационна система, с цел повишаване качеството на обслужване на гражданите. От СО е изразено становище на 12.10.2009 г. за невъзможност за отпускане на допълнителни финансови средства в условията на финансова и икономическа криза и липса на заделени по бюджета на СО кредити за възникнали допълнителни разходи в районите и структурите по общинския бюджет.

Препоръка 9 е изпълнена.

По препоръка 10. Да се разработи стратегически план за развитие на информационните системи, в който да се определят потребностите от информационни технологии.

С Решение № 814 на СОС от 18.12.2008 г. е приет „Правилник за автоматизираните информационни системи в Столична община”, който влиза в сила от 05.01.2009 г. В ОП „Гробищни паркове” са получени две писма през м. януари 2009 г. от секретаря на СО и председател на Координационния съвет по Интегрираната информационна система на Столична община (ИИССО) във връзка със започналото изграждане на Столична електронна община и необходимото попълване на въпросници от структурите на СО за работата по изграждане на ИИССО. Информацията от ОП „Гробищни паркове” е представена в срок, с писмо изх. № 807-00-019 от 06.02.2009 г. От СОС са приети „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009-2014 г.” (Решение № 540 от 29.07.2009 г.) и План за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009-2014 г.” (Решение № 12 от 14.01.2010 г.).

Препоръка 10 е изпълнена.

По препоръка 11. Да се разработят писмени правила и процедури, регламентиращи нивата на достъп до информационните регистри и масиви и установяване на вътрешни комуникационни канали.

Утвърдени са от директора „Правила за достъп до информационните регистри и масиви в ОП „Гробищни паркове”, в които са регламентирани нивото на достъп до базите данни. Правилата имат за цел предпазване на информацията от нерегламентиран достъп, както и физическото й опазване.

Препоръка 11 е изпълнена.

Б. Препоръки, дадени на кмета на Столична община

По препоръка 1. Да се промени регламентирания ред за набиране на дарения в „Наредбата за реда за получаване и управление на даренията от Столична община”, като се завиши контролът при приемане на дарения и се даде възможност на дарителите да извършват дарения в ОП „Гробищни паркове”.

Представено е обяснение на заместник кмет на СО за създадената от кмета на СО организация по провеждането на цялостната процедура по приемането, управлението и вписването в регистър на даренията, като със заповед № РД-09-01-99 от 16.03.2007 г. е назначена комисия от служители на СО с определени функции, в т. ч. и контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община, приета от СОС през 2007 г. На интернет страницата на СО, в меню „Електронна община” е публикуван Публичен регистър на даренията.

Приемам даденото становище от зам.–кмета на СО – Юлия Ненкова, че установеният ред за приемане на дарения в СО е добър и надежден и не следва да се променя. При това положение, смятам направената препоръка, за неточно формулирана. От тази гледна точка приемам, че препоръката е изпълнена.

По препоръка 2. Да се предприемат мерки за изпълнение на Решение № 434 по протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС по фактическото прехвърляне на гробищни паркове „Бояна” и „Владая” за стопанисване и управление към район „Витоша” на СО.

В дирекция „Финанси” в СО е представена информация от директора на ОП „Гробищни паркове”, с писмо от 19.03.2010 г., за предприетите действия за изпълнение на препоръката: с писмо от 15.09.2008 г. до кмета на район „Витоша” е изразено очакване да бъдат излъчени представители на района за сформиране на комисия по приемане-предаване на гробищните паркове „Бояна” и Владая”; със заповед от 03.08.2009 г. са прекратени ангажиментите на служители от общинското предприятие във връзка със заплащане на такси за гробни места и урнови клетки в гробище „Бояна”; съставен е двустранно подписан протокол от 05.08.2009 г. за предаване-приемане на активите от ОП „Гробищни паркове” на район „Витоша” относно гробищен парк „Бояна”; до директора на район „Витоша” ОП „Гробищни паркове”, с две писма от м. август и м. септември 2009 г., е изразена молба за предприемане на мерки по изпълнение на решение № 434 на СОС от 24.07.2008 г.; с писмо от
19.11.2009 г. до „Софийска вода” АД е посочена необходимостта от прехвърляне на сметката за потребление на вода от ОП „Гробищни паркове” на район „Витоша”.

От вр.и.д. кмет на СО, със заповед № 330 от 14.08.2009 г., са извършени корекции на разходите (заплати и социални осигуровки) и натуралните показатели на ОП „Гробищни паркове” и район „Витоша”, в сила от 01.07.2009 г.

Обработваната от ОП „Гробищни паркове” документация по обслужването на дейността на Гробищен парк „Владая” е предадена на представители на гробищния парк с двустранно подписан протокол от 02.02.2010 г.

Препоръка 2 е изпълнена.

По препоръка 3. Да се предприемат спешни мерки от СО за задоволяване на нуждите на ОП „Гробищни паркове” от нови терени за изграждане на допълнителни гробищни паркове и оптимално разширяване на сега действащите.

Разчетените по бюджета на СО за 2010 г. средства за отчуждаване и придобиване на собственост (20 млн. лв.) са значително по-малко от предложението на главния архитект на София (50 млн. лв.), представено при разработването на програмата на СО за капиталови разходи за 2010 г. В утвърдения бюджет на СО за
2010 г. са предвидени разходи в размер на 3 098 500 лв. за изплащане на обезщетения на собственици на имоти, попадащи в обект „Гробищен парк „Бакърена фабрика”, в
т. ч. 98 500 лв. стари задължения по издадени заповеди от 2009 г.

Препоръка 3 е изпълнена.

По препоръка 4. Да се осигури финансиране на дейностите по постигането на краткосрочните цели на предприятието, описани в приетата от СОС „Концепция за развитието на гробищните паркове за периода 2007-2012 г.”, както и за охранителни дейности, свързани с монтиране на видеозаснемащи устройства във всички гробищни паркове, стопанисвани от ОП.

В отчетеното изпълнение на бюджета на СО за 2009 г., прието с Решение № 47 на СОС от 04.02.2010 г., средствата за постигане на описаните в Концепцията за развитието на гробищните паркове за периода 2007-2012 г. краткосрочни цели относно благоустройство и основен ремонт на ОП „Гробищни паркове” са на обща стойност 1 398 878 лв. Осигурените капиталови разходи за ОП „Гробищни паркове” представляват 60 на сто от предложените от директора на предприятието разчети (2 350 000 лв.) при изготвянето на проекта на бюджет на СО за 2010 г. От ОП „Гробищни паркове” не е инициирано осигуряване на средства за придобиване и монтиране на видеозаснемащи устройства, в резултат на което в приетия бюджет на СО за 2010 г. (Решение № 48 на СОС от 04.02.2010 г.) са предвидени разходи само за изграждане на ритуален комплекс и православен храм в Гробищен парк „Бакърена фабрика”.

Препоръка 4 е изпълнена.

По препоръка 5. Да се разработи и утвърди писмена процедура за информиране на второстепенните разпоредители за промените в СФУК на СО и нормативната уредба, която ги касае.

Със заповед № РД-09-1315 от 25.09.2009 г. на вр.и.д. кмет на СО е определен тридневен срок за уведомяване на разпоредителите с бюджетни средства от по-ниска степен към кмета на СО при промяна на писмените правила и процедури на СО, изготвени на основание ЗФУКПС и указания на Министерството на финансите.

Препоръка 5 е изпълнена.

По препоръка 6. Да се преустанови практиката по изземването на функции по одобрение и последващ контрол от финансовия контрольор и във връзка с това да се актуализира длъжностната характеристика на финансов контрольор на поделение и общинско предприятие по отношение на осъществяването само на предварителен контрол.

Със заповед № РД-09-1313 от 25.09.2009 г. на вр.и.д. кмет на СО е отменена разпоредбата на т. 3 от заповед № РД-09-3547 от 04.07.2008 г. на кмета на СО, с която определени поименно лица са задължени да осъществяват функции по предварителен контрол за законосъобразност в пет или повече разпоредители с бюджетни кредити. Издадена е заповед РД-09-1314 от 25.09.2009 г. от вр.и.д. кмет на СО за определяне от директорите на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни средства на финансов контрольор или друго лице, което да осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, действия и разходи. В изпълнение на заповедта, директорът на ОП „Гробищни паркове” актуализира от 01.10.2009 г. длъжностната характеристика на юрисконсулта в предприятието, като определя задължения и отговорности, свързани с осъществяване на функциите по предварителен контрол за законосъобразност.

Препоръка 6 е изпълнена.

По препоръка 7. Да се разработи и утвърди писмена процедура при отсъствие на финансовите контрольори в отпуск, отпуск по болест и други причини и да се преустанови практиката на последващо подписване на контролните листа при одобрение на разходите при второстепенните разпоредители.

В заповед РД-09-13-14 от 25.09.2009 г. на вр.и.д. кмет на СО е включено задължение на директорите на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни средства да определят лице за заместване на финасовия контрольор в случаите на отсъствие на титуляра.

Препоръка 7 е изпълнена.

По препоръка 8. Да се предостави възможност на директора на ОП „Гробищни паркове” по своя преценка да определи служител от ОП „Гробищни паркове”, който да извършва предварителният контрол преди поемане на задължение и извършване на разход съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС.

Управленските решения, взети от вр.и.д. кмет на СО за изпълнение на препоръки 6 и 7 са в пряка връзка за изпълнението на препоръката. Директорът на ОП „Гробищни паркове” е утвърдил длъжностна характеристика на „юрисконсулт и финансов контрольор” в ОП „Гробищни паркове” , връчена на лицето на 01.10.2009 г. В основните отговорности и задължения на служителя е включено организирането и осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, действия и разходи, извършвани от предприятието.

Препоръка 8 е изпълнена.

По препоръка 9. Да се осигури необходимото финансиране за обезпечаване на преминаването от хартиен на електронен носител на поддържаните регистри в ОП „Гробищни паркове” и за изграждане на централизирана информационна система, включваща всички гробищни паркове, стопанисвани от предприятието.

В СО е постъпила докладна записка от 29.10.2009 г. на директора на ОП „Гробищни паркове” с искане за избор на външен изпълнител за попълване и оформяне на електронен регистър на гробните места. От дирекция „Общинска икономика” в СО е изразено становище в тази връзка, съгласно което директорът на ОП „Гробищни паркове” следва да изготви доклад до дирекция „Обществени поръчки и концесии” за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки. Бюджетът на ОП „Гробищни паркове за 2010 г. в частта за издръжка е завишен спрямо 2009 г. със 118 080 лв., или с 5,2%, като разходите за външни услуги (1 928 976 лв.) са със
143 979 лв. повече от същите разходи, планирани за 2009 г. С писмо от 20.04.2010 г. директорът на дирекция „Финанси” уведомява директора на ОП „Гробищни паркове” за отговорността му да усвои утвърдените средства при определени от него приоритети при разходването им и за възможността в рамките на увеличението по бюджетната сметка да се извърши разход за попълване на електронен носител при готовност от страна на директора за възлагане на обществена поръчка.

С изграждането на ИИССО, съгласно приетата на 29.07.2009 г. от СОС стратегия (Решение № 540) се предвижда да бъдат обхванати всички регистри във връзка с изпълняваните от СО дейности.

Препоръка 9 е изпълнена.

В. Препоръка, дадена на председателя на СОС

Да се отстрани допуснатата грешка в „Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община”, като в текста на чл. 3, ал. 1 отпадне изразът „Гробищни паркове Бояна и Владая”.

С Решение № 158 на СОС от 25.03.2010 г. е отменена разпоредбата на §2 от т. 1 от Решение № 434 на СОС по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. (доп. чл. 3, ал. 1 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община с израза „Гробищни паркове Бояна и Владая”).

Препоръката е изпълнена.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на финансовото управление на бюджетната сметка на Общинско предприятие „Гробищни паркове” към Столична община за периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2008 г., показа, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

Изпълнени са всички препоръки, дадени на директора на ОП „Гробищни паркове”, на кмета на СО и на председателя на СОС.

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е изготвен на основание т. 7.3. и т. 7.4. от ОС № 1 “Общ стандарт за одитната дейност на Сметната палата”, т. 4.4. от ОС № 10 “Докладване”, т. 7 от Решение № 178 от
30.07.2009 г. на Сметната палата и т. 2 от заповед № ПК-4-5 от 16.03.2010 г. на ръководителя на Отделение ІV на Сметната палата.

Свързани:

Сметна палата iconРепубликабългари я сметнапалат а одитен доклад
Фар” този процес се подпомага с Туининг Лайт проекти. Експерти от германската сметна палата (Bundesrechnungshof) и от испанската...
Сметна палата iconСметна палата
Сметната палата за 2005 г и на основание заповед № од-6-115 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ес за 2009 г
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата
Информационна бележка от Европейската сметна палата към Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране...
Сметна палата iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Сметна палата iconЕвропейска сметна палата съобщение за пресата
Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2010 година: отчетите на ес са надеждни, но плащанията все още са засегнати от съществени...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Сметна палата iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Сметна палата iconПравилник за вътрешний ред на върховната сметна палата
По предложение на Наший Министър на Финансите‚ представено Нам с доклада му от 27 ноемврий т год под №56557 и на основание чл. 75...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом